U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteuraflopend sorteren Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Geheimhouding
  1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
  2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.
- -
Verschil

Wie het zelfde anders zegt, zegt iets anders

-

Hans Bennis, Tegengestelde Krachten in Taal, 2001

Geen vervanging?

Conversie en migratie zijn geen vervanging in de zin van de Archiefwet.

 

-

Archiefregeling (Nota van Toelichting onderdeel artikel 25)

Routinematige conversie is vervanging

Ik deel dus niet de mening van de Raad voor het cultuurbeheer dat wat de Raad ‘routinematige conversie van informatie in een geautomatiseerde omgeving' noemt geen vervanging als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 zou inhouden

Ik = de toenmalig verantwoordelijke staatssecretaris A. Nuis

-

Nota van Toelichting op artikel 6 Archiefbesluit 1995

Contextloos

In het post-modernisme worden historische duur en systematische samenhang afgezworen en ingeruild voor wat individueel, ad hoc en verbrokkeld is.

-

Zijderveld Uit M. Weggeman

Identifier

An identifier is a unique identification code that is applied to “something”, so that the “something” can be unambiguously referenced.

-

A Beginner’s Guide to Persistent Identifiers, Global Biodiversity Information Facility, Copenhagen, 2011. (blz. 5)

Ordening

Bij de ordening van een archief houde men in het oog, dat de bescheiden, die de handelingen van het bestuur of zijne ambtenaren ex officio behelzen, het geraamte van het archief vormen.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 20.

Valsheid in geschrifte

1 Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3.Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

-

Wetboek van Strafrecht, artikel 225

Classificatie en onderzoek

Bij de ordening van een archief behoort slechts in de tweede plaats te worden gelet op de belangen van historische onderzoekingen.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 19

Betrouwbaarheid

(8) De archivaris dient het speciale vertrouwen dat hem gegeven is te aan te wenden in het algemeen belang en te vermijden dat hij zijn positie gebruikt om zichzelf of anderen onevenredig te bevoordelen.

-

Beroepscode voor archivarissen

Evidence and records management

Indeed, records management can be seen as being primarily concerned with the identification and management of the evidence of an organization's business activities.

-

Wikipedia Lemma records management

Informatievoorziening - sturing, kansen en bedreigingen

Informatievoorziening en dus ook de automatisering daarvan, is belangrijk voor het bestuur van en in de openbare sector. De kansen en bedreigingen van de toepassing van de informatietechnologie worden daarbij steeds meer manifest. Dit vraagt om sturing op politiek niveau.

-

Informatievoorziening openbare sector. (Bios nota), Ministerie van Binnenlandse Zaken , 's Gravenhage, 1988 , TK vergaderjaar 1987-1988, 20644, nrs 1-2 (voorwoord)

Systematische indeling

Een archief moet systematisch worden ingedeeld.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 15.

Records management

Organizations should approach the selection of a records management solution strategically as it has a long-term impact on the enterprise. Consider business objectives for policy management, legal discovery and retention management, as well as integration with your content management infrastructure.

-

Gartner - MarketScope for Records Management - 20 mei 2008

Geen stukken maar zaken

Het dient duidelijk te zijn, dat de administratie zaken behandelt en afdoet en geen stukken. Bij een behandeling van zaken worden stukken geproduceerd en ontvangen, die weergeven hoe deze behandeling van zaken verloopt. leder stuk speelt daarbij een rol, doch zijn betekenis en dus zijn plaats in het archief wordt bepaald door de zaak, waartoe een stuk behoort. De toepassing van een zaaksgewijze ordening (het dossierstelsel) is daarom noodzakelijk, wil het archief een juiste afspiegeling zijn, een juist beeld geven van de wijze, waarop de taak is verricht.

Het wezen van de administratie (het bestuur), haar (zijn) handelingen en organisatie moeten aldus blijken.

-

De archiefordening en de Universele Decimale Classificatie (blz. 4-5)

Backoffice

Het magazijn moet op orde zijn willen we aan de toonbank snel kunnen bedienen

-

Gemeenten weigeren zwartepiet voor trage digitalisering, Binnenlands Bestuur 20 oktober 2000

Niet de inhoud

Bij de beschrijving van een archief sta op den voorgrond, dat de inventaris slechts als wegwijzer behoeft te dienen; hij geve dus een overzicht van den inhoud van het archief, niet van den inhoud der stukken.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 37.

Dubbelwet van de complexe hardware

Complexe systemen neigen naar complexe fouten.
Eenvoudige systemen daarentegen neigen naar complexe fouten.
Nieuwe systemen produceren nieuwe fouten.
Nieuwe systemen herhalen hun nieuwe fouten.
Oude systemen produceren nieuwe en oude fouten

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 17)

Canon

Het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie.

- -
Openbaarheid

(7) De archivaris dient zowel de openbaarheid als de privacy te respecteren en te handelen binnen de grenzen van de relevante wetgeving.

-

Beroepscode voor archivarissen

Software vuistregel - conclusies

1e conclusie: Elk programma bevat fouten.
2e conclusie: Elk programma heeft altijd een fout meer.
3e conclusie: Het herstellen van een fout veroorzaakt minstens twee nieuwe.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 39)

Vrijheid van meningsuiting

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. 

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame

-

Grondwet artikel 7

Software-vuistregel

Alle grote software ontwikkelingen worden verwezenlijkt op grond van ernstige programmeerfouten.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 39)

Integriteit

(1) De archivaris dient de integriteit van het archiefmateriaal te beschermen en zo te garanderen dat het een betrouwbare getuigenis van het verleden blijft.

-

Beroepscode voor archivarissen

De tijdbesparingsparadox

De tijd die iemand bespaart door taken te automatiseren, staat in omgekeerde verhouding tot de programmeertijd.

De tijdsbesparing (T) kan worden voorgesteld met de volgende formule:

T = 1 / (1 + (P*F))

waarbij P de programmeertijd is en F de frequentie van de taak.

In het gunstigste geval bespaar je niets.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 67)

Pagina's