U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteuraflopend sorteren Herkomst Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Informatievoorziening - sturing, kansen en bedreigingen

Informatievoorziening en dus ook de automatisering daarvan, is belangrijk voor het bestuur van en in de openbare sector. De kansen en bedreigingen van de toepassing van de informatietechnologie worden daarbij steeds meer manifest. Dit vraagt om sturing op politiek niveau.

-

Informatievoorziening openbare sector. (Bios nota), Ministerie van Binnenlandse Zaken , 's Gravenhage, 1988 , TK vergaderjaar 1987-1988, 20644, nrs 1-2 (voorwoord)

Systematische indeling

Een archief moet systematisch worden ingedeeld.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 15.

Records management

Organizations should approach the selection of a records management solution strategically as it has a long-term impact on the enterprise. Consider business objectives for policy management, legal discovery and retention management, as well as integration with your content management infrastructure.

-

Gartner - MarketScope for Records Management - 20 mei 2008

Backoffice

Het magazijn moet op orde zijn willen we aan de toonbank snel kunnen bedienen

-

Gemeenten weigeren zwartepiet voor trage digitalisering, Binnenlands Bestuur 20 oktober 2000

Geen stukken maar zaken

Het dient duidelijk te zijn, dat de administratie zaken behandelt en afdoet en geen stukken. Bij een behandeling van zaken worden stukken geproduceerd en ontvangen, die weergeven hoe deze behandeling van zaken verloopt. leder stuk speelt daarbij een rol, doch zijn betekenis en dus zijn plaats in het archief wordt bepaald door de zaak, waartoe een stuk behoort. De toepassing van een zaaksgewijze ordening (het dossierstelsel) is daarom noodzakelijk, wil het archief een juiste afspiegeling zijn, een juist beeld geven van de wijze, waarop de taak is verricht.

Het wezen van de administratie (het bestuur), haar (zijn) handelingen en organisatie moeten aldus blijken.

-

De archiefordening en de Universele Decimale Classificatie (blz. 4-5)

Niet de inhoud

Bij de beschrijving van een archief sta op den voorgrond, dat de inventaris slechts als wegwijzer behoeft te dienen; hij geve dus een overzicht van den inhoud van het archief, niet van den inhoud der stukken.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 37.

Openbaarheid

(7) De archivaris dient zowel de openbaarheid als de privacy te respecteren en te handelen binnen de grenzen van de relevante wetgeving.

-

Beroepscode voor archivarissen

Dubbelwet van de complexe hardware

Complexe systemen neigen naar complexe fouten.
Eenvoudige systemen daarentegen neigen naar complexe fouten.
Nieuwe systemen produceren nieuwe fouten.
Nieuwe systemen herhalen hun nieuwe fouten.
Oude systemen produceren nieuwe en oude fouten

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 17)

Canon

Het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie.

- -
Vrijheid van meningsuiting

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. 

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame

-

Grondwet artikel 7

Software vuistregel - conclusies

1e conclusie: Elk programma bevat fouten.
2e conclusie: Elk programma heeft altijd een fout meer.
3e conclusie: Het herstellen van een fout veroorzaakt minstens twee nieuwe.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 39)

Integriteit

(1) De archivaris dient de integriteit van het archiefmateriaal te beschermen en zo te garanderen dat het een betrouwbare getuigenis van het verleden blijft.

-

Beroepscode voor archivarissen

Software-vuistregel

Alle grote software ontwikkelingen worden verwezenlijkt op grond van ernstige programmeerfouten.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 39)

De tijdbesparingsparadox

De tijd die iemand bespaart door taken te automatiseren, staat in omgekeerde verhouding tot de programmeertijd.

De tijdsbesparing (T) kan worden voorgesteld met de volgende formule:

T = 1 / (1 + (P*F))

waarbij P de programmeertijd is en F de frequentie van de taak.

In het gunstigste geval bespaar je niets.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 67)

Information literacy

Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find information, and how to use information in such a way that others can learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can always find the information needed for any task or decision at hand.

-

Presidential Committee on Information Literacy: Final Report, This report was released on January 10, 1989, in Washington, D.C

Geen tijd

Ongeacht de hoeveelheid werk is er geen tijd.

-

Onbekend

Beschrijven

 We beschrijven stukken, geen inhoud.

-

Collega van het voormalige gemeentearchief Groningen in 1981

Beidt uw tijd

Een gebruiker zal de tijd dat zijn computer automatisch werkt gebruiken om roerloos toe te kijken hoe alles gaat.

-

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 67)

Integer handelen
  1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
  2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.
-

Algemene wet bestuursrecht artikel 2:4

Governmentium

A major research institution has recently announced the discovery of the heaviest chemical element yet known to science. The new element has been tentatively named "Governmentium".  Governmentium (Gv) has one neutron, 12 assistant neutrons, 75 deputy neutrons, and 11 assistant deputy neutrons, giving it an atomic mass of 312.These 312 particles are held together by forces called morons, which are surrounded by vast quantities of lepton-like particles called peons.

Since Governmentium (GV) has no electrons, it is inert. However, it can be detected as it impedes every reaction with which it comes into contact. A minute amount of Governmentium causes one reaction to take over four days to complete when it would normally take less than a second. GOVERNMENTIUM (Gv) has a normal half-life of four years; it does not decay, but instead undergoes a reorganization in which a portion of the assistant neutrons and deputy neutrons exchange places. In fact, Governmentium's (Gv) mass will actually increase over time, since each reorganization will cause more morons to  become neutrons, forming isodopes. This characteristic of moron-promotion leads some scientists to speculate that Governmentium (Gv) is formed whenever morons reach a certain quantity in concentration. This hypothetical quantity is referred to as "Critical Morass." You will know it when you see it.

When catalyzed with money, Governmentium becomes Administratium -- an element which radiates just as much energy since it has half as many peons but twice as many morons.

 

 

(blijft leuk enige jaren geleden al aangetroffen)

-

Scientists Discover New Element, the Heaviest Yet Known to Science: Governmentium (satire)

Authenticiteit

(3) De archivaris dient de authenticiteit van documenten te beschermen gedurende het bewerken, conserveren en gebruiken daarvan.

-

Beroepscode voor archivarissen

Gezichtspunt (context)

Niet het onderwerp van een stuk, maar zijne bestemming moet beslissen over de plaats, die het in het archief moet innemen.

-

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, § 21.

Vervalsing

De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk boeken of registers, uitsluitend bestemd tot controle van de administratie, valselijk opmaakt of vervalst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

-

Wetboek van strafrecht artikel 360

Grondrechten

Not only is freedom of access to information a basic human right, it is also a precondition for informed public participation in governance, i.e. for democracy. Open and transparent governance is also considered a precondition for preventing and revealing corruption and maladministration.
Consequently knowledge about openness and access to information is a crucial element in the implementation and promotion of human rights and democratic principles.

-

An Introduction to Openness and Access to Information, The Danish Institute for Human Rights, Kopenhagen, 2005.

Primary record

The advantages of the new forms in which old texts can now be made available must not be allowed to obscure the fact that the new forms cannot fully substitute for the actual physical objects in which those earlier texts were embodied at particular times in the past.

-

Statement on the Significance of Primary Records, Modern Language Association, New York, 1995.

Pagina's