U bent hier

Artikelen

Overzicht van pagina's van het type artikel.

Zoeken en filteren kan op titel, inhoud en de indelingen taxonomie levenscyclus.
Sorteren kan op titel en datum.

Titelaflopend sorteren Inhoud Informatiemodel Levenscyclus Datum eerste publicatie
Onthechting en omslag

De positie en rol die papier in het informatiebeheer een zeer lange tijd heeft gehad verdient een korte nadere beschouwing. Was het alleen maar omdat archief en archiefbescheiden tot zelfs in deze tijd geassocieerd worden met (oud) papier.

Taak 1.3 Benoemen bestanddeel, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.3 Fysiek beheren, 3.4 Integreren, 4 Bewaren 05/02/2006 - 17:45
Ordeningsstructuur en selectielijsten
Ordeningsstructuur
Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2 Waarderen, 4.2 Bewaren context 26/03/2015 - 22:15
Presentatie digitale archivering

Op 15 november 2007 heb ik voor DIV-medewerkers in de Regio Nijmegen een presentatie gehouden over digitale archivering. In deze presentatie heb ik aandacht besteed aan de ontwikkelingen zoals de beleidsvisie Informatie op Orde, het advies Gewaardeerd verleden en standaarden. Ook heb ik suggesties gedaan ten aanzien van zaken die voor DIV nu van belang zijn.

Digitale archivering heb ik gedefinieerd als 'het integreren van de archieffunctie in de ICT'.

URL's

Context 1.1 Definitie 15/11/2007 - 18:15
Preservation metadata

Het begrip

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.3 Fysiek beheren, 3.4 Integreren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 15/09/2004 - 22:00
Records management - (documentaire informatievoorziening)

Het is

dat deel van het informatiebeheer waarmee conform wettelijke vereisten op aantoonbare manier gedurende de (wettelijke) bewaartermijnen vorm wordt gegeven aan

  • de betrouwbaarheid, vindbaarheid en bruikbaarheid van informatie die een functie heeft in een proces, project of andere activiteit,
  • het voortbestaan, beschikbaarheid en toegankelijkheid van die informatie en
  • het vernietigen, vervangen of overdragen van die informatie.

De basis voor deze functie bij overheden ligt in de Archiefwet 1995.

Context 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 08/03/2016 - 08:15
Reizen door de tijd

Een metafoor voor vervanging

Informatie met behoud van context, functionaliteit en waarborgen omtrent integriteit, betrouwbaarheid en authenticiteit ongeschonden door de tijd te brengen met behulp van de daarvoor op dat moment meest geschikte methoden en technieken is een van de doelen van vervanging.

 

De reis

Trein naar Winschoten

Informatieobject 1.2 Benoemen informatiesysteem, 4.1 Voortbestaan 23/07/2005 - 13:30
Samenwerking en archiefvorming

Koepel van een van de domes van het Eden Project (UK)Inleiding

Context 1.2 Benoemen informatiesysteem, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.5 Documenteren, 4.2 Bewaren context 05/03/2011 - 22:45
Selectielijsten en vaststelling

Formeel proces

Vernietigen is een onomkeerbaar proces, Het vernietigen van informatie conform de Archiefwet maakt het vernietigingsproces zowel voor de eigen organisatie als ook voor externen transparant. Op die manier is namelijk aantoonbaar welke informatie is vernietigd, wanneer die informatie is vernietigd, waarom de informatie is vernietigd en dat zij daarom terecht is vernietigd. Redenen waarom de wetgever hoge eisen stelt aan de grondslag, het instrument en de toepassing daarvan.

Context, Handeling 2 Waarderen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 09/03/2015 - 00:00
Standaarden, wat en hoe

Bouten en moeren

Inleiding

Je staat er eigenlijk niet altijd bij stil. Zonder standaarden kan onze samenleving niet goed functioneren. Iets schijnbaar simpels als een schroef en een moer, dat zij in elkaar passen kan alleen maar omdat er afspraken over zijn gemaakt. De doorsnee, de draaihoek en dikte van de schroefdraad, het links of rechtsdraaien enzovoorts. In elke doe-het-zelf zaak zijn de gestandaardiseerde schroeven en moeren te kopen.

Informatieobject 1.1 Definitie 26/03/2006 - 01:15
Steekproefsgewijze selectie - nu even niet

Steekproefsgewijze selectie dreigt in ons vakgebied gemeengoed te worden.

Context 2 Waarderen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 4 Bewaren 15/12/2007 - 21:45
Tafelgesprek: Archief is

Vergissing

Een van de grote niveauvergissingen die dreigt gemaakt te worden is het idee dat digitaliseren en digitaal werken het automatiseren van de ons bekende papieren werkelijkheid is. Veel van de oplossingen uit het papier leveren schijnoplossingen in de digitale wereld. Om deze vergissing te vermijden zal daarom fundamenteler dan we nu doen de conceptuele basis van ons vak en de bijbehorende terminologie onder de loep genomen moeten worden.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie 05/06/2015 - 08:15
Thesaurus/taxonomie informatiebeheer (versie 21 mei 2017)

Een continu experiment

Altijd al willen weten wat de betekenis van een bepaalde term kan zijn? Wat is nou een archiefstuk, documentaire informatievoorziening, stigmergie, een openbare rechtspersoon, een egodocument, een weblog of contextualisering, ECM, RMS, een hot spot, een zaaktype, een hma-plus, interoperabiliteit? Welke begrippen zijn daarmee geassocieerd en op wat voor manier?

Context 1.1 Definitie
Universele verklaring over archieven

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KVAN op 7 juni in Leeuwarden is de onderstaande Nederlandse vertaling van de Declaration on Archives van de ICA vastgesteld.

Context 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 12/07/2011 - 14:15
Van administratie naar collectie

Van administratie naar collectieArchief?

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie 21/04/2015 - 23:45
Van Wijn Penning

Van Wijn penning (voorkant)Van wijn penning (achterkant)Haarlem

16/06/2009 - 22:15
Vernietigen, bewaren en datalekken

Inleiding

De invoering van de Wet datalekken per 1-1-2016 heeft tot consequentie dat overheden nog zorgvuldiger met vernietiging van persoonsgegevens om moeten gaan dan ze mogelijkerwijs al deden (of niet). Bij overheden is in dat geval niet alleen rekening te houden met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar ook met de Archiefwet 1995 (AW95). Beschrijft de eerste vooral wat wel en niet mag met persoonsgegevens, de laatste beschrijft in het geval van bewaring en vernietiging van informatie de toe te passen instrumenten, de verantwoordelijkheden en de manier van documenteren.

Aan de hand van stellingen wordt op deze pagina de relatie tussen het onderdeel datalekken van de WBP en de AW95 weergegeven. Beide vullen elkaar mooi aan.

Grondslag, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen, 3.7 Beveiligen, 4 Bewaren 16/05/2016 - 19:15
Vernieuwde site

AanleidingSysteemkaartje

Half februari 2016 is de vanwege de komst van Drupal v8 de ondersteuning van versie 6 gestopt. Dit was al langer bekend. Voor mij de reden om in de tweede helft van 2015 te beginnen met de migratie van mijn site naar versie 7. Deze migratie heb ik aangepakt als een soort rustige verhuizing. Het was direct het moment om overtollige rommel op te ruimen en het geheel opnieuw in te richten, ten minste voorzover nodig. Wat rommel betreft gaat het dan om restanten uit eerdere versies (vanaf Drupal versie 4) die niet te verwijderen waren (gremlins) en om teksten en andere onderdelen die achterhaald zijn.

Wat is nieuw

Voor deze opzet is gebruik gemaakt van de standaard functionaliteiten van Drupal.

11/04/2016 - 23:30
Verschil tussen archief en documentatie

Het verschil

Zowel archieven als documentaire verzamelingen bevatten verschillende soorten informatie die opgeslagen kan zijn op verschilende soorten gegevensdragers. Daarom geeft het soort materiaal niet aan waar het om gaat.

De context en de functie van informatie bepalen of het de status van archiefstuk krijgt. De activiteiten van een organisatie vinden hun neerslag in het archief. Zo is het heel goed mogelijk dat bij een vereniging geluidsopnamen gebruikt worden als notulen van een bestuursvergadering. Ook een jubileumfilm vormt een onderdeel van een archief.

Context 1.1 Definitie 16/06/2004 - 06:45
Verzameladvies BCA 2007-2008

Verzameladvies over selectielijsten uit de periode augustus 2007 tot en met december 2008. nummer BCA-2010.05817/1 van 17 juni 2010

Aan de verschijning van het laatste verzameladvies van de Bijzondere Commissie Archieven (BCA) van de Raad voor Cultuur is op zijn zachtst gezegd niet veel aandacht besteed.

Context 2 Waarderen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 17/12/2010 - 22:30
Waarderen

Vernietiging 

Vernietiging van informatie is een beheershandeling, die zoveel mogelijk transparant en controleerbaar moet plaatsvinden. Het resultaat van het feitelijk vernietigen is onomkeerbaar. Omdat onoordeelkundig vernietigen tot grote schade kan leiden voor een organisatie hebben diverse organisatie-onderdelen, maar ook individuele functionarissen, hierin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten allen in de gelegenheid gesteld worden om op enig moment een aandeel te leveren in de vernietiging met de bijbehorende argumentatie.

2 Waarderen 23/01/2006 - 00:00
Waarom labyrinth?

Het begrip labyrinth als subdomeinnaam.

Context 1 Ontstaan 12/10/2004 - 17:45
Wat is de kern van een archief?

Zeker in het geval van particuliere archieven kan een omgekeerde selectie plaatsvinden. In dat geval wordt alleen uitgezocht wat voor permanente bewaring in aanmerking komt. Wat overblijft kan na verloop van tijd worden vernietigd, bijvoorbeeld na het verstrijken van de fiscale termijn. Bij deze methode moet wel bekend zijn wat tot de kern van een archief behoort. Hieronder een poging.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2 Waarderen, 3.5 Documenteren, 3.6 Beschikbaarstellen, 4 Bewaren 20/10/2005 - 06:45
Wat is DIV?

Aanleiding

In veel organisaties zijn verschillende beroepsgroepen betrokken bij het informatiebeheer. Belangrijkste partijen zijn ICT en DIV. De beantwoording van de vraag op welke manier collega's van ICT en dan met name de I-managers duidelijk gemaakt kan worden waar de verschillen en raakvlakken tussen de uitvoerders van de archieffunctie en de ICT nu exact zitten houdt mij al een hele tijd bezig. Door het benoemen en onderkennen van die verschillen kan een deel van het langs elkaar werken voorkomen worden.

Context 1.1 Definitie 11/06/2004 - 18:45
Wat is een taxonomie?

De term 

Context 1 Ontstaan, 3.5 Documenteren 11/09/2004 - 22:30
Wat is het semantisch web?

Doel

Soepel en eenvoudig overbrengen van digitale gegevens is iets wat wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. Toch zijn er ontwikkelingen aan de gang die daar wel eens verandering in kunnen brengen. Dat geldt zeker voor het semantisch web.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 3.4 Integreren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 16/09/2004 - 17:00
Wat maakt bescheiden archiefbescheiden?

Antwoord

Het antwoord op de bovenstaande vraag is vrij snel en simpel te geven: de context. Maar dat is wel erg kort door de bocht.

Context is het raamwerk waarbinnen het gebruik van een gegeven plaats vindt. Er zijn verschillende vormen van context. Deze zijn juridisch / administratief, procedureel, documentair en technisch van aard waarbij herkomstinformatie niet vergeten mag worden.

Context 1.1 Definitie 11/06/2004 - 21:15
Websites en archiefwet

Volledige tekst van mijn artikel in het Archievenblad nummer 2, Maart 2002, Jaargang 106.

Websites en archiefwet
(Recordness)

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen, 4 Bewaren 12/09/2004 - 20:00
Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO)

De Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO) die gebaseerd is op Europese richtlijnen betreffende het verstrekken van open data door overheden is op 7 juli in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2015, nr. 271). Hij is per 18 juli 2015 van kracht geworden (Stb. 2015, nr. 299). Met deze wet is de Archiefwet 1995 op een aantal punten gewijzigd en aangevuld (WHO art.11).

Context, Handeling, Object beschikbaarstellen 1.1 Definitie, 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen, 4 Bewaren 19/07/2015 - 18:45
Wijziging Archiefwet (Verdrag van Aarhus)

Artikel 15a

In verband met de uitvoering van het verdrag van Aarhus waarin een en ander is geregeld ten aanzien van de openbaarheid van milieu-informatie is in de Nederlandse Archiefwet een artikel 15a toegevoegd:

1. Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd.

Grondslag 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen 17/02/2005 - 19:00
XML en PDF: Twee standaarden

Het Portable Document Format (PDF) en de eXtensible Markup Language (XML) zijn standaarden die genoemd worden in Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden. Reden genoeg om kort op beide in te gaan en overeenkomsten en verschillen uit te leggen.

Informatieobject 3.3 Fysiek beheren, 3.5 Documenteren, 4.1 Voortbestaan 18/06/2004 - 19:45

Pagina's