U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Eenzijdigheid

Handeling = 'The world according to the official'

Bob de Graaff

Bob de Graaff, Archiefselectie: een zaak van meer dan alleen beleid in: Selectie en vernietiging van archiefmateriaal: een discussie tussen archivarissen en historici (blz 759)

Efficient

Er is nooit tijd om iets goed te doen.
Er is altijd tijd om iets over te doen.

Onbekend -
Ethiek

We kunnen de ethische norm in de directiekamers van de overheidsautomatiseerders en hun opdrachtgevers nauwelijks hoog genoeg schatten, maar waar zóveel geld van anderen door zó weinigen, zó ongecontroleerd en zó langdurig onder elkaar is verdeeld, daar móet de zonde haast wel zijn toegeslagen. En ongetwijfeld met goedvinden van de politiek.

Jelte Verhoeff

Burgers verenigt u!; Nieuwe stappen op weg naar nieuw leiderschap over de overheidsinformatisering, Computable 25 maart 2004

Ethiek

Because learning does not consist only of knowing what we must or can do, but also of knowing what we could do and perhaps should not do.

Umberto Eco

The name of the rose (uitspraak William of Baskerville)

Evidence and records management

Indeed, records management can be seen as being primarily concerned with the identification and management of the evidence of an organization's business activities.

-

Wikipedia Lemma records management

Fascinatie voor de techniek

De fascinatie voor de techniek leidt af van de essentie namelijk de informatie, haar belang, haar context en haar betekenis.

Rienk Jonker -
Fasering

Iedere goede beweging heeft vier fasen.
In de eerste wordt er om gelachen
In de tweede komen er voor en tegenstanders
In de derde raken deze slaags en overwinnen de voorstanders
In de vierde kan niemand zich voorstellen dat er iemand ooit tegen is geweest.

P. Noordenbos -
Feiten vs aannames

Heden ten dage worden de primaire bronnen steeds minder geraadpleegd en stelt men zich tevreden met reacties en commentaren.

anders gezegd:

Het is makkelijker mee te zingen in het koor van beschuldigers dan te pogen de ware bedoelingen en feiten helder te krijgen.

George Steiner en Bob van Geffen

Bob van Geffen, Als iemand wijst, kijkt de dwaas naar de vinger, Trouw 9 mei 1996

Fixatie

De uitdaging is om in digitale dynamische omgevingen te komen tot de mogelijkheid om bepaalde situaties zodanig te fixeren dat de functionaliteit om de data te gebruiken blijft voortbestaan, maar de functionaliteit die de data muteert of verwijdert wordt uitgezet.

Rienk Jonker -
Fog computing

Het in de cloud zetten van je data is niet veilig. Bedrijven die dat wel beweren, verkopen onzin. De enige oplossing is om niet alleen je eigen data maar ook een hoop onzin up te loaden, zodat anderen niet weten wat echt is. De oude Egyptenaren gebruikten die techniek van datavergiftiging al. Versleuteling is geen oplossing. Het is juist deel van het probleem, omdat mensen geloven dat het werkt.

 

Vindplaats internet

 

Salvatore Stolfo

Jolein de Rooij , 'Fog computing is beste privacybescherming'; 'Cloudprovider moet tools bieden voor toevoegen nepgegevens', Computable 28-feb-2011

Fotografisch geheugen

In de toekomst wordt het fotografisch geheugen digitaal.

Dr. Mw. M.J. van der Werf -
Freedom of information
  • It is a challenge to a culture of unnecessary official secrecy
  • It promotes accountability in a democracy for policies, operational activities and (very importantly) public expenditure
  • It is deterrent to corruption, impropriety, maladministration and so on
  • It improves the quality of decision-making
  • It improves confidence and trust in government
  • It brings knowledge to th people
Richard Thomas

Freedom of information; The UK experience, Nationaal Archief, Den Haag, 2008. 6e Ketelaarlezing, blz 8

Functioneel

Zorgvuldige registraties op papier zijn overigens per definitie inhoudelijk niet minder functioneel dan ondergebracht in een geautomatiseerd systeem.

Corien Prins

Heeft digitale jeugdzorg de toekomst? Uit: M. van den Berg ea. In de greep van de technologie. Nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger, 2008 (blz 27)

Gebrek aan verbeeldingskracht

Een van de redenen voor deze verkeerde inschattingen was het gebruikelijke gebrek aan verbeeldingskracht als men zich geconfronteerd zag met een radicaal nieuwe techniek.

James Gleick

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. (blz. 216)

Gebruik en hergebruik

Hergebruik is gebruik vanuit een andere context dan de ontstaanscontext.

Rienk Jonker -
Gebruik van kennis

Drie regels waarop het nieuwe denken over kennisbeheer is gebaseerd:

- Kennis kan alleen vrijwillig worden overgedragen; hij is nooit af te dwingen

- We weten altijd meer dan we kunnen vertellen, en we vertellen altijd meer dan we kunnen opschrijven.

- We weten alleen wat we weten op het moment dat we het nodig hebben.

Teus Molenaar

Kennisbeheer een stap verder; Verhalenvertellers leggen hart organisaties bloot, Computable 19 april 2002.

Geen gunst maar een recht

De Wob is een recht van de burger - geen gunst van de overheid.

onbekend

Obstructie, Binnenlands Bestuur 6-aug-2010. (blz 3)

Geen stukken maar zaken

Het dient duidelijk te zijn, dat de administratie zaken behandelt en afdoet en geen stukken. Bij een behandeling van zaken worden stukken geproduceerd en ontvangen, die weergeven hoe deze behandeling van zaken verloopt. leder stuk speelt daarbij een rol, doch zijn betekenis en dus zijn plaats in het archief wordt bepaald door de zaak, waartoe een stuk behoort. De toepassing van een zaaksgewijze ordening (het dossierstelsel) is daarom noodzakelijk, wil het archief een juiste afspiegeling zijn, een juist beeld geven van de wijze, waarop de taak is verricht.

Het wezen van de administratie (het bestuur), haar (zijn) handelingen en organisatie moeten aldus blijken.

-

De archiefordening en de Universele Decimale Classificatie (blz. 4-5)

Geen tijd

Ongeacht de hoeveelheid werk is er geen tijd.

-

Onbekend

Geen vervanging?

Conversie en migratie zijn geen vervanging in de zin van de Archiefwet.

 

-

Archiefregeling (Nota van Toelichting onderdeel artikel 25)

Geheimhouding
  1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
  2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.
- -
Geheimhouding

Government secrecy is the enemy of truth, and the beginning of amnesia.

Randall C. Jimerson

Orwell in the Archives: Memory, Records, and Politics, Paper Presented at the 2007 Annual Conference of the International Council on Archives Section on University and Research Institution Archives, University of Dundee, Scotland, August 14, 2007

Geschiedenis

De geschiedenis leert dat de mensheid niets van de geschiedenis leert.

Dr. Jan ter Heege -
Geschiedenis

History resembles a mosaic made by a monkey, but even this simian Clio can sometimes be caught, working on the composition one patch at a time.

Felippe Fernandez-Armesto

Millennium, a history of our last thousand years, Bantam Press, 1995

Geschiedenis

History is the art of revival

Samual Butler -

Pagina's