U bent hier

Artikelen

Overzicht van pagina's van het type artikel.

Zoeken en filteren kan op titel, inhoud en de indelingen taxonomie levenscyclus.
Sorteren kan op titel en datum.

Titel Inhoudaflopend sorteren Informatiemodel Levenscyclus Datum eerste publicatie
Waarom labyrinth?

Het begrip labyrinth als subdomeinnaam.

Context 1 Ontstaan 12/10/2004 - 17:45
Waarderen

Vernietiging 

Vernietiging van informatie is een beheershandeling, die zoveel mogelijk transparant en controleerbaar moet plaatsvinden. Het resultaat van het feitelijk vernietigen is onomkeerbaar. Omdat onoordeelkundig vernietigen tot grote schade kan leiden voor een organisatie hebben diverse organisatie-onderdelen, maar ook individuele functionarissen, hierin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten allen in de gelegenheid gesteld worden om op enig moment een aandeel te leveren in de vernietiging met de bijbehorende argumentatie.

2 Waarderen 23/01/2006 - 00:00
Archiefwaardig, recordness en procesgebonden informatie

Hoewel het steeds vaker gebruikte begrip 'archiefwaardig', eigenlijk dezelfde strekking heeft als het Engelse woord recordness voelt het niet als gelijkwaardig. In de basis is er al een verschil tussen beide begrippen. Is recordness een zelfstandig naamwoord, archiefwaardig daarentegen is een bijvoeglijk naamwoord. Omdat zowel recordness als archiefwaardigheid een bepaalde status aan informatie geven met gevolgen voor beheer en behoud zal er geen discussie over de betekenis daarvan mogen bestaan.

Context 1.1 Definitie 14/10/2009 - 22:15
XML en PDF: Twee standaarden

Het Portable Document Format (PDF) en de eXtensible Markup Language (XML) zijn standaarden die genoemd worden in Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden. Reden genoeg om kort op beide in te gaan en overeenkomsten en verschillen uit te leggen.

Informatieobject 3.3 Fysiek beheren, 3.5 Documenteren, 4.1 Voortbestaan 18/06/2004 - 19:45
Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO)

De Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO) die gebaseerd is op Europese richtlijnen betreffende het verstrekken van open data door overheden is op 7 juli in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2015, nr. 271). Hij is per 18 juli 2015 van kracht geworden (Stb. 2015, nr. 299). Met deze wet is de Archiefwet 1995 op een aantal punten gewijzigd en aangevuld (WHO art.11).

Context, Handeling, Object beschikbaarstellen 1.1 Definitie, 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen, 4 Bewaren 19/07/2015 - 18:45
Ordeningsstructuur en selectielijsten
Ordeningsstructuur
Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2 Waarderen, 4.2 Bewaren context 26/03/2015 - 22:15
Laatste overzicht beschikbaar (oktober en november 2011)
Er is weer een nieuw overzicht beschikbaar, de laatste uit een periode van 12 jaar. Deze betreft de maanden oktober en november 2011. De vorige ging over de maanden augustus en september 2011.
 
Context 0 Algemeen 12/12/2011 - 00:45
Van administratie naar collectie

Van administratie naar collectieArchief?

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie 21/04/2015 - 23:45
Gemeenschappelijke regelingen en selectielijsten

Aanleiding

Af en toe krijg ik te maken met de vraag of de gemeentelijke selectielijst zonder meer toepasbaar is op archieven van gemeenschappelijke regelingen. Hetzelfde punt is ook onderwerp van discussie geweest bij de vaststellingsprocedure van de actualisatie van de gemeentelijke selectielijst in 2012.

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de manier waarop artikel 40 van de Archiefwet 1995 te interpreteren is.

Context 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 16/04/2014 - 22:00
Reizen door de tijd

Een metafoor voor vervanging

Informatie met behoud van context, functionaliteit en waarborgen omtrent integriteit, betrouwbaarheid en authenticiteit ongeschonden door de tijd te brengen met behulp van de daarvoor op dat moment meest geschikte methoden en technieken is een van de doelen van vervanging.

 

De reis

Trein naar Winschoten

Informatieobject 1.2 Benoemen informatiesysteem, 4.1 Voortbestaan 23/07/2005 - 13:30
Informatie - een conceptueel labyrinth

Een model

Tijdens de afgelopen KVAN-dagen in Assen1 heb ik een informatiemodel gepresenteerd waarvan ik denk dat het algemeen toepasbaar is. Het model

Dit model dat ik eigenlijk al langer toepas, in het begin vooral impliciet de laatste tijd steeds meer expliciet, bestaat uit een drietal centrale bouwstenen die volgens mij gezamenlijk de basis zijn van semantische informatie (SI) als eenheid op bijna atomair niveau.

Semantische informatie

Semantische informatie is een begrip uit de informatiefilosofie. Zij wordt door Floridi omschreven als informatie die meaningful, well formed en truthful is. Deze drie kenmerken zijn heel goed te koppelen aan concepten uit de archivistiek. Zelf zou ik ze willen kenschetsen als betekenisvol, enigszins gestructureerd en betrouwbaar.

Ten aanzien van truthful kan gesteld worden dat een archivaris nooit kan zeggen dat informatie waar of niet waar is. Hij of zij

kan wel aangeven dat aan de integriteit van het informatieobject dat de informatie bevat niet getwijfeld hoeft te worden.

Context, Handeling, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 19/06/2014 - 00:30
Selectielijsten en vaststelling

Formeel proces

Vernietigen is een onomkeerbaar proces, Het vernietigen van informatie conform de Archiefwet maakt het vernietigingsproces zowel voor de eigen organisatie als ook voor externen transparant. Op die manier is namelijk aantoonbaar welke informatie is vernietigd, wanneer die informatie is vernietigd, waarom de informatie is vernietigd en dat zij daarom terecht is vernietigd. Redenen waarom de wetgever hoge eisen stelt aan de grondslag, het instrument en de toepassing daarvan.

Context, Handeling 2 Waarderen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 09/03/2015 - 00:00
Records management - (documentaire informatievoorziening)

Het is

dat deel van het informatiebeheer waarmee conform wettelijke vereisten op aantoonbare manier gedurende de (wettelijke) bewaartermijnen vorm wordt gegeven aan

  • de betrouwbaarheid, vindbaarheid en bruikbaarheid van informatie die een functie heeft in een proces, project of andere activiteit,
  • het voortbestaan, beschikbaarheid en toegankelijkheid van die informatie en
  • het vernietigen, vervangen of overdragen van die informatie.

De basis voor deze functie bij overheden ligt in de Archiefwet 1995.

Context 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 08/03/2016 - 08:15
Verschil tussen archief en documentatie

Het verschil

Zowel archieven als documentaire verzamelingen bevatten verschillende soorten informatie die opgeslagen kan zijn op verschilende soorten gegevensdragers. Daarom geeft het soort materiaal niet aan waar het om gaat.

De context en de functie van informatie bepalen of het de status van archiefstuk krijgt. De activiteiten van een organisatie vinden hun neerslag in het archief. Zo is het heel goed mogelijk dat bij een vereniging geluidsopnamen gebruikt worden als notulen van een bestuursvergadering. Ook een jubileumfilm vormt een onderdeel van een archief.

Context 1.1 Definitie 16/06/2004 - 06:45
Vernietigen, bewaren en datalekken

Inleiding

De invoering van de Wet datalekken per 1-1-2016 heeft tot consequentie dat overheden nog zorgvuldiger met vernietiging van persoonsgegevens om moeten gaan dan ze mogelijkerwijs al deden (of niet). Bij overheden is in dat geval niet alleen rekening te houden met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar ook met de Archiefwet 1995 (AW95). Beschrijft de eerste vooral wat wel en niet mag met persoonsgegevens, de laatste beschrijft in het geval van bewaring en vernietiging van informatie de toe te passen instrumenten, de verantwoordelijkheden en de manier van documenteren.

Aan de hand van stellingen wordt op deze pagina de relatie tussen het onderdeel datalekken van de WBP en de AW95 weergegeven. Beide vullen elkaar mooi aan.

Grondslag, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen, 3.7 Beveiligen, 4 Bewaren 16/05/2016 - 19:15
Geluidsopnames (gemeenteraadsverslagen) 1

2004 06 15 Verslagen raad 

De mogelijke keus voor bewaren van de geluidsopnamen van een commissievergadering leidt tot de volgende vraagpunten die wel eens tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de besparing tot hogere structurele beheerskosten zullen leiden.

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 4 Bewaren 15/06/2004 - 12:30
Bibliografie - Per 21 mei 2017

BreviariumTotaaloverzicht PDF

Dit overzicht, mijn bibliografie in PDF-formaat bevat berichten, artikelen, teksten op websites en dergelijke die ik de afgelopen jaren als interessant of zeer interessant heb gemarkeerd. Het bestand bevat 892 bladzijden.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 3.5 Documenteren, 3.6 Beschikbaarstellen
Ketens, ketensamenwerking, keteninformatisering

Ketens zijn onder onsKetens

Context 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 25/07/2015 - 09:15
Wat is het semantisch web?

Doel

Soepel en eenvoudig overbrengen van digitale gegevens is iets wat wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. Toch zijn er ontwikkelingen aan de gang die daar wel eens verandering in kunnen brengen. Dat geldt zeker voor het semantisch web.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 3.4 Integreren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 16/09/2004 - 17:00
ERPANET

ERPANET = Electronic Resource Preservation and Network

Logo ERPANET

Project van de Europese Commissie.

Informatieobject 1.1 Definitie, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 13/09/2004 - 22:15
Thesaurus/taxonomie informatiebeheer (versie 21 mei 2017)

Een continu experiment

Altijd al willen weten wat de betekenis van een bepaalde term kan zijn? Wat is nou een archiefstuk, documentaire informatievoorziening, stigmergie, een openbare rechtspersoon, een egodocument, een weblog of contextualisering, ECM, RMS, een hot spot, een zaaktype, een hma-plus, interoperabiliteit? Welke begrippen zijn daarmee geassocieerd en op wat voor manier?

Context 1.1 Definitie
Wat is DIV?

Aanleiding

In veel organisaties zijn verschillende beroepsgroepen betrokken bij het informatiebeheer. Belangrijkste partijen zijn ICT en DIV. De beantwoording van de vraag op welke manier collega's van ICT en dan met name de I-managers duidelijk gemaakt kan worden waar de verschillen en raakvlakken tussen de uitvoerders van de archieffunctie en de ICT nu exact zitten houdt mij al een hele tijd bezig. Door het benoemen en onderkennen van die verschillen kan een deel van het langs elkaar werken voorkomen worden.

Context 1.1 Definitie 11/06/2004 - 18:45
Preservation metadata

Het begrip

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.3 Fysiek beheren, 3.4 Integreren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 15/09/2004 - 22:00
Vernieuwde site

AanleidingSysteemkaartje

Half februari 2016 is de vanwege de komst van Drupal v8 de ondersteuning van versie 6 gestopt. Dit was al langer bekend. Voor mij de reden om in de tweede helft van 2015 te beginnen met de migratie van mijn site naar versie 7. Deze migratie heb ik aangepakt als een soort rustige verhuizing. Het was direct het moment om overtollige rommel op te ruimen en het geheel opnieuw in te richten, ten minste voorzover nodig. Wat rommel betreft gaat het dan om restanten uit eerdere versies (vanaf Drupal versie 4) die niet te verwijderen waren (gremlins) en om teksten en andere onderdelen die achterhaald zijn.

Wat is nieuw

Voor deze opzet is gebruik gemaakt van de standaard functionaliteiten van Drupal.

11/04/2016 - 23:30
Wat maakt bescheiden archiefbescheiden?

Antwoord

Het antwoord op de bovenstaande vraag is vrij snel en simpel te geven: de context. Maar dat is wel erg kort door de bocht.

Context is het raamwerk waarbinnen het gebruik van een gegeven plaats vindt. Er zijn verschillende vormen van context. Deze zijn juridisch / administratief, procedureel, documentair en technisch van aard waarbij herkomstinformatie niet vergeten mag worden.

Context 1.1 Definitie 11/06/2004 - 21:15
Wijziging Archiefwet (Verdrag van Aarhus)

Artikel 15a

In verband met de uitvoering van het verdrag van Aarhus waarin een en ander is geregeld ten aanzien van de openbaarheid van milieu-informatie is in de Nederlandse Archiefwet een artikel 15a toegevoegd:

1. Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd.

Grondslag 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen 17/02/2005 - 19:00
Geluidsopnames (gemeenteraadsverslagen) 2

Bezuiniging 

De behoefte om vergaderingen van gemeenteraden en raadscommissies niet meer uitgebreid te notuleren maar op te nemen neemt in deze tijden van bezuinigingen toe. Daarbij wordt vooral gekeken de besparingen die het schrappen van formatieplaatsen van personen die de verslagen verwerken oplevert. Vergeten wordt dat er andere kosten voor het toegankelijk maken en conservering en beheer voor in de plaats komen. Dit verschijnsel zal vast ook voorkomen bij andere organisaties.

 

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 4 Bewaren 10/03/2005 - 19:15
Het bewaren van gegevens over rampenbestrijding

Circulaire BZK

Een beetje oud nieuws maar wel aardig om te weten. In 2001 Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een circulaire te vinden  verschenen over de bewaring van gegevens die betrekking hebben op handelingen en beslissingen van organisaties en personen tijdens en na rampsituaties. 

Tijdens de bestrijding moet alle relevante informatie beschikbaar zijn. Na bestrijding moet een evaluatie en verantwoording onder meer op basis van die informatie mogelijk zijn.

Context, Handeling, Informatieobject 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.3 Fysiek beheren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 16/11/2004 - 23:00
Wat is een taxonomie?

De term 

Context 1 Ontstaan, 3.5 Documenteren 11/09/2004 - 22:30
Een poging tot een archivistisch model - concept

Inleiding

Discussies tussen mensen willen vooral wel eens moeizaam verlopen wanneer er onduidelijkheid is over de exacte invulling van gebruikte termen en begrippen. Vooral de (spraak)verwarring die ontstaat omdat er verschillende beelden zijn van begrippen en activiteiten. Daardoor ontstaan er ook uit elkaar lopende verwachtingen die over en weer niet waar te maken zijn.
Zo ook de discussies binnen het vakgebied van de archivaris en de documentaire informatievoorziener. Op het eerste gezicht zou de indruk kunnen bestaan dat er tussen beide beroepsgroepen een bijna onoverbrugbare kloof bestaat. Immers wordt de archivaris beschouwd als de beheerder van het cultureel erfgoed (met veel hoofdletters) is de DIV-er (slechts) de beheerder van archief in de dynamische fase. Zo wordt er ook een verschil gemaakt tussen informatiebeheerders werkzaam in de publieke sector en binnen de private sector. Het steeds weer benadrukken van mogelijke verschillen komt de onderlinge verhoudingen niet ten goede.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie 12/09/2004 - 21:15

Pagina's