U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Informatieobject

Geheel van gegevens met een eigen identiteit.

-

Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur , Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2008. (NEN 2082:2008 nl, par 3.15)

Informatiesysteem

.. Op mijn vraag of we toch niet nog een systeem vergeten hadden, luidde het antwoord  en een lijstje bevestigde dat  we alle systemen hadden gehad. Het duurde een paar dagen voor ik erachter kwam dat het systeern dat NAM's inkomsten, uitrekende en regelde... niet als een systeem werd beschouwd. Dat gebeurde 'met de hand'. Toos deed dat.

Zo kwam ik bij Toos. Een dame die het speldje van haar twintig jaar dienstverband op de revers droeg. Bril. Geblondeerd. En - 'natúúrlijk'   zeer bereid mij te vertellen hoe haar administratie werkte. In principe was die 'helemaal niet zo ingewikkeld': de NAM had maar één klant, de Gasunie. De Gasunie kreeg elke dag een rekening toegestuurd voor het geleverde gas. Wat 't misschien nog een beetje ingewikkeld maakte, was de formule: het tarief, de transferprijs, de olie  en zwavelnotering, de dollarkoers. 
Ze haalde van de plank een zwarte ringband (waarop ik knijpletters zag geplakt: GAS ADMINISTRATIE, wat me ontroerde) en ik kreeg de 'formules' onder ogen: juridische afspraken. Contracten.
Ze bladerde wat heen en weer om me alles zo'n beetje te laten zien. Maar geen systeem. Want de berekening deed ze met een calculator en de facturen typte ze zelf. 
'Het gaat om miljarden" legde ze uit. En nooit een fout dus. 
'Nee, dan had ik het wel gehoord', glimlachte ze en ze zette het boek met de knijpletters weer terug op de plank.
Een halfjaar later zou ze worden geautomatiseerd. Toen werd het een systeem. Kreeg ze een pc, leerde ze werken met Lotus' Spreadsheet, het kladblok van de computer.
.. ..

Gerrit Krol

60.000 uur; Een autobiografie, Querido Amsterdam, (blz 104-105)

Informatievoorziening - sturing, kansen en bedreigingen

Informatievoorziening en dus ook de automatisering daarvan, is belangrijk voor het bestuur van en in de openbare sector. De kansen en bedreigingen van de toepassing van de informatietechnologie worden daarbij steeds meer manifest. Dit vraagt om sturing op politiek niveau.

-

Informatievoorziening openbare sector. (Bios nota), Ministerie van Binnenlandse Zaken , 's Gravenhage, 1988 , TK vergaderjaar 1987-1988, 20644, nrs 1-2 (voorwoord)

Informatiewet

The information you have is not the information you want.

The information you want is not the information you need.

The information you need is not the information you can obtain.

The information you can obtain costs more than you want to pay

-

Finagle's Law of Information

Informatiewijsheid

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee mensen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde en gedataficeerde wereld.

Rienk Jonker -
Information (an abstract mass-noun)

The term ‘information’ in colloquial speech is currently predominantly used as an abstract mass-noun used to denote any amount of data, code or text that is stored, sent, received or manipulated in any medium.

Pieter Adriaans -
Information (eroded meaning)

Information is a high-frequency and low-content phrase that permeates our ordinary language without attracting much attention, since its meaning has long eroded.

Pieter Adriaans en Johan van Benthem

Introduction: information is what information does, In: Handbook of the Philosophy of Science. Volume 8: Philosophy of Information

Information is ...

Information is a distinction that makes a difference.

Donald MacCrimmon MacKay

Luciano Floridi, Information: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2010 (hfd 2, blz 23)

Information literacy

Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find information, and how to use information in such a way that others can learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can always find the information needed for any task or decision at hand.

-

Presidential Committee on Information Literacy: Final Report, This report was released on January 10, 1989, in Washington, D.C

Inhoud

In de discussie over de definitie van het begrip ‘document’ dient de informatie-inhoud van het document centraal te staan, niet de drager of de uiterlijke verschijningsvorm.

J.J.M. Uijlenbroek

Designing electronic document infrastructures, 's Gravenhage, 1997. (Stelling I)

Inhoud

Een archivaris gaat voor de inhoud, niet voor de techniek.

Onbekend -
Integer handelen
  1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
  2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.
-

Algemene wet bestuursrecht artikel 2:4

Integriteit

(1) De archivaris dient de integriteit van het archiefmateriaal te beschermen en zo te garanderen dat het een betrouwbare getuigenis van het verleden blijft.

-

Beroepscode voor archivarissen

Integriteit

‘Als we willen spreken over wat gedaan kan worden om normvervaging en machtsbederf tegen te gaan, is het goed om ons af te vragen wat eigenlijk van politici, bestuurders en ambtenaren verwacht mag worden.

In abstracto is dat heel eenvoudig. Zij dienen bij de uitoefening van hun taak de daarvoor geldende regels, de wet en ook de beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen; de grondrechten van de burgers te respecteren.

Er zijn tal van geschreven en ongeschreven regels waaraan politici, bestuurders en ambtenaren moeten voldoen.

Ambtenaren vinden die regels onder meer in hun rechts positieregelingen.

Politici en bestuurders leggen bij de aanvaarding van hun ambt een zuiveringseed af.

Er zijn formeel- wettelijke bepalingen over welke functies niet met hun ambt verenigbaar zijn en er zijn bepalingen over welke handelingen verboden zijn.

Van politici, bestuurders en ambtenaren wordt een hoge moraal, hoge zuiverheid gevraagd.

Zij behoren zich - ook buiten de directe uitoefening van hun ambt - te onthouden van gedragingen die het vertrouwen in een goede uitoefening van hun ambt kunnen schaden.’

Tekst van de speech uit 1992 staat op integriteitoverheid.nl

Ien Dales

Philip Brouwer, Handleiding voor zuiver overheidshandelen, Binnenlands Bestuur 15-apr-2005

Intellectueel eigendom

Elke belangrijke wetenschappelijke ontdekking wordt gevolgd door een cruciale stroom informatie en onderzoeksgegevens die resulteert in verificatie, weerlegging of nadere uitwerking van het idee of de nieuwe theorie. Om dit proces mogelijk te maken worden abstracte ideeën of theorieën niet beschermd door auteurs- of octrooirechten.

Craig Mundie

Waarde van ideeen devalueert

Interpreteerbaarheid

'Ik zie wat er staat, ik kan de woorden lezen, maar ik begrijp absoluut niet wat je bedoelt.'

ir. Benedetto F.D.T. Paijmans

Automatiseerders moeten leren communiceren; Van technicus naar bedrijfskundige met kennis van techniek, Computable 5 mei 1995.

Inventariseren en samenhang

Inventariseren ìs formaliseren. is afzien van de inhoud (van de ‘aankleding’) om de samenhang op ‘t spoor te komen. Is die samenhang schematisch duidelijk geworden dan pas kan men naar behoefte en systematisch gaan aanvullen.

drs. G.J. Mentink

Inventariseren is een moeilijk vak, NAB 1973 (77), blz 342)

Inzicht

'Wij zijn alle bannelingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten.'

Leonardo da Vinci (in een brief aan Gabriele Piccolomini)

Godfried Bomans, Erik of Het klein insectenboek, Uitgeverij Het Spectrum, 1976 (blz. 15)

Inzicht

Je hebt het pas door wanneer je er aan toe bent.

Onbekend -
Je Maintiendrai
Conference: Je maintiendrai

(Het wapen van Nederland wordt geprojekteerd)

Dat hadden we nog niet gehad: ons nationale cartoon. Wie steken daar vrijmoedig hun tong uit tegen de kroon? Twee maffe tros-leeuwen. Maar het gekste van het hele wapen vind ik het onderschrift: dat zal ik handhaven. Niet dat ik iets tegen handhaven heb, maar dan moet datgene waar het over gaat wel goed zijn. Welnu, waar je in Nederland gaat graven: zwendel, omkoperij, korruptie, ontduiking, fraude, gif in de grond, waar vind je nog een betrouwbare notaris? Ik zei toch: krimineel volkje
Dus ik stel een verandering voor. De leeuwen laten we zo. Maar het onderschrift zou ik willen veranderen in dit

(Zelfde wapen met 'Je changerai')

Ik zal zo spoedig mogelijk alles veranderen. Maar nee hoor, wij moesten weer zonodig handhaven. Maintenir. Dat is het werkwoord. Weet ik nog van school. Maintenir, maintenant, maintenu. En dan had je de toekomstige tijd: je maintiendrai, tu maintiendras, il maintiendra, nous maintiendrons, wij zullen handhaven. En wat zullen wij handhaven

Onze hoogheilige koopkracht
Onze winsten ten koste van het milieu
Ons wraakzuchtig strafrecht
Onze tot business verziekte gezondheidszorg
Ons goed verdienen aan arme landen
De leegstand contra de woningnood
En de vijftien miljard per jaar in het zwarte circuit
Dat zullen wij allemaal handhaven
Wij zullen niets veranderen
En pas op, want veranderen gaat vanzelf
Alles wat leeft verandert
Dus handhaven is een ingreep
Dus handhaven is kunstmatig
Toch zullen wij handhaven
Tot wij er bij neervallen
Akela, wij doen ons best
Fons Jansen

Fons Jansen - bron http://www.tigch.nl/

Kennis

Er is te weinig kennis en besef van de uitvoeringstechnische problemen die zich als gevolg van politiek-bestuurlijke besluitvorming kunnen voordoen. Te vaak wint de datum van invoering van wetten of maatregelen het van de reflectie die nodig is om voor een zorgvuldige uitvoering te kunnen zorgen.

Bas Linders

Les, Automatisering Gids 15 juli 2005

Kennis

"Reading maketh a full man" - reading makes a woman and a man full of information, of history, of all kinds of knowledge.

Doris Lessing

A hunger for books

Kennis

Kennis is wat je nog weet nadat je alle feiten bent vergeten.

Howard Gardner

dr. M.A. Nieuwenhuis, The Art of Management; Eenvoud en samenhang

Kennis vergaren

Zelf kennis uit bronnen vergaren, de verkregen informatie kritisch bestuderen, overwegen de bronnen van die bronnen te raadplegen, de details van de puzzel samenvoegen tot een betekenisvolle eenheid .. .. Dat zijn dingen die je zelf moet doen anders leer je het nooit. Deze kennis zal, net als iedere vorm van expertise, deels bestaan uit een groot aantal feitencomplexen, maar zal juist voornamelijk berusten op vertrouwdheid met bronnen en een juiste inschatting van de betrouwbaarheid van die bronnen en nog veel meer. Kortom: kennis moet goed bezonken zijn.

Manfred Spitzer

Digitale dementie, Hoe wij onze verstand kapotmaken, (blz. 17)

Kennis, domheid en onwetendheid

Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost - en ook niet wat onwetendheid aanricht.

Alexander Rinnooy Kan

Domheid is duur, Telegraaf, 31 mei 2010

Pagina's