U bent hier

Artikelen

Overzicht van pagina's van het type artikel.

Zoeken en filteren kan op titel, inhoud en de indelingen taxonomie levenscyclus.
Sorteren kan op titel en datum.

Titel Inhoud Informatiemodel Levenscyclus Datum eerste publicatieaflopend sorteren
Bibliografie - Per 21 mei 2017

BreviariumTotaaloverzicht PDF

Dit overzicht, mijn bibliografie in PDF-formaat bevat berichten, artikelen, teksten op websites en dergelijke die ik de afgelopen jaren als interessant of zeer interessant heb gemarkeerd. Het bestand bevat 892 bladzijden.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 3.5 Documenteren, 3.6 Beschikbaarstellen
Thesaurus/taxonomie informatiebeheer (versie 21 mei 2017)

Een continu experiment

Altijd al willen weten wat de betekenis van een bepaalde term kan zijn? Wat is nou een archiefstuk, documentaire informatievoorziening, stigmergie, een openbare rechtspersoon, een egodocument, een weblog of contextualisering, ECM, RMS, een hot spot, een zaaktype, een hma-plus, interoperabiliteit? Welke begrippen zijn daarmee geassocieerd en op wat voor manier?

Context 1.1 Definitie
Een wegwijzer in het informatiebeheer

TehuttiInformatiebeheerders beschikken over een unieke en vaak onbegrepen kennis over methoden en technieken uit het verleden.

Context 1.1 Definitie 04/05/2004 - 00:15
Zwolse groep

Regelmatig werden de rijks-, provinciale en gemeentelijke archiefinspecteurs geconfronteerd met vragen uit de praktijk naar concrete hulpmiddelen die gebruik kunnen worden bij het beheren en bewaren van digitale gegevensbestanden. Voor een aantal van hen was dit aanleiding in de periode 1998 - 1999 een (informele) werkgroep te formeren om de beschikbare kennis, ervaring en initiatieven te bundelen en deze aan anderen ter beschikking te stellen.

Context, Informatieobject 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 09/06/2004 - 23:45
Wat is DIV?

Aanleiding

In veel organisaties zijn verschillende beroepsgroepen betrokken bij het informatiebeheer. Belangrijkste partijen zijn ICT en DIV. De beantwoording van de vraag op welke manier collega's van ICT en dan met name de I-managers duidelijk gemaakt kan worden waar de verschillen en raakvlakken tussen de uitvoerders van de archieffunctie en de ICT nu exact zitten houdt mij al een hele tijd bezig. Door het benoemen en onderkennen van die verschillen kan een deel van het langs elkaar werken voorkomen worden.

Context 1.1 Definitie 11/06/2004 - 18:45
Wat maakt bescheiden archiefbescheiden?

Antwoord

Het antwoord op de bovenstaande vraag is vrij snel en simpel te geven: de context. Maar dat is wel erg kort door de bocht.

Context is het raamwerk waarbinnen het gebruik van een gegeven plaats vindt. Er zijn verschillende vormen van context. Deze zijn juridisch / administratief, procedureel, documentair en technisch van aard waarbij herkomstinformatie niet vergeten mag worden.

Context 1.1 Definitie 11/06/2004 - 21:15
Geluidsopnames (gemeenteraadsverslagen) 1

2004 06 15 Verslagen raad 

De mogelijke keus voor bewaren van de geluidsopnamen van een commissievergadering leidt tot de volgende vraagpunten die wel eens tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de besparing tot hogere structurele beheerskosten zullen leiden.

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 4 Bewaren 15/06/2004 - 12:30
Verschil tussen archief en documentatie

Het verschil

Zowel archieven als documentaire verzamelingen bevatten verschillende soorten informatie die opgeslagen kan zijn op verschilende soorten gegevensdragers. Daarom geeft het soort materiaal niet aan waar het om gaat.

De context en de functie van informatie bepalen of het de status van archiefstuk krijgt. De activiteiten van een organisatie vinden hun neerslag in het archief. Zo is het heel goed mogelijk dat bij een vereniging geluidsopnamen gebruikt worden als notulen van een bestuursvergadering. Ook een jubileumfilm vormt een onderdeel van een archief.

Context 1.1 Definitie 16/06/2004 - 06:45
XML en PDF: Twee standaarden

Het Portable Document Format (PDF) en de eXtensible Markup Language (XML) zijn standaarden die genoemd worden in Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden. Reden genoeg om kort op beide in te gaan en overeenkomsten en verschillen uit te leggen.

Informatieobject 3.3 Fysiek beheren, 3.5 Documenteren, 4.1 Voortbestaan 18/06/2004 - 19:45
Criteria voor kwaliteiten

Een poging tot indeling van het onderdeel kwaliteit van mijn model:

In het informatiebeheer staat eigenlijk de beantwoording van een aantal vragen centraal

  1. is de informatie op te nemen?
  2. is de informatie te vertrouwen?
  3. is de informatie terug te vinden?
  4. is de informatie langere tijd te bewaren?
  5. is de informatie geschikt voor hergebruik?

Deze vragen hebben betrekking op de volgende aspecten die te vertalen zijn naar kwaliteitseisen

  • de informatie is van belang

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 4 Bewaren 17/08/2004 - 08:15
Wat is een taxonomie?

De term 

Context 1 Ontstaan, 3.5 Documenteren 11/09/2004 - 22:30
Websites en archiefwet

Volledige tekst van mijn artikel in het Archievenblad nummer 2, Maart 2002, Jaargang 106.

Websites en archiefwet
(Recordness)

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen, 4 Bewaren 12/09/2004 - 20:00
Een poging tot een archivistisch model - concept

Inleiding

Discussies tussen mensen willen vooral wel eens moeizaam verlopen wanneer er onduidelijkheid is over de exacte invulling van gebruikte termen en begrippen. Vooral de (spraak)verwarring die ontstaat omdat er verschillende beelden zijn van begrippen en activiteiten. Daardoor ontstaan er ook uit elkaar lopende verwachtingen die over en weer niet waar te maken zijn.
Zo ook de discussies binnen het vakgebied van de archivaris en de documentaire informatievoorziener. Op het eerste gezicht zou de indruk kunnen bestaan dat er tussen beide beroepsgroepen een bijna onoverbrugbare kloof bestaat. Immers wordt de archivaris beschouwd als de beheerder van het cultureel erfgoed (met veel hoofdletters) is de DIV-er (slechts) de beheerder van archief in de dynamische fase. Zo wordt er ook een verschil gemaakt tussen informatiebeheerders werkzaam in de publieke sector en binnen de private sector. Het steeds weer benadrukken van mogelijke verschillen komt de onderlinge verhoudingen niet ten goede.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie 12/09/2004 - 21:15
ERPANET

ERPANET = Electronic Resource Preservation and Network

Logo ERPANET

Project van de Europese Commissie.

Informatieobject 1.1 Definitie, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 13/09/2004 - 22:15
Preservation metadata

Het begrip

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.3 Fysiek beheren, 3.4 Integreren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 15/09/2004 - 22:00
Wat is het semantisch web?

Doel

Soepel en eenvoudig overbrengen van digitale gegevens is iets wat wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. Toch zijn er ontwikkelingen aan de gang die daar wel eens verandering in kunnen brengen. Dat geldt zeker voor het semantisch web.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 3.4 Integreren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 16/09/2004 - 17:00
Lifecyle of documents

Op deze siten gebruik ik de 'lifecyle of documents' als classificatie voor de teksten. Deze indeling heb ik ook gebruikt voor mijn maandelijkse literatuuroverzichten.

Context 1 Ontstaan, 2 Waarderen, 3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden, 4 Bewaren 18/09/2004 - 20:15
Waarom labyrinth?

Het begrip labyrinth als subdomeinnaam.

Context 1 Ontstaan 12/10/2004 - 17:45
Het bewaren van gegevens over rampenbestrijding

Circulaire BZK

Een beetje oud nieuws maar wel aardig om te weten. In 2001 Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een circulaire te vinden  verschenen over de bewaring van gegevens die betrekking hebben op handelingen en beslissingen van organisaties en personen tijdens en na rampsituaties. 

Tijdens de bestrijding moet alle relevante informatie beschikbaar zijn. Na bestrijding moet een evaluatie en verantwoording onder meer op basis van die informatie mogelijk zijn.

Context, Handeling, Informatieobject 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.3 Fysiek beheren, 3.5 Documenteren, 4 Bewaren 16/11/2004 - 23:00
Wijziging Archiefwet (Verdrag van Aarhus)

Artikel 15a

In verband met de uitvoering van het verdrag van Aarhus waarin een en ander is geregeld ten aanzien van de openbaarheid van milieu-informatie is in de Nederlandse Archiefwet een artikel 15a toegevoegd:

1. Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd.

Grondslag 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden, 3.6 Beschikbaarstellen 17/02/2005 - 19:00
Magyar - holland - német levéltári terminológiai szószedet

Toelichting

In 1995 en 1999 zijn er namens de KVAN werkbezoeken geweest naar Hongarije. Het doel van deze bezoeken was te bekijken op welke terreinen samenwerking en uitwisseling van ervaringen mogelijk waren.

Context 1.1 Definitie 18/02/2005 - 10:45
Geluidsopnames (gemeenteraadsverslagen) 2

Bezuiniging 

De behoefte om vergaderingen van gemeenteraden en raadscommissies niet meer uitgebreid te notuleren maar op te nemen neemt in deze tijden van bezuinigingen toe. Daarbij wordt vooral gekeken de besparingen die het schrappen van formatieplaatsen van personen die de verslagen verwerken oplevert. Vergeten wordt dat er andere kosten voor het toegankelijk maken en conservering en beheer voor in de plaats komen. Dit verschijnsel zal vast ook voorkomen bij andere organisaties.

 

Context, Informatieobject 1.1 Definitie, 4 Bewaren 10/03/2005 - 19:15
Reizen door de tijd

Een metafoor voor vervanging

Informatie met behoud van context, functionaliteit en waarborgen omtrent integriteit, betrouwbaarheid en authenticiteit ongeschonden door de tijd te brengen met behulp van de daarvoor op dat moment meest geschikte methoden en technieken is een van de doelen van vervanging.

 

De reis

Trein naar Winschoten

Informatieobject 1.2 Benoemen informatiesysteem, 4.1 Voortbestaan 23/07/2005 - 13:30
Wat is de kern van een archief?

Zeker in het geval van particuliere archieven kan een omgekeerde selectie plaatsvinden. In dat geval wordt alleen uitgezocht wat voor permanente bewaring in aanmerking komt. Wat overblijft kan na verloop van tijd worden vernietigd, bijvoorbeeld na het verstrijken van de fiscale termijn. Bij deze methode moet wel bekend zijn wat tot de kern van een archief behoort. Hieronder een poging.

Context, Handeling, Informatieobject 1.1 Definitie, 2 Waarderen, 3.5 Documenteren, 3.6 Beschikbaarstellen, 4 Bewaren 20/10/2005 - 06:45
Zijn basisregistraties te bewaren?

Waar hebben we het over

Elke organisatie heeft ze wel een of meer centrale systemen waar gegevens in worden opgenomen die voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Deze registraties worden vaak aangeduid als basisregistratie of basisadministratie, een begrip als kernadministratie wordt ook wel gebruikt. Voorbeelden zijn adresbestanden, klantenbestanden, gebouwenregisters, bedrijvenregisters, dag- en nachtrapporten van polite en brandweer etc. Een heel bekend voorbeeld is van een basisadminstratie is het GBA, het digitale bevolkingsregister.

Context, Informatieobject 2 Waarderen, 4 Bewaren 10/11/2005 - 22:45
Elementen besluit vervanging

Besluiten waarin de vervanging van archiefbescheiden wordt gemeld moeten zodanig zijn dat duidelijk is wat er gebeurd, welke criteria worden gehanteerd, waar die criteria te raadplegen zijn.

De vormvereisten en de gewenste inhoud valt te destilleren uit de verschillende artikelen van de Archiefwet. Het besluit zal tenminste de volgende documenten als bijlage moeten bevatten:

Context, Handeling, Informatieobject 2 Waarderen, 4 Bewaren 11/11/2005 - 22:45
Gemeentelijke selectielijst

Vastgesteld

De selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 is op 21 november 2005 vastgesteld. Hiermee is een proces van bijna 13 jaar afgerond.

De lijst is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 december 2005, nummer 247. Zij is via de website overheid.nl te raadplegen of te downloaden.

Metadata 

Interessant is de categorie 2.11, met het kopje documenting documents.

Grondslag 2 Waarderen 08/01/2006 - 23:00
Waarderen

Vernietiging 

Vernietiging van informatie is een beheershandeling, die zoveel mogelijk transparant en controleerbaar moet plaatsvinden. Het resultaat van het feitelijk vernietigen is onomkeerbaar. Omdat onoordeelkundig vernietigen tot grote schade kan leiden voor een organisatie hebben diverse organisatie-onderdelen, maar ook individuele functionarissen, hierin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten allen in de gelegenheid gesteld worden om op enig moment een aandeel te leveren in de vernietiging met de bijbehorende argumentatie.

2 Waarderen 23/01/2006 - 00:00
Onthechting en omslag

De positie en rol die papier in het informatiebeheer een zeer lange tijd heeft gehad verdient een korte nadere beschouwing. Was het alleen maar omdat archief en archiefbescheiden tot zelfs in deze tijd geassocieerd worden met (oud) papier.

Taak 1.3 Benoemen bestanddeel, 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid, 3.3 Fysiek beheren, 3.4 Integreren, 4 Bewaren 05/02/2006 - 17:45
De relatie tussen proces, product, neerslag in combinatie met belangen en risico's

EenProces, product, neerslag proces is een verzameling van activiteiten met een gemeenschappelijke bedoeling. Voorbeeld van een proces is het verlenen van kapvergunningen. Het eindresultaat van een proces wordt product genoemd. Het object van een product is in de mees

 

Context 2 Waarderen, 4.2 Bewaren context 06/02/2006 - 22:30

Pagina's