U bent hier

Woordenboek informatiebeheer (thesaurus/taxonomie, versie 13 juni 2024)

Altijd al willen weten wat de betekenis van een bepaalde term kan zijn? Wat is nou een archiefstuk, document, documentaire informatievoorziening, een draadje, een informationeel object, een object van zorg, stigmergie, een openbare rechtspersoon, een egodocument, een weblog of contextualisering, ECM, RMS, een hot spot, een zaaktype, een hma-plus, interoperabiliteit? Welke begrippen zijn daarmee geassocieerd en op wat voor manier?

Een alfabetische lijst met termen en begrippen geeft een overzicht van betekenissen. Zo'n lijst is eigenlijk niet zinvol en contextloos omdat een onderlinge relatie tussen de begrippen daaruit niet direct valt op te maken.

De onderlinge relatie en dus de context van een begrip is beter te herkennen met een gestructureerde woordenlijst zoals een thesaurus, een taxonomie of een typologie.

Binnen het vakgebied worden veel woorden en begrippen gebruikt zonder dat altijd duidelijk is wat er mee wordt bedoeld. Dit kan tot veel verwarring leiden en langs elkaar heen praten tot gevolg hebben. Door het maken van afspraken over te gebruiken begrippen en de te hanteren betekenis kan dit voorkomen worden. Volgens Weggeman 1 kan het definieëren opgevat worden als een activiteit van interpreteren, preciseren en specificeren. Met een definitie kan orde geschapen worden door het afbakenen van het aantal interpretaties dat aan het begrip gegeven kan worden. Volgens hem zijn er twee soorten definities, de voorschrijvende definitie (prescriptief) en beschrijvende definitie (descriptief). De voorschrijvende definitie bevat een bewering die een soort handelingen aanbeveelt of suggereert; normatief; "iets behoort te zijn" .

De beschrijvende definitie bevat een bewering die aangeeft wat de betekenis van een verschijnsel is; "iets is" .

Via deze pagina is een poging tot structurering van mijn kant te raadplegen. Onder het motto weg met de muren heb ik vrij ongegeneerd begrippen uit verschillende vakgebieden naar elkaar laten verwijzen op een manier waarover sommige collega's misschien de wenkbrauwen zullen fronsen.

Naar naar mijn stellige overtuiging zijn de overeenkomsten tussen de verschillende vakgebieden groter dan je in eerste instantie zou denken. Het biedt daarom voldoende stof to nadenken en mogelijk levert het ideeën op.

De hier opgenomen voor download beschikbare documenten zijn uitvoerproducten van mijn Reference Manager, een database in MS Access, die ik ook gebruikte voor de maandelijkse overzichten2. Maar let op deze documenten zijn tussenproducten, versies van een bepaald moment afkomstig uit een dynamische database. Al lezend kom ik vaak weer tot andere mogelijkheden en conclusies die weer leiden tot nieuwere versies. De lijst met termen wordt ook elke maand groter. Ik kom, soms tot mijn eigen verbazing, regelmatig weer soms mij onbekende woorden soms achteraf gezien heel voor de hand liggende woorden tegen. Om een beeld te krijgen wat ik wanneer ben tegengekomen heb ik ook een overzicht van termen, die ik per maand heb opgenomen, toegevoegd.

Hieronder staan een aantal te downloaden bestanden:

  • Woordenboek - Lijst met termen in de vorm van een thesaurus/taxonomie/typologie met verwijzing naar de herkomst (1524 blz.)
  • Woordenboek - Lijst met termen in de vorm van een thesaurus/taxonomie/typologie met verwijzing naar de herkomst die de afgelopen twee maanden zijn toegevoegd (11 blz.)
  • Thesaurus/taxonomie - Overzicht van termen met hun onderlinge relaties zonder scopenotes. (2528  blz.)
  • Thesaurus in Excel formaat, als aardigheidje (XLSX)
  • Overzicht bronnen waar de termen en begrippen uit afkomstig zijn of die mij op ideeën hebben gebracht. (128 blz.)
  • Lijst waarmee wordt aangegeven wanneer een term is toegevoegd aan deze overzichten  (136 blz.)

Versie: 13 juni 2024  (vorige was van 4 juni 2023)

 

  • 1. Mathieu Weggeman, Kennismanagement; Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, Scriptum management Lannoo, Schiedam, 1997.
  • 2. Hier ben ik in december 2011 mee gestopt

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Sharte this / Add this: 
Share/Deel