U bent hier

Citatenlijst

Overzicht van opgenomen citaten, stellingen en uitspraken. Er valt te zoeken op onderwerp, auteur of herkomst, er valt ook te sorteren op titel, auteur of herkomst.

Titel Inhoud Auteur Herkomstaflopend sorteren Informatiemodel Levenscyclus Trefwoord
Onwetenheid

tot mijn grote genoegen kon ik onmiddellijk antwoord geven en ik deed het ook. Ik zei dat ik het niet wist

Mark Twain -
Informatiewijsheid

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee mensen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde en gedataficeerde wereld.

Rienk Jonker -
Denken

Did you ever stop to think, and forget to start again?

Alan Alexander Milne -
Respect de fonds

(2) De archivaris dient het archiefmateriaal te selecteren en te bewaren in zijn historische, wettelijke en administratieve context en, onder handhaving van het herkomstbeginsel, de oorspronkelijke verhouding tussen de documenten te bewaren en zichtbaar te maken.

- -
Archiveren

Het tijdens de uitvoering van een proces, project of andere activiteit voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm vastleggen van informatie met bijbehorende context, opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten, op een manier dat het gebruik, beheer en voortbestaan daarvan aantoonbaar is verzekerd gedurende de bewaartermijn die recht doet aan de bewaarbelangen.

 

Versie 11/1/2015

Rienk Jonker -
Gezichtspunt

De plaats waar je staat bepaalt de manier waarop je kijkt. Bevalt het zicht niet, ga dan op een andere plaats staan.

Rienk Jonker -
Gebruik en hergebruik

Hergebruik is gebruik vanuit een andere context dan de ontstaanscontext.

Rienk Jonker -
Archives

Archives are documents which form part of an official transaction and were preserved for official reference.

Sir Hillary Jenkinson -
Fotografisch geheugen

In de toekomst wordt het fotografisch geheugen digitaal.

Dr. Mw. M.J. van der Werf -
Geheimhouding
  1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
  2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.
- -
Fasering

Iedere goede beweging heeft vier fasen.
In de eerste wordt er om gelachen
In de tweede komen er voor en tegenstanders
In de derde raken deze slaags en overwinnen de voorstanders
In de vierde kan niemand zich voorstellen dat er iemand ooit tegen is geweest.

P. Noordenbos -
Zaaktypecatalogus vs register

Een zaaktypecatalogus is een informatieobject van het type register.

Rienk Jonker -
Zaak vs dossier

Een zaak is een informatieobject van het type dossier.

Rienk Jonker -
Information (an abstract mass-noun)

The term ‘information’ in colloquial speech is currently predominantly used as an abstract mass-noun used to denote any amount of data, code or text that is stored, sent, received or manipulated in any medium.

Pieter Adriaans -
Archival theory

Archival methodology is in a way a secure scientific theory that can't be proven wrong because it has always been reinvented in totaly different contexts, environments, places and times.

Rienk Jonker -
Register vs document

Een register is een informatieobject van het type document.

Rienk Jonker -
Fascinatie voor de techniek

De fascinatie voor de techniek leidt af van de essentie namelijk de informatie, haar belang, haar context en haar betekenis.

Rienk Jonker -
Checklist

A good form or check-list enables most people to do something which originally required the work of a genius!"

Benjamin Franklin or John Ruskin -
Weaving the Web

If HTML and the Web made all the online documents look like one huge book, RDF, schema, and inference languages will make all the data in the world look like one huge database.

Tim Berners-Lee -
Fixatie

De uitdaging is om in digitale dynamische omgevingen te komen tot de mogelijkheid om bepaalde situaties zodanig te fixeren dat de functionaliteit om de data te gebruiken blijft voortbestaan, maar de functionaliteit die de data muteert of verwijdert wordt uitgezet.

Rienk Jonker -
Geschiedenis

De geschiedenis leert dat de mensheid niets van de geschiedenis leert.

Dr. Jan ter Heege -
Archiefwaardig

Een gegeven is archiefwaardig wanneer het op basis van criteria geschikt is als archiefstuk in het archiefsysteem opgenomen te worden.

Rienk Jonker -
Register

Document of geheel van documenten waarin geheel of gedeeltelijk informatie over handelingen, personen, objecten of gebeurtenissen of combinaties daarvan in een bepaalde gestructureerde vorm ten behoeve van vooraf gedefinieerd gebruik wordt verwerkt.

Rienk Jonker -
Voorzichtigheid

Wat van waarde is kan men alleen dan beschermen als men op zijn hoede blijft

Lucebert -
Archive (verb)

During the effectuation of a process, project or other activity recording of relevant information with its context for use and reuse in usable, findable and reliable form, contained and fixed in information objects in a way that use, management and persistence of it is verifiable ensured during the retention period that does justice to the retention interests.

Rienk Jonker -

Pagina's