U bent hier

BISL

BISL
Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

A

Applicatie architectuur

Beschrijving van de opzet en samenhang van applicaties.

Applicatiebeheer

Het instandhouden en vernieuwen van applicaties.

Go to top

B

Beheer bedrijfsinformatie

De zorg voor correcte inhoud van de informatievoorziening, de gegevens en de verwerkingen.

  • Het gaat hierbij om zowel de gegevens als de gegevensdefinities. Het centrale aandachtspunt binnen beheer bedrijfsinformatie is de operationele, logische informatie binnen de informatievoorziening.
Beheerdomein

Specifiek aandachtsgebied binnen het totale veld van het beheer van informatievoorziening.

  • Binnen het totale beheer van informatievoorziening worden drie beheerdomeinen onderkend: technisch beheer, applicatiebeheer en functioneel beheer.
Behoefte management

Het sturende proces dat ervoor zorgdraagt dat de bedrijfsprocessen van een organisatie worden ingevuld of ondersteund door een adequate informatievoorziening en functioneel beheerorganisatie.

Bepalen bedrijfsproces ontwikkelingen

Het in kaart brengen van de ontwikkelingen op langere termijn binnen de organisatie en de bedrijfsprocessen, zodat over langere termijn de bedrijfsprocessen op een efficiënte, afgestemde en evenwichtige wijze worden ondersteund door informatievoorziening.

Bepalen ketenontwikkelingen

Het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het terrein van informatisering over organisaties heen en het vertalen van deze ontwikkelingen naar gevolgen voor de inhoud van de informatievoorziening voor de eigen organisatie, zodat op langere termijn de bedrijfsprocessen aansluiten op de omgevingen worden ondersteund door een effectieve, efficiënte en met de ketenpartners afgestemde informatievoorziening.

Bepalen technologieontwikkelingen

Het in kaart brengen van de relevante technologische ontwikkelingen en het bepalen van de impact op de organisatie en de totale informatievoorziening, opdat optimale inzet van technologie over langere periode mogelijk wordt.

Business

De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen die door de informatievoorziening worden ondersteund.

  • Deze organisatie omvat zowel de eindgebruikers als het middelmanagement en het hoger management binnen deze organisatie.
Business ICT Alignment

De aansluiting van ICT op bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen.

Business management

Het management binnen de gebruikersorganisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen.

  • Informatievoorziening ondersteunt deze bedrijfsprocessen of voert delen hiervan uit.
Business organisatie

De organisatie in haar rol als afnemer van informatievoorziening.

Go to top

C

Call

Een vraag, opmerking, wens of verzoek van een (eind-)gebruiker met betrekking tot de informatievoorziening.

Contractmanagement

Contractmanagement vertaalt de eisen vanuit het bedrijfsproces naar afspraken over de dienstverlening door de ICT-dienstverleners in het kader van de geautomatiseerde informatievoorziening.

Go to top

F

Financieel management

Het sturende proces dat als doel heeft het maken, onderhouden en bewaken van een vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief kosteneffectieve informatievoorziening en een kosteneffectieve inzet van ICT middelen voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie.

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer zorgt voor het realiseren van gewenste wijzigingen in de geautomatiseerde én niet-geautomatiseerde informatievoorziening.

Functioneel beheer

Functioneel beheer is dat deel van een organisatie dat zich bezighoudt met de sturing van de informatievoorziening, het vormgeven en aanpassen ervan en het instandhouden en bewaken van de werking van de informatievoorziening.

  • Hierbij gaat het niet om techniek, maar om logica en het logisch gebruik ervan.

Go to top

G

Geautomatiseerde informatievoorziening

Dat deel van de totale informatievoorziening dat wordt uitgevoerd met behulp van programmatuur (software) en apparatuur (hardware).

Gebruikersondersteuning

Het proces dat zich richt op het ondersteunen van de eindgebruikers en andere afnemers van informatie uit de geautomatiseerde systemen.

Gebruikersperspectief

Het perspectief van functioneel beheer.

Gebruiksbeheer

Gebruiksbeheer omvat de processen die er voor zorgen dat er een continue en optimale ondersteuning plaatsvindt bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening door eindgebruikers.

Go to top

I

Informatie Portfoliomanagement

Portfoliomanagement stelt voor de gehele organisatie de contouren vast van de informatievoorziening en bepaalt welke veranderingen daarin nodig en mogelijk zijn.

Informatiecoördinatie

Het proces dat tot doel heeft alle plannen die gevolgen hebben voor de informatievoorziening op een lijn te brengen.

Informatievoorziening

Het geheel van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde hulpmiddelen waarmee bedrijfsinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen van een organisatie.

Information Lifecycle Management

Het proces dat de hoofdlijnen van de toekomstige functionaliteit voor een specifiek informatiedomein bepaalt.

  • ILM

Go to top

K

Ketenpartnermanagement

Proces waarbinnen de relaties worden geregeld met organisaties waarmee de eigen organisatie gegevens uitwisselt.

Go to top

L

Leveranciermanagement

Leveranciersmanagement bepaalt hoe de voor realisatie van de informatievoorziening benodigde kennis en expertise worden verkregen.

Go to top

O

Operationele ICT aansturing

Operationele ICT-aansturing richt zich op het verstrekken van operationele opdrachten aan de ICT-dienstverlener binnen de vanuit contracten gestelde kaders.

Go to top

P

Planning en control

Planning en control richt zich op het bewaken en sturen van de aspecten tijd en capaciteit voor de informatievoorziening en veranderingen in de informatievoorziening.

Procesmodel

Geheel van processen die zich voor kunnen doen in een bepaald werkveld.

  • Kan dienen als inspiratiebron bij professionalisering van het werkveld.

Go to top

R

Relatiemanagement gebruikersorganisatie

Relatiemanagement gebruikersorganisatie volgt ontwikkelingen in de besturing en inrichting van de business en vertaalt deze naar gevolgen voor besturing en inrichting van de informatievoorziening en geeft de communicatiekanalen tussen business en functioneel beheer vorm.

Go to top

S

Specificeren

Het proces specificeren draagt zorg voor het definiëren van de eisen waaraan de gewijzigde of nieuwe informatievoorziening moet gaan voldoen.

Strategie inrichting IV functie

Strategie inrichting IV-functie houdt zich bezig met het vormgeven van de uiteindelijke inhoud, structuur en communicatie van de organisaties of organisatieonderdelen die de informatievoorziening vorm en inhoud geven.

Go to top

T

Toetsen en testen

Toetsen en testen is het proces dat zich richt op het waarborgen van een risicoloze invoering van een wijziging in de informatievoorziening.

Transitie

Transitie is het proces dat richt zich op een gecontroleerde overgang naar een gewijzigde werksituatie naar aanleiding van veranderingen in de informatievoorziening

Go to top