U bent hier

De rijksarchieven

TitelDe rijksarchieven
PublicatietypeArtikel
Publicatiejaar1893
Auteursvan Riemsdijk, T.
Volume57
UItgaveDe Gids
Pagina's8
TaalNL
RefMan10692
Samenvatting

Dat de archieven van een staat de belangrijkste bronnen voor zijne geschiedenis zijn, is eene opvatting, die, als vrucht van de historische studiën van den nieuweren tijd, nu overal is doorgedrongen. Vroeger, toen men aan archiefbescheiden slechts als bewijsstukken waarde hechtte, werden zij steeds met zekere geheimhouding behandeld. Slechts nu en dan vergunde men aan een bevoorrechten geleerde daarvan voor een geschiedkundig onderzoek kennis te nemen. Later echter heeft men het wetenschappelijk nut dier verzamelingen beter leeren inzien en dit heeft op de wijze van haar beheer een heilzamen invloed gehad. De collecties werden zooveel mogelijk in een lokaal vereenigd, voor het publiek toegankelijk gesteld en aan deskundige ambtenaren toevertrouwd, die ze door ordening en beschrijving bruikbaar moesten maken. Op die wijze hebben de archieven eene wetenschappelijke inrichting verkregen. Ons land is in dat opzicht niet bij andere staten achtergebleven. Het archiefwezen heeft zich hier langzamerhand verbeterd en onderging in den laatsten tijd eene belangrijke hervorming. Van die ontwikkeling, voor zoover zij de archieven van het Rijk betreft, zal ik trachten een overzicht te geven. Naar ik vertrouw, zullen de mede te deelen bijzonderheden welkom zijn, daar de inrichting van ons archiefwezen niet algemeen bekend is.

Aantekeningen

Onder een archief verstaat men in het algemeen het geheel van de onder eene autoriteit berustende stukken, welke door haar opgemaakt en ontvangen zijn. De autoriteiten zijn de organen van eene gemeenschap. Zulk eene gemeenschap is de Staat, eene provincie, eene gemeente, eene geestelijke of wereldlijke corporatie. Ook eene stichting heeft hare organen, welke met zulke autoriteiten gelijk te stellen zijn. De archieven van de autoriteiten, die dezelfde gemeenschap vertegenwoordigen, behooren bij elkander. In dien zin kan er ook van de archieven van eene gemeenschap worden gesproken. Gewoonlijk echter hecht men aan die uitdrukking eene ruimere beteekenis en verstaat men daaronder de archieven, die aan eene gemeenschap toebehooren, zoodat men daartoe ook rekent de archieven van de autoriteiten van die gemeenschappen, wier rechten op de bestaande gemeenschap zijn overgegaan.

 

(blz 57)

 

URLhttps://www.dbnl.org/tekst/_gid001189301_01/_gid001189301_01_0087.php
Herdruk editieDBNL (De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren)
Citation Keyref_10692

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
donderdag, 6 april 2023 - 8:23am
Share/Deel