U bent hier

Gezichtspunten informatiebeheer

Soort: 
Schema

Informatie staat centraal, alleen de manier waarop door verschillende gebruikers en beheerders er tegen aangekeken wordt is nogal verschillend. In dit schema gaat het om de ICT'er, de records manager, de eigenaar (en andere gebruikers en de informatiemanagers.

Voor de eigenaars gaat het om het kunnen gebruiken van informatie, zij zijn zich meestal wel van bewust dat de informatie opgenomen is in digitale systemen of in dossiers. Zolang het niet om gadgets gaat wordt de exacte techniiek niet als interessant ervaren. De informatie moet er zijn, moet vindbaar zijn, moet betrouwbaar en (her)bruikbaar zijn.

ICT'ers 'zien' vooral een netwerk, besturingssystemen, servers al dan niet virtueel, opslag (storage) hardware, applicaties, databases, data.  Ze zijn vanuit hun vooral technische perspectief wel geïnteresseerd in de informatie maar dan meer dat alles functioneert waarbij de waarde van de informatie voor hun minder aansprekend is.

De records manager en archivaris zien de informatie in samenhang met het proces, project of andere activiteit waarbinnen zijn verwerkt wordt. En dan gaat het om informatie opgenomen in een informatieobject dat bestaat uit de verdere elementen inhoud, structuur, gedrag en de techniek die het object vormt en in stand houdt.

De informatie manager hoort tot de groep die voorzien van informatie vanuit ICT, het records management en de eigenaar diezelfde eigenaar op de juiste manier van advies kan voorzien wanneer er sprake is van beheershandelingen als vernietiging, vervanging en dergelijke.

Wanneer de verschillende partijen dit soort fundamentele verschillen onderkennen is het mogelijk dat er onderling betere afstemming plaats kan vinden.

In het schema is sprake van een drietal onderling afhankelijke stelsels. Twee komen in ieder geval voor in het ontwerp Archiefwet voor de consultatieronde. De derde is een eigen inbreng. De stelsels zijn kort gezegd:

 1. Documentstelsel - Het geheel van te beheren en beschikbaar te stellen documenten met context.

  - De dingen (informationele objecten) op logisch niveau. Het perspectief van archiefwetgeving en het informatiebeheer.
  - De basis voor het informatiestelsel
  - Wordt in stand gehouden door het techniekstelsel

 2. Informatiestelsel - Het geheel van beschikbaar te stellen documenten of onderdelen daarvan.

  - De inhoud op logisch niveau, wat iedere gebruiker/verwerker ziet of te zien krijgt. Ook het perspectief van privacybescherming en openbaarheid.
  - De informatie is met hulp van het techniekstelsel afkomstig uit het documentstelsel.

 3. Techniekstelsel - Geheel van technieken die het bestaan en voortbestaan van documentstelsels en informatiestelsels mogelijk maken.

  - De materialiteit (de dingen op reëel niveau) die de beide andere stelsels mogelijk maakt.

Datum eerste publicatie: 
maandag, 2 november 2015 - 8:45pm
Share/Deel