U bent hier

Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)

Eerste 13 cursisten ronden Leren Preserveren af

Kennisplatform Preservation - 13 december 2017 - 3:20pm

Op 28 november 2017 rondde de eerste reguliere groep cursisten de basiscursus Leren Preserveren af. De 13 cursisten, werkzaam bij archiefinstellingen, musea en een ministerie, beoordeelden de cursus van het Netwerk Digitaal Erfgoed, Het Nieuwe Instituut en de NCDD gemiddeld met een 8.

Voor mij betekent deze cursus een verdieping van de kennis die ik tijdens de Master Culturele Informatie Wetenschap heb opgedaan”, aldus een van de cursisten. Een andere deelnemer verwoordde het zo: “De groepscursus brengt verdieping in drie lagen: het contact met de coaches, de presentaties van de experts en de uitwisseling van ervaringen met de groep.” De interactie tussen cursisten onderling en met de coaches werd door de groep als waardevol ervaren, omdat er ook van elkaars praktijk veel te leren valt.

Oorsprong

De cursus vindt zijn oorsprong in 2014. De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) deed toen onderzoek naar de stand van zaken rond de duurzame toegankelijkheid van born-digital erfgoed binnen de culturele sector. Dit richtte zich met name op de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur. In de publicatie ‘Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed’ werden een aantal belangrijke constateringen gedaan en conclusies  getrokken. Een daarvan was dat 'specialistische kennis over duurzaam behoud en beheer van born-digital erfgoed nog weinig structureel gedeeld en benut wordt'.

Leeromgeving

Binnen de NCDD en het werkprogramma Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werd tegelijkertijd gewerkt aan diverse projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een landelijk stelsel van voorzieningen en diensten voor duurzame toegankelijkheid. Een van die projecten betrof het tot stand brengen van een leeromgeving. Dit project werd in 2016 als eerste uitgevoerd als casestudy bij Het Nieuwe Instituut, waar een leeromgeving en groepstraining over digital preservation werd ontwikkeld die intern werd gegeven aan medewerkers van de afdeling erfgoed (de beheerders van de Rijscollectie Architectuur en Stedenbouw). De ervaringen hiervan zijn gebruikt bij het ontwikkelen van Leren Preserveren, een generieke leeromgeving en groepstraining voor de erfgoedsector, gericht op de praktijkbeoefenaar bij archieven, musea en bibliotheken, die met duurzame toegankelijkheid te maken heeft.

Leerbehoeften

Leren Preserveren is in het voorjaar van 2017 getest als pilot, met acht cursisten uit de erfgoedwereld. Daaraan was het maken van een opleidingsontwerp door een ingeschakelde professional vooraf gegaan. Daarbij werd de bestaande situatie m.b.t. duurzame toegang binnen de erfgoedwereld, en de leerbehoeften die daar mee samen hingen, als uitgangspunt genomen. Hier kwam uit naar voren dat Leren Preserveren vooral bij moest dragen aan het ontwikkelen van kennis, competenties, vertrouwen en het bevorderen van samenwerking en ontwikkelen van een professionele identiteit en gemeenschapsgevoel. In het najaar werd de cursus voor het eerst gegeven aan een groep van dertien erfgoedprofessionals, nadat de livegang van Leren Preserveren binnen een mini-congres op 21 september had plaatsgevonden.

Coachen

Met het realiseren van de leeromgeving waren we er nog niet. De invulling van de cursusdagen door de coaches was zeker zo belangrijk voor het slagen. Het was al duidelijk dat Leren Preserveren vooral professionals bij elkaar wilde brengen en van elkaar wilde laten leren. Voor een deel van die professionals gold dat ze best veel kennis verworven via studiedagen, vakbladen etc., maar niet altijd goed wisten hoe deze binnen hun organisatie toe te passen. Veel erfgoedprofessionals hebben met het probleem van het beheer van digitale archieven en collecties te maken, maar weten niet ‘hoe’. Hoe kom je nu van theoretische concepten, standaarden, modellen, het kunnen herkennen van risico’s en processen etc. tot een werkend iets, en wie heb je daarbij nodig? Dat is waar Leren Preserveren over gaat, en dat vroeg een bepaalde rol en houding van de coaches. Hoe gebruik je daarbij de opdrachten bij de drie modules, hoe vul de drie trainingsdagen in met oefeningen, hoe bereik je interactie tussen de deelnemers? Gezien de waardering van de cursisten (een 8,1 voor de pilot en een 8 voor de najaarseditie 2017) zijn we goed van start gegaan. Het team aan coaches heeft al veel geleerd, en blijft zich ontwikkelen. Oefeningen met interactieve werkvormen verzinnen en begeleiden blijft een leuke bezigheid.

Tweemaal per jaar

De komende jaren bieden we de groepscursus Leren Preserveren tweemaal per jaar aan. Duurzame toegankelijkheid moet op de agenda komen en blijven, en het leren erover en kennis delen hoort standaard onderdeel van de praktijk van erfgoedprofessionals te zijn. In ieder voorjaar en het najaar is er steeds plek voor ongeveer 14 cursisten. De inschrijving voor de voorjaarscursus van 2018 is geopend, en een tiental cursisten heeft zich op al aangemeld. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Laat het ons ook weten als je interesse hebt om het team aan coaches te komen versterken. In de loop van 2018 willen we de groep coaches verder uitbreiden.

Frans Neggers, Marcel Ras en Remco van Veenendaal

Engelstalige documenten van het Nationaal Archief

Kennisplatform Preservation - 12 december 2017 - 3:30pm

Archiveren in het algemeen, en Digital Preservation in het bijzonder zijn internationale vakgebieden. Om die reden, en omdat we een aanvraag voor het Data Seal of Approval, tegenwoordig Core Trust Seal, voorbereiden, heeft het Nationaal Archief een aantal documenten laten vertalen. Informatie die hiervoor alleen in het Nederlands beschikbaar was, is nu toegankelijker voor een internationaal publiek. Op deze manier kunnen ook onze internationale collega's meer inzicht krijgen in hoe het Nationaal Archief (samen)werkt.

De Nederlandse originelen kunnen van tijd tot tijd (kleine) wijzigingen ondergaan (die niet altijd een update van de vertaling vereisen, omdat de geest van het document gelijkblijft). Vertaalde informatie kan net soms ook net een andere betekenisnuance lijken uit te drukken dan het origineel. Mede daarom bevatten de vertaalde documenten een 'disclaimer' die aangeeft dat bij twijfel over de interpretatie de inhoud van de Nederlandse versie leidend is.

Het betreft de volgende documenten, voorzien van de links naar de webpagina's waar ze gepubliceerd zijn:

Het beschikbaar hebben van deze Engelstalige informatie kwam bijvoorbeeld ook al goed van pas bij het adviseren van het Deense Nationale Archief bij de totstandkoming van hun nieuwe digitale strategie, bij het informeren van een Poolse archiefonderzoeker, bij het bijdragen aan de EU-voortgangsrapportage 2015-2017 over digitaal cultureel erfgoed, en bij de samenwerking in de Open Preservation Foundation.

Doe er ook uw voordeel mee.

 

Hotspotmonitor en het archiveren van sociale media

Kennisplatform Waardering en Selectie - 12 december 2017 - 2:42pm

Hotspots

Hotspots’ zijn gebeurtenissen waar het handelen van de overheid en de samenleving elkaar intens raken. Het gaat om gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel aandacht hebben getrokken. Vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om de archieven over hotspots veilig te stellen en te bewaren. Hoe dat aangepakt moet worden staat in de Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden.

Snel veilig stellen van sociale media

Essentie bij het archiveren van sociale media is dat die kort genoeg zijn om te voorkomen dat digitale archiefbescheiden al verloren zijn gegaan. Vanuit de pilotorganisaties wordt gesuggereerd een interval van één jaar aan te houden. Althans de termijn van een jaar wordt genoemd in de handreiking.

Bij een gemeente zijn communicatiemedewerkers vaak de enige die echt zicht hebben op alle sociale media die naar aanleiding van de hotspotgebeurtenis worden gevormd.

Is het geen idee om juist met hulp van deze expertise de sociale media in beeld te krijgen rondom te hotspot en veilig te stellen ? Ongetwijfeld zullen we daar discussies over krijgen over auteursrechten, want zijn foto's op Facebook en Instagram geen eigendom van dit bedrijf.

Ervaringen delen mag, graag zelfs.

Onderzoek ketensamenwerking vergunningverlening

Hallo allemaal,

 

Voor mijn afstudeerscriptie voor de master Archiefwetenschap doe ik onderzoek naar ketensamenwerking binnen het ruimtelijk domein, toegespitst op het vergunningverleningsproces zoals dat nu onder de Wabo en in de toekomst onder de Omgevingswet uitgevoerd gaat worden. Mijn uitgangspunt is het onderzoeken wat het effect van ketensamenwerking op de archiveringsfunctie is binnen dit werkproces.

 

Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar twee casussen (vergunningaanvragen) waarbinnen samenwerking is tussen overheidspartijen die deelnemen aan een vergunningverleningsproces. Te denken valt aan een vergunningaanvraag waarbij een provincie of waterschap een verklaring van geen bezwaar (vvgb) of een advies aanlevert aan een gemeente. Een ander voorbeeld zou een aanvraag zijn waarbij een gemeente met een omgevingsdienst in contact staat, vanwege (deels) overgehevelde taken. Zo zijn er nog meer voorbeelden denkbaar.

 

Ik zou graag in contact komen met mensen die betrokken zijn bij dergelijke vergunningaanvragen of mij naar zulke mensen door zou kunnen verwijzen. Het doel is een kort interview af te nemen met zowel de procesverantwoordelijke manager als de informatiemanager, en dit bij de betrokken partijen in de ketensamenwerking.

 

Gezien zo’n werkproces gevoelige informatie kan bevatten kan ervoor gekozen worden alle naar individuele partijen te herleiden informatie te anonimiseren of in overleg het onder embargo te plaatsen van de scriptie. Hier komen we wel uit.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

Léon Masselink

Conceptversie handreiking webarchivering (deel 1, publiekscommunicatie) nu beschikbaar

Kennisplatform Webarchivering - 6 december 2017 - 4:55pm

Graag delen wij de conceptversie handreiking webarchivering: deel 1, publiekscommunicatie. Afgelopen maanden hebben we met diverse partners hard gewerkt aan deze handreiking. Momenteel zetten we de puntjes op de i, maar we wilden al graag deze conceptversie via dit kennisplatform inzichtelijk maken.

We nodigen jullie van harte uit om via dit platform samen in discussie te gaan over dit concept. Het is nadrukkelijk een concept. We willen jullie dan ook vragen om inhoudelijke suggesties en wijzigingsvoorstellen nog even vast te houden. We hopen namelijk in januari de eerste officiële versie te presenteren. Die versie stellen we ook beschikbaar voor een openbare review. En dat is hét moment om de inhoudelijke suggesties en wijzigingsvoorstellen met ons te delen. Zodat  we concrete verbetervoorstellen op de definitieve versie van de handreiking tegelijk en gestructureerd kunnen verwerken.

Meer informatie over de review en planning daarvan volgt.

Na de openbare review gaan we aan de slag met de geleverde feedback. Ons streven is om eind maart de definitieve versie voor vaststelling aan de standaardisatieraad van het Nationaal Archief voor te leggen.

Het document is hier te vinden in de map Handreiking Webarchivering of via de onderstaande link.

Mochten jullie vragen hebben, dan horen we het graag.

 

Namens het  beheerteam kennisproducten van het Nationaal Archief,

Suzi Szabó

 

Link naar conceptversie handreiking webarchivering

 

Evenement e-depot door Content Strategy

Kennisplatform e-depot - 5 december 2017 - 12:06pm

Op 8 februari 2018 organiseert Content Strategy in Utrecht een evenement met best practices voor het aansluiten op een e-depot. Dit evenement is bedoeld voor medewerkers van de rijksoverheid, provincies en gemeenten die voornemens zijn om aan te sluiten op een e-depot of daar inmiddels mee zijn gestart.

Content Strategy heeft veel ervaring met alle aspecten van het aansluiten op een e-depot. We hebben succesvol een groot aantal organisaties begeleid bij de aansluiting op een e-depot. Samen met deze organisaties vertellen we u tijdens het evenement graag hoe uw e-depot project ook succesvol wordt.

Om 12.00 uur start het evenement en wordt u een lunch aangeboden. Rond 16.00 sluiten we af met een netwerkborrel.

Klik hier voor meer informatie en om een uitnodiging aan te vragen.

 

Berichten via WhatsApp en SMS zijn wel degelijk te Wobben

Kennisplatform Openbaarheid - 5 december 2017 - 11:04am

Onlangs werd door de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een zaak waarbij de centrale vraag was of elektronische berichten zoals WhatsApp-berichten en SMS op te vragen zijn via een Wob-verzoek. De rechtbank oordeelt dat deze berichten wel degelijk zijn op te vragen als in die berichten wordt gesproken over het onderwerp van het verzoek.

Het argument dat de werkgever, in de geval de Minister, niet zomaar in de telefoon van een ambtenaar mag kijken, gaat volgens de rechtbank niet op. Zolang het abonnement voor die telefoon op naam van de minister (of het ministerie) staat dient ook de daarop aanwezige informatie betrokken te worden bij de beantwoording van het Wob-verzoek.

Tegen deze uitspraak staat op dit moment nog hoger beroep open, maar waarschijnlijk zal deze zaak voer leveren voor verdere discussie. 

Een interessante blog over deze uitspraak werd door Cornelis van der Sluis geschreven. Hij is werkzaam bij Ten Holter/Noordam Advocaten en treedt op als gemachtigde namens de eiser in dit geding. 

En een artikel in Binnenlands Bestuur.

 

Nationale Conferentie Privacy

Kennisplatform Openbaarheid - 5 december 2017 - 10:27am

Het is de grote vraag van onze tijd: hoe kunnen we ervoor zorgen dat snelle digitalisering niet ten koste gaat van privacy? Hoe kunnen wij als samenleving digitaliseren én onze privacy behouden en versterken? ECP en Privacy First gaan graag samen met u deze uitdaging aan en organiseren daartoe op 30 januari 2018 in het Amsterdamse Volkshotel de Nationale Privacy Conferentie. Hier komen de relevante spelers bijeen en bouwen wij gezamenlijk aan een privacy vriendelijke informatiemaatschappij.

Nederland heeft alle maatschappelijke randvoorwaarden om een internationaal Privacy Gidsland te kunnen worden. Tijdens de conferentie leert u over de nieuwe Europese privacywetgeving en de voornaamste verplichtingen voor uw organisatie. U leert over de nieuwste ontwikkelingen en u laat zich inspireren door privacy bevorderende bedrijven en overheden. Tijdens de conferentie worden de nieuwe Nederlandse Privacy Awards uitgereikt. Privacy is immers méér dan louter compliance: duurzame privacy vergt bedrijven en overheden die privacy zien als een kans om zich positief te onderscheiden en privacy vriendelijk ondernemen en innoveren tot norm te maken. Privacy by design vormt daartoe de sleutel. Wij hopen u te kunnen begroeten op 30 januari!

Nationale Conferentie Privacy Datum: 30 januari 2018 Locatie: Volkshotel Amsterdam Tijd: 13.00 – 18.00 uur (inclusief borrel) Aanmelden U kunt zich aanmelden voor deze conferentie door dit inschrijfformulier te gebruiken. De inhoud van het programma wordt binnenkort op de website van ECP getoond en indien u zich aanmeldt krijgt u de uitnodiging met programma via de mail toegestuurd. We verwelkomen u graag op 30 januari!

Met vriendelijke groet,   Privacy First en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

 

Wij zijn Alphen

Kennisplatform Professionalisering - 30 november 2017 - 3:12pm

Aantekeningen van een 'razende' reporter

https://www.linkedin.com/pulse/wij-zijn-alphen-digitaal-heel-normaal-jos-lindhout/?trackingId=7VpfwtpHkTr2qVj41VDo7g%3D%3D

 

Welkom: Jos Lindhout, informatiemanager Alphen aan den Rijn

Trots (delen), eerlijk(ook achterkant) en leuk (niet boring)

 

Cabaratier (Joop Vos) met lied it/digitalisering: passie, baan van je dromen

Wat kunnen anderen van je 'leren'.

Als je open durft te zijn, dan straal je vertrouwen uit. Vertrouwen is -Controle

Wat voor één ben je?

Kan je bij kwaliteit controle loslaten en vertrouwen inbouwen.

Wat wil je loslaten? Vanuit balans werken: hoofd, handen, hart

Oefening anders denken: kleur, bloem, meubel

Wat is niet de hoofdstad a'dam, anderesteden, maar ook kopje/fiets etc.

Anders denken is 'creatief' zijn.

 

Frans van Vliet, informatiemanager Haarlemmermeer, sociaal domein: betrouwbaarheidsniveau's, digid met 2-weg verificatie lijkt voldoende. Muteren en medische gegevens, valt heel erg mee.

 

Waar we duizend bloemen laten bloeien: Alphens Model….

Sessie office 365 15.15 uur (45 min), commissiekamer 2

Sessie zgw 16.15 uur, plenaire zaal

17.00 uur direct plenair 'delen'

Geel: managementinfo X-10

Kwaliteitsysteem DIV: groen,

 

Office 365

Idee Bol.com als overheid realiseren

Uiteindelijk via managementinformatie dashboard door managers samen te (laten) stellen

Digitaal samenwerken, herindeling gemeente was 'trigger': nieuwe werken en resultaatgericht werken. Resultaat-en doel gesprek en evaluatiegesprek (jaarlijkse cyclus)

Rondje door gebouw

 

Office 365 introductie 15 mei,H (persoonlijk) en I (afdelings):schijf gaat uit, wordt O:schijf OneDrive

E-depot nog niet. DMS etc. blijft ernaast bestaan.

Gespreksdeelnemers E-depot achter office 365/Sharepoint is goed idee. Frisse blik is hard nodig.

Bussiness is zelf verantwoordelijk. Implementatie ondersteuning.

Kopieer H:schijf naar Onedrive (ook Haarlemmermeer ervaring): ervaringen gedeeld.

 

Managementinformatie, Dataplatform

 

Scrum, en intiuitief kiezen (geen ingewikkelde structuren)

Privacy is 'issue'

Rapportage tooling en rapporten van personen in excel, heeft begrensde mogelijkheden. Denk aan Cognos, Power BI…..met gezond boerenverstand en excel kan ook veel. Belangrijk is definities, actueel, verversbaar/tijdreizen.

Verbeteren met 'lean'.

Zichtbaar maken, maakt bewust, gedragsverandering volgt traag.

Power PI, zelfreinigend principe en vd 1100 medew 300 licenties. Ruim toegekend en slim rechten toebedeeld, inclusief kolommen op privacy detail-nivo. Performance is een verbetering t.o.v. Cognos.

Duo-presentatie financieel/ICT, een mooi voorbeeld van samenwerking binnen het Alphense Model.

 

Connecting government 'binder app'. Innovatief idee om kennis te delen binnen gemeenten. Er is veel inhuur en kennis 'loopt' dan 'weg'. Vandaar connecting Government. Een combi tussen LinkedIn en Tinder. We doen hetzelfde en hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.

We willen vooral netwerken, dat kan via een app (binnenkort), de eerste opzet: +50% heeft zich aangemeld. Enkele mock up's getoond.

https://pilot-binder.azurewebsites.net/

 

 

Belangstellingsregistratie leergang Privacy: Algemene verordening gegevensbescherming - een goede voorbereiding is het halve werk!

Kennisplatform Juridische Vraagstukken - 30 november 2017 - 10:18am

 

Bent u al klaar voor de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? En de impact van deze verordening op uw werk, uw organisatie en de hele archief- en informatiesector? Nee? Geef dan nu uw belangstelling door voor de leergang Privacy. 

De AVG gaat al op 25 mei 2018 in. De verordening vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit brengt grote veranderingen met zich mee op juridisch, organisatorisch en technisch gebied. Hoog tijd om de archief- en informatiesector hierop voor te bereiden. Het kennisplatform Juridische vraagstukken is druk bezig met het ontwikkelen van een leergang Privacy.

Behoefte vanuit het veld

Het idee voor een leergang over privacy en de nieuwe wetgeving komt voort uit de vele vragen die bij ons - het Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en het Kennisplatform - binnenkomen. Op deze vragen moet antwoord komen.

Globale opzet en inhoud

De exacte gevolgen van de AVG zijn nog niet helemaal duidelijk. Maar dat de archief- en informatiesector voor een aantal grote uitdagingen staan is helder. De leergang Privacy bereidt archivarissen en informatieprofessionals hierop voor. Deelnemers krijgen een overzicht van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt. Naast een overzicht van de regels, komen ook praktische voorbeelden aan bod.

Wat levert de leergang u op?

Na het volgen van de leergang:

  • bent u op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving;
  • heeft u een overzicht van de relevante jurisprudentie voor privacy en aanpalende wet- en regelgeving;
  • kunt u de gevolgen van de AVG inschatten voor uw organisatie en voor het beheren en beschikbaar stellen van uw archiefcollecties, en kunt u het management adviseren over de nodige maatregelen;
  • leert u hoe de informatiebeheersstructuur van de organisatie af te stemmen op de AVG;
  • kunt u uw ketenpartners adviseren zodat ze hun archieven ’AVG-proof’ kunnen inrichten, beheren en overbrengen.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor archivarissen, medewerkers DIV, DIM, archiefinspecteurs en informatieprofessionals. En voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer en de verwerking van (persoonsgegevens in) archiefbescheiden.

Waar, wanneer en kosten?

Zodra datum, locatie, inhoud, docenten en kosten bekend zijn, delen we dit via het kennisplatform Juridische vraagstukken https://kia.pleio.nl.

Geef vrijblijvend uw belangstelling door

U kunt uw belangstelling hieronder - via de knop 'Aanmelden'- doorgeven. Het verplicht u tot niets. Uw registratie geeft ons een beeld van de eventuele groepsgrootte. Zodra het volledige programma, kosten, locatie, docenten, etc. bekend zijn, start de definitieve inschrijving. We houden u daarvan op de hoogte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de leergang? Neem dan contact op met Jeroen Padmos via jeroen.padmos@nationaalarchief.nl.

Yearly Conference of the Privacy and Identity Lab

Kennisplatform Openbaarheid - 24 november 2017 - 9:30am

 

GDPR countdown. Annual congress of the Privacy and Identity Lab

What is the conference about?
The PI.lab conference 2017 takes the enforcement of the General Data Protection Regulation (GDPR) as its starting point. The GDPR obliges organisations to rethink their privacy strategy.
Data subjects can exercise new rights, controllers and processors have additional obligations. New challenges will arise, such as offering transparency in algorithms and being aware of ethical
considerations. Digitisation of relations continues in almost all spheres of daily life, from smart cities to new opportunities for law enforcement agencies These are challenges that require
dedicated effort. They need critical reflection and debate. They need to be investigated on how they offer new opportunities as well. Opportunities that may be of benefit to organisations, that
help creating business value. The conference will present and discuss results and new challenges, in keynotes and workshops.

What is the PI.lab?
The PI.lab is a cooperation between the Radboud University, Tilburg University and TNO. The three institutes combine their expertise in research and innovation for digital privacy and
electronic identities. Overall, some 50 researchers work on technical, legal, societal and policy issues concerning privacy and eID. The resulting knowledge and expertise is used to bring
forward new tools and perspectives for new applications and services that help promoting privacy and offering the appropriate eID tools. 

Contact us?
Jaap-Henk Hoepman, scientific director jhh@cs.ru.nl
Marc van Lieshout, business director Marc.vanlieshout@tno.nl

PROGRAMME

12.45-13:10 Registration

13.10-13.15 Opening Marc van Lieshout

13:15-14:00 Keynote PI.lab prof.dr. Mireille Hildebrandt

“Profile transparency and automated decisions under the GDPR”

14:00-14:15 Video presentation Giovanni Butarelli

"The implementation of the GDPR"

14.15-15.15 First round of workshops

Workshop 1A: Privacy as innovation opportunity DDMA, Nederland ICT, Thuiswinkel.org, CIP

Workshop 1B: Indexing all information on the Internet Sander Venema

15:15-15.45 Coffee break

15.45-16.45 Second round of workshops

Workshop 2A: Pro’s and con’s for the new law on surveillance (Wiv)

Bert-Jaap Koops (chair), Quirine Eijkman, Ton Siedsma, Wouter Teepe

Workshop 2B: (Various) privacies in (different) societies

Linnet Taylor (TILT), Nadja Purtova (TILT)

16.30-17.25 Keynote prof.dr. Ron Deibert

“War in the World Brain”

17.25-17.30 Closing of the congress Jaap-Henk Hoepman

17:30 - … Drinks

Payment: €75,- (reduced fee of €35,- for students, employees of universities and NGO’s). Payment on account Stg. KU Radboud Universiteit Nijmegen. Account number: NL08ABNA0231247834. Please, state your name, your affiliation and the following indication: PIlab 6200667.

Download the flyer with background information on the confernce and the speakers

 

Lunchbijeenkomst 'Open Overheid: Hoe doen anderen het?'

Kennisplatform Openbaarheid - 23 november 2017 - 11:42am

 

Op 11 december organiseert het Leer- en Expertisepunt Open Overheid een lunchbijeenkomst over Open Overheid met een internationaal tintje. Nederland is lid van het Open Government Partnership (OGP): een wereldwijde Open Overheid beweging waar 75 landen bij zijn aangesloten. De leden van dit internationale netwerk delen kennis, ervaring en best practices op het gebied van Open Overheid. Tijdens de lunchbijeenkomst op 11 december vertelt Paul Maassen (Director for Civil Society Engagement bij OGP) wat OGP precies doet en wat de toekomstplannen zijn. Natuurlijk deelt hij ook mooie internationale Open Overheid voorbeelden. Kom ook en laat je inspireren!

Wat doet Nederland?
In het kader van het Open Government Partnership zet Nederland zich met het Actieplan Open Overheid in voor Open Overheid. In dit Actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het Actieplan moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samen verder werken aan het verbeteren van een Open Overheid en daarmee aan een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
Het beleidsteam Open Overheid van BZK vertelt tijdens de lunchbijeenkomst hoe het ervoor staat met het Actieplan Open Overheid.

Wil jij meer weten over wat het Open Government Partnership precies is, welke mooie internationale voorbeelden er zijn en wat Nederland precies doet in het kader van het OGP? Meld je dan aan en kom naar deze lunchbijeenkomst!

Praktische informatie
Het programma ziet er als volgt uit:

11:45 – Inloop & lunch in de foyer van het Auditorium bij het ministerie van BZK
12:30 – Aanvang lunchpresentatie Open Overheid en OGP (inclusief interactief deel)
14:00 – Afsluiting

De Open Overheid lunchbijeenkomsten vinden plaats in het Auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK):

Ministerie van BZK
Turfmarkt 147
2511 DP, Den Haag

Aanmelden
Meld je nu aan voor deze lunchbijeenkomst over het Open Government Partnership en het Actieplan Open Overheid.

DE BASIS voor auteursrechtenbeheer is vernieuwd!

Kennisplatform Openbaarheid - 21 november 2017 - 2:48pm

Heb je digitale collecties die je graag wilt publiceren en ben je opzoek naar handvatten die je kunnen helpen bij het rechtenbeheer? DE BASIS voor auteursrechtenbeheer is net helemaal geactualiseerd.

DE BASIS voor auteursrechtenbeheer helpt je bij het regelen van de auteursrechten en andere rechten wanneer je je digitale collecties (born digital of gedigitaliseerd) wilt publiceren. DE BASIS heeft zowel betrekking op het ontwikkelen en opzetten van beleid op dit gebied, als op de praktische uitvoering daarvan.

Ga direct naar de vernieuwde versie van DE BASIS voor auteursrechtenbeheer.

IDPD17: definitief programma bekend plus laatste plaatsen!

Kennisplatform Preservation - 21 november 2017 - 10:51am

Op 30 november vindt de eerste editie van de International Digital Preservation Day (IDPD) plaats. IDPD is een initiatief van de Digital Preservation Coalition en een groot aantal internationale partners, waaronder het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD.

Het kennisplatform Preservation organiseert samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD twee bijeenkomsten rondom IDPD. In de ochtend gaan we in op e-mailarchivering. Welke mails bewaren we? Welke metadata passen we toe? En hoe beschermen we de privacy? De middag staat in het teken van de essentiële kenmerken van digitale objecten. Deze kenmerken zijn van belang voor de authenticiteit van informatieobjecten en maken objecten langdurig toegankelijk.

Voor de ochtendbijeenkomst over e-mailarchivering is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je snel nog in via deze link. De middagbijeenkomst over essentële kenmerken zit al helemaal vol!

Het definitieve programma voor de IDPD is als volgt:

09.30 – 10.00u: Inloop

10:00 – 10:20u: Welkom en aftrap IDPD
Afke van Rijn (directeur Media & Creatieve Industrie OCW)
Marens Engelhard (voorzitter dagelijks bestuur NDE, directeur Nationaal Archief, algemeen rijksarchivaris)

10:20 – 11:00u: Keynote: Policy issues and dilemmas in email for archives and records management | James Lappin (Loughborough University)

11:00 – 11:20u: E-mailarchivering bij de Rijksoverheid | Robbert Jan Hageman (Nationaal Archief) en Jesper Harmes (Ministerie van BZK)

11:20 – 11:40u: E-mailarchivering bij het IISG | Robert Gillesse (IISG)

11:40 – 12:00u: E-mail, autoclassificatie en Machine Learning – een experiment | Mette van Essen (Nationaal Archief)

12:00 – 12:30u: Vragen en discussie

LUNCH

13:30 – 13:45u: Welkom | Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed, NCDD)

13:45 – 14:00u: Essentiële kenmerken bij Beeld en Geluid | Annemieke de Jong

14:00 – 14:15u: Essentiële kenmerken bij het IISG | Robert Gillesse

14:15 – 14:30u: Essentiële kenmerken bij het Nationaal Archief | Remco van Veenendaal

14:30 – 14:45u: Essentiële kenmerken bij de Koninklijke Bibliotheek | Jeffrey van der Hoeven

14:45 – 15:00u: Pauze

15:00 – 16:00u: Bekendmaking Bit-List, internationale lijst van “bedreigde digitale objecten”

15:30 – 16:20u: Keynote: Significant properties in preservation solutions | Jon Tilbury (Preservica)

16:20 - 16:50u: Essentiële eigenschappen van uw collecties. Gesprek met de sprekers

16:50 – 17:00u: Afsluiting

17:00 – 17:30u: Borrel

Stand van zaken Archivering en de Omgevingswet

In het interbestuurlijke Uivo-I traject is inmiddels een groot aantal producten ontwikkeld. Zo zijn een Producten- en Dienstencatalogus (PDC), een Zaaktypecatalogus (ZTC), een Procesarchitectuur en uitgangspunten en aanbevelingen voor archivering  geproduceerd. De reikwijdte van de producten bestaat uit het gehele stelsel Omgevingswet, dus niet "slechts" het centrale deel: het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Op 28 november beslist de Programmaraad Omgevingswet over de vaststelling van die stukken. Daarna worden besluiten genomen over de vervolgstappen. In het rapport over archivering wordt onder andere aanbevolen om DUTO-scans in het gehele stelsel uit te voeren, en om de archiefsector actief te betrekken bij de ontwikkeling van randvoorwaarden als kwaliteitseisen, een informatiemodel en criteria voor selectie en waardering.

De expertgroep Omgevingswet KVAN / BRAIN zal actief betrokken blijven bij UIVO en het vervolg erop. Daarnaast zullen wij ons in de komende tijd richten op het organiseren van regionale sessies over Archivering en de Omgevingswet, en op het bijdragen aan een nieuw traject over principes voor archivering in ketenprocessen.

Andere ideeën en suggesties zijn van harte welkom.  

 

 

 

 

 

Pagina's

Abonneren op Informatiebeheer  aggregator - Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)