U bent hier

Artikelen

Overzicht van pagina's van het type artikel.

Zoeken en filteren kan op titel, inhoud en de indelingen taxonomie levenscyclus.
Sorteren kan op titel en datum.

Titelaflopend sorteren Inhoud Informatiemodel Levenscyclus Datum eerste publicatie
15 jaar - Labyrinth (juni 2019)

Deze site bestaat in juni 15 jaar! 

Op Archive.org zijn eerdere versies te zien. De eerste pagina is daar gearchiveerd op 17 september 2004.

https://web.archive.org/web/20040917025329/http://labyrinth.opweb.nl/

 

Context, Handeling, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 29/05/2019 - 22:33
A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information (full text)

Full text of my essay published in Frans Smit, Arnoud Glaudemans and Rienk Jonker (eds.), Archives in liquid times, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, 2017.[

Context, Handeling, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 01/12/2017 - 20:07
Archiefwaardig, recordness en procesgebonden informatie

Hoewel het steeds vaker gebruikte begrip 'archiefwaardig', eigenlijk dezelfde strekking heeft als het Engelse woord recordness voelt het niet als gelijkwaardig. In de basis is er al een verschil tussen beide begrippen. Is recordness een zelfstandig naamwoord, archiefwaardig daarentegen is een bijvoeglijk naamwoord. Omdat zowel recordness als archiefwaardigheid een bepaalde status aan informatie geven met gevolgen voor beheer en behoud zal er geen discussie over de betekenis daarvan mogen bestaan.

Context 1.1 Definitie 14/10/2009 - 22:15
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Archiefwet

De BGT is archieftechnisch interessant omdat hier sprake is van een vorm van keteninformatie. Bronhouders als gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen etc leveren via berichtenverkeer de gegevens aan het BGT. De houder van de BGT, maar beter woord is faciliteerder, is het Kadaster. In het geheel is ook een rol weggelegd voor het SamenwerkingsVerband van Bronhouders BGT (SVB-BGT). Als houder is het Kadaster niet eigenaar van de gegevens dat blijven de bronhouders.

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 2 Waarderen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 4 Bewaren 18/10/2013 - 07:00
Beroepscode voor archivarissen

Onderstaande tekst is een vertaling van de Code of Ethics zoals die in september 1996 is aanvaard door de Internationale Archiefraad. 

Inleiding

- Een beroepscode voor archivarissen beoogt gedragregels vast te stellen voor een goede uitoefening van het beroep van archivaris. De code dient om deze regels bij nieuwe leden van de beroepsgroep te introduceren, ervaren archivarissen te herinneren aan hun professionele verantwoordelijkheden en bij het publiek vertrouwen te wekken in het archiefvak.

Grondslag 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 19/01/2007 - 20:00
Bibliografie - (Versie 16 december 2023)

BreviariumTotaaloverzicht PDF

Dit overzicht, mijn bibliografie in PDF-formaat bevat berichten, artikelen, teksten op websites en dergelijke die ik de afgelopen jaren als interessant of zeer interessant heb gemarkeerd. Het bestand bevat 1311 pagina's.

De inhoud betreft werken uit verschillende vakgebieden zoals archivistiek, ethiek, informatiebeheer, filosofie, projectmanagement, taal etc.

De indeling volgt de lifecyle of documents afkomstig uit een rapport van de Verenigde Naties uit 1990.1

Het overzicht, gegenereerd via mijn Reference Manager, is niet volgens algemeen geldende regels zoals de APA opgesteld. Dat is hopelijk geen bezwaar.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 3.5 Documenteren, 3.6 Beschikbaarstellen
Componenten in schema

Overzicht elementen voor een catalogus 

Context, Handeling, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 11/03/2008 - 22:30
Criteria voor kwaliteiten

Een poging tot indeling van het onderdeel kwaliteit van mijn model:

In het informatiebeheer staat eigenlijk de beantwoording van een aantal vragen centraal

 1. is de informatie op te nemen?
 2. is de informatie te vertrouwen?
 3. is de informatie terug te vinden?
 4. is de informatie langere tijd te bewaren?
 5. is de informatie geschikt voor hergebruik?

Deze vragen hebben betrekking op de volgende aspecten die te vertalen zijn naar kwaliteitseisen

 • de informatie is van belang

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 4 Bewaren 17/08/2004 - 08:15
De omgeving van de zaak in kaart

Om het volledig digitaal werken cq zaaksgewijs werken een goede basis te geven is het nodig grip te krijgen op zaken als metadata en metadataschema's. In mijn presentatie tijdens afgelopen KVAN dagen heb ik geschetst wat binnen de gemeente Leeuwarden op dat terrein is gedaan.

Onze zoektocht liep van de NEN norm over records management metadata, baselines en Moreq2, naar uiteindelijk weer de basis van ons vak namelijk het beschrijven van archiefstukken, of zoals we tegenwoordig ook wel zeggen informatieobjecten,  dit onder verwijzing naar de Handleiding.

Context 1.1 Definitie, 4 Bewaren 07/06/2011 - 23:30
De relatie tussen proces, product, neerslag in combinatie met belangen en risico's

EenProces, product, neerslag proces is een verzameling van activiteiten met een gemeenschappelijke bedoeling. Voorbeeld van een proces is het verlenen van kapvergunningen. Het eindresultaat van een proces wordt product genoemd. Het object van een product is in de meeste gevallen niet een document maar een handeling, transactie of een dienst. De neerslag van deze handeling of transactie kan een document zijn dat wordt gebruikt voor communicatie met de klant.

Context 2 Waarderen, 4.2 Bewaren context 06/02/2006 - 22:30
Documenttypen (versie 16 december 2023)

Ik hakte een akte in steen - Eewal LeeuwardenInleiding

Documenten, documentsoorten en documenttypen, begrippen die veel voorkomen maar waar misschien wel onduidelijkheid over is. Hieronder mijn poging tot uitleg

Informatieobject 1.1 Definitie, 1.3 Benoemen bestanddeel 11/02/2011 - 20:00
Dubbel of niet dubbel dat is de vraag

In het geval van informatievoorziening of – beheer komt het vaak voor dat gegevens of documenten dubbel zijn.  Maar is dat in alle gevallen wel zo? Wanneer is dan echt sprake van dubbel? 

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.1 Bepalen van de waarde, 4.2 Bewaren context 18/06/2011 - 10:30
Een poging tot een archivistisch model - concept

Inleiding

Discussies tussen mensen willen vooral wel eens moeizaam verlopen wanneer er onduidelijkheid is over de exacte invulling van gebruikte termen en begrippen. Vooral de (spraak)verwarring die ontstaat omdat er verschillende beelden zijn van begrippen en activiteiten. Daardoor ontstaan er ook uit elkaar lopende verwachtingen die over en weer niet waar te maken zijn.
Zo ook de discussies binnen het vakgebied van de archivaris en de documentaire informatievoorziener. Op het eerste gezicht zou de indruk kunnen bestaan dat er tussen beide beroepsgroepen een bijna onoverbrugbare kloof bestaat. Immers wordt de archivaris beschouwd als de beheerder van het cultureel erfgoed (met veel hoofdletters) is de DIV-er (slechts) de beheerder van archief in de dynamische fase. Zo wordt er ook een verschil gemaakt tussen informatiebeheerders werkzaam in de publieke sector en binnen de private sector. Het steeds weer benadrukken van mogelijke verschillen komt de onderlinge verhoudingen niet ten goede.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie 12/09/2004 - 21:15
Een tweetal paradoxen

Eenvoud versus materialiteit

Context, Handeling, Informatieobject 1 Ontstaan, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden 19/09/2018 - 18:31
Een wegwijzer in het informatiebeheer

TehuttiInformatiebeheerders beschikken over een unieke en vaak onbegrepen kennis over methoden en technieken uit het verleden.

Context 1.1 Definitie 04/05/2004 - 00:15
Elementen besluit vervanging

Besluiten waarin de vervanging van archiefbescheiden wordt gemeld moeten zodanig zijn dat duidelijk is wat er gebeurd, welke criteria worden gehanteerd, waar die criteria te raadplegen zijn.

De vormvereisten en de gewenste inhoud valt te destilleren uit de verschillende artikelen van de Archiefwet. Het besluit zal tenminste de volgende documenten als bijlage moeten bevatten:

Context, Handeling, Informatieobject 2 Waarderen, 4 Bewaren 11/11/2005 - 22:45
End of life (EOL) Labyrinth (uitgesteld tot januari 2025)

Update 15/6/2023

Op 5 juni is besloten het onderhoud op Drupal versie 7 te verlengen tot 5 januari 2025.

Dit geeft mij de mogelijkheid om nog wat langer na te denken wat ik met de inhoud van deze site ga doen. Maar stoppen gaat het uiteindelijk wel 

 

 

 

 

 

 

Wat is er aan de hand?'t is aofloop'n

Het onderhoud van Drupal 7, de versie van het content management systeem (CMS) waar deze website technisch gezien op gebaseerd is, stopt in november 2023.  Er zijn wel nieuwere versies van Drupal beschikbaar, tegenwoordig versie 10.

Informatieobject 3.1 Bewaken kosten, 3.3 Fysiek beheren, 3.4 Integreren, 3.6 Beschikbaarstellen, 4 Bewaren 24/09/2022 - 11:25
ERPANET

ERPANET = Electronic Resource Preservation and Network

Logo ERPANET

Project van de Europese Commissie.

Informatieobject 1.1 Definitie, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 13/09/2004 - 22:15
Ex officio beginsel

Het beginsel dat bij een verwerking van gegevens, zoals ontvangen en verzenden van berichten, alleen de publiekrechtelijke functie van de functionaris die de informatie verwerkt en de context van die verwerking bepalend zijn voor de toepassing van wetgeving zoals de Wet open overheid (WOO) en de Archiefwet.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.1 Bepalen van de waarde, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 4 Bewaren 26/10/2020 - 12:29
Geluidsopnames (gemeenteraadsverslagen) 1

2004 06 15 Verslagen raad 

De mogelijke keus voor bewaren van de geluidsopnamen van een commissievergadering leidt tot de volgende vraagpunten die wel eens tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de besparing tot hogere structurele beheerskosten zullen leiden.

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 4 Bewaren 15/06/2004 - 12:30
Geluidsopnames (gemeenteraadsverslagen) 2

Bezuiniging 

De behoefte om vergaderingen van gemeenteraden en raadscommissies niet meer uitgebreid te notuleren maar op te nemen neemt in deze tijden van bezuinigingen toe. Daarbij wordt vooral gekeken de besparingen die het schrappen van formatieplaatsen van personen die de verslagen verwerken oplevert. Vergeten wordt dat er andere kosten voor het toegankelijk maken en conservering en beheer voor in de plaats komen. Dit verschijnsel zal vast ook voorkomen bij andere organisaties.

 

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 4 Bewaren 10/03/2005 - 19:15
Gemeenschappelijke regelingen en selectielijsten

Aanleiding

Af en toe krijg ik te maken met de vraag of de gemeentelijke selectielijst zonder meer toepasbaar is op archieven van gemeenschappelijke regelingen. Hetzelfde punt is ook onderwerp van discussie geweest bij de vaststellingsprocedure van de actualisatie van de gemeentelijke selectielijst in 2012.

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de manier waarop artikel 40 van de Archiefwet 1995 te interpreteren is.

Context 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 16/04/2014 - 22:00
Gemeentelijke selectielijst

Vastgesteld

De selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 is op 21 november 2005 vastgesteld. Hiermee is een proces van bijna 13 jaar afgerond.

De lijst is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 december 2005, nummer 247. Zij is via de website overheid.nl te raadplegen of te downloaden.

Metadata 

Interessant is de categorie 2.11, met het kopje documenting documents.

Grondslag 2 Waarderen 08/01/2006 - 23:00
Gemeentelijke selectielijst (actualisatie)

De actualisatie van de gemeentelijke selectielijst is op 23 juni 2012 van kracht geworden. Inhoudelijk betreft het voornamelijk een aanpassing van bewaartermijnen en verwerking van nieuwe en gewijzigde wetgeving zoals de WABO en de BAG. De geldigheidstermijn van deze geactualiseerde lijst is tot ten minste 2032 (RSJ, 18/11/2015)

Voor gemeenten is het vooral interessant dat de mogelijkheid is gekomen om de bewaartermijn van clientgegevens terug te brengen tot 7 jaar.

Context 2 Waarderen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 06/08/2012 - 18:30
Hanzehogeschool Groningen IDM

Rondje Archivistiek

Presentatie gehouden op 20 maart 2006 bij de Hanzehogeschool in Groningen voor 2e jaars studenten IDM.

Onderwerpen die in een vogelvlucht aan de orde zijn geweest waren

 • archief
 • context(informatie)
 • archieffunctie
 • archiefsysteem (rks)
 • standaarden
 • metadata
 • documentair structuurplan
 • workflow management systemen (WFM)
 • document management systemen (DMS)
 • content management systemen (CMS)
 • records management systemen
Context, Handeling, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 19/03/2006 - 23:30
Het bewaren van gegevens over rampenbestrijding

Circulaire BZK

Een beetje oud nieuws maar wel aardig om te weten en nog steeds actueel. Van 2001 tot ongeveer 2007/2008 (?) was op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een circulaire te vinden over de bewaring van gegevens die betrekking hebben op handelingen en beslissingen van organisaties en personen tijdens en na rampsituaties. (nr. EB2000/97598, d.d. 26 november 2001)

Context, Handeling, Informatieobject 2.2 Selecteren, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.3 Fysiek beheren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 16/11/2004 - 23:00
Informatie - een conceptueel labyrinth
De inhoud van deze bijdrage is in een iets aangepaste en geactualiseerde vorm opgenomen in het onderstaande Engelstalige essay
The content of this contribution is in adapted and updated form included in the following English-language essay : 

 

Een model

Tijdens de afgelopen KVAN-dagen in Assen1 heb ik een informatiemodel gepresenteerd waarvan ik denk dat het algemeen toepasbaar is. (De presentatie is bijgevoegd)Het model

Dit model dat ik eigenlijk al langer toepas, in het begin vooral impliciet de laatste tijd steeds meer expliciet, bestaat uit een drietal centrale bouwstenen die volgens mij gezamenlijk de basis zijn van semantische informatie (SI) als eenheid op bijna atomair niveau.

Semantische informatie

Semantische informatie is een begrip uit de informatiefilosofie. Zij wordt door Floridi omschreven als informatie die meaningful, well formed en truthful is. Deze drie kenmerken zijn heel goed te koppelen aan concepten uit de archivistiek. Zelf zou ik ze willen kenschetsen als betekenisvol, enigszins gestructureerd en betrouwbaar.

Ten aanzien van truthful kan gesteld worden dat een archivaris nooit kan zeggen dat informatie waar of niet waar is. Hij of zij

kan wel aangeven dat aan de integriteit van het informatieobject dat de informatie bevat niet getwijfeld hoeft te worden.

Context, Handeling, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 19/06/2014 - 00:30
Ketens en selectielijsten, kanttekeningen en opmerkingen

Probleem?

Samenwerken en delen van informatie in ketens komt steeds meer voorDeze tekst is grotendeels afkomstig van een notitie die ik in april 2009 heb geschreven voor de Bijzondere Commissie Archieven van de Raad voor Cultuur. Dit leidt tot een vorm van archiefvorming die vóór de komst van ICT en tegenwoordig de opkomst van de cloudtechnieken niet mogelijk was.

Wanneer er sprake is van ketensamenwerking waarbij de overheid betrokken is zal een weg gevonden moeten worden om de verantwoordelijkheden te benoemen en een verantwoorde waardering, selectie en vernietiging uit te laten voeren. Wanneer de huidige Archiefwet hiervoor niet voldoende kaders biedt lijkt mij dit een onderdeel die bij een komende aanpassing mee te nemen is.

Context, Handeling, Informatieobject 2 Waarderen 14/12/2010 - 22:30
Ketens, ketensamenwerking, keteninformatisering

Ketens zijn onder onsKetens

Context 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 25/07/2015 - 09:15
Laatste overzicht beschikbaar (oktober en november 2011)
Er is weer een nieuw overzicht beschikbaar, de laatste uit een periode van 12 jaar. Deze betreft de maanden oktober en november 2011. De vorige ging over de maanden augustus en september 2011.
 
Context 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 12/12/2011 - 00:45

Pagina's