U bent hier

Nieuws

New Database: Immigrants to Canada before 1865

Library and Archives Canada - 3 november 2008 - 9:28pm

February 3, 7:30 pm
Sauti Yetu (Our Voice)
Auditorium, 395, Wellington, Ottawa ON
Admission: $15 in advance, $20 at the door.
Available at: Giraffe, 19 Clarence, 613-562-0284, Ottawa Folklore Centre, 1111 Bank, 613-730-2887, Tropics Hair Care, 381 Dalhousie, 613-241-3333, Mugena African Caribbean Foods Restaurant, 911 Richmond, 613-722-8228, Compact Music 785 & 190 Bank, 613-233-8922.

The AFRICAN HERITAGE CENTRE PRESENTS SAUTI YETU (OUR VOICE): A Black History Celebration of Diversity through traditional Dance Music, Belly Dance, Hip Hop, Drummers, Gospel & much more. Guest speaker will be the Honorable Madeleine Meilleur, Ontario Minister of Community & Social Services. Food and drinks around Africa will be provided by the Heritage Cafe & T ($)

Information: 613-860-3022 / africanheritage04@hotmail.com

Give us your views on future programming!

Library and Archives Canada - 3 november 2008 - 3:23pm
Survey on Future Programming.

New Virtual Exhibition: In Quarantine: Life and Death on Grosse Île, 1832-1937

Library and Archives Canada - 3 november 2008 - 3:18pm
In the 19th century, an increasing stream of people was leaving Europe to rebuild their lives in North America. Around 1830, an average of 30,000 immigrants arrived annually in the City of Québec, the main port of entry to Canada...

LAC Launches Flickr/YouTube Project

Library and Archives Canada - 30 oktober 2008 - 8:45pm
Library and Archives Canada is pleased to announce that in anticipation of the 2008 Irish Studies Symposium, that will be presented on November 3 and 4, 2008, a selection of digital images related to Irish-Canadian documentary heritage are now available on Flickr.com, a popular photo-sharing community. A selection of video presentations from the upcoming Symposium will also be added to YouTube.com in November 2008...

Livre komt met wiki over digitale duurzaamheid

(ED3 blogspot) Eisen duurzaam digitaal depot - 30 oktober 2008 - 11:11am
Vandaag is de Livre Wiki officieel gelanceerd, een groep van pagina's met als doel om kennis te delen en te ontwikkelen over digitale duurzaamheid.

Livre is een onafhankelijk nieuws- en kennisportal met als doel het ontwikkelen en delen van kennis over digitale duurzaamheid. Thema's waar Livre zich mee bezighoudt zijn onder meer: open source software (OSS), open standaarden (OS), open ICT architecturen, ICT keuzevrijheid, internet, 'web 2.0', open content, open access. Vooral de technische kant van de digitale duurzaamheid, dus.

In eerste instantie is bij de opzet van de Wiki, die qua ontwerp en functionaliteit sterk doet denken aan de veelgebruikte Wikipedia, afgetrapt met een tweetal thema's: open source software en open standaarden. Bij het thema open source software is gekozen voor een breed toegankelijk, zoveel mogelijk objectief geschreven Nederlandstalig overzicht.

De Livre Wiki bevat onder meer de Software Oriëntatiegids, een reeks van beschrijvingen van populaire open source pakketten (zoals Joomla!, TYPO3, OpenOffice.org, en Ubuntu). "Zie het als een begin", aldus Marco Theunissen, een van de initiatiefnemers van Livre. "Het is de bedoeling dat gebruikers zélf de informatie aanvullen, waardoor op den duur een uitvoerig naslagwerk ontstaat voor gebruikers en beslissers die zich willen oriënteren. Veel is daarvoor niet nodig. Met de gratis verkrijgbare inloggegevens kunnen ze eigenlijk zo aan de slag."

In de Software Oriëntatiegids zijn (als begin) de volgende onderwerpen te vinden:
Open Source Software
Open Source en Werkgevers
Open Source Licenties
Softwareselectie issues
Zimbra
Joomla!
TYPO3
Moodle
Ubuntu

Bron: http://www.livre.nl/200810202215/nieuws/livre/livre-lanceert-wiki-over-digitale-duurzaamheid.html

Nieuw Digitaal Bewaar Depot Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam (SAA) heeft 27 oktober een contract afgesloten met Data Matters voor de levering van een nieuw Digitaal Bewaar Depot.
Op dit moment beheert het SAA in zijn Digitaal Bewaar Depot (DBD) ongeveer 5 miljoen scans, die bij elkaar bijna 12 Terabyte beslaan. Omdat het huidige Bewaar Depot daarmee bijna vol was, is op 12 augustus een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuw DBD. Hierin is expliciet gevraagd naar faciliteiten voor permanente controle op volledigheid en authenticiteit van alle opgenomen digitale archiefstukken. Het Programma van Eisen is hier te vinden.

Een paar dingen vallen me op:
1. Amsterdam verwijst in het PvE naar ED3 en wat nog mooier is: ze nemen de terminologie over!
2. Sterker nog, ze vullen de 'onze' terminologie aan met enkele nieuwe, elegante acroniemen:Digitaal Ontvangst Depot (DOD)
Onderdeel van het E-Depot; is het geheel van opnamepakketten (ADA) met de daarbij behorende apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden om deze opnamepakketten in te nemen en geschikt te maken voor het Digitaal Bewaar Depot.
Digitaal Bewaar Depot (DBD)
Onderdeel van het E-Depot; is het geheel van digitale archiefstukken (ODA) met de daarbij behorende apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden om deze archiefstukken op lange termijn te beheren en beschikbaar te houden.
Digitaal Raapleeg Depot (DRD)
Onderdeel van het E-Depot; is het geheel van apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden om de digitale informatiepakketten (BDA) beschikbaar te stellen.
3. Uit het PvE blijkt dat het DBD ook bedoeld is voor op termijn te vernietigen archiefbescheiden:
46. Voorziet in de mogelijkheid om op basis van bewaartermijnen uit scopeArchiv tot vernietiging van ODA’s over te gaan of een nieuwe bewaartermijn via ScopeArchiv in te geven en deze aan de ODA’s te koppelen (zie ook 47 en 48).

Ik ben zeer benieuwd naar het vervolg!

New Virtual Exhibition: William James Topley: Reflections on a Capital Photographer

Library and Archives Canada - 27 oktober 2008 - 10:06pm
The William James Topley photographic collection is one of the most important visual records of Canada during the first 50 years after Confederation. The photographs produced by the Topley Studio provide a vivid documentation of the political, social, cultural, economic, technological and architectural changes during the first fifty years of Canada after Confederation...

De onbegrijpelijke piek


Deze weblog krijgt niet veel bezoekers, zo’n vier a vijf mensen per dag. Op momenten dat de weblog op een andere plek (bijvoorbeeld het Archiefforum of het Archievenblad) genoemd wordt, stijgt het aantal bezoekers eventjes, naar maximaal 45. Ik was dan ook zeer verbaasd toen ik afgelopen week bovenstaande grafiek in mijn Analytics-scherm zag.

86 bezoekers op 17 oktober, waarvan 95% via Blogger.com is binnengekomen.

En ze komen van de hele wereld: Spanje (10), Frankrijk, Italië (ieder 8), China en India (ieder 3), Roemenië, Iran, Indonesië, Brazilië (allemaal 2) en dan nog onder andere Zuid-Korea, de Filipijnen en Macau.

Ik heb geprobeerd te achterhalen waar we die piek aan te danken hebben, maar ik weet het nog niet.
Heeft iemand ideeën?

ED3 of hoe toets je attent beheer

(ED3 blogspot) Eisen duurzaam digitaal depot - 17 oktober 2008 - 12:47pm
Onderstaand artikel van de hand van Lolke Folkertsma en mij staat deze maand in Od.

Op 4 juni 2008 ontving de directeur van het Nationaal Archief, de heer Berendse, het eerste exemplaar van ED3 – Eisen Duurzaam Digitaal Depot. ED3 is het kader waarmee het LOPAI de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie zal gaan toetsen. In dit artikel beschrijven Ingmar Koch en Lolke Folkertsma de achtergronden en reikwijdte van dit eerste Nederlandstalige toetsingskader voor eDepots.

Attent beheer
Het bewaren van analoge archieven is redelijk eenvoudig. Als je zorgt voor goed papier, stabiele luchtvochtigheid en temperatuur, een zuurvrije map en een groene zippel (en er doen zich geen grote calamiteiten voor), dan kun je een papieren dossier vandaag de dag makkelijk honderd jaar negeren. De documenten zullen daarna nog net zo toegankelijk zijn als nu. Sterker nog, ondanks (of misschien juist dankzij) heilzame verwaarlozing (‘benign neglect’ in het Engels) zijn heel veel waardevolle analoge archieven aan ons overgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan de Babylonische kleitabletten, die duizenden jaren onder de grond hebben gelegen en bij opgravingen zijn terug gevonden. Of, dichter bij huis, de 120 jaar oude brief van Multatuli die onlangs op een zolder in de Flevopolder gevonden is.

Het is voor velen geen nieuws meer dat heilzame verwaarlozing voor digitale documenten een heel slechte bewaarstrategie is. Ook als er een ‘goed’ bestandsformaat en een ‘goede’ drager gebruikt worden, verandert heilzame verwaarlozing heel snel in heilloos verzuim: digitale documenten die niet meer vindbaar, fotobestanden die niet meer bruikbaar of spreadsheets die niet meer interpreteerbaar zijn. Digitale duurzaamheid vereist continu attent beheer.

Op 4 juni 2008 presenteerde het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs tijdens de studiedagen van de KVAN zijn ED3 - Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Hierin hebben de gezamenlijke provinciale archiefinspecties, in samenwerking met Het Expertisecentrum, beschreven aan welke aspecten aandacht besteed moet worden bij het inrichten en in stand houden van een eDepot. Aan de hand van de 75 eisen uit ED3 kunnen de archiefinspecties vaststellen of bij een organisatie sprake is van attent beheer of heilloos verzuim.

Wat is een eDepot?
In ED3 gaan we, in navolging van andere, internationale toetsingskaders, uit van een brede definitie van een eDepot. Het gaat niet enkel om de apparatuur en programmatuur die nodig is om digitale objecten veilig op te slaan [NOOT 1], het gaat vooral om alles wat om die machines en programma’s heen georganiseerd moet worden. Het LOPAI definieert een eDepot daarom als:
Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.[NOOT 2] Deze brede definitie ligt om verschillende redenen voor de hand.
Allereerst omdat digitale duurzaamheid veel meer is dan alleen maar hard- en software. Zoals gezegd gaat het bij de permanente bewaring van digitale bestanden om attent beheer. Hardware is heel relevant, maar moet onvermijdelijk na verloop van tijd vervangen worden. Er zijn dus mensen nodig om de servers te beheren, er moet geld beschikbaar zijn om de machines te vervangen en de vervanging moet gepland worden. Ditzelfde geldt grosso modo ook voor software en gedeeltelijk zelfs voor de te beheren bestanden. Met alleen apparatuur en programmatuur ben je er dus niet.

Ten tweede toetst de provinciale archiefinspectie analoge archieven ook veel breder dan alleen op de kwaliteit van het papier en het klimaat in de archiefruimte of –bewaarplaats. Ook bij het toezicht op de analoge archivering spelen de vier p’s een cruciale rol: personeel, processen, procedures en pecunia. Het breder perspectief past dus perfect in het toezicht op de zorg zoals de archiefinspecties dat op basis van de archiefwetgeving uitoefenen.

In de derde plaats heeft de brede definitie ook een signaleringsfunctie: het eDepot bevindt zich op het snijvlak van ICT en archief en de archivaris dient zich er van bewust te zijn, dat hij zijn functie in het digitale tijdperk niet kan uitoefenen zonder kennis van ICT en samenwerking met ICT-ers.

Vijfenzeventig eisen in drie onderdelen
ED3 bestaat uit drie hoofdstukken: Inleiding, Terminologie en Criteria. In dit laatste hoofdstuk zijn vijfenzeventig eisen opgenomen, stuk voor stuk voorzien van een korte toelichting. Hierbij is het belangrijk om in het oog te houden dat ED3 geen blauwdruk is voor het bouwen van een eDepot. De criteria omvatten functionele eisen die ‘universeel’ zijn: voor het permanent bewaren van digitale archiefbescheiden moet aan deze voorwaarden voldaan worden. Het maakt voor het toezicht niet uit of ze zijn opgenomen in een ‘stand alone’ eDepot bij een archiefdienst of bewaard worden bij ‘de administratie.’

Zoals uit bijgaande mindmap blijkt, zijn de criteria onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:
A. Organisatie, beleid en procedures
B. Beheer van digitale archiefbescheiden
C. Technologie, technische infrastructuur en beveiliging.

A. Organisatie, beleid en procedures
Omdat de kwaliteit van de organisatie die het depot beheert van grote invloed is op de kwaliteit van het langdurig digitaal beheer, zijn daarover in ED3 achttien eisen opgenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om eisen ten aanzien van de continuïteit van de organisatie (Wat heeft de organisatie geregeld voor het geval zij zelf ophoudt te bestaan?), de personeelsformatie en de financiën. Veel aandacht wordt hierbij ook besteed aan de manier waarop de organisatie haar procedures vastgelegd heeft en zelf toetst of er ook conform de procedures gewerkt wordt.

B. Beheer van digitale archiefbescheiden
Dit deel bestaat uit 39 eisen ten aanzien van functies, procedures en processen die nodig zijn voor de opname, het toegankelijk maken, de beschikbaarstelling en de lange termijn opslag van digitale archiefstukken met de bijbehorende metadata. Deze eisen zijn gebaseerd op de huidige archiefwetgeving en moeten vooral de kwaliteit van de digitale archiefbescheiden waarborgen. Archivistisch gezien is paragraaf B de kern van het digitaal depot.
De zes onderdelen van deze paragraaf komen ruwweg overeen met de entiteiten uit het functioneel model uit OAIS [NOOT 3].

Het gaat in deze paragraaf om de manier waarop digitale archiefbescheiden aangeboden worden aan het depot (B1), hoe ze daarna in het depot worden opgenomen (B2) en hoe de permanente opslag geregeld is (B4). Met name onder de kopjes bewaarstrategie en informatiemanagement komen de maatregelen die de organisatie genomen heeft om duurzame toegankelijkheid te garanderen aan bod. Omdat archiefstukken worden bewaard om ook weer geraadpleegd te kunnen worden, wordt in de laatste paragraaf bekeken hoe de organisatie dit geregeld heeft.

C. Technologie, technische infrastructuur en beveiliging
De achttien eisen uit onderdeel C gaan over de techniek van het eDepot zelf, vergelijkbaar met de regeling op basis van artikel 13 van het Archiefbesluit 1995 voor de bewaarplaatsen van analoge archiefbescheiden. In de praktijk zullen deze criteria grotendeels samenvallen met een uitgebreide ICT-audit, omdat er al vele standaarden voor een goed werkende digitale infrastructuur bestaan. Het gaat in deze paragraaf om zaken als een beschreven ICT-architectuur, informatiebeveiliging en calamiteitenplannen.

Tot slot
ED3 is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is in feite een aanpassing van TRAC (Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist) [NOOT 4] aan de Nederlandse archiefwetgeving en –praktijk.
ED3 hangt ook niet in het luchtledige. Zoals gezegd is in onderdeel B de huidige Nederlandse archiefwetgeving en dan met name de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden geïncorporeerd. Verder zijn er ook duidelijke raakpunten met NEN-ISO 15489 en 23081, ISO 14271 (OAIS) en de net vastgestelde NEN 2082.
En ED3 is ook niet vacuüm getrokken en daarmee gestold tot een wet van Meden en Perzen. Op 4 juni 2008 hebben we de eerste versie gepresenteerd en deze zal uiteraard aangepast worden zodra de archiefwet en –regelgeving aangepast wordt. Maar, we gaan de komende maanden ook inspectie-ervaringen opdoen. We zullen dan bekijken of in ED3 de goede vragen gesteld worden, of we de antwoorden begrijpen en of we daarna in staat zijn om een oordeel te vellen over het onderzochte depot. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot een aanpassing of nadere toelichting van de eisen. En vanzelfsprekend kunnen ook opmerkingen uit ‘het veld’ aanleiding zijn om ED3 te verbeteren.

Aanvullende informatie
ED3 is analoog te verkrijgen bij de provinciale archiefinspecties of te downloaden via http://lopai.nl/pdf/ED3_v1.pdf
Aanvullende informatie wordt ook beschikbaar gesteld via de ED3-weblog: http://eisenduurzaamdigitaaldepot.blogspot.com/

Lolke Folkertsma is adjunct-archiefinspecteur bij de provincie Overijssel; Ingmar Koch is beleidsmedewerker archiefinspectie bij de provincie Noord-Brabant. Beiden zijn mede-opstellers van ED3.

Noten
1. P. Horsman, R. Spork, ‘E-depot Rotterdam 5: Hoe hard kun je lopen?’ In: Archievenblad, juli 2008, p. 30-31.
2. LOPAI, ED3, p.7-8. Deze definitie is een vertaling van de definitie uit TRAC (zie noot 4)
3. http:// public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf
4. http://www.crl.edu/PDF/trac.pdf

Dit artikel is afkomstig uit Od 10-2008. Od is een uitgave van Sdu Uitgevers, Den Haag, www.sdu.nl

Updated Virtual Exhibition: Eight New Biographies Celebrate Women's Achievements

Library and Archives Canada - 4 september 2008 - 11:38pm
On this site you will find a selection of exceptional Canadian women who have made outstanding contributions to Canadian society and the world. Each woman's life and achievements are described, following by a list of suggested readings.

New Database: Second World War Service Files: Canadian Armed Forces War Dead

Library and Archives Canada - 2 september 2008 - 6:25pm
Over 1,159,000 men and women served in the Canadian Armed Forces during the Second World War (1939-1945); 44,093 lost their lives. This research tool provides access to references to their service files in the Department of National Defence Fonds (RG 24).

Announcing the DoD 5015.2 Resource Kit for SharePoint Server 2007

Microsoft Records Management Team Blog - 9 februari 2008 - 1:05pm

[Cross-posted from the SharePoint Team Blog.]

Back in May of last year, we announced that MOSS 2007 had passed the U.S. government's DoD 5015.2 certification. Now, all of the work that was done to achieve that important milestone has been packaged and released as a resource kit.

The DoD 5015.2 Resource Kit is intended only for customers, who are required to run their records management system in a DoD 5015.2 Chapter 2 certified state. In case you're wondering, we currently have no plans to provide support for DoD 5015.2 Chapter 4 (classified records).

However, the Resource Kit is not intended for customers, who would like to enhance the records management functionality of MOSS 2007 with particular 5015.2 oriented features but are not required to run their system in a certified configuration. Alternatively, sample code and documentation will be available shortly via the MSDN Dev Center for MOSS 2007 for the most frequently requested features such as:

 • Generating a Unique ID
 • Display search results in Grid View
 • Referencing and Linking - Using a secondary table to maintain the relationship
 • Referencing and Linking - Using the asset picker
 • Referencing and Linking - Using a custom field to display the relationship
 • Create Document Library from a list item
 • Put multiple items on Hold using SPQuery
 • Custom expiration formula based on metadata (2 parts)
 • Custom expiration formula based on metadata (cont.)
 • Creating a custom router & extracting date received (2 parts)
 • Creating a custom router & extracting date received (cont)
 • Prevent record modification but allow metadata modification in event handler
 • Prevent record modification but allow metadata modification by overriding upload page
 • Programmatically defaulting/inheriting a field value
 • Using ProcessBatchData to batch update list items
 • Using Metadata tags to route documents into document libraries
 • Create a record category programmatically (2 parts)
 • Create a record category programmatically (cont)
 • Routing content to a record category based on a metadata value

Officially, the DoD 5015.2 Resource Kit for SharePoint Server 2007 is now available to customers through our partner and Microsoft Consulting Service (MCS) channels. The reason for requiring partner/MCS involvement is that DoD implementations are not as simple as a "double-click installation." They require deep understanding of records management practices as well as business process and policy requirements. In order to successfully implement a DoD 5015.2 certified solution based on MOSS 2007, customers should work with their respective Microsoft account managers to engage a partner that has been trained on the DoD 5015.2 Resource Kit. Partners may download the Resource Kit's source code for free via MS Connect's DoD 5015.2 Resource Kit Source Code download site.

Also on the download site is a DoD 5015.2 Resource Kit Installer that partners as well as customers can download only for evaluation purposes and not for production use. This additional download provides a way for evaluators to learn about the DoD 5015.2 oriented records management capabilities provided by the Resource Kit while deciding which features, if not all, will be suitable for addressing their organization's requirements.

For the latest answers to frequently asked questions about the DoD 5015.2 Resource Kit for SharePoint Server 2007, go to http://www.microsoft.com/sharepoint/capabilities/ecm/dod5015.mspx.

<Lawrence />

Announcing the DoD 5015.2 Resource Kit for SharePoint Server 2007

Microsoft Records Management Team Blog - 9 februari 2008 - 5:05am

[Cross-posted from the SharePoint Team Blog.]


Back in May of last year, we announced that MOSS 2007 had passed the U.S. government’s DoD 5015.2 certification. Now, all of the work that was done to achieve that important milestone has been packaged and released as a resource kit.


The DoD 5015.2 Resource Kit is intended only for customers, who are required to run their records management system in a DoD 5015.2 Chapter 2 certified state. In case you’re wondering, we currently have no plans to provide support for DoD 5015.2 Chapter 4 (classified records).


However, the Resource Kit is not intended for customers, who would like to enhance the records management functionality of MOSS 2007 with particular 5015.2 oriented features but are not required to run their system in a certified configuration. Alternatively, sample code and documentation will be available shortly via the MSDN Dev Center for MOSS 2007 for the most frequently requested features such as: • Generating a Unique ID

 • Display search results in Grid View

 • Referencing and Linking – Using a secondary table to maintain the relationship

 • Referencing and Linking – Using the asset picker

 • Referencing and Linking – Using a custom field to display the relationship

 • Create Document Library from a list item

 • Put multiple items on Hold using SPQuery

 • Custom expiration formula based on metadata (2 parts)

 • Custom expiration formula based on metadata (cont.)

 • Creating a custom router & extracting date received (2 parts)

 • Creating a custom router & extracting date received (cont)

 • Prevent record modification but allow metadata modification in event handler

 • Prevent record modification but allow metadata modification by overriding upload page

 • Programmatically defaulting/inheriting a field value

 • Using ProcessBatchData to batch update list items

 • Using Metadata tags to route documents into document libraries

 • Create a record category programmatically (2 parts)

 • Create a record category programmatically (cont)

 • Routing content to a record category based on a metadata value

Officially, the DoD 5015.2 Resource Kit for SharePoint Server 2007 is now available to customers through our partner and Microsoft Consulting Service (MCS) channels. The reason for requiring partner/MCS involvement is that DoD implementations are not as simple as a “double-click installation.” They require deep understanding of records management practices as well as business process and policy requirements. In order to successfully implement a DoD 5015.2 certified solution based on MOSS 2007, customers should work with their respective Microsoft account managers to engage a partner that has been trained on the DoD 5015.2 Resource Kit. Partners may download the Resource Kit’s source code for free via MS Connect’s DoD 5015.2 Resource Kit Source Code download site.


Also on the download site is a DoD 5015.2 Resource Kit Installer that partners as well as customers can download only for evaluation purposes and not for production use. This additional download provides a way for evaluators to learn about the DoD 5015.2 oriented records management capabilities provided by the Resource Kit while deciding which features, if not all, will be suitable for addressing their organization’s requirements.


For the latest answers to frequently asked questions about the DoD 5015.2 Resource Kit for SharePoint Server 2007, go to http://www.microsoft.com/sharepoint/capabilities/ecm/dod5015.mspx.


<Lawrence />

Blogs and blogging

Adventures in Records Management - 3 februari 2008 - 10:01am
The following is the text of an article I posted on the RMS conference blog. (Click on the title for a link)

I'm running a session at the RMS conference on blogs and blogging and the relationship between Web2.0 technologies and records management.

These issues will become increasingly important over the coming year(s) so it's great we will have the space to discuss them, air our views and perhaps even find some agreement on how we move the agenda forward.

The questions I'd like to consider are

 • how useful, interesting and important are blogs/Web2.0 technologies?
 • can we build genuine online communities of interest?
 • is this the start of a new revolution in records/information/knowledge management?

I don't expect everyone to experts in the subject. (I'll even give you a quick overview of how they all work if necessary.) But it should be a lively, interesting and, I hope, important debate for the future of records management...so join us

Add to Technorati Favorites

The 30 Year Rule

Adventures in Records Management - 16 januari 2008 - 2:26pm
Click on the title of this post to link to a new website set up by The National Archives to discuss the 30 Year Rule under which most government records are transferred to The National Archives and made available to the public by the time they are 30 years old.

The Prime Minister, Gordon Brown, has said that it is time to look again at whether historical records can be made available for public inspection much more swiftly than under the current arrangements.

What do you think? You can have your say by visiting TNA's website and registering your comments.

Why not register your vote with the poll on the right?

Or you can send me your comments and I'll post them on here.Add to Technorati Favorites

Forward into 2008

Adventures in Records Management - 2 januari 2008 - 11:46am
Happy New Year to you all.

I've been doing a spot of gardening. You'll notice the cooler, snappier design. More of a grown-up website. What do you think?

I'm trying to make this your one-stop shop for advice, information and best practice on records management. Let me know if you find anything you think should be posted here.

All of the video links are now together at the top of the sidebar (the stuff on the right hand side)in the 'Watch this...' folder.

I looked at what the most popular searches were for people visiting this blog. By far the most popular was 'Business Classification Scheme'. You old-fashioned things! So, you'll notice a new sidebar that takes you to some excellent links that cover how to design a BCS. Good luck and happy hunting.

The second most popular search was for 'Retention Schedules'. So again, I've added a sidebar full of useful links to relevant websites. You are also extremely interested in 'Naming conventions' and, therefore, I've added a sidebar to help you find some pertinent posts. Enjoy. Please let me know if you find other interesting links.

I'll keep an eye out for what you're interested in and, where I see a pattern, I'll either draft or publish links to relevant articles. But I'm also going to look out for the latest developments and report them in depth and with a critical eye. There's never been a more exciting time to be a records manager; it's more exhilarating than lion-taming!

Why don't you make 2008 the year when you get involved? I'll be happy to publish anything about records management. It will help if your articles are relevant, informative, interesting and well-written but, hey, there are no hard and fast rules.

Have a great 2008.Add to Technorati Favorites

RMS conference 2008

Adventures in Records Management - 24 december 2007 - 12:22pm
Details of how to book for the RMS 2008 conference in Edinburgh are available.

Click on the title of this post and book early!!

See you there.Add to Technorati Favorites

Pagina's

Abonneren op Informatiebeheer aggregator - Informatievoorziening