U bent hier

Grondslagen

Index van onderwerpen met verwijzing naar de NEN 15489, uitgangspunten en wet- en regelgeving,

Filteren is mogelijk door te zoeken met behulp van de elementen van de NEN 15489, de titel, de inhoud en de toelichting. Op vrijwel alle kolommen kan worden gesorteerd.

Titelaflopend sorteren Betreft Uitgangspunt Proces NEN 15489 Archiefwet Archiefbesluit Archiefregeling WOB WHOI WBP Toelichting
Metadataschema

NEN-ISO 23081: Logische structuur die het verband aangeeft tussen elementen van metagegevens, doorgaans door regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van metagegevens, vooral met betrekking tot de semantiek, de syntaxis en de keuzevrijheid (mate van verplichting) van waarden.

 

- art. 3 art. 12 art. 19 - - -
 • Het schema heeft wel met metadata te maken maar het betreft eigenlijk een schema van objecten op metaniveau.
 • Per object is aan te geven welke metadata van toepassing is.
 • Ook wel metagegevensschema genoemd.
 • Heeft een nauwe relatie met
  • Een ordeningsplan voor digitaal werken
  • Informatiearchitectuur
Migratie

Volgens de Archiefregeling: Overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform.

art. 7 en art 2a art 6 en 8 art. 25 - - art. 16
 • Daarbij is toepassingsprogrammatuur programmatuur bestemd voor de ondersteuning van de uitvoering van een werkproces.
 • De archiefregeling definieert niet het woord platform. In de voorgaande regeling werd dit omschreven als geheel van apparatuur en besturingsprogrammatuur waarop de toepassingsprogrammatuur werkt.
 • Besturingsprogrammatuur is volgens de Archiefregeling programmatuur bestemd voor de besturing van computers en software.
 • Migratie die niet binnen de definitie van de Archiefregeling valt is te beschouwen als vervanging in de zin van de wet. Dit geldt voor bijvoorbeeld:
  • migratie in het geval van op termijn te vernietigen archiefbescheiden,
  • andere vormen van migratie
 • De vraag is of met conversie en migratie uit de Archiefregeling verwerking van bijzondere persoonsgegevens ex art. 16 WBP in relatie met artikel 2a van de Archiefwet toegestaan is. (zie ook  hiervoor de pagina Relatie met bestaande wetgeving)
 • Zie ook pagina's
Ondertekening

Plaatsen van een handtekening als waarmerk op een document.

- - - art. 17-26b - - -

Mogelijkheden zijn

 • Natte handtekening
 • Elektronische handtekening in verschillende varianten

Ontstaan

Het moment dat informatie (archiefbescheiden) door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten.

- art.17 - - - -
Open data

Data(sets) die zonder resctricties voor hergebruik beschikbaar zijn.

art. 2b, 14-17 art. 10 - - - -
 • Volgens de WOB: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Richtlijn 2003/98 artikel 2.4: “het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel binnen de publieke taak waarvoor de documenten zijn geproduceerd.”
 • Richtlijn 2003/98/EG van het Europese Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, Publicatieblad van de Europese Unie van 31-dec-2003 Brussel, 2003. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:NL:PDF (link is external))
 • Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013L0037
 • Richtlijn 2012/28 /EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken. Publicatieblad van de Europese Unie van  27 oktober 2012, Brussel 2012. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:NL:PDF (link is external)).
 • Een verweesd werk is een werk waarvan de auteursrechthebbenden onbekend of onvindbaar zijn.
Open source

Open source is een verzamelnaam voor alle soorten software waarvan de broncode vrijelijk ter beschikking gesteld wordt. Iedereen mag aanvullingen of verbeteringen maken voor de software en deze verder verspreiden. De software wordt in de meeste gevallen vrijgegeven onder GPL (General Public License) of een soortgelijke licentievorm.

- - art. 26 lid 1 - - -

Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten:

 • Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 november 2008, nr. WJZ/8157380, tot vaststelling Instructie rijksdienst inzake aanschaf ICT-diensten en ICT-producten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717).
 • De bedoeling is dat de andere overheden deze regeling analoog gaan uitvoeren.
Open standaarden

Een standaard is open wanneer deze tot stand is gekomen in overleg tussen verschillende partijen. Open standaarden moeten worden beheerd door een non-profitorganisatie die een vrij toetredingsbeleid kent. De specificaties van open standaarden moeten volledig beschreven zijn en voor iedereen vrij toegankelijk. Er zijn geen beperkende voorwaarden voor hergebruik. De kosten voor het gebruik van open standaarden zijn laag. Bovendien zijn er geen beperkende voorwaarden voor hergebruik.

- - art. 26 lid 1 - - -

Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten:

 • Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 november 2008, nr. WJZ/8157380, tot vaststelling Instructie rijksdienst inzake aanschaf ICT-diensten en ICT-producten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024717 (link is external)).
 • De bedoeling is dat de andere overheden deze regeling analoog gaan uitvoeren.
Openbaarheid

Beschikbaarheid van gegevens zonder enige restrictie op de raadpleging of het gebruik.

art. 14-17 art. 10 - Geheel Geheel -

 

Ordenen

Ordenen is het rangschikken van archiefbestanddelen naar hun archivistische kenmerken.

- - art. 17 en 18 - - - -
Organisatieverandering

Organisatieverandering –betreft reorganisatie, opheffing of privatisering.

 1. Reorganisatie -  De situatie, waarbij een deel van de taken van een archiefvormend onderdeel  aan een ander archiefvormend onderdeel binnen de gemeente dan wel van een archiefvormend onderdeel van de een overheidsorgaan aan een ander overheidsorgaan worden overgedragen.
 2. Opheffing - De situatie waarbij taken van een overheidsorgaanof archiefvormend onderdeel worden beëindigd of overgedragen aan een ander overheidsorgaan.
 3. Privatisering  - De situatie, waarbij de taken van een archiefvormend onderdeel geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een ander rechtspersoon dan bedoeld in artikel 1 boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Ook vormen van samenwerking in de vorm van ketens met andere partijen al dan wettelijk opgelegd leiden tot organisatieveranderingen. Te denken valt aan organisaties die worden opgericht op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden en dergelijke.

Van belang is te bepalen wie van de deelnemers vanuit het perspectief van de Archiefwet bestuursmatig en beheersmatig verantwoordelijk is voor de informatie (eigenaar).

- art 4, 40 en 41 - - - - -

 

 

Artikel 4 van de Archiefwet 1995 is van toepassing bij het overdragen en/ of afstoten en/of  privatiseren van taken van overheidsorganen aan derden. Uit te voeren beheerstaken op grond van de Archiefwet 1995 zijn ook te mandateren. De archiefwettelijke zorg is niet te mandateren.

Zie verder ook:

 • Wet Algemene Regels Herindeling - ARHI - (art 70, 71 en 71a)
 • Wet van 24 oktober 1984, houdende algemene regelen in verband met wijziging van de gemeentelijke indeling. (Wet algemene regels herindeling). Ook wel bekend als de ARHI (http://wetten.overheid.nl/BWBR0003718)
 • Besluit van 9 november 1988, houdende voorschriften met betrekking tot de overgang van archiefbescheiden in geval van organisatieverandering bij de rijksadministratie.; (Besluit Archiefoverdrachten Rijksadministratie), Stb. 1988, nr. 541 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0004427). Dit besluit bevat algemeen toepasbare vuistregels die ook op andere overheden zoals gemeenten toegepast kunnen worden.

 

Pagina's