U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Niet de code maar de systematiek

De waarde der registratuur zit niet in de nummering, maar in de systematische rangschikking der onderwerpen.

J. Lakeman

Het praktijksysteem der Nederlandsche registratuur ter dienste van de gemeente-administratie

Niet de inhoud

Bij de beschrijving van een archief sta op den voorgrond, dat de inventaris slechts als wegwijzer behoeft te dienen; hij geve dus een overzicht van den inhoud van het archief, niet van den inhoud der stukken.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 37.

Niveauvergissing

Vaak vergeten we, dat de geldigheid van kennis afhankelijk is van het niveau waarop die is opgedaan.

 

Link naar bibliografie

Jan Grijpink

Inaugurele rede, 2005

Non-commissie

Het begrip ‘non-commissie’ is een voorbeeld van hoe woorden de wereld van het beleid scheppen. Dat post- moderne inzicht wordt in de werkelijkheid van het beleid voortdurend bevestigd. Wie de betekenissen weet te verschuiven, verwerft macht. Wie woorden geeft aan onbehagen, trekt kiezers. Wie problemen bloemrijk benoemt, slaagt er in ze te doen verdampen. Door een commissie een non-commissie te noemen ontwijkt men kritiek op het al te vaak inschakelen van commissies. Een non-commïssie past veel beter ïn de huidige cultuur van flexibiliserïng. Sterker nog, een non-commissie is zo vluchtig, zo lichtvoetïg dat de totale flexibilïteit is bereikt: de droom van elke beleidsmaker.

Paul Frissen

De Non-commissie, Binnenlands Bestuur 18-dec-2009

Nutsvoorziening

Een archiefbeherende instelling is een voorziening van openbaar nut.

Rienk Jonker -
Obstructie

Sinds we het nieuwe millennium zijn ingegaan zakken we op de wereldranglijst af richting het niveau van een bananenrepubliek. Termijnen worden aan alle kanten overschreden en de gekste gronden worden verzonnen om een verzoek te weigeren. Obstructie is het sleutelwoord geworden.

Onbekend

Obstructie, Binnenlands Bestuur 6-aug-2010. (blz 3)

Officiele werkelijkheid

"De meest vanzelfsprekende werkelijkheid blijkt een illusie als je haar vergelijkt met de officiële werkelijkheid van de dossiers. De staat stelt overal naast de echte werkelijkheid een bureaucratische werkelijkheid"

Karl Marx

Theo Thomassen, Hoe groot is groot genoeg? Over archieven en proportionaliteit, Amsterdam,2016 (blz. 6)

Olografisch testament

...
Mag ik u dan verzoeken, mij het stuk te willen overhandigen?'  Na deze vraag stond de heer Heidenrijk op, deed zijn vrouw eveneens opstaan, deed haar een stap voorwaarts gaan en sprak: 'Dit is mijn testament.'

Ook van zijn kant verhief notaris van Dalen zich en hij zei kalm en waardig, terwijl een lichte trilling in zijn stem toch verried, hoezeer hij getroffen was: 'Mijnheer, ik ben te oud om nog op zo'n manier voor de gek te worden gehouden.'

'Notaris het spijt mij ten zeerste, dat ik die indruk bij u heb opgewekt. Ik verzoek u, zich terstond van de ernst mijner bedoelingen te willen overtuigen.' Met deze woorden nam mijnheer Heidenrijk een gedeelte van zijn vrouw's costuum weg en op de flank, die daardoor zichtbaar werd, was duidelijk de aanhef van het testament te lezen: De zeventiende augustus negentienhonderd vijf en dertig heb ik, johannes Heidenrijk... Het was getatoeëerd met een fraaie hand en zonder dat het zacht glanzende van de huid er ook maar enigszins door geleden had.
'De notaris wankelde terug in zijn stoel en zocht op beide armen daarvan steun voor zoveel verwarring en zoveel verzet. Een tijdlang kromde hij zich onder zijn eigen gedachten. Wel tien, twintig dingen wilde hij tegelijk aanvoeren tegen wat hier nu van hem verlangd werd en al deze dingen kwamen met zo'n vaart aanstormen, dat zij een prop vormden in zijn geest, die hem onmachtig maakte, ook maar één woord uit te brengen. En hoe langer die onmacht duurde, hoe duidelijker de onafwendbaarheid van dit geval als een donkere schaduw de achtergrond van zijn geest innam. En diezelfde onafwendbaarheid sprak uit blik en houding van de vrouw, die voor hem stond. Pas langzamerhand kwamen zijn gedachten weer op gang en er kwam ook een zekere orde in, want ze gingen allemaal draaien om één middelpunt en dat middelpunt was de volgende waarheid: Geen enkel wetsvoorschrift in Nederland eist, dat een akte op papier moet worden geschreven. '

Belcampo

Het olografisch testament, In de bundel: 'Al zijn fantasieën', blz. 101 - 110, Em. Querido's uitgeverij BV, Amsterdam, 1979.

Omdat het om mensen gaat

Met een schok realiseerden we ons dat al die beleidsdocumenten gaan over ménsen.

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland

Emiel Hakkenes, 'Leers heeft toch dezelfde Bijbel?', Trouw 10 maart 2011

Onderzoek vs onderzoeker

In de uitspraak: 'Onderzoek heeft voor opdrachtgevers ervan de betekenis die een lantaarnpaal heeft voor de beschonkene: hem gaat het niet om het licht dat de blik kan verhelderen, hij zoekt alleen wat houvast...' (bron onbekend), staat de onderzoeker voor paal.

G.H. Kuper

Zogezegd Stelling - Rijksuniversiteit Groningen, Trouw 28 april 1995

Ontdekkingen

One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

Alan Alexander Milne -
Onwetendheid en kennis

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge.

Charles Darwin

Dunning–Kruger effect - Wikipedia, the free encyclopedia

Onwetenheid

tot mijn grote genoegen kon ik onmiddellijk antwoord geven en ik deed het ook. Ik zei dat ik het niet wist

Mark Twain -
Open data als erfgoed

Wat maatschappelijk gezien interessant genoeg is om te hergebruiken is cultuurhistorisch gezien interessant genoeg om permanent te bewaren.

Rienk Jonker

Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO)

Open source

... [dat het] bij open source software om veel meer gaat dan om louter kosten.Voor een deel is dat zo, omdat de open source beweging aansluit bij traditionele academische waarden.

"Die belichamen het verlangen om in alle vrijheid onderzoek te kunnen doen en de resultaten van dat onderzoek ten goede te laten komen aan de samenleving als geheel. Tegelijkertijd is dit waardebesef bij lange na niet tot de academische wereld beperkt. Werk doen ten gunste van de samenleving is een behoefte, die diep in de menselijke natuur is verankerd. Het zit in onze genen gebakken. Het raakt aan de behoefte om voort te bestaan als soort. Dat maakt waarom de open source gedachte stevige wortels heeft in onze cultuur. Maar juist deze culturele waarden zijn in het beleid van de overheid heel lang volledig verwaarloosd."

Hans Sleurink

Fred Theunissen, Open source is een cultureel fenomeen, Computable 9 februari 2007

Openbaarheid

(7) De archivaris dient zowel de openbaarheid als de privacy te respecteren en te handelen binnen de grenzen van de relevante wetgeving.

-

Beroepscode voor archivarissen

Openbaarheid

"Openbaarheid dat is de groote, algemeene school van politische opvoeding, waar zij bestaat is de vorming van een afzonderlijken stand voor het staatsbestuur in het algemeen niet meer nodig"

Johan Rudolph Thorbecke

Nationaal Archief Collectie 244 Thorbecke, nummer 646

Opgeofferd alternatief

"Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed."

President Dwight D. Eisenhower 16 april 1953 -
Opsomming (lijst)

The list could surely go on, and there is nothing more wonderfull then a list, instrument of wondrous hypotyposis.

Umberto Eco

The name of the rose

Opvatting

Het nut van een opvatting is zelf een kwestie van opvatting; even betwistbaar, even vatbaar voor twijfel, en evenzeer discussie vereisend, als die opvatting zelf.

John Stuart Mill

Over vrijheid, Boom 2009. (blz 60-61)

Ordening

Bij de ordening van een archief houde men in het oog, dat de bescheiden, die de handelingen van het bestuur of zijne ambtenaren ex officio behelzen, het geraamte van het archief vormen.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 20.

Ordentelijkheid

Een goede en betrouwbare informatiehuishouding is van vitaal belang voor de overheid.

Politiek en ambtelijk management gaan echter tamelijk zorgeloos met dit belang om.

De aandacht voor een ordentelijke informatiehuishouding schiet structureel te kort.

Dit is een oud probleem dat verregaand versterkt wordt door de voortschrijdende digitalisering.

Doorgaan op dezelfde weg betekent volgens de Raden onvermijdelijk de aantasting van belangrijke rechtsstatelijke waarden zoals transparantie, zorgvuldigheid, toegankelijkheid, verantwoording en verantwoordelijkheid.

Dat is tamelijk zwart-wit gesteld maar over de ordentelijkheid van de informatiehuishouding is nuanceren nu eenmaal niet mogelijk.

De overheid moet staan voor de ordentelijkheid van zijn informatiehuishouding, in welk toekomstscenario dan ook.

Raad voor Cultuur / Raad voor het openbaar bestuur

Titelblad Informatie: grondstof met toekomstwaarde; Contouren van een visie op de rol en betekenis van informatie

Organisatiebeginsel

Het systeem van indeeling moet worden gegrond op de oorspronkelijke organisatie van het archief, die in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het bestuur, waarvan het afkomstig is.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 16.

Over de computer

De analitical engine heeft geen enkele pretentie iets oorspronkelijks te scheppen. Hij kan datgene waarvan wij weten hoe we het hem moeten opdragen. Hij kan een analyse volgen, maar heeft niet de macht enige analytische openbaringen of waarheden te anticiperen. Hij kan ons slechts helpen beschikbaar te maken waar we al van op de hoogte zijn.

Ada Lovelace

Yvonne Geiss, Programmeur avant la lettre; Off line, Computable van 22-jan-1999

Overdaad

‘Elke overmaat aan informatie produceert stilte’

Umberto Eco

Bob de Graaff, Archiefselectie: een zaak van meer dan alleen beleid' in Selectie en vernietiging van archiefmateriaal: een discussie tussen archivarissen en historici. (blz 761)

Pagina's