Informatiebeheer

TehuttiEen wegwijzer in het informatiebeheer

Alles is in beweging en schijnbaar weinig herkenbaars blijft over. Dat geldt voor de samenleving en mutatis mutandis ook voor de manier waarop we tegen informatie aankijken, wat we wel of niet als belangrijke informatie beschouwen en hoe we informatie willen vastleggen en beheren om het voorbestaan en de toegankelijkheid daarvan (ook in de toekomst) te kunnen garanderen.

Sinds juni 2004


 

Vernieuwde site

Aanleiding

Half februari 2016 is de vanwege de komst van Drupal v8 de ondersteuning van versie 6 gestopt. Dit was al langer bekend. Voor mij de reden om in de tweede helft van 2015 te beginnen met de migratie van mijn site naar versie 7. Deze migratie heb ik aangepakt als een soort rustige verhuizing. Het was direct het moment om overtollige rommel op te ruimen en het geheel opnieuw in te richten, ten minste voorzover nodig. Wat rommel betreft gaat het dan om restanten uit eerdere versies (vanaf Drupal versie 4) die niet te verwijderen waren (gremlins) en om teksten en andere onderdelen die achterhaald zijn.

Wat is nieuw

Voor deze opzet is gebruik gemaakt van de standaard functionaliteiten van Drupal.

Tags:

Geen stukken maar zaken

Het dient duidelijk te zijn, dat de administratie zaken behandelt en afdoet en geen stukken. Bij een behandeling van zaken worden stukken geproduceerd en ontvangen, die weergeven hoe deze behandeling van zaken verloopt. leder stuk speelt daarbij een rol, doch zijn betekenis en dus zijn plaats in het archief wordt bepaald door de zaak, waartoe een stuk behoort. De toepassing van een zaaksgewijze ordening (het dossierstelsel) is daarom noodzakelijk, wil het archief een juiste afspiegeling zijn, een juist beeld geven van de wijze, waarop de taak is verricht.

Onwetendheid, onachtzaamheid, onverschilligheid

Preventie betekent voorkomen dat er iets misgaat. Dat kan op het terrein van brand en dit kan op het terrein informatievoorziening,

De drie O's, onwetendheid, onachtzaamheid, onverschilligheid, zijn ook bij het beheer van informatie apart of in combinatie de grootste bedreigingen voor de kwaliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het voortbestaan van informatie.

Kennis en voorzichtigheid zijn aan te leren. Misschien dat met de nodige kennis en de bijbehorende bewustworden er ook interesse gaat ontstaan.

Bibliografie - Per 14 september 2016

Thesaurus/taxonomie informatiebeheer (versie 14 september 2016)

Een continu experiment

Altijd al willen weten wat de betekenis van een bepaalde term kan zijn? Wat is nou een archiefstuk, documentaire informatievoorziening, stigmergie, een openbare rechtspersoon, een egodocument, een weblog of contextualisering, ECM, RMS, een hot spot, een zaaktype, een hma-plus, interoperabiliteit? Welke begrippen zijn daarmee geassocieerd en op wat voor manier?

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Records management - (documentaire informatievoorziening)

Het is

dat deel van het informatiebeheer waarmee conform wettelijke vereisten op aantoonbare manier gedurende de (wettelijke) bewaartermijnen vorm wordt gegeven aan

  • de betrouwbaarheid, vindbaarheid en bruikbaarheid van informatie die een functie heeft in een proces, project of andere activiteit,
  • het voortbestaan, beschikbaarheid en toegankelijkheid van die informatie en
  • het vernietigen, vervangen of overdragen van die informatie.

De basis voor deze functie bij overheden ligt in de Archiefwet 1995.

Informatiemodel:

Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHOI)

De Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHOI) die gebaseerd is op Europese richtlijnen betreffende het verstrekken van open data door overheden is op 7 juli in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2015, nr. 271). Hij is per 18 juli van kracht geworden (Stb. 2015, nr. 299). Met deze wet is de Archiefwet 1995 op een aantal punten gewijzigd en aangevuld (WHOI art.11).

Abonneren op Informatiebeheer  RSS