U bent hier

Terminologie

Verzamelde termen en begrippen

De herkomst van de hier opgenomen termen is te herleiden uit de overzichten op deze site.

Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

A

A-nummer

Persoonsnummer dat wordt gebruikt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • Bij gegevensuitwisseling is dit persoonsnummer van belang.
 • Een burger die elektronisch een aanvraag bij de gemeente doet, kan met behulp van het A- nummer worden geïdentificeerd.
Aanbodgerichte dienstverlening

Dienstverlening waarin de structuur en werkwijze van een organisatie leidend is voor de wijze waarop diensten en producten worden aangeboden aan klanten.

Aandeelbewijs

Een geschreven of gedrukt bewijsstuk van een bepaald aandeel in een zaak, eigendom, onderneming.

Aanslagbiljet

Een bevelschrift tot betaling van belasting.

Aantekening
 1. Document van beperkte omvang waarin gegevens ter ondersteuning van het geheugen of voor latere verwerking worden vastgelegd.
 2. Een of meer gegevens geplaatst op een archiefstuk .
Aanvraag

Een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen

Aanvrager

Een natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag tot uitgifte van een certificaat indient bij een Registration Authority.

Aanvullen

Aanvullen is het in een archief invoegen van afgedwaalde bescheiden, die vanouds tot dat archief behoren.

Aanvullend gegeven

Gegeven dat moet worden toegevoegd ten behoeve van de ontsluiting van een stuk

Aanvulling

Een aanwinst als toevoeging aan een beschrijvingseenheid die al in een bewaarplaats aanwezig is.

Aanwas

Hieronder wordt verstaan hetgeen:
- jaarlijks binnenkomt
- jaarlijks verzonden wordt en
- in de eigen organisatie ontstaat, ongeacht of het papieren dan wel andere gegevensdragers betreft, zoals tapes, cassettes, diskettes films etc.

Aanwijzing

Aanwijzingen zijn die richtlijnen die worden gepubliceerd.

Aanwinst

Een collectie of onderdeel van een collectie die door een beherende instelling wordt opgenomen.

Aanwinstenlijst

Een aanwinstenlijst is een lijst van bescheiden die in een bepaald tijdvak in een archiefbewaarplaats werden opgenomen.

Abonnee

Een natuurlijke of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met een aanbieder van openbare telecommunicatiediensten voor de levering van dergelijke diensten.

Abstractie

Het weglaten van details en het benadrukken van algemene gemeenschappelijke eigenschappen van objecten en feiten in de werkelijkheid, bij gegevensmodellering.

 • De mate van abstractie wordt bepaald door het doel dat met de modellering van de werkelijkheid beoogd wordt.
Acceptance

An agreement, either by express act or by implication from conduct, to the terms of an offer so that a binding contract is formed.

Acceptatiecriteria

Criteria, waaraan een systeem moet voldoen om een acceptatietest met succes te doorlopen.

Acceptatietest

Het formeel testen van een systeem om te controleren of deze voldoet aan de acceptatiecriteria, zodat de gebruiker kan bepalen of deze het systeem al of niet zal accepteren.

Access

The right, opportunity, means of finding, using or retrieving information.

Access

The right, opportunity, or means of finding, using or approaching documents and/or information.

Access

The availability of records for consultation as a result both of legal authorisation and the existence of finding aids.

Access

The process of retrieving data from storage.

Access

The ability to make use of material from a fonds, usually subject to rules and conditions.

Access controls

A scheme of non-hierarchical mechanisms, which may be applied to electronic records to prevent access by unauthorised users.

 • May include the definition of user access groups and ad hoc lists of individual named users.
Access point

A name, keyword, index term, etc. by which a description may be searched, identified and retrieved.

Access point

A name, term, keyword, phrase or code that may be used to search, identify and locate archival descriptions, including authority records.

Access privilege code

The indication of the person, position or office authorized to annotate a record, delete it, or remove it from the system.

Access privileges

The authority to access a system to compile, classify, register, retrieve, annotate, read, transfer or destroy records, granted to a person, position or office within an organization or agency.

Access restriction code

The indication of the person, position or office authorized to read a record.

Accessibility

The availability and usability of information.

Accession

A body of records formally accepted into custody as a unit at a single time.

Accession

Verwerven van archiefdocumenten

Accession

To take legal and physical custody of a body of records and to document it in a register.

Accession
 1. The act and procedures involved in a transfer of records of papers into the physical custody of an archival agency, records centre, or manuscript repository.
 2. The materials involved is such a transfer of custody.
Accession record

A record documenting the preserver’s acceptance of responsibility set of records.

Accession register

Een document waarin aanwinsten zijn vastgelegd, meestal in chronologische volgorde op datum binnenkomst, met vermelding van herkomst en andere relevante informatie

Accessioned records

Acquired records whose authenticity and feasibility of preservation have been confirmed and have been registered in an accession record.

Accountability

The principle that individuals, organisations and the community are required to account to others for their actions.

 • Organisations and their employees must be able to account to appropriate regulatory authorities, to shareholders or members, and to the public to meet statutory obligations, audit requirements, relevant standards and codes of practice, and community expectations.
Accountability

The obligation to answer for actions for which one is responsible.

Accountability

This refers to the internal and external accountability of government organizations, units and individuals (e.g. an employee is accountable to his manager, a government organization is accountable to Parliament, the law, society, etc.).

Accountantsverklaring

Schriftelijke verklaring van de accountant naar aanleiding van een door hem in opdracht uitgevoerd onderzoek naar een specifieke zaak, met name de rekening.

Accountantsverslag

Schriftelijke weergave van de door de accountant voor de gemeenteraad relevant geachte bevindingen voor zover deze geen afbreuk doen aan de strekking van de accountantsverklaring.

 • In dit verslag verstrekt de accountant ook zijn bevindingen inzake de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het beheer.
Accreditatie

Procedure waarbij een autoriteit bezittende organisatie een formele erkenning uitspreekt dat een entiteit bekwaam is specifieke taken uit te voeren.

Accrual

An acquisition additional to an unit of description already held by a repository.

Accrual

An acquisition of the records of a creator that is additional to the records of the creator already in the custody of the preserver.

Accuracy

The degree to which data, information, documents or records are precise, correct, truthful, free of error or distortion, or pertinent to the matter.

Acquire

To gain possession or control of; to get or obtain.

Acquired records

Records that are taken into the custody of the preserver from the creator for their permanent preservation.

Actieve conservering

Actieve conservering houdt in:
a. een behandeling van de documenten slechts gericht op het stuiten van fysisch en chemisch verval onder minimale toevoeging van nieuwe materialen; hieronder valt bijvoorbeeld ontzuring;
b. het schoonmaken en verpakken van documenten in nieuwe verpakkingsmaterialen die zo weinig mogelijk schade toebrengen aan de documenten.

Action

The conscious exercise of will by an officer of the records creator or by an external person aimed to create, maintain, modify or extinguish situations.

Action tracking

The process in which time limits for actions are monitored and imposed on those conducting the business.

Active record

A record needed by its creator for the purpose of carrying out actions.

Activiteit

Een bepaalde welomschreven hoeveelheid werk die in een of meer stappen door een of meer personen kan worden uitgevoerd.

Activiteitenplanning

De planning van te realiseren producten c.q. diensten en te verrichten werkzaamheden c.q. activiteiten - rekening houdend met tijdsbeslag en/of kosten - gedurende een bepaalde vooraf afgesproken periode (maximaal een jaar).

Activity

The second level of a business classification scheme.

 • Activities are the major tasks performed by an organisation to accomplish each of its functions.
 • An activity is identified by the name it is given and its scope note.
 • The scope of the activity encompasses all the transactions that take place in relation to it.
 • Depending on the nature of the transactions involved, an activity may be performed in relation to one function, or it may be performed in relation to many functions.
Activity

The major tasks performed by an organization to accomplish each of its functions.

 • An activity should be based on a cohesive grouping of transactions producing a singular outcome
Actor

Zelfstandig handelende partij.

Actor

Persoon, werkgroep of organisatie die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het aanmaken en opnemen van archiefbescheiden en/of processen voor informatie- en archiefbeheer.

Actor

Iets of iemand die handelt.

Actualiteit

De mate waarin de informatie, op het moment dat ze beschikbaar komt, nog overeenstemt met de werkelijkheid.

Acute

Een afdruk van een calque op een doorzichtige ondergrond.

Addressee

The name of the organization or individual to whom a record is addressed.

Adequate

Records should be adequate for the purposes for which they are kept.

 • Thus, a major initiative will be extensively documented, while a routine administrative action can be documented with an identifiable minimum of information.
 • There should be adequate evidence of the conduct of business activity to be able to account for that conduct.
Adhoc Order

A request that is generated by a Consumer for information the OAIS has indicated is currently available.

Administratie

Het systematische verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de gemeentelijke organisatie en ten behoeve van de verantwoording orden afgelegd.

Administratie

a) Het gehele complex van handelingen die worden verricht ten behoeve van het "administreren".
b) De bij het administreren vastgelegde en verstrekte informatie.
c) De afdeling die met het administreren is belast.

Administratieve bescheiden

Bescheiden die gegevens bevatten over procedures, organisatievormen en andere bescheiden.

Administratieve lastenverlichting

Verminderen van de tijd die burgers en bedrijven kwijt zijn om aan rplichtingen van de overheid te voldoen.

Administratieve organisatie

Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot- stand-brengen en het in-stand-houden van de goede werking van de administratie.

Administratieve organisatie

Het gehele complex van organisatorische maatregelen binnen een organisatie, inclusief het stelsel van maatregelen van interne controle.

 • Dit complex heeft direct of indirect betrekking op een goede werking van de administratie, de financieel-administratieve systemen, de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het (financiële) beheer, en het heeft hier tevens de verantwoording over.
Administrative contact

Informatie uit de WHOIS-database.

 • Geeft aan welke persoon of organisatie verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de inhoud van een site, en de rekeningen voor het domein betaalt.
Administrative control

The responsibility for management of materials in a repository's custody, including the documentation of actions taken on those materials.

Administrative control

The exercise of authority over maintenance, use, disposition, and accessibility of current archives to carry on the function for which they were created.

Administrative control

The means of physically locating the holdings of records centres and archival institutions through numbering and listing.

Administrative control

Het geheel van activiteiten met betrekking tot de formele status van in beheer genomen archiefbescheiden (zoals de rechtstitel), het vastleggen van de herkomst (overdragende instantie), alsmede het bepalen van openbaarheid en toegankelijkheid.

Administrative control

The acquisition and use of documentation required to manage records holdings as materials in physical custody without describing the information they contain.

 • Distinguished from intellectual control.
Administrative metadata

Metadata related to the use, management, and encoding processes of digital objects over a period of time.

 • Includes the subsets of technical metadata, rights management metadata, and data.
Administrative value

The value of records / archives for the conduct of current or future administrative business and/or evidence thereof.

Administrator

A role responsible for the day-to-day operation of the corporate records management policy within an organisation.

 • May also indicate responsibility for operation of the corporate records management system.
Administreren

Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van gegevens ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Administreren

Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van op het verstrekken van informatie ten behoeve en van een huishouding en ie daarover moet worden

Admissibility

The quality of being permitted to serve as evidence in trial or hearing or other proceeding.

Adware

Vorm van spyware die zich richt op het tonen van advertenties of het verwerven van marketinggegevens over het surfgedrag van de gebruiker.

AES

Advanced Encryption Standard

Afbeelding

Document dat op tweedimensionale wijze een persoon, object of situatie weergeeft.

Afdelingen

Afdelingen van een archief zijn groepen bestanddelen, die zich door hun structuur of inhoud zodanig van elkaar onderscheiden, dat zij de hoofdindeling van dat archief bepalen.

Afdelingenstelsel

Het afdelingenstelsel is een stelsel van ordening, waarbij de afdelingen van het archief zijn ontleend aan de inrichting van het bestuur of aan de indeling van de administratieve dienst van het bestuur.

Afdruk

a. Document op papier, langs mechanische of digitale weg vervaardigd uit een bestand.
b. Afschrift van een expeditie, langs mechanische weg tegelijk daarmee vervaardigd.

Affix

To store on a medium in an unchangeable way.

Afgedwaald archiefstuk

Een archiefstuk is afgedwaald als het zich ten onrechte niet bevindt bij het overheidsorgaan waar het behoort te berusten.

Afgesloten archief

Een archief waarin geen nieuwe archiefstukken worden opgenomen, en wel doordat de archiefvormers is opgehouden (zelfstandig) te bestaan.

Afschrift

Een afschrift is een geschrift, gelijkluidend aan een ander geschrift, waarnaar het is vervaardigd.

Afschrift

Document gelijkluidend aan een ander document, waarnaar het is vervaardigd.

Afsluiten

Het afsluiten van records in een dossier betekent ze periodiek afbreken of beëindigen, om verwijdering of verplaatsing in complete blokken toe te staan en, voor papieren dossiers, om de plaatsing van nieuwe dossiers toe te staan.

 • Afsluiting is nodig voordat verwijderingsinstructies kunnen worden toegepast, omdat bewaartermijnen gewoonlijk beginnen met de afsluiting en niet met het opstellen of de ontvangst van de records.
 • In andere woorden, gewoonlijk begint de bewaartermijn niet voordat de records zijn afgesloten.
 • Afsluiting betreft het periodiek beëindigen van de oude dossiers en het beginnen van nieuwe.
Afstemmen

De methode waarbij gegevensverzamelingen van een bepaald bestuurlijk, organisatorisch, administratief of technisch niveau wordt aangewezen tot bewaarniveau en gelijksoortige gegevensverzamelingen van andere niveaus als op (korte) termijn te venietigen hulpadministratie.

Agency

Organizations mandated to carry out the function.

Agency

Een organisatie of organisatieonderdeel dat met een grote mate van zelfstandigheid handelt en verantwoordelijk is voor zijn eigen archief

Agency

An administrative body having the delegated authority to act competently on behalf of a higher body.

 • Every agency is a juridical person, composed of juridical persons.
Agenda

Een agenda is:
a. een lijst van punten, die op een vergadering of zitting behandeld moeten worden;
b. een lijst of staat, waarop in chronologische volgorde met behulp van een doorlopende nummering aantekening wordt gehouden van het inkomen, afdoen en uitgaan van stukken.

Agenda

1. Formulier waarin over een kalender- of dienstjaar per dag gegevens worden vastgelegd.
2. Document dat in een vergadering te behandelen onderwerpen en zaken bevat.

Agenda

Register waarin in chronologische volgorde met behulp van een doorlopende nummering gegevens worden vastgelegd betreffende het inkomen, afdoen en uitgaan van archiefbescheiden .

Agendastelsel

Het agendastelsel is een seriestelsel, waarbij men ingekomen en minuten van uitgaande stukken rangschikt volgens de nummers, waaronder zij in de agenda zijn geboekt.

Agent

Individual, workgroup or organization responsible for or involved in record creation, capture and/or records management processes

Agent

A piece of software that runs without direct human control or constant supervision to accomplish goals provided by a user.

 • Agents typically collect, filter and process information found on the Web, sometimes with the help of other agents.
Agent

One who is authorized to act for or in place of another.

Agentschap

Onderdeel van een ministerie waarvoor een afgezonderd en afwijkend beheer wordt gevoerd met als doel een doelmatiger beheer te realiseren.

 • De ministeriële verantwoordelijkheid is niet gewijzigd.
 • Agentschappen voeren een baten-lastenstelsel, hebben een eigen begroting en staan los van de begrotingsadministratie van het moederministerie.
Aggregate archival unit

An archival unit composed of multiple archival documents, such as a fonds, series or file.

Aggregatie

Samenvoeging van archiefbestanddelen totéén nieuw geheel met een eigen identiteit

Aggregatie

Het logisch en/of fysiek groeperen van archiefdocumenten.

 • Voorbeelden van aggregaties zijn: dossier, serie.
Aggregatieniveau

Niveau binnen de ordeningsstructuur, bijvoorbeeld: het individuele stuk, het dossier of de zaak, het zaaktype of het onderwerp.

Aggregation

Any accumulation of record entities at a level above record object (document, digital object), for example, digital folder, series.

Aggregation

De wijze van tot standkoming van archiefdocumenten, archiefbestanddelen en het archief als geheel.

 • Als zelfstandig naamwoord kan het woord aggregation ook archiefbestanddeel of samenstel van archiefbestanddelen betekenen.
Aggregator

Een programma of website waar mee gebruikers de inhoud van meerdere weblogs tegelijk kunnen lezen.

 • Dit is mogelijk door het gebruik van RSS- of Atom feeds.
AJAX

A Web development technique that makes Web pages more responsive by exchanging small amounts of data so that the entire Web page doesn’t have to reload each time the user requests a change.

Akte

Een akte is een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen.

Akte

Archiefstuk opgemaakt om als bewijs van het daarin gestelde te dienen.

Aktualiseren

Het in overeenstemming met de werkelijkheid brengen van de op de persoonslijst voorkomende gegevens

Alfabetische index

Index waarin gegevens (namen, woorden) in de volgorde van het alfabet zijn opgenomen.

Allowable loss

Het maximaal aanvaardbare percentage informatieverlies hij de conversie, migratie, compressie of de compressie van documentaire informatie.

Alomtegenwoordige verwerking

Pervasive computing / Ubiquitous computing

Alteration

An act done to a document after its completion whereby its meaning or language is changed.

Ambience

De context van de herkomst.

Ambience

Dat deel van de context (van een archief) dat niet tot de directe archiefvormer behoort; bijvoorbeeld personen, families of organisaties waarmee de archiefvormer contacten onderhoudt.

Ambient entity

Te onderscheiden element of entiteit (persoon, familie, organisatie) in de directe omgeving van de archiefvormer

Ambient function

A societal right or responsibility that exists outside the boundaries of an organization.

 • An ambient function provides the broader societal context in which an organization’s business functions are performed.
AMM

Architecture Maturity Model

Analogiseren

Het omzetten van digitale of gedigitaliseerde informatie naar analoge formaten.

 • Voorbeelden: het printen van digitale gegevens, het vervaardigen van com-fiches.
Analogue

The representation of an object or physical process through the use of continuously variable electronic signals or mechanical patterns.

 • In contrast to a digitally-encoded representation of an object or physical process, an analogue representation resembles the original.
Analogue preservation

Activities focused on maintaining usability of traditional (nondigital) information resources, including print materials, film and video, and a variety of music carriers such as vinyl discs, magnetic tape, and glass cylinders.

Analoog

De gegevens verwerkend en representerend in de vorm van fysische grootheden, tgov. Digitaal: analoge rekenmachine, niet met getallen werkend; analoge computer, die met continue gegevens werkt, waarbij tussen elke twee waarden een oneindig aantal waarden mogelijk is.

Analyse

Samenvatting van de gegevens in een archiefstuk .

Analyseniveau

Beschouwingsniveau dat de wisselwerking zichtbaar maakt tussen ketensarnenwerking en de coördinatie ervan.

 • Keteninformatisering maakt onderscheid tussen grondvlak en ketenniveau .
Analyseprofielen

Vier analyse-instrumenten die samen het toetsingskader van het leerstuk Keteninfomatisering vormen.

 • Het betreft het doelprofiel, het samenwerkingsprofiel, het coördinatieprofiel en het informatieprofiel.
Analytisch synthetische methode

Methode waarin het gebruik van hulptabellen en het koppelen van klassen mogelijk is; de complexiteit wordt vastgelegd in de indexeerfase, bijvoorbeeld UDC

Analytische en kritische waarde

Het materiaal maakt een kritische beoordeling van bestaande vormen van kennis en inzicht mogelijk.

 • Materiaal kan ook waarde hebben omdat het de potentie in zich draagt tot vernieuwing van inzichten, interpretaties en verklaringen.
Anchor

An area within a resource that can be the source or destination of zero, one or more links.

 • An anchor may refer to the whole resource, particular parts of the resource, or to particular manifestations of the resource.
Animatie

Animatie is het nabootsen van het verloop van het proces in de tijd middels bewegende beelden.

Annotatie

Opmerkingen van functionarissen die bevoegd zijn een paraaf te zetten, die geen reden zijn om het document niet goed te keuren.

Annotation

An addition made to a record after it has been created.

Anonimiseren

Bij het openbaar maken gegevens van een nog in leven zijnde persoon zodanig maskeren dat deze niet herleidbaar zijn tot die persoon.

Anonymous remailer

Dienst die e-mails doorstuurt en ontdoet van traceerbare kenmerken, zodat de verzender anoniem blijft.

Anonymous web proxy

Een computer die het mogelijk maakt om anoniem te surfen, omdat de desbetreffende computer als anoniem schakelstation fungeert tussen de gebruiker en de sites die deze bezoekt.

ANSI

American National Standards Institute.

API

An application program(ming) interface is the specific method prescribed by a computer operating system or application program so that the application program can make requests of the operating system or another application.

Apostille

Een apostille is een beschikking, geschreven in de marge van een stuk of op een afzonderlijk bij dit stuk gevoegd blad papier.

Apparatuur

Alle machines die worden gebruikt voor de vastlegging, de verwerking, de opslag, de overdracht de vermenigvuldiging en de verstrekking van informatie. (hardware)

Applicatie

Programma of een combinatie van bij elkaar horende programma's die taken uitvoeren onder controle van de gebruiker inclusief de bijbehorende bestanden.

Applicatie architectuur

Beschrijving van de opzet en samenhang van applicaties.

Applicatie-integratie

De wijze waarop applicaties onderling zijn gekoppeld.

Applicatiebeheer

Het applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van de programmatuur waarmee de functionaliteit van een applicatie wordt gerealiseerd en van de gegevensverzamelingen waarop die programmatuur bewerkingen uitvoert.

 • Bij een applicatie kan men stellen dat het functioneel beheer bepaalt wat er gedaan moet worden en het applicatiebeheer geeft vervolgens aan hoe dit dient te gebeuren en voert dat dan ook uit.
Applicatiebeheer

Het instandhouden en vernieuwen van applicaties.

Appointement

Een appointement is een apostille op een request.

Appraisal

The process of evaluating business activities to determine which records need to be captured and how long the records need to be kept, to meet business needs, the requirements of organisational accountability and community expectations.

Appraisal

The proces of determining the value and thus the disposition of records based upon their current administrative, legal and fiscal use; their evidential and informational or research value; their arrangement; and their relationship to other records.

Archief

Een archief is het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen en die naar hun aard bestemd zijn om onder een persoon, bestuur of orgaan te blijven berusten.

Archief

Archief in de zin van beheerseenheid is een in de praktijk als zodanig (h)erkend geheel van een of meerdere archieven of archiefgedeelten, waarop om weloverwogen praktische redenen verdere toepassing van het bestemmingsbeginsel geen zin heeft.

Archief

Geheel van archiefbescheiden of andere informatiedragers, opgemaakt of verzameld dooréén archiefvormer.

Archief

Het geheel van archiefstukken, ongeacht vorm of medium, organisch gevormd en/of bijeengebracht en gebruikt door een afzonderlijke persoon, familie, of organisatie bij het uitvoeren van activiteiten en het uitoefenen van functies van die archiefvormer.

Archief

Het geheel van registraties opgemaakt of ontvangen als gevolg van activiteiten die verricht zijn door een organisatie, functionaris of persoon in het kader van een maatschappelijke functie.

 • NB. Het gaat hier alleen om registraties die 'naar hun aard bestemd' zijn door de organisatie, functionaris of persoon bewaard te worden.
Archief

Het archief is de neerslag van alle relaties die organisaties en mensen hebben.

 • Archieven ontstaan en worden bewaard als verantwoording en bewijs.
 • Juridisch bewijs, maar ook historisch bewijs, als blijk van wat was, als brug naar het verleden van gisteren of jaren geleden.
Archief

Geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een persoon, groep personen of organisatie.

Archief

Een archief is het geheel der bescheiden, ambtshalve ontvangen of opgemaakt door een bestuur of zelfstandig handelend functionaris en naar hun aard bestemd om onder dat bestuur of die functionaris te berusten.

Archief

Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te berusten.

Archief

Archief is het geheel van documentaire neerslag, ontstaan en verwerkt binnen de context van de bedrijfsprocessen.

Archiefafdeling

Geheel van archiefbestanddelen dat zich door zijn omvang of structuur zodanig onderscheidt, dat het de hoofdindeling van een archief bepaalt.

Archiefanalyse

Onderzoek naar de aard en de inhoud van de neerslag van bepaalde processen cq handelingen.

Archiefbeheer

Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan.

Archiefbeheer

Geheel van activiteiten om de goede, geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden te kunnen garanderen.

Archiefbeheerder

Functionaris belast met het archiefbeheer

Archiefbeheersysteem

Een geheel van mensen, methoden, procedures, gegevensverzamelingen, opslag-, verwerkings- en communicatieapparatuur en andere middelen, bestemd tot het beheer van archiefbescheiden

Archiefbeleid

Het geheel aan opvattingen over te realiseren doelstellingen op het terrein van het archiefbestel, de archieffunctie en de archiefsystemen, tezamen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middelen om deze doelstellingen te bereiken.

Archiefbescheid

Een onzinnig enkelvoud van archiefbescheiden.

(geen)

Archiefbescheiden

Documenten, ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die ze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten. Meervoud van 'Archiefstuk'

Archiefbescheiden

Archiefbescheiden (archiefstukken) zijn al die bescheiden die , naar hun aard bestemd zijn om te berusten ep personen die deze heeft an zijn/haar activiteiten of of haar taken.

Archiefbescheiden

Informatie opgemaakt, ontvangen en onderhouden als bewijs en informatie door een organisatie of persoon bij het vervullen van wettelijke verplichtingen of bij zakelijke transacties.

Archiefbescheiden

1. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;
2. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;
3. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;
4. reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in plaats zijn gesteld van de onder 1, 2 of 3 bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 8 zijn vervaardigd.

Archiefbestanddeel

Geheel van archiefstukken binnen een archief bijeengebracht met een bepaald doel om in onderlinge samenhang te raadplegen

Archiefbestanddeel

Alles wat als eenheid in een archief kan voorkomen.

Archiefbestanddeel
 1. Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen.
 2. Bestand waarvan tenminste één archiefstuk deel uitmaakt.
Archiefbestel

De infrastructuur van het Nederlandse Archiefwezen binnen het concept van het records continuum.

Archiefbewaarplaats

Een bij of krachtens de Archiefwet voor blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.

Archiefbewaarplaats

Archiefdepot of geheel van archiefdepots gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden .

Archiefbewerking

Selectie, ordening en ontsluiting van een archief of archiefafdeling .

Archiefblok

Eén of meer archieven en collecties of gedeelten daarvan, dat of die als beheerseenheid in een archiefdepot is of zijn geplaatst.

Archiefblok

Een archiefblok is een beheerseenheid bestaande uit archiefbescheiden afkomstig van een (of meer) archiefvormer(s) die op grond van inhoudelijke, logische, fysieke of technische kenmerken als eenheid zijn gegroepeerd.

Archiefblok

(Logisch) te onderscheiden deel van een archief, geplaatst inéén archiefbewaarplaats, waarvoor geldt dat naam en periode voor het gehele blok van kracht zijn.

Archiefcode

Staat van rubrieken, systematisch gerangschikt door middel van cijfers, letters of andere symbolen, bestemd voor de ordening van archiefbescheiden.

Archiefcode

Een archiefcode is een systeem van cijfer en/of lettercombinaties voor de aanduiding van onderwerpen en hun rangschikking.

Archiefdepot

Ruimte bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden .

Archiefdienst

Instelling verantwoordelijk voor de selectie, verwerving, bewaring van archieven, voor hun beschikbaarstelling en voor de vernietiging van andere archiefbescheiden.

Archiefdienst

Dienst belast met het bijeenbrengen, bewaren, ontsluiten en terbeschikking stellen van archiefbescheiden.

Archiefdienst

Organisatieonderdeel belast met het archiefbeheer .

Archiefdocument

Onder archiefdocumenten wordt verstaan alle informatie, ongeacht de vorm, die tijdens de taakuitvoering door (overheids)organen ontstaat dan wel in dat kader wordt ontvangen en naar haar aard bestemd is onder het betreffende overheidsorgaan te berusten (zie Archiefwet 1995, artikel 1, lid c).

Archieffunctie

In de architectuur is het archiefsysteem geen object of zelfstandig digitaal systeem maar een generieke functie die op alle processen van toepassing is.

Archieffunctie

De archieffunctie in een organisatie is het geheel van activiteiten en functionaliteiten dat die organisatie in staat stelt - archiefbescheiden te gebruiken, - zich op basis van deze archiefbescheiden te verantwoorden voor haar handelen en - in overeenstemming met de wet om te gaan met materiaal met cultureel-historische waarde.

 • De archieffunctie is gericht op zowel digitale als niet-digitale bescheiden.
Archiefgebouw

Een tot een industriegebouw als bedoeld in het Bouwbesluit behorende archiefbewaarplaats en andere ruimten uitsluitend in gebruik voor het beheer en de raadpleging van archiefbescheiden en documentaire verzamelingen

Archiefgids

Uiteenzetting betreffende de gebruiksmogelijkheden van de archieven en collecties voor een bepaald type onderzoek.

Archiefinventaris

Systematisch ingedeelde toegang op een archief of in de tijd begrensd deel ervan, uitgaande van de ordening toegepast door de archiefvormer, voorzien van een inleiding die tenminste omvat een overzicht van de geschiedenis van de archiefvormer over de periode dat er archiefbescheiden aanwezig zijn, van taken en competentie in relatie tot andere archiefvormers, van de archiefvorming, van de ordening, van de archiefbewerkingen en van de omvang.

Archiefinventaris

Een archiefinventaris is een systematisch ingedeeld geheel van beschrijvingen van de bestanddelen van een archief.

Archiefkaart

Een archiefkaart is een kopie van de persoonskaart van het bevolkingsregister.

 • Deze kaart bevat de gegevens van een persoon tijdens zijn verblijf in een gemeente tot het moment van verhuizing of overlijden.
Archiefkast

Kast voor bewaring en berging van archiefbescheiden.

Archiefketen

Actoren die als ketenpartner, al dan niet in een hiërarchische relatie, soms in tijd sequentieel, ieder voor zich een formele rol hebben in het informatiebeheer.

Rollen zijn zorgdrager, verantwoordelijke, vormer, beheerder, toezichthouder en adviseur.

Archiefkluis

Een archiefdepot dat zwaar beveiligd is tegen brand en inbraak.

Archiefmedewerker

Een medewerker van een organisatie die een taak heeft binnen de archieffunctie.

 • Archiefmedewerker is hier generiek opgevat, onafhankelijk of hij/zij zich bezig houdt met het beheer van historische documenten of met het beheer van documenten die nog frequent door de organisatie worden gebruikt (DIV- medewerker).
Archiefprogramma

Programma verantwoordelijk voor de selectie, verwerving, bewaring van archieven, voor hun beschikbaarstelling en voor de vernietiging van andere archiefbescheiden.

Archiefrecht

Het geheel van door de overheid gehandhaafde regels met betrekking tot de vorming en het gebruik van archiefbescheiden.

 • Het bestaat uit wet- en regelgeving, met de daaraan in besluiten en in rechtelijke beslissingen gegeven interpretatie.

 

Archiefruimte

Een gebouw waarin een ruimte is of wordt gevestigd mag niet gelegen zijn in een omgeving, waar een bijzonder brand- of overstromingsgevaar bestaat dan wel extreme overlast van luchtvervuiling te verwachten is

Archiefruimte

Een ruimte bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging.

Archiefruimte

Ruimte voor de tijdelijke bewaring van (semi-statische) archieven.

Archiefruimte

Archiefdepot bestemd voor de bewaring door de archiefvormer van recente archiefbescheiden .

Archiefschema

Schema voor de ordening van een statisch archief of aan elkaar verwante statische archieven, dat tenminste een systematisch overzicht van de archieven en archiefafdelingen omvat.

Archiefschema

Een archiefschema is een schema van indeling van een reeds gevormd archief.

Archiefstructuur

Het (logisch) verband tussen documenten en hun context (archiefstructuur).

Archiefstuk

Vastgelegde informatie ongeacht vorm of medium, opgemaakt of ontvangen en beheerd door een organisatie of persoon in de uitvoering van handelen.

Archiefstuk

Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.

 • Enkelvoud van de term 'archiefbescheiden'
Archiefstuk

Archiefstuk is een informatieobject dat is opgenomen in een archiefsysteem.

Archiefstuk

Informatieobject, ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken en bewaard om te voldoen aan wettelijke en/of administratieve eisen en/of maatschappelijke behoeften.

Archiefstuk

Een archiefstuk is een manifestatie van een handeling.

Archiefsysteem

Informatiesysteem dat archiefstukken opneemt, beheert en beschikbaarstelt door de tijd heen.

Archiefsysteem

Informatiesysteem dat archiefbescheiden opneemt, beheert en beschikbaarstelt door de tijd heen.

Archiefsysteem

Een geheel van mensen, methoden, procedures, gegevensverzamelingen, opslag-, verwerkings- en communicatieapparatuur en andere middelen, bestemd tot het beheer van archiefbescheiden.

Archiefsysteem

Het geheel van processen, documenten, gegevens, methoden, mensen en middelen (waaronder de Records Management Applicatie) waarmee een organisatie haar archieffunctie vorm geeft.

Archiefvormer

De organisatie, familie of persoon die archiefstukken heeft gevormd, bijeengebracht en beheerd bij de uitoefening van persoonlijke of organisatiegebonden activiteiten.

 • Niet te verwarren met verzamelaar.
Archiefvormer

Persoon, groep personen of organisatie, die zelfstandige archiefvorming als een van zijn of haar activiteiten heeft.

Archiefvormer

Orgaan dat of persoon dieéén archief of verzameling vormt.

Archiefvorming

Geheel van procedures en handelingen waarbij archiefbescheiden tot stand komen en in een archief worden opgenomen.

Archiefwaardig

Een gegeven is archiefwaardig wanneer het op basis van criteria geschikt is als archiefstuk in het archiefsysteem opgenomen te worden.

Archiefwetenschap

Wetenschap die de archiefbescheiden, archiefvorming, archiefbewerking, archieven in hun context, alsmede haar relatie tot aanverwante wetenschappen, de faciliteiten rond de bewaring en het gebruik van archieven en de geschiedenis daarvan bestudeert.

Archiefwezen

Het geheel van organisaties en regelgeving belast met of betrekking hebbend op archiefbeheer, opleiding van daartoe bevoegde personen en bevordering van het belang van goed archiefbeheer

Archiefzorg

Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer.

Archievenoverzicht

Systematisch ingedeelde staat van archieven en archivistische kenmerken en van verzamelingen .

Architectuur

Een model dat de structuur van een object/systeem weergeeft.

Architectuur

Een architectuur beschrijft de samenhangende structuur van de informatievoorziening, de daarmee te ondersteunen bedrijfsomgeving en de benodigde technische componenten.

Archival authority

The archival agency, archival institution, archival program agency or program responsible for selecting, acquiring and preserving archives, making them available and approving destruction of other records

Archival bond

The relationship that links each record, incrementally, to the previous and subsequent ones and to all those which participate in the same activity.

 • It is originary (i.e., it comes into existence when a record is made or received and set aside), necessary (i.e., it exists for every record), and determined (i.e., it is characterized by the purpose of the record).
Archival date

The date on which a record is officially incorporated into the creator's records.

Archival description

The creation of an accurate representation of a unit of description and its component parts, if any, by capturing, analyzing, organizing and recording information that serves to identify, manage, locate and explain archival materials and the context and records systems which produced it.

 • This term also describes the products of the process.
Archival description

Het maken van een nauwkeurige representatie van een eenheid van beschrijving (archief, archiefbestanddeel) en zijn samenstellende delen, voor zover aanwezig, door het vergaren, analyseren, structuren en vastleggen van informatie ten behoeve van het identificeren, beheren, traceren en interpreteren van archiefmateriaal, alsmede de context en de archiveringsystemen waarin het is ontstaan.

Archival description

The creation of an accurate representation of a unit of description and its component parts, if any, by the process of capturing, collating, analyzing, and organizing any information that serves to aterial and explain the context and records duced it.

Archival fonds

The whole of the records of a creator.

Archival material

Generieke term voor alle mogelijke typen archiefstukken

Archival Storage

The OAIS entity that contains the services and functions used for the storage and retrieval of Archival Information Packages.

Archival system

Organized collection of hardware, software, policies, procedures and people, which maintains, stores, manages and makes available records over time

Archival value

Those values, administrative, fiscal, legal, evidential and/or informational, which justify the indefinite or permanent retention of records/archives.

Archivalization

De bewuste of onbewuste keuze om iets in aanmerking te laten komen voor archivering.

Archivaris

Ieder die belast is met of bevoegd is tot archiefbewerking en beschikbaarstelling van archiefbescheiden.

Archive

(verb) During the effectuation of a process, project or other activity recording information with its context for use and reuse in usable, findable and reliable form, contained and fixed in information objects in a way that use, management and persistence of it is verifiable ensured during the retention period that does justice to the retention interests.

Archive

The whole body of records of continuing value of an organisation or individual.

 • Sometimes called‘corporate memory’.
Archive

The whole body of records of an organization or individual.

Archive group

The primary division in the arangement of archives at the level of the independant originating unit or agency.

Archiveren

Het tijdens de uitvoering van een proces, project of andere activiteit voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm vastleggen van informatie met bijbehorende context, opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten, op een manier dat het gebruik, beheer en voortbestaan daarvan aantoonbaar is verzekerd gedurende de bewaartermijn die recht doet aan de bewaarbelangen.

Archiveren

Archiveren is het vastleggen van gegevens met de bijbehorende context overeenkomstig de (wettelijke) normen van de goede, geordende en toegankelijke staat.

Archiveren

Archiveren is een bijzondere vorm van documenteren, te weten het vastleggen van informatie voor later (her)gebruik.

Archiveren

Het nemen of uitvoeren van maatregelen waarmee zowel verlies van integriteit, context en kwaliteit als bedreigingen van het voortbestaan van gegevens en functionaliteiten worden tegengaan.

Archivering

Het onder bepaalde condities en voor een bepaalde termijn plaatsen van een gegevens-eenheid met inhoud binnen een context zodanig, dat de gegevens-eenheid binnen die context raadpleegbaar is.

Archivering

Het in goede en geordende staat overbrengen naar een archiefruimte of archiefbewaarplaats van archiefbescheiden die geen administratieve waarde meer hebben voor de archiefvormer.

Archivering

Geheel van processen van het archiefsysteem.

Archivering

Opneming van archiefbescheiden in het archiefsysteem.

Archivering

1 Verzamelterm voor het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd door het archiefsysteem.
2 In meer engere betekenis ook wel gebruikt voor het opnemen van documenten in een archiefsysteem.

Archives

The non-current records of a organization or institution preserved because of their continuing value; also referred to, in this sense, as archival materials or archival holdings.
The agency responsably for selecting, preserving, and making available archival materials; als referred to as an archival agency.

Archives

Materials created or received by a person, family or organisation, public or private, in the conduct of their affairs and preserved because of the enduring value contained in them or as evidence of the functions and responsibilities of their creator, especially those materials maintained using the principles of provenance, original order and collective control; permanent records.

 • Note: This definition differs to the IT sphere where it refers to‘a copy of one or more files or a copy of a database that is saved for future reference or for recovery purposes in case the original data is damaged or lost.’
Archives

1. The whole of the records of a creator.
2. An agency or institution responsible for the preservation and communication of records selected for permanent preservation.
3. A place in which records selected for permanent preservation are kept.

Archives

All of the records within a specified society, jurisdiction, business or social sector brought into an encompassing framework to form collective memory.

Archivgut

Archivgut (= Archivalien) ist das Schrift-, Bild und Tonschriftgut, das bei Registraturbildner (Behorden, Dienststellen, juristischen Personen, sowie physischen Personen bzw. Personenmehrheiten) aus deren gesamten Tätigkeit erwachsen ist, wegen seiner politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, militarischen, kulturellen Bedeutung Dauerwert fur rechtliche, verwaltungsmassige und wissenschaftliche Zwecke besitzt und deshalb zur dauernden Aufbewahrung am zustandigen Ort bestimmt ist

Archiving

Activities that enable long-term retention of digital materials.

 • Together with curation, often referred to as stewardship.
Archivistiek

Archival science is a system inclusive of theory, methodology, practice, and scholarship, which owes its integrity to its logical cohesion and to the existence of a clear purpose that rules it from the outside and determines the boundaries in whic h the system is designed to operate.

Archivistisch kenmerk

Gegeven in of op een archiefstuk of archiefbestanddeel dat het onderscheidt van elk ander document of groep documenten.

Archivistische beschrijving

Het maken van een nauwkeurige representatie van een beschrijvingseenheid en, indien aanwezig, de samenstellende delen waaruit die eenheid bestaat, door het opnemen, analyseren, rangschikken en vastleggen van informatie die dient tot identificatie, beheer, lokalisatie en verklaring van archiefmateriaal, en van de context en de archiefsystemen waaruit het materiaal is voortgekomen.

 • Deze term beschrijft ook de producten van het proces.
Archivistische beschrijving

a. Het opsommen van de beschrijvingselementen.
b. Aantekening van het resultaat van de activiteit als onder a ten aanzien vanéén archief, archiefafdeling, archiefbestanddeel of archiefstuk.

Archivistische metadata

Metadata die noodzakelijk zijn voor betrouwbaar archiefbeheer.

 • Archivistische metadata hebben betrekking op archiefdocumenten, (context, inhoud en structuur, alsmede hun beheer door de tijd heen) ze leggen status, format en verblijfplaats vast en ze documenteren bovendien de activiteiten van het archiefsysteem.
 • Archivistische metadata worden deels ontleend aan de werkprocessen waarin de documenten hun rol vervulden, deels worden ze gemaakt door de archiefprocessen.
Archivistische nomenclatuur

Een eenduidige naamgeving van zaken en objecten binnen de context van de archivistiek.

Archivization

Het vastleggen van informatie in een document en dit vervolgens archiveren.

Arrangement

The intellectual and physical processes and results of analyzing and organizing documents in accordance with archival principles.

Arrest

Een vonnis van een hoger gerecht.

Artefact

0.1 Kunstvoorwerp, kunstproduct;
0.2. (archeologie) artefact;
0.3 (biol. med. ) artefact.

 • Artifact mag ook
ASCII

The binary code used by most computers to represent in digital format the uppercase and lowercase letters of the Latin script, numerals, and special characters so that they can be sent to, and understood by, other computers and devices such as modems and printers.

 • Each ASCII character consists of seven information bits and one parity bit for error checking.
 • American Standard Code for Information Interchange
ASCII

A seven-bit parity code established by the American National Standards Institute to achive compatibility between data-services.

 • ASCII consists of 96 displayed characters and 32 non-displayed control characters.
 • American Standard Code for Information Interchange
ASN.1

Abstract syntax notation one. (ASN.1).
A standard language for defining data structures (ISO 8824); associated with a set of binary encoding rules for data values in a defined data structure (ISO 8825).

Assembler

Een programma dat een reeks symbolische machine-opdrachten een op een omzet in een reeks binaire machine-opdrachten.

 • De aangeboden opdrachten worden niet in onderlinge samenhang verwerkt.
Asset

Is een goed met waarde.

 • Dus eigenlijk een kapitaalgoed.
Associatieve relatie

Vaste relatie tussen begrippen van ongelijke inhoud, die op gelijk niveau tegenover elkaar staan; wordt gelegd door middel van verwijzingen in de ontsluitingsmethode

Asymmetrische versleuteling

Geavanceerde methode om in geheimtaal te communiceren.

 • In tegenstelling tot wat bij symmetrische versleuteling het geval is, blijft de sleutel die nodig is om het gecodeerde bericht leesbaar te maken, geheim.
Atlas

Verzameling prenten, portretten, tekeningen die betrekking hebben op (de geschiedenis van) een stad, een streek of een land.

Atom

Een syndicatiestandaard die veel verwantschap heeft met de RSS standaard, maar volgens ontwikkelaars meer mogelijkheden en duidelijkheden biedt.

 • Weblogs kunnen soms zowel RSS als Atom- feed aanbieden.
 • Voor de gebruiker maakt het niet uit welke feed hij ontvangt in zijn aggregator, mits die beide types ondersteunt.
Attachment

A document is associated with another document as an attachment when it is attached to the other document and filed in the RMA or transmitted between two persons.

 • Both documents are required to form the record in the RMA.
Attestation

The written validation of a record by those who took part in the issuing of it (author, writer, countersigner) and by witnesses to the action or to the signing of the record.

Attribute

Characteristic of an object or entity

Attributie van wetgevende bevoegdheid

De rechtstreekse toedeling van een wetgevende bevoegdheid door de Grondwet of de wet in formele zin aan een orgaan.

Attribuut

Een entiteit wordt gekarakteriseerd door een of meer (al dan niet samenhangende) kenmerken of attributen.

Attribuut

Een elementair gegeven dat een eigenschap (kenmerk) van een entiteit weergeeft.

Attribuuttype

De verzameling van attributen met dezelfde kenmerken.

Audioblog

Een weblog met berichten die vooral uit geluidsfragmenten bestaan.

Audit trail

A means of tracking all the interactions with records within an electronic system so that any access to the system can be documented as it occurs for the purpose of preventing unauthorized actions in relation to the records.

Audit trail

Een bestand waarin activiteiten van gebruikers en mutaties van gegevens worden vastgelegd.

 • Een audit trail van een RMA bevat handelingen gedaan door gebruikers en beheerders en handelingen als gevolg van de instellingen (systeem parameters) die automatisch worden bijgehouden door of binnen de applicatie.
Audit trail

Spoor van controleerbare vastleggingen, dat het mogelijk maakt om de transacties met betrekking tot de inhoud van een record op te sporen.

 • Dit is met name van belang bij het doorboeken van gegevens binnen een systeem of tussen opeenvolgende systemen (bijvoorbeeld tussen logistiek en administratief).
 • Verder is dit van belang bij vaste gegevens en in die gevallen waarbij er verdichting van gegevens optreedt.
Audit trail

Information about transactions or other activities which have affected or changed entities (e.g. metadata elements), held in sufficient detail to allow the reconstruction of a previous activity.

Audit trail

The record of computer operations, showing what has been done and, if available, who has done it.

 • The term is taken from accountancy, but audit trails are now widely used to check many aspects of computer security, in addition to use in accounts programmes.
Audit trail

Een elektronisch middel om de interacties met records binnen een systeem te vast te leggen, zodat iedere toegang tot het systeem, zoals deze plaats vindt, gedocumenteerd kan worden, om ongeautoriseerde handelingen in relatie tot records te identificeren, bijv. veranderen, wissen of toevoegen.

Audit trail

A means of following transactions through a system from source documents to the results.

 • It is commonly needed in data-processing to check results and to test either that unpermitted changes have not been made to programs, or that permitted changes in one program do not cause errors elswhere in the system.
Audit trail

Data that allows the reconstruction of a previous activity, or which enables attributes of a change (such as date, time, operator) to be stored so that a sequence of events can be determined in the correct chronological order.

 • Usually in the form of a database or one or more lists of activity data.
Audit van beheersprocessen

Beoordeling van de automatiseringbeheersprocessen in een organisatie.

 • Kenmerkend voor een audit is dat het onderzoek wordt afgezet tegen een normenkader.
Audiëntieblad

Een proces-verbaal van een rechtszitting.

Augmented reality

Augmented reality (AR) is a field of computer research which deals with the combination of real-world and computer-generated data (virtual reality), where computer graphics objects are blended into real footage in real time.

Auteur

De persoon of de organisatie verantwoordelijk voor de inhoud van een document.

Auteursrecht

Is een tijdgebonden recht dat een overheid of autoriteit verleent aan de auteur van een werk van literatuur, wetenschap of kunst.

 • Aanvankelijk was dat bedoeld voor boeken, maar tegenwoordig ook voor veel andere zaken, zoals films, opgenomen muziek en beeldende kunstwerken.
Authentic record

A record that is what it purports to be and that is free from tampering or corruption.

Authenticatie

De controle (het staven) van de (een) geclaimde identiteit van een partij en de set van zijn geclaimde attributen op een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

Authentication

The determination of the origin of encrypted information through the verification of someone’s digital signature or someone’s public key by checking its unique fingerprint.

Authentication

The process of testing an assertion in order to establish a level of confidence in the assertion’s reliability.

Authentication certificate of trusted third party

An attestation issued by a trusted third party for the purpose of authenticating the ownership and characteristics of a public key.

 • It appears in conjunction with the digital signature of the author of a record, and is itself digitally signed by the trusted third party.
Authenticeren

Authentiek, rechtsgeldig maken.

Authenticiteit

Kwaliteitsattribuut van een document, waardoor aangetoond kan worden dat het document is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven op het document.

Authenticiteit

De mate waarin de weergaven van gegevens de juiste oorspronkelijke vorm en inhoud bevatten van het afgebeelde deel van de realiteit.

Authenticiteit

Eigenschap van een archiefstuk dat de integriteit vaststaat als gevolg van een controleerbare wijze van archiefvorming, overlevering, bewaring en raadpleging.

Authenticity

A condition that proves that a record is authentic and/or genuine based on its mode (i.e., method by which a record is communicated over space or time), form (i.e., format and/or media that a record has when it is received), state of transmission (i.e., the primitiveness, completeness, and effectiveness of a record when it is initially set aside after being made or received), and manner of preservation and custody.

Authenticity

In preservation, refers to the perfect identity of a current object with its original state.

Authenticity

Kwaliteitsattribuut van een document, dat de mate van echtheid uitdrukt.

 • Een document is authentiek wanneer het is wat het beweert te zijn.
Authenticity of digital heritage

The trustworthiness of a record or an item, i.e. the quality of being what it purports to be, either as an original object or as a reliable copy derived by fully documented processes from an original.

Authenticity of digital heritage

The trustworthiness of a record or an item, i.e. the quality of being what it purports to be, either as an original object or as a reliable copy derived by fully documented processes from an original.

Authentiek

(bn.; -er, -st) [Gr. Authentikos (de eerste oorzaak betreffend, uit de eerste hand)],
1 eigenhandig geschreven of gemaakt, niet vervalst, syn. Echt, betrouwbaar, origineel: een authentieke brief; authentieke stukken; authentieke champagne; een authentiek kunstwerk, echt werkelijk afkomstig van degene aan wie het wordt toegeschreven;
2 overeenstemmend met het oorspronkelijke en daaraan zijn gezag ontlenend: authentiek afschriften, kopieën; een authentieke tekst; authentieke muziekuitvoering, uitvoering in de stijl (en met instrumenten) van de tijd waarin een stuk gecomponeerd is;
3 van waarde door het bezit van (overeenstemming met) de vereiste vorm, syn. Rechtsgeldig: een authentieke akte, in de wettelijke vorm door een bevoegdeambtenaar opgemaakt;
4 ..
5 waarvan de betrouwbaarheid is gewaarborgd, syn. Geloofwaardig, betrouwbaar; authentieke landkaarten; authentieke berichten;
6 een eigen kenmerk dragend, syn. Waarachtig, oorspronkelijk: een authentiek dichter.

Authentiek afschrift

Een afschrift wordt door de vorm waarin het wordt opgemaakt en door de waarmerking door een bevoegd persoon een authentiek afschrift.

Authentiek afschrift

Een authentiek afschrift is een afschrift, gegeven door de bevoegde autoriteit in de vereiste vorm.

Authentiek uittreksel

Een uittreksel wordt door de vorm waarin het wordt opgemaakt en door de waarmerking door een bevoegde functionaris een authentiek uittreksel.

Authentiek uittreksel

Een uitreksel, gegeven door de bevoegde autoriteit in de vereiste vorm .

Authentieke akte

Akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van hen gedane waarnemingen of verrichtingen.

Authentieke akte

Een akte die is opgemaakt en afgegeven door een daartoe wettelijk bevoegde functionaris, bijvoorbeeld de ambtenaar van de burgerlijke stand, notaris, griffier van een rechtscollege en deurwaarder.

Authentieke registratie

Een authentieke registratie is een kwalitatief hoogwaardig en met expliciete garanties voor de borging van die kwaliteit omkleed bestand van, gezien het geheel van wettelijke taken, vitale en/of veelvuldig en om uiteenlopende redenen benodigde gegevens over personen, instellingen, zaken, verrichtingen of gebeurtenissen, dat bij wet als de enig officieel erkende registratie voor de betreffende gegevens is aangemerkt en dat in het gehele land verplicht wordt gebruikt door alle overheidsinstanties, alsook zo mogelijk door private organisaties, tenzij het gebruik om zwaarwegende redenen zoals privacybescherming expliciet is uitgesloten.

Author or Originator

The author of a document is the physical person or the office and/or position responsible for the creation or issuance of the document. The author is usually indicated by the letterhead and/or signature. For RMA purposes, the author and/or originator may be a personal name, official title, office symbol, or code.

Authority control

The control of standardized forms of terms including names (personal, corporate or geographic) used as access points.

Authority data

Information in an authority record or authority file.

Authority entry

A standardized access point established by an archival agency responsible.

Authority file

An organized set of authority records.

Authority record

The authorized form of name combined with other information elements that identify and describe the named entity and may also point to other related authority records.

Authority record

An authority entry combined with other information elements that describe the entity named in the entry and which may point to other authority entries.

Automated document factory

De ADF is een integratie van hardware en software die als proces de productievoortgang bewaakt, controleert, corrigeert en rapporteert.

Automatisering

Veel gebruikte term met soms ruime, soms beperkte betekenis in combinatie met aanduiding van bepaalde activiteiten, organisatie-eenheden, functionarissen of machines die met computers te maken hebben. Bij voorkeur te vervangen door "informatie" (ruime betekenis) of "computer" beperkte betekenis). zoals bijvoorbeeld in informatieplannen respectievelijk computerdeskundigen.

Automatiseringsplan

Een zo breed mogelijk opgezet plan om tot een effectieve informatieverwerking te komen door middel van automatisering.

Autorisatie

Verlening van bevoegdheid.

Autorisatie

Het recht op toegang tot bepaalde gegevens of informatie. In gedigitaliseerde omgevingen betekent het veelal het recht om in archiefapplicaties archiefbescheiden in te zien, toe te voegen, te verwijderen, et cetera.

Autorisatie

Verlening van machtiging voor toegang en gebruik.

Autorisatieregels

Deze regels dienen om te controleren of een gebruiker gerechtigd is om een specifieke actie uit te voeren.

Axioma

Een axioma is een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling.

 • Een axioma dient zelf als grondslag van het bewijs van andere stellingen.

Go to top

B

B-dossier

Een geïntegreerde elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven

Back-office

Dat deel van de organisatie dat geen direct contact met de klant of burger onderhoudt, maar wel het verkopen of leveren van diensten/producten aan de klant of burger ondersteunt.

Back-office

Afdelingen en medewerkers die ondersteuning bieden aan de dienstverlening, maar zelf geen direct contact met klanten hebben.

Backdoor

Een moedwillig aangebrachte, vaak goed verborgen opening in de beveiliging van programmatuur die door de maker(s) van die opening kan worden geëxploiteerd.

Backdoor

Een programma dat (verborgen) wordt geinstalleerd op een systeem en daarmee de inbreker de volgende keer makkelijker toegang geeft tot het systeem.

Backup

Veiligheidskopie

Balanced Scorecard

A framework for identifying business metrics beyond the basic financial measures normally used.

 • Balance Scorecards include customer, process, and people measures as well as financial information, and ties together strategic goals with operational metrics.
Balans

Een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip.

Band

Aantal in boekvorm samengevoegde stukken, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Band

Een band is een deel, bestaande uit een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bescheiden, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Basic Semantics Register

An ISO standard which identifies and defines semantic components for use in data exchange.

Basis gegevens

Gegevens binnen een administratie die een hoofdrol spelen bij het beheersen van de primaire bedrijfsprocessen in een organisatie.

 • De invulling van dit begrip is mede afhankelijk van de aard (typologie) van de organisatie.
Basis Selectie Document

Een selectiedocument gebaseerd op handelingen.

Basisarchiefcode

Systematisch indelingschema dat vooral gericht is op de gemeentelijke activiteiten.

Basisregistratie

Een systematische verzameling van informatie over personen, instellingen of zaken die op dezelfde wijze wordt bijgehouden ten behoeve van het gebruik door verschillende personen en door instellingen, of onderdelen daarvan, die belast zijn met de uitoefening van verschillende taken.

Basisregistratie

Een systematische verzameling van informatie over personen, instellingen of zaken die voor geheel Nederland op dezelfde wijze wordt bijgehouden ten behoeve van het gebruik door verschillende personen en door instanties die belast zijn met de uitoefening van verschillende taken.

BBR

Basisbedrijvenregister

BBS

Een elektronisch prikbord waarop bezoekers berichten en bestanden met elkaar konden uitwisselen.

Bedrijfsarchitectuur

De architectuur die betrekking heeft op de bedrijfsomgeving.

 • De bedrijfsarchitectuur gaat over
  • de structuur en de samenhang van producten,
  • de processen waarmee die producten worden gemaakt en
  • de organisatieonderdelen die deze processen uitvoeren
Bedrijfsproces

Het proces waarmee een overheidsorganisatie alle haar door de wet opgedragen taken uitvoert.

Bedrijfsregel

Een interne afspraak of voorschrift opgenomen in een of meer overzichten ten aanzien van de organisatievorm, de bedrijfsvoering, de informatievoorziening en de uitvoering van de taken van een organisatie.

 • Voorbeelden zijn organogram, documentair structuurplan, gedragscode, overzicht processen en producten.
Bedrijfsweblog

Een weblog van een bedrijf, waar in wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen in de eigen onderneming en het werkveld.

 • Hierdoor krijgt een bedrijf een‘gezicht’.
Begrip
 1. Eenheid van denken.
 2. In de geest gevormd beeld van een zaak door het verstandelijk combineren van de kenmerken van die zaak.
Begrip

Een begrip is een complexe eenheid, waarbij drie elementen moeten bepaald worden, namelijk term, notie en ding.

 • De term is het element van representeren,
 • de notie is het intentioneel element, en
 • het ding is het extentioneel element.
Begroting

Staat die een specificatie bevat van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor een toekomstig dienst- of kalenderjaar of voor een project.

Behandeldossier

Een of meer zaken van hetzelfde type die inéén werkproces door één actor gezamenlijk worden afgehandeld.

Behandelingsgegeven

Een gegeven dat informatie geeft over de verblijfplaats, voortgang of afdoening van een stuk.

Beheer

Beheer omvat de feitelijke werkzaamheden om de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.

Beheer

De - op feitelijk bezit berustende - verantwoordelijkheid voor de verzorging van documenten.

 • Beheer houdt niet altijd juridisch eigendom in, noch het recht te beslissen over de raadpleegbaarheid van de archiefstukken.
Beheer bedrijfsinformatie

De zorg voor correcte inhoud van de informatievoorziening, de gegevens en de verwerkingen.

 • Het gaat hierbij om zowel de gegevens als de gegevensdefinities.
 • Het centrale aandachtspunt binnen beheer bedrijfsinformatie is de operationele, logische informatie binnen de informatievoorziening.
Beheer van Informatie

Het treffen van maatregelen en het aanbrengen van voorzieningen, die nodig zijn om informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren

Beheerargument

Argument om een stuk te registreren zodat de afhandeling kan worden bewaakt.

Beheerder

Functionaris verantwoordelijk voor het beheer vanéén of meer archiefbewaarplaatsen en de daarin berustende archiefblokken.

Beheerder

Geautoriseerd individu. Een beheerder van records en/of andere personen die specifiek zijn aangesteld voor het beheer van bepaalde aspecten van de records van een organisatie

Beheerdomein

Specifiek aandachtsgebied binnen het totale veld van het beheer van informatievoorziening.

 • Binnen het totale beheer van informatievoorziening worden drie beheerdomeinen onderkend:
  • technisch beheer,
  • applicatiebeheer en
  • functioneel beheer.
Beheersen

Het invoeren en handhaven van maatregelen en procedures om de doelen te kunnen bereiken.

Beheershandeling

Gespecificeerde activiteit of reeks activiteiten die het archiefsysteem uitvoert ten aanzien van archiefdocumenten.

Beheershandeling

Activiteit uitgevoerd in het kader van het informatiebeheer die ingrijpende en soms onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de betrokken gegevens.

Beheersing

Het invoeren en handhaven van een stelsel van maatregelen en procedures, opdat de overheidsbestuurders de zekerheid krijgen dat de organisatie de vastgestelde beleidsdoelstellingen blijvend realiseert.

Beheersregels

Door de organisatie opgestelde regels voor het beheer van archiefdocumenten en voor de regeling en toebedeling van verantwoordelijkheden en taken. Beheersregels zijn een organisatiespecifieke uitwerking van het archiefrecht voor het strategisch, tactisch en/of operationeel niveau van management

Beheersregels

Interne regels van een zorgdrager die de feitelijke werkzaamheden regelen, die tot doel hebben de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.

Beheersysteem

Informatiesysteem voor het interne beheer van organisatie- eenheden zoals personeel, financiën, documenten en materiaal en andere middelen.

 • (sectorsystemen objectsystemen)
Behoefte management

Het sturende proces dat ervoor zorgdraagt dat de bedrijfsprocessen van een organisatie worden ingevuld of ondersteund door een adequate informatievoorziening en functioneel beheerorganisatie.

Bekendmaking

Document waarin iets ter algemene kennis wordt gebracht.

Belanghebbende

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Beleid

Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde. Met andere woorden beleid is politiek en politiek is beleid.

Beleid
 1. Specifiek (binnen de overheid): het geheel aan opvattingen over te realiseren doelstellingen, tezamen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middelen om deze doelstellingen te bereiken.
 2. Algemeen: de verzameling al of niet bewust gekozen gedragslijnen.
Beleidsevaluatie

De objectieve beoordeling van de effecten van het in het beleidsplan geformuleerde beleid aan de hand van vooraf geformuleerde criteria.

Beleidsevaluatie

Onderzoek waarbij op basis van analyse van op systematische wijze verzamelde gegevens een uitspraak kan worden gedaan over het te voeren of gevoerde beleid.

Beleidsregel

Een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

Beleidsterrein

Het geheel van relaties tussen actoren die handelingen of activiteiten verrichten in het kader van een bepaald overheidsbeleid, dat voortvloeit uit een overheidstaak.

 • Specifiek onderdeel van het totale overheidsbeleid. Alle beleidsterreinen samen geven een overzicht van alle taken en verantwoordelijkheden die de Nederlandse overheid heeft.
 • De verschillende beleidsterreinen zijn ooit vastgesteld op basis van de Staatsalmanak.
Beleidsveld

Aspect van de maatschappij waar het beleid zich op richt.

Benutbaarheid

De benutbaarheid van onderzoeksresultaten is afhankelijk van de validiteit van de uitkomsten, het onderscheidend effect van de aanbevelingen en de strategische haalbaarheid hiervan.

Benutten

Het gebruik door onderzoekers van archiefstukken ten behoeve van onderzoek.

 • In feite is dit een vorm van secundair gebruik.
Benutting

Benutting van een onderzoek vindt op meerdere manieren plaats.

 • Onderscheid kan worden gemaakt tussen
  • conceptueel gebruik ter vergroting van inzicht,
  • instrumenteel gebruik waarbij bevindingen worden ingepast in processen en procedures, en tenslotte
  • overredingsgebruik waarbij het onderbouwen van ingenomen standpunten centraal staat.
Bepalen bedrijfsproces ontwikkelingen

Het in kaart brengen van de ontwikkelingen op langere termijn binnen de organisatie en de bedrijfsprocessen, zodat over langere termijn de bedrijfsprocessen op een efficiënte, afgestemde en evenwichtige wijze worden ondersteund door informatievoorziening.

Bepalen keten ontwikkelingen

Het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het terrein van informatisering over organisaties heen en het vertalen van deze ontwikkelingen naar gevolgen voor de inhoud van de informatievoorziening voor de eigen organisatie, zodat op langere termijn de bedrijfsprocessen aansluiten op de omgeving en worden ondersteund door een effectieve, efficiënte en met de ketenpartners afgestemde informatievoorziening.

Bepalen technologie ontwikkelingen

Het in kaart brengen van de relevante technologische ontwikkelingen en het bepalen van de impact op de organisatie en de totale informatievoorziening, opdat optimale inzet van technologie over langere periode mogelijk wordt.

Beperken van de verwerking

Het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Bericht

Een uiting, overgebracht in de vorm van elektronische communicatie of elektronisch verkeer.

Beroepsschrift
 1. het middel waardoor beroep ingesteld kan worden tegen uitspraken door bestuurslichamen inz. Ook uitspraken van (lagere) administratieve rechters. --> bezwaarschrift.
 2. schriftuur waardoor hoger beroep wordt ingesteld in een verzoekschriftenprocedure, art 429o Brv.
Bescheid

..
3 geschreven stuk, syn. akte, bewijsstuk: echte bescheiden;
..

Beschikbaarheid

Toestand van informatie waarin zij niet onderworpen is aan beperkingen van de openbaarheid en zij in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert.

Beschikbaarheid

Toestand van archiefbescheiden waarin zij niet onderworpen zijn aan beperkingen van de openbaarheid en in goede staat en geordende staat verkeren.

Beschikbaarstellen

Activiteiten gericht op het op aanvraag ter inzage geven of uitlenen van onderdelen van collecties of informatie daaruit aan raadplegers.

Beschikbaarstellen

Activiteiten gericht op het op aanvraag ter inzage geven of uitlenen van archiefbescheiden of informatie daaruit aan afnemers.

 • Het beschikbaarstellen vindt plaats onder voorwaarden en restricties beschreven in privacyregelingen, regelingen ten aanzien van de openbaarheid en beveiligingsplannen.
Beschikking

Besluit door een overheidsorgaan betreffende een bijzonder geval.

Beschrijven

Het beschrijven omvat het opsommen van de vijf archivistische kenmerken van het desbetreffende archiefbestanddeel:
- redactie,
- inhoud,
- ontwikkelingsstadium,
- datering en
- uiterlijke vorm

Beschrijven

Een beschrijving van een bestanddeel bevat de volgende kenmerken
- een plaatsbepalend registratie kenmerk
- een redactionele vorm
- een inhoud met gezichtspunt, handeling, plaats en tijd
- een ontwikkelingsstadium
- een datering van het bestanddeel
- aantal
- een uiterlijke vorm

Beschrijven

Beschrijven is het opsommen van archivistische kenmerken van een archiefbestanddeel.

Beschrijvingseenheid

Een document of groep documenten ongeacht de materiële vorm, behandeld als een eenheid en als zodanig de basis voor een afzonderlijke beschrijving.

Beschrijvingsniveau

De plaats van de beschrijvingseenheid binnen de hiërarchische structuur van het archief.

Beslissingsboom

Een beslissingsboom of beslisboom is een wetenschappelijk model voor de weergave van de alternatieven en keuzen in een oces, en is een techniek uit de besliskunde.

Besluit

In een document vastgelegde beslissing van een persoon, groep personen of organisatie.

Besluittype

Alle besluiten van een bepaald type.

Bestand

Een geheel van gegevens in een zelfde opslagformaat.

Bestand

Groep vastgelegde gegevens of documenten bijeengebracht met een bepaald doel en in onderlinge samenhang te raadplegen.

Bestand

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid.

Bestanddeel

Geheel van items bijeengebracht met een bepaald doel om in onderlinge samenhang te raadplegen.

Bestanddeel

Bestand waarvan tenminsteéén document deel uitmaakt.

Bestanddeel

Een geordende eenheid van documenten, bij elkaar gebracht ofwel voor actueel gebruik door de archiefvormer, dan wel in het proces van archiefordening, omdat ze betrekking hebben op een zelfde onderwerp, activiteit of handeling.

 • Een bestanddeel is doorgaans de basiseenheid binnen een rubriek.
Bestanddeel

Een bestanddeel is een hoeveelheid archiefstukken die zich onderling niet, maar jegens andere eenheden wel, onderscheiden in relevante archivistische kenmerken en die om die reden bij de vorming van het archief of bij latere bewerking zijn bijeengebracht en als zodanig worden beschreven, derhalve de beschrijvingseenheid; met een maximum dat wordt bepaald door de gevoerde (standaard) verpakkingseenheid.

Bestanddeelnummer

Uniek nummer waaronder een document of een bestanddeel in een toegang is opgenomen.

Bestandsformaat

Code volgens welke digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen.

Bestandsformaat

De wijze waarop records zijn of worden opgeslagen op een gegevensdrager.

 • Voor elektronische records, verwijst het bestandsformaat naar het computer bestandsformaat beschreven door een formele of leverancier standaard of een specificatie.
Bestandsopname

Procedure waarbij de aanwezigheid, de juiste plaatsing en de materiële staat van documenten in een archiefbewaarplaats wordt beoordeeld uitgaande van de volgorde waarin zij materieel zijn gerangschikt.

Bestek

Document dat gedetailleerde specificaties geeft van een te leveren prestatie.

Bestemmingsbeginsel

Beginsel dat ieder archiefstuk deel uitmaakt van het archief waarin het bij ontvangst of opmaken is opgenomen.

Besturingsprogrammatuur

Programmatuur bestemd voor de besturing van computers en software.

Besturingsprogrammatuur

De programmatuur die bestemd is ter besturing van een computer en software.

Bestuurlijk belang

Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Bestuurlijke informatievoorziening

Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen -in engere zin- (kiezen uit alternatieve mogelijkheden), het doen functioneren en het beheersen van een huishouding, en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.

Bestuursorgaan

- Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld.
- Een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Betekenis

De interpretatie van een met een teken geassocieerd begrip.

Betrokken toezichthoudende autoriteit

Een toezichthoudende autoriteit die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens omdat: 
a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker op het grondgebied van de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit is gevestigd; 
b) de betrokkenen die in de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit verblijven, door de verwerking wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden; of 
c) bij die toezichthoudende autoriteit een klacht is ingediend.

Betrokkene

Een door persoonsgegevens geidentificeerd of identicficeerbaar natuurlijk persoon.

Betrouwbaarheid

Onder dit begrip wordt verstaan: juistheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid.

Betrouwbaarheid

De mate waarop een organisatie zich kan verlaten op een informatiesysteem voor zijn informatievoorziening.

Betrouwbaarheidsniveau

Een niveau van zekerheid waarmee de door een belanghebbende geclaimde identiteit in het kader van het verrichten van een dienst kan worden vastgesteld (authenticatie).

Beveiliging

De technische en organisatorische maatregelen behorende tot het informatiesysteem ter bescherming tegen opzettelijke en niet opzettelijke wijziging, vernietiging of openbaarmaking van informatie.

Beveiliging

Informatiebeveiliging bestaat uit maatregelen, hardware en software, die garanderen dat: - systemen en gegevens beschikbaar zijn conform de verwachtingen; - de authenticiteit van een gebruiker en diens berichten kan worden vastgesteld; - de integriteit van de gegevens is gewaarborg, dus juist, consistent en volledig; - het gebruik van ruimten, systemen en gegevens beperkt blijft tot daarvoor gerechtigde personen (exclusiviteit); - als ondertekende gegevens verstuurd zijn ze onweerlegbaar zijn door de verzender (non-repudiation)

Bevelschrift

Document uitgaande van een organisatie of functionaris met gezag bekleed aan een persoon, groep personen of organisatie, dat het bevel bevat iets te doen of na te laten.

Bevolkingsregister

De verzameling van de op de boekhouding der bevolking betrekking hebbende registers.

Bewaarbelang

Administratief, juridisch en/of cultuurhistorisch belang dat prevaleert boven ethische, morele, democratische en individuele vernietigingsbelangen.

Bewaarfase

Het in goede en geordende (en toegankelijke) staat bewaren van overgebrachte archiefstukken, zodat ze raadpleegbaar zijn. Tot het bewaren hoort ook het beschikbaarstellen.

Bewaarlijst

Een lijst die alleen te bewaren archiefstukken en archiefbestanddelen specificeert, met als uitgangspunt dat de rest vernietigd mag worden.

Bewaarniveau

Bestuurlijk, organisatorisch of administratief niveau van een archiefvormer van welke bij de selectie van archiefbestanddelen ud als de archiefbestanddelen van andere elfde organisatie die bewaard, terwijl de hiefbestanddelen van de andere en vernietigd.

Bewaarschema

Systematisch overzicht waarin de duur van bewaren van archiefstukken is aangegeven.

Bewaren

Activiteiten gericht op het beheren van archiefbescheiden op zodanige manier dat zij ongeschonden bewaard blijven gedurende de vooraf vastgestelde (wettelijke) bewaartermijn. Bewaring geschiedt met behoud van inhoud, structuur, context en registratiekenmerken.

Bewaring

Processen en activiteiten die betrekking hebben op de zorg voor de technische en intellectuele instandhouding van authentieke archiefbescheiden door de tijd heen.

Bewaring van gegevens

De bewaring heeft betrekking op de bewaartermijnen welke van toepassing zijn op de gegevens.

Bewijskracht

Het vermogen van een bewijsmiddel om bepaalde feiten of omstandigheden te bewijzen. Bij de akte worden drieërlei bewijskracht onderscheiden: De uitwendige bewijskracht houdt in dat het stuk, dat er uitziet als een authentieke acte, daarvoor wordt gehouden tot op bewijs van het tegendeel. De oneigenlijke of formele bewijskrachtheeft betrekking op de vraag: Is metterdaad verklaard wat in de akte staat. Deeigenlijke of materiele bewijskracht komt daarna aan de orde: Berust die -metterdaad afgelegde- verklaring wel op de waarheid? Hier gaat het niet meer om het afgelegd zijn van die verklaring maar om de inhoud daarvan.

Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen zijn de verschillende soorten van gegevens die ten behoeve van de oordeelvorming van de rechter vereist zijn: hetzij aan de rechter ambtshalve bekend zijn, hetzij door partijen voor hem gebracht.

 • Bij invoering van het nieuwe bewijsrecht in civiele zaken worden de bewijsmiddelen niet meer opgesomd.
Bezoeker

De niet professionele onderzoeker (wetenschapper, historicus of journalist) die de onderzoek doet in de studiezaal.

Bezwaarschrift

Een verzoekschrift binnen een beroepsprocedure.

Bezwaarschrift

Gebruikelijk rechtsmiddel tegen een administratieve of rechterlijke (eenzijdige, niet op een geschil tussen partijen gegevens beschikking, indien daartegen voorziening mogelijk is; krachtens uitdrukkelijk voorschrift (zoals bij belastingzaken). Niet zelden ook request genaamd.

BGP-hijacking

Gecompliceerde, door spammers gebruikte techniek om reclamemail te kunnen verzenden zonder de eigen identiteit prijs te hoeven geven.

Bibliotheek

Georganiseerde verzameling van boeken, tijdschriften of ander grafische of audio-visuele documenten beschikbaar voor raadpleging en/of uitlening.

Big data

Big data is high volume, high velocity, and/or high variety information assets that require new forms of processing to enable enhanced decision making, insight discovery and process optimization.

Bijlage

Een bijlage is een stuk, dat bij een ander stuk is gevoegd, omdat het ten aanzien daarvan een dienende functie vervult.

Bijlage

Document dat ter ondersteuning, toelichting of kennisgeving aan een ander document is toegevoegd.

Bijzonderheid

Een eenheid die juist gekenmerkt wordt door de uniciteit, het afwijkende van het meest voorkomende.

Bin raiding

The process of obtaining financial and other personal information from dustbins in order to commit transaction and identity fraud.

Binair

in of volgens paren, syn. Dubbel, tweeledig: het binaire getallenstelsel, waarin (te bewerken) getallen als enen en nullen worden aangeboden; binaire notatie, in reeksen van enen en nullen; ..

Bindende bedrijfsvoorschriften

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat een op het grondgebied van een lidstaat gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker voert met betrekking tot de doorgifte of reeksen van doorgiften van persoonsgegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in een of meer derde landen binnen een concern of een groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen.

Biometrie

Biometrie is de geautomatiseerde identificatie of autorisatie van individuele lichaamskenmerken van een levend persoon. De techniek is gebaseerd op niet veranderlijke biologische kenmerken, de psychologische en/of gedragskenmerken van een persoon: bijvoorbeeld de vingerafdruk, een deel van de iris of bepaald gedrag. Dot kenmerk wordt vervolgens elektronisch opgeslagen en vergeleken met een op een ander tijdstip verkregen versie. Om fraude uit te sluiten worden bij voorkeur meerdere kenmerken tegelijkertijd gebruikt, al of niet in combinatie met een PIN-code.

Biometrisch paspoort

Paspoort waarin lichaamskenmerken van de eigenaar zijn opgenomen, met als doel de eigenaar te kunnen identificeren. De lichaamskenmerken die in aanmerking komen voor biometrische identificatie zijn niet-overdraagbaar op andere personen. Ze zijn nauwelijks fraudegevoelig. Voorbeelden van lichaamskenmerken die in aanmerking komen zijn vingerafdrukken, iriskenmerken, gelaatskenmerken (vooral het bovenste deel van het gelaat) en de spraak.

Biometrische gegevens

Persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens.

Bit

Contractie van het woord binary digit, oftewel: binair getaL Het kenmerk van‘binair’ is dat het twee waarden kan bevatten. In dit geval een nul of een één. Een enkele bit is dus altijd een nul of een één.

Bitdiepte

De bitdiepte bepaalt het aantal mogelijke kleuren per pixel

Black hat

Hacker die niet schroomt de wet te overtreden en daar, in tegenstelling tot de grey hat, ook geen morele rechtvaardiging voor nodig heeft.

Blad

Afbeelding op een losse, niet-digitale gegevensdrager.

Bladeren

rlopen van een verzameling informatie.

Blanco nummer

Beschrijving van een archiefbestanddeel op een plaats in de archiefinventaris waar deze volgens de systematiek van de archiefinventaris behoort te worden vermeld, onder opgave in een noot van de vindplaats ervan elders in of buiten de archiefinventaris.

Blauwdruk

Een afdruk van een calque.

Blogger

Degene die een weblog bijhoudt en berichten schrijft.

Blogosphere

Hiermee wordt de wereldwijde ‘gemeenschap’ van weblogs en webloggen bedoeld.

Blogroll

Een verzameling links naar andere weblogs en websites die zich voornamelijk op blogging richten.

Blokperiode

Periode, meestal van tien jaar, waarin een overheidsorganisatie de archieven verdeelt, Aan een blokperiode iggen praktische overwegingen ten grondslag die te maken hebben met de overdracht van archieven. Heeft als praktisch gevolg dat een dossier— anders dan een zaak — gedwongen gesloten kan worden.

Boodschap

Over te brengen en/of overgebracht informatie.

Boomstructuur

De ordening van een archief wordt vaak vormgegeven in een boomstructuur.

 • Een boomstructuur is vergelijkbaar met een stamboom.
 • De ordening gaat van algemeen (ouders) naar specifiek (kinderen).
 • Een boomstructuur is ook vergelijkbaar met de mappenstructuur in de Windows-verkenner.
 • De ordening gaat van bovenliggend map naar onderliggende submap. Het woord ‘boomstructuur’ is op zich al beeldend genoeg: van stam naar takken, naar twijg naar blaadjes.
Borderel

Een staat die een uittreksel uit een financieel document bevat.

Borderel

Een borderel is een veelal, los inliggend uittreksel bevattend de getallen van inkomsten en uitgaven horend bij de rekening, de staat, waarin de inkomsten en uitgaven over een bepaald tijdvak worden verantwoord.

Born digital

Something that originates in digital form, as opposed to being converted from analog to digital format.

Botnet

Een leger van computers die, vaak zonder dat de eigenaars dit weten, worden ingezet voor DDoS-aanvallen.

Bouwfase

Fase waarin de ontsluitingsmethode wordt ontwikkeld met behulp van bepaalde regels

BPEL

A serialized XML programming language for the specification of executable business processes, applied primarily to the orchestration Web services.

BPM suite

A comprehensive software set facilitating all aspects of business process management, including process design, workflow, egration, and activity monitoring for both system

BPMN

A standardized graphical notation for drawing business processes in a workflow, facilitating improved communication and portability of process models.

BPR

Business Process Reengineering

Breekpunt

Situatie waarin men twijfelt of de omvang van de collectie groot genoeg is om aan een ontsluitingsmethode te denken.

Brief

Document in een door de traditie bepaalde vorm bestemd om aan degene aan wie het gericht is iets mede te delen.

Brief

Een brief is een geschrift, naar de vorm bestemd om aan degene, aan wie het gericht is, iets mede te delen.

Briefwisseling

Een briefwisseling is een serie van ingekomen brieven van één instelling, persoon of groep personen en minuten van uitgaande brieven, verzonden aan diezelfde instelling, persoon of groep personen.

Briefwisseling

Serie van ingekomen brieven en minuten of afschriften van uitgaande brieven van en aan dezelfde afzender en geadresseerde.

Brievenboek

Een brievenboek is een deel waarin minuten van brieven zijn ingeschreven.

Brievenboek

Deel waarin minuten van brieven worden ingeschreven.

Brochure

Een staat van aangeboden goederen of diensten.

Bron

Het begrip omvat het begrip diensten en voorzieningen, afzonderlijke objecten, alsmede online en offline objecten zoals gedrukte rapporten en CD-ROM's.

 • Houdt er daarbij rekening mee dat informatie afkomstig kan zijn uit vele afzonderlijke bronnen, zoals meerdere documenten of database queries.
Broncommentaar

Uiteenzetting betreffende de gemeenschappelijke context en de gebruiksmogelijkheden voor onderzoek van archiefbescheiden met dezelfde functie en redactionele vorm in de archieven van verschillende archiefvormers .

Bronregister

Informatiesysteem binnen de eigen organisatie van een ketenpartner, waarin alle inhoudelijke gegevens worden opgeslagen en beheerd.

 • In een ketencommunicatiestelsel zijn bronregisters verbonden met keteninformatiesystemen en worden op basis van metagegevens in deze keteninformatiesystemen signaleringen automatisch gestuurd naar ketenpartners die op dat moment deze informatie nodig hebben voor een goede beslissing.
Browserhijacker

Vorm van spyware die de homepage van de internet-browser verandert, vaak in een pagina met veel reclame.

Brute force

Letterlijk: brute kracht. In computerland vaak de term voor het met engelengeduld proberen te kraken van een wachtwoord, namelijk door systematisch alle mogelijke cijfer- en lettercombinaties uit te proberen.

BSC

Balanced Scorecard

BSD

Lijst van handelingen van een actor of van verschillende actoren op een beleidsterrein met een waardering van de neerslag van deze handelingen (Bewaren of Vernietigen).

BSD

Een selectielijst als bedoeld in de Archiefwet, ontwikkeld op basis n de lijst zijn tenminste de taken en handelingen van een overheidsorgaan opgenomen, met per taak de termijn en de indicatie dat na afloop van de termijn overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief (permanente records) dan wel vernietiging van de records dient plaats te vinden.

BSR

Basic Semantics Register

Buffer overflow

Een soort exploit waardoor een computer wordt gedwongen een programmaatje van de hacker uit te voeren waardoor deze bijvoorbeeld allerlei gebruikersprivileges krijgt.

Bundel

Een bundel is een reeks bescheiden, die inéén omslag of pak zijn samengevoegd, omdat zij een zelfde onderwerp betreffen.

Bundling

Taking objects such as Word documents and, by using software, creating bundles of documents on an independent platform. This is another form of emulation.

Bureaucratisme

Doorgeschoten vorm van bureaucratie waarbij het subjectivisme, het relativeringsvermogen en alle vormen van inleving en interactie worden uitgeschakeld en de regels als worden toegepast alsof het systeem een computer betreft.

Burger Service Nummer

Uniek persoonsnummer dat het huidige sofi-nummer vervangt. Het BSN krijgt een centrale rol in de gegevenshuishouding van de overheid. Een meer doelmatige en beter betrouwbare uitwisseling van persoonsgebonden gegevens is een belangrijk voordeel van het BSN. Iedereen die een relatie heeft met ons land, dus ook niet-Nederlandse ingezetenen die in Nederland werken of er gedurende langere tijd verblijven, krijgt een BSN. Burgers die in de (nog te realiseren) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) zijn opgenomen, krijgen ook een burgerservicenummer.

Burgerservicecode

Gedragscode die bestaat uit tien kwaliteitsnormen voor de digitale relatie tussen burger en overheid. Deze normen zijn beschreven vanuit het gezichtspunt van de burger. De burger weet wat hij mag verwachten, de overheid weet wat haar te doen staat.

Business

De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen die door de informatievoorziening worden ondersteund. Deze organisatie omvat zowel de eindgebruikers als het middelmanagement en het hoger management binnen deze organisatie.

Business activity

An umbrella term covering all the functions, processes, activities and transactions of an organisation and its employees. Includes public administration as well as commercial business.

Business Activity Monitoring

Software for the real- time monitoring of business processes.

Business case

A structured proposal for business improvement that functions as a decision package for organisational decision-makers. Includes an analysis of business process performance and associated needs or problems, proposed alternative solutions, assumptions, constraints and a risk-adjusted cost-benefit analysis.

Business case

Een gestructureerd voorstel voor verbetering van een bedrijfsactiviteit of -proces dat dient als behandelvoorstel voor de verantwoordelijke leidinggevenden.

 • Het bevat een analyse van het te verbeteren activiteit of proces en verbindt daar aan de gewenste aanpassingen en/of problemen, geeft alternatieve oplossingen, beschrijft aannames, de restricties of beperkingen en bevat tevens een kosten-baten analyse gerelateerd aan de risico’s.
Business classification scheme

1 A conceptual representation of the functions and activities performed by an organisation. The scheme is a taxonomy derived from the analysis of business activity. 2 The basis from which classification tools, such as a functions thesaurus and records classification scheme, are developed.

Business ICT Alignment

De aansluiting van ICT op bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen.

Business intelligence

Business Intelligence (BI) comprises the set of strategies, processes, applications, data, technologies and technical architectures which are used by enterprises to support the collection, data analysis, presentation and dissemination of business information.

 • BI technologies provide historical, current and predictive views of business operations.
Business management

Het management binnen de gebruikersorganisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen. Informatievoorziening ondersteunt deze bedrijfsprocessen of voert delen hiervan uit.

Business matter annotation

An addition made to a record in the course of handling the business matter in which the record participates, that reflect actions taken subsequent to the creation of the record for the purpose of handling the activity or the matter in which the record participates.

Business organisatie

De organisatie in haar rol als afnemer van informatievoorziening.

Business process management

The methods, techniques, and tools used to design, enact, control, and analyze operational business processes involving people, systems, appilcations, data, and organizations.

Business Process Reengineering

BPR combineert de adoptie van een procesoptiek van de onderneming met de toepassing van innovatie met betrekking tot de sleutelprocessen. Het helpt een organisatie belangrijke verminderingen van proceskosten of tijd, of belangrijke verbeteringen in kwaliteit, flexibiliteit, service-niveaus, of andere ondernemingsdoelstellingen te bewerkstelligen. omschrijving is van Davenport

Business rule

The formal codification of business policies and actions into prescriptive operational practices that are externalized from and maintained independently of application code.

Business rule

A set of discrete procedural instructions, outlining assumptions and dependencies that determine the method, sequence and outcome of particular business actions and implemented to meet specific business (including managing records) requirements.

Business system

Organized collection of hardware, software, supplies, policies, procedures and people, which stores, processes and provides access to an organization’s business information

Business system

An automated system that creates or manages data about an organisation’s activities. Includes applications whose primary purpose is to facilitate transactions between an organisational unit and its customers - for example, an e-commerce system, client relationship management system, purpose-built or customised database, finance or human resources systems. Business systems are typified by containing dynamic data that is commonly subject to constant updates (timely), able to be transformed (manipulable) and holds current data (non-redundant).

Business system administrator

A user role with designated responsibility for the operation of the system, including configuring, monitoring and managing the business system and its use.

Business transformation

A programmatic business initiative that realigns people, process, and technology to achieve significant changes and improvements in performance.

Business visability

Tools and techniques that provide realtime visibilityand insight into business activities and processess

Byte

Combinatie van acht bits.

Go to top

C

Cabinet

Op iconen gebaseerde metafoor die staat voor de traditionele kast- , lade- en hangmap-benadering van document-organisatie.

Cache

Plek waar een computer tijdelijk informatie opslaat, om er later sneller weer bij te kunnen.

Call

Een vraag, opmerking, wens of verzoek van een (eind-)gebruiker met betrekking tot de informatievoorziening.

Calque

Een doorzichtig moederexemplaar van een tekening.

Calque

Een op calqueerpapier, linnen, polyester enz. overgenomen afbeelding.

Calqueerpapier

Overtrekpapier

Calqueren

(Een tekening) overtrekken.

Canon

Het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie.

Captcha

Een aantal bewust misvormde cijfers en/of letters die tijdens het bevestigen van een transactie moeten worden overgetikt

Capture

(1) The act of recording or saving a particular instantiation of a digital object
(2) Saving information in a computer system.

Capture

The process of lodging a document or digital object into a records management system and assigning metadata to describe the record and place it in context, thus allowing the appropriate management of the record over time.

 • For certain business activities this functionality may be built into business systems so that the capture of records and associated metadata is concurrent with the creation of records.
Cartularium

Een cartularium is een register van akten, aangelegd door of vanwege degene, die deze akten als bewijsstukken voor zijn rechten of gedenkstukken van zijn geschiedenis beschouwde.

Cartularium

Register opgemaakt door of vanwege de belanghebbende, van afschriften van akten en andere door hem als juridisch of historisch bewijs beschouwde archiefstukken.

Case file

A file relating to one or more transactions performed totally or partly in a structured or partly structured way, as a result of a concrete process or activity.

Case file

Files relating to a specific action, event person, place, project, or other subject. Sometimes referred to as a project file or dossier.

Catalogus

Een catalogus is een lijst, houdende een opsomming van voorwerpen die verkrijgbaar zijn en/of tot een verzameling behoren.

Catalogus

Staat van omschrijvingen van documenten die geen archiefbescheiden zijn.

Catalogus

Een inventaris van een verzameling boeken of andere voorwerpen, die tevens de toegang vormt tot deze verzameling.

Catalogusnummer

Uniek nummer waaronder een document of een bestanddeel in een catalogus is opgenomen.

Categorie

Binnen het GBA. De samenhangende gegevens waarin de persoonslijst is onderverdeeld.

Categorieënlijst

Een categorieënlijst is een selectielijst met een systematische opsomming van groepen archiefbescheiden op basis van algemene kenmerken of onderwerpen.

CBPP

Any coordinated, (chiefly) internet-based effort whereby volunteers contribute project components, and there exists some process to combine them to produce a unified intellectual work.

CCF

Common Communications Format

CDWA

A metadata element set for describing artworks.

Censuur
 1. Kerkelijk toezicht op en kerkelijke rechtspraak omtrent zuiverheid in de leer en levenswandel;
 2. van een kerkelijk lichaam uitgaande veroordeling, kerkelijke straf: onder censuur staan; iemand onder censuur stellen, plaatsen, op hem enige kerkelijke straf toepassen (ook zelfs de kerkban);
 3. disciplinaire straf door een vergadering op een der leden toegepast: de censuur op iemand toepassen, over iemand uitspreken;
 4. afkeurend oordeel, openlijke terechtwijzing;
 5. toezicht door een kerkelijke of wereldlijke overheid op voor publicatie bestemd drukwerk, het toneel, de film ofwel op brieven, met de bevoegdheid daaruit gedeelten te schrappen of te verbieden;
 6. inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.
Central files

The records or files of one or several offices or organized units physically and/or functionaly centralized and supervised in one location.

Centralisatie

De mate waarin activiteiten op een kleiner of groter aantal organisatorische punten (organen, personen) worden bestuurd.

Certificaat

Een elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een elektronische handtekening met een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt

Certificaat

Een elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een handtekening aan een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt.

Certificatiediensten

Het afgeven, beheren en intrekken van gekwalificeerde certificaten door certificatiedienstverleners, alsmede andere diensten die samenhangen met het gebruik van elektronische handtekeningen.

Certificatiedienstverlener

Een natuurlijke of rechtspersoon die certificaten afgeeft of andere diensten in verband met elektronische handtekeningen verleent.

Certififcation authority

A body that generates, signs and issues public key certificates that bind subscribers to their public key.

Certifying authority

Een vertrouwde derde partij organisatie die digitale certificaten uitgeeft.

 • De Engelse term Trusted Third Parties (TTP's) of in het Nederlands Vertrouwde Derde Partijen wordt ook wel gebruikt om deze organisaties aan te duiden.
 • De rol van de CA is het toekennen van certificaten.
 • De certificaten garanderen de authenticiteit van de gebruiker.
 • Normaal gesproken heeft de CA een overeenkomst met een financiële instelling die de CA kan voorzien van informatie om de identiteit van een individu te bevestigen.
 • De CA spelen een belangrijke rol in het betalingsverkeer omdat ze garanderen dat partijen zijn wie ze zijn.
 • Een voorbeeld van een CA is Verisign
Cesuur

Een punt van waaraf een onderdeel of onderdelen van een archief als archiefblok(ken) afgescheiden kunnen worden ten behoeve van overbrenging of vernietiging.

CGM

Computer Graphics Metafile for the Storage and Transfer of Picture Description Information

Character set

An ordered set of character definitions.

Charter

Een charter is een blad perkament, waarop een akte is geschreven, die ter bekrachtiging is bezegeld.

Charter

Stuk dat een akte bevat, ter bekrachtiging voorzien van een of meer zegels of een notarieel signet.

Cheque

Een betalingsopdracht aan een bank.

Chirograaf

Gedeelte van een vel papier of perkament, dat oorspronkelijk twee- of meer gelijkluidende akten bevatte, gescheiden op een aantal tekens dat daartoe op de beoogde plaats van lossnijden is aangebracht.

Choice varables

The choices available to decision makers in designing sustainable preservation strategies.

 • Choice variables are not attached to any particular class of digital assets and are found across a spectrum of preservation strategies.
Chronological date

The date (and, possibly, the time of day) of the record, included in the record by its author, or by the electronic system on the author’s behalf, in the course of its compilation.

Cijfer

cijfer (v. Arab. cifr = oorspronkelijk: leeg; nul), teken dat alleen of in combinatie met andere cijfers een getal aanduidt.

 • Hoeveel cijfers men nodig heeft om een bepaald getal aan te duiden, hangt af van de manier waarop de cijfers gecombineerd worden, dus van het gebruikte talstelsel.
 • Men onderscheidt cijfers en cijfergestalten.
 • Het getal 222 wordt aangeduid door drie cijfers van dezelfde gestalte.
 • De Romeinen gebruikten zeven hoofdletters, nl. I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000 (zie ook Romeins cijfer).
 • Het moderne westerse cijfersysteem is ontleend aan de werken van de Arabische geleerde Aboe Dja'far Mohammed ibn Moesa al- Chwarizmi (ca. 780 - ca. 840), die het decimale stelsel van de Voor-Indiërs overnam; onze cijfers heten daarom Arabische cijfers.
Circulaire

Brief aan meer danéén geadresseerde met dezelfde inhoud.

Citaatrecht

Het citaatrecht is het recht om te citeren uit een werk dat door het auteursrecht is beschermd.

Class

The portion of a hierarchy represented by a line running from any point in the classification scheme hierarchy to all the files below it.

Class

A subdivision of a classification scheme and the concrete body of records corresponding to it.

Class

Description of a set of objects that share the same attributes, operations, methods, relationships, and semantics.

Class

A class is a concrete representation of concept.

Class code

The component of the classification code that uniquely identifies the class to which a record belongs.

Classificatie

Het bijeenbrengen van zaken die iets met elkaar te maken hebben en het scheiden van zaken die van elkaar verschillen.

Classificatie

Ordening van begrippen in klassen en subklassen ten einde de tussen hen bestaande semantische relaties tot uitdrukking te brengen.

Classificatie

Een reeks of systeem van klassen die geordend zijn volgens een of ander principe of idee, doel of belang, of een combinatie daarvan

Classificatie

Systematische identificatie en ordening van bedrijfsprocessen of handelingen en/of archiefbescheiden in categorieën overeenkomstig conventies, methoden en procedureregels weergegeven in een classificatiesysteem.

Classificatie

Het toekennen van labels aan documenten en/of de gevonden‘clusters’.

Classificatienummers

Decimale coderingen

Classificatieschema

Logisch plan waarmee bedrijfsprocessen of handelingen en/of archiefstukken of archiefbestanddelen systematisch kunnen worden geïdentificeerd en geordend overeenkomstig vastgestelde conventies, methoden en procedureregels.

Classificatieschema

Logisch plan waarmee archiefstukken of archiefbestanddelen systematisch worden geordend, nauw aansluitend aan de werkprocessen.

Classificatieschema

Een classificatieschema is een geordende rangschikking van de onderwerpen in een bestand.

Classificatiesysteem

Een systeem waarin verzamelingen onderwerpen (klassen) worden onderverdeeld in subklassen volgens een principe of idee, doel of belang, of een combinatie daarvan.

Classificatiesysteem

Subsysteem van het archiefsysteem. Het classificatiesysteem ordent archiefdocumenten en aggregaten in een logisch verband.

Classification
 1. The systematic identification and arrangement of business activities and/or records into categories according to logically structured conventions, methods and procedural rules represented in a classification system.
 2. Classification includes determining document or file naming conventions, user permissions and security restrictions on records.
Classification

In records management, the systematic identification and arrangement of business activities and/or records into categories according to logically structured conventions, methods, and procedural rules represented in a classification system.

Classification code

A series of alphabetical, numerical, or alphanumeric symbols used to identify the record in its documentary context.

Classification code

An identifier given to each class in a classification scheme.

 • Within each class, the classification codes of its child classes are unique.
Classification scheme

Diagram, table, or other representation categorizing the creator's records by hierarchical classes and according to a coding system expressed in alphabetical,numerical, or alphanumeric symbols.

Classification scheme

A hierarchic arrangement of classes, files, sub-files, volumes and records.

Classify records

To assign records to the pre-established classes in the classification scheme and, within each class, to the dossiers to which they belong (if applicable), by attaching to each record a classification code.

Client

The role adopted by an application when it is retrieving and/or rendering resources or resource manifestations.

Client

Aanduiding voor een programma dat afhankelijk is van een server.

 • De client vraagt datapakketjes op, de server geeft ze uit ('serveert' ze).
 • Webbrowsers en IRC-programma's zijn duidelijke vormen van clients.
Client

Een computer of computerprogramma dat, net als andere clients, erver.

Clustering

Het sorteren en bundelen van materiaal op basis van inhoud, te vergelijken met dossiervorming.

CMM

Capability Maturity Model

CMS

Software waarmee de inhoud (content) van websites (internet, extranet en intranet) kan worden beheerd.

Code

The symbolic arrangement of data or instructions in a computer program or the set of such instructions.

Codeless application development

Tools and techniques to assemble code components, services, and controls as well as frameworks for buildirg new aplications using wizards and forms.

Coderingsschema

Gecontroleerde lijst van alle toegelaten waarden in natuurlijke taal en/of als een tekenreeks met syntaxcodes, die is ontworpen voor machinale verwerking.

Codicil

Een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt.

COinS

COinS biedt een methode om metadata op een gestandaardiseerde manier in een html-pagina te zetten, zodat er gemakkelijk OpenURLs in de html mee gegenereerd kunnen worden.

Collaboration

Het delen van informatie.

Collationeren

Het vergelijken van meer exemplaren van één druk.

Collectie

Een collectie is een geheel van bestanddelen die gegevens bevatten.

 • Een collectie kan een archief, een fonds of een verzameling zijn.
 • Een collectie bestaat uit fysieke objecten van verschillende aard.
Collectie

Groep van documenten, volgens een bepaald criterium bijeengebracht en op of vanuit een plaats beheerd.

Collectively produced Web content

Content that is created interactively on the Web, the result of collaboration and contributions by consumers. Because of its collective nature, the ownership of such content is often ambiguous.

Combinatievolgorde

Volgorde waarin de elementen van een complex onderwerp moeten worden opgesomd

Commanditaire vennoot

Commanditaire Vennoot is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deelneemt in de commanditaire vennootschap. De aansprakelijkheid van de Commanditaire Vennoot is beperkt tot zijn of haar inleg in de Commanditaire Vennootschap.

Commercially owned cultural content

Digital assets that are owned by private entities and are under copyright protection. This includes journalism, music, film, games, and an array of creative expression and popular culture.

Common carrier regel

Deze regel houdt in dat transporteurs van berichten van verantwoordelijkheid zijn vrijgesteld.

Common Communications Format

A format for the transfer of bibliographic cataloging and abstracting information produced by the UNESCO General Information Program for transferring data between computer systems.

Communicatie

Alle activiteit waardoor informatie, dwz gegevens, wensen, gedachten, feiten en gevoelens wordt overgebracht naar of ontdekt bij andere mensen. Het kan worden gezien als proces, dat zich in een keten van elkaar opvolgende stappen tussen 'afzender' en 'ontvanger' via een communicatiekanaal volstrekt. Het is op te vatten als een proces waarin afzender en ontvanger in wederzijdse

Communicatie

Het overbrengen van een boodschap.

Communicatiesysteem

Systeem voor het beheren van communicatieprocessen.

Compartiment

Gedeelte van een archiefbewaarplaats, dat door brandwerende bouwdelen van een of meer andere gedeelten van de archiefbewaarplaats is gescheiden.

Competence

A sphere of functional responsibility entrusted to an office.

Competent person

The office which is given a competence and has, therefore, the authority and capacity to act within it.

Competentie

Het vermogen van een persoon om taken uit te voeren en de ontwikkeling daarvan.

Compiler

Een programma dat een programma in machinetaal opstelt uit opdrachten geschreven in een brontaal. Het programma is complexer dan een assembler omdat : 1 de opdracht in symbolische taal niet een op een te vertalen is in machinecode; 2 bibliotheeksubroutines kunnen worden aangeroepen; 3 onderlinge verbindingen tussen verschillende delen van het programma door het compileerprogramma worden verzorgd.

Completeness

The characteristic of a record that refers to the presence within it of all the elements required by the creator and the juridical system for it to be capable of generating consequences.

Compliance

The ability to reasonably ensure conformity and adherence to organization policies, plans, procedures, laws, regulations, and contracts.

 • Het instaat zijn redelijkerwijs te kunnen voldoen aan (intern) beleid, plannen, procedures wetten, regels en overeenkomsten.
Component

A component is a piece of software that provides a service or function within a computing environment, and is defined by the interfaces it has with entities around it.

 • It is inherently modular and portable, designed to be used by many applications requiring similar services.
Component

A distinct bit stream that, alone or with other bit streams, makes up a record or document.

Component

Constituent parts that comprise an electronic record (such as the ents of a web page). It is necessary to capture a record to be managed on purposes.

 • This is not to be oncept of a‘software’ or ‘system’ component.
Composite Application Frameworks

A software structure for developing applications and user interfaces based on the modular reuse and composition of services, logic, user interface components, and business processes.

Composition data

One of the three types of stored digital data used to produce or reproduce a digital document, they tell the system what form and content data belong to which document.

Compound document

A document containing a mixture of content types that may include text, sound, raster or vector images.

Compound record

A record that comprises multiple individual components. For example, web pages with embedded graphics and style sheets.

Compressie

Bestandsverkleining door vervanging van lange datacodes door korte datacodes.

Compression

The (re)coding of digital data to save storage space or transmission time.

Computerbestand

Geheel van gegevens in eenzelfde opslagformaat onderéén bestandsnaam

Computerbestand

Geheel van data in een zelfde opslagformaat onderéén bestandsnaam.

Computerbestand

Een geheel van gegevens in een zelfde opslagformaat.

Concentratie

De mate waarin activiteiten op een kleiner of groter aantal geografisch gescheiden plaatsen worden uitgevoerd.

Concept

Een concept is het ontwerp van een geschrift.

Concept

Ontwerp van een document, bestemd voor beoordeling, bewerking of vaststelling.

Concept

Begrip, notie, denkbeeld, idee

Conceptual data model

Data model that represents an abstract view of the real world

Conceptueel schema

In dit schema wordt de gegevensstructuur beschreven. Deze is het resultaat van de gegevensanalyse door een informatieanalist aan de hand van de informatiebehoeften.

Concern

Een onderneming die zeggenschap uitoefent en de ondernemingen waarover die zeggenschap wordt uitgeoefend.

Conclusieve bescheiden

Die bescheiden die ontstaan tijdens handelingen die een beslissing of beraad vergen. Zij hebben verschillende vormen.

Concordans

Een concordans is een staat waarin de volgens verschillende systemen toegekende (inventaris)nummers naar elkaar verwijzen.

Concordantie

Koppeling van trefwoord en classificatienotatie, die beide betrekking hebben op de dezelfde publicatie

Condensatiepunt

Een organisatie-eenheid waarvan de neerslag, dus het archief, tevens informatie biedt over beleidsvormende werkzaamheden van andere organisatie-eenheden

Conformance

Conformance is het voldoen aan externe wet- en regelgeving, het invullen en naleven van intern beleid en het voldoen aan (interne) kwaliteitsdoelstellingen, mede door gebruik van externe standaarden.

Conservering

Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op het in goede staat brengen en houden van documenten .

Constant

Een grootheid die een niet veranderlijke waarde heeft, en niet afhankelijk is van andere parameters.

Content

Digital information

Content

The intellectual substance contained in information objects

Content data

One of the three types of stored digital data used to produce or reproduce a digital document, they constitute the content of a document.

Content drift

The resource identified by a URI may change over time and hence, the content at the end of the URI may evolve, even to such an extent that it ceases to be representative of the content that was originally referenced.

Content selection

The process of deciding which items or materials are worthy for preservation through evaluating their significance and lasting cultural, scientific, evidential or other value as well as the feasibility of preservation and access based on defined principles, policies, procedures and standards.

Content selection

The process of deciding which items or materials are worthy for preservation through evaluating their significance and lasting cultural, scientific, evidential or other value as well as the feasibility of preservation and access based on defined principles, policies, procedures and standards.

Context

Context is een onderdeel van de meta-gegevens

Context
 1. van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling in relatie tot de activiteiten en taken van de archiefvormer moet worden geïnterpreteerd;
 2. van een archief : het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische, maatschappelijke en technische omstandigheden waarbinnen de activiteiten en de wijze van taakuitvoering van een archiefvormer moeten worden geïnterpreteerd.
Context

The framework in which the action in which the record participates nclude juridical-administrative context, provenancial context, procedural context, documentary context, and technological context.

Context

Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen.

Context

Registratie context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de beherende instantie beoogde.

Context

Document context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de oorspronkelijke opsteller beoogde.

Context

Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten.

 • Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc.
 • De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend.
Context informatie

Het institutionele kader van organisaties en functies of activiteiten waarin bijvoorbeeld de overheid functioneert; voorts het administratieve kader, te weten het geheel van procedures en regels volgens welke een overheidsorganisatie werkt (dan wel heeft gewerkt).

 • Deze gegevens zijn noodzakelijk om de herkomst van archiefdocumenten te kunnen vaststellen en deze bescheiden te kunnen identificeren.
 • De contextgegevens maken deel uit van de metagegevens; zie ook‘metagegevens’.
Context informatie

Metadata, die een beschrijving geven van de relaties tussen brongegevens en hun omgeving. Dit omvat naast de administratief-procedurele context ook de relatie tot andere brongegevens.

Context informatie

- Het institutionele kader van organisaties en functies of activiteiten waarin bijvoorbeeld de overheid functioneert;
- Het administratieve kader, te weten het geheel van procedures en regels volgens welke een overheidsorganisatie werkt (dan wel heeft gewerkt).

 • (De term contextgegevens wordt ook wel gebruikt)
 • Context-informatie is een onderdeel van de meta-informatie.
Context object

Informatieobject dat (delen van) de context van een proces, project of andere activiteit bevat.​

Context-specific attributes

Features of digital information that vary according to data type or user community and that shape or constrain choices among preservation strategies.

Contextcatalogus

Register waarin op type- of metaniveau
(1) grondslagen,
(2) taken,
(3) actoren,
(4) domeinen in de vorm van handelingen, processen, projecten en andere activiteiten,
(5) resultaten,
(6) functionaliteiten,
(7) gegevens,
(8) informatieobjecten (documenten) en
(9) toe te passen technieken zijn opgenomen.

Contextdiagram

Een schema voor het bepalen van de reikwijdte van een systeem en voor het geven van een indicatie van de relatie tussen het systeem en de omgeving.

Contextgegevens

Context-gegevens zijn gegevens die zijn vastgelegd bij de aanmaak (creatie) van een document, die daar toe behoren en die aangeven in welke relatie dat document staat tot de omgeving, waarin het is ontstaan en gebruikt, en welke rol het daarin heeft vervuld.

Contextualisering

Contextualisering is het samenstellen van een intentieconstructie.

 • Het beschrijven van een object vanuit verschillende gezichtspunten.
Contextuele metadata

Gegevens over ontstaan, gebruik en beheer van archiefstukken en archiefbestanddelen.

Continuous Process Improvement

An unceasing effort to discover and eliminate the causes of problems in the performance of business processes and increase value creation and productivity.

Contractmanagement

Contractmanagement vertaalt de eisen vanuit het bedrijfsproces naar afspraken over de dienstverlening door de ICT-dienstverleners in het kader van de geautomatiseerde informatievoorziening.

Control

Het geheel van maatregelen, gericht op het optimaal sturen en beheersen van organisaties en van primaire processen en kerntaken binnen deze organisaties, op basis van de aan processen en taken te stellen eisen.

Control

The physical and/or intellectual management established over records by documenting information about their physical and logical state, their content, their provenance and their relationships with other records.

 • The systems and processes associated with establishing control include registration, classification, indexing and tracking.
Control records

Documenten gegenereerd met als functie archiefdocumenten te beheren, zowel intellectueel, administratief als fysiek (verblijfplaatsregistratie, status, afhandeling, toegankelijkheid etc).

 • Voorbeelden zijn: registers van in- en uitgaande stukken, dossierinventaris, proces-verbaal van overdracht.
 • De term drukt uit (door expliciet gebruik van het woord record) dat ook zulke documenten zelf weer archiefstukken zijn.
Controleerbaarheid
 1. De mate waarin de juistheid en volledigheid van de informatie kunnen worden gecontroleerd.
 2. De mate waarin de verwerking van de gegevens kan worden gereconstrueerd.
Controleerbaarheid

De mate waarin de gegevens en de weergaven van de gegevens toetsbaar zijn.

Controlled vocabulary

An alphabetical list containing terms or headings that are authorised or controlled so that only one heading or form of heading is allowed to represent a particular concept or name.

Conventie

Verdrag ter bescherming van de rechten van burgers en civiele belangen, in het bijzonder in oorlogssituaties.

Conventioneel verkeer

Verkeer waarbij berichten op papier worden verzonden en ontvangen, door persoonlijke bezorging of door tussenkomst van een postdienstverlener.

Convergentie

Verschijnsel van verdwijnen van de traditionele relatie tussen dienst en middel als gevolg van de digitalisering. Voorbeeld: internet via de kabel.

Convergentiepunt

Een organisatie-eenheid waarin meerdere besluitvormingstrajecten samenkomen (niet noodzakelijk in beslissende zin), zowel vertikaal (intradepartementaal) als horizontaal (intra- en interdepartementaal)

Conversie

Conversie is het overzetten van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere, bijvoorbeeld digitale documenten naar een nieuwe versie van de software waarin ze zijn vervaardigd of digitaliseren van papieren documenten.

 • Activiteit binnen preserveren.
Conversie

Het overgaan van de ene informatieverwerkende methode (of systeem) op de andere

Conversie

Het omzetten in of het overzetten van gegevens in een ander opslagformaat.

Conversie

Proces van omzetten van archiefbescheiden van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere.

Conversie

Het overzetten van digitale documenten naar andere programmatuur met behulp van standaardprogrammatuur onder behoud van authenticiteit.

Conversie

ns in een ander bestandsformaat.

Conversion

The process of changing records from one medium to another or from one format to another. Conversion involves a change of the format of the record but ensures that the record retains the identical primary information (content).

Converteren

Proces van omzetten van archiefstukken van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere.

Cookie

Een bestand dat allerlei soorten informatie kan bevatten en door een website op een computer kan worden geplaatst.

Cookie

Data sent by a Web server to a Web client, to be stored locally by the client and sent back to the server on subsequent requests.

Copyleft

Het recht van een maker van een werk om af te zien van de bescherming van zijn/haar auteursrechten en iedereen de mogelijkheid te bieden zijn/haar werk te kopiëren of te bewerken.

Core attributes of digital assets

Elements that are common to all preserved digital assets as economic goods.

 • The attributes are:
  preservation is a derived demand;
  the materials are depreciable durable assets;
  the materials are nonrival in consumption; and
  the digital preservation process is temporally dynamic and path dependent.
Corporate body

An organization or group of persons that is identified by a particular name and that acts, or may act, as an entity. [Also includes an individual acting in a corporate capacity.]

Corroboration

The explicit mention of the means used to validate the record.

CPXe

Common Picture eXchange Environment

Cracker

Cracker = Criminele hacker

CRC

Cyclic Redundancy Check

Create records

To make and set aside or receive and set aside records.

Creation medium

The physical carrier on which a record, made or received, is set aside, either for further action or reference.

Creator

The corporate body, family or person that created, accumulated and/or maintained records in the conduct of personal or corporate activity. Not be confused with collector.

Creator

Any entity (corporate body, family or person) that created, accumulated and/or maintained records in the conduct of personal or corporate activity.

CRM
 1. Cultural Resource Management
 2. Customer Relation Management
Cross Walk

A mapping of the elements, semantics, and syntax from one metadata scheme to another.

Cryptografie

Cryptography is the science of codes and ciphers.

 • Cryptography has long been applied by banks and government and is an essential tool for electronic commerce.
 • Cryptography can be used as the basis of an electronic signature.
Cryptographic key

Data elements used for the encryption or decryption of electronic messages.

 • They consist of a sequence of symbols that control the operation of a cryptographic transformation, such as encipherment.
Culpoos delict

Een per ongeluk begaan strafbaar feit waarbij de overtreder verwijtbaar nalatig is geweest.

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is als containerbegrip niet uitsluitend is te objectiveren.

 • In de meest basale vorm is cultureel erfgoed dat wat wordt bewaard en daarmee onderdeel wordt van ons individuele en/of collectieve geheugen.
 • Echter, net zo min als‘het’ geheugen bestaat, kan er sprake zijn van ‘de’ geschiedenis en dus van ‘het’ erfgoed.
 • Bovendien worden objecten niet op eigen kracht cultureel erfgoed, maar doordat iemand er voor latere generaties een betekenis aan geeft die de oorspronkelijke functie en tijd overstijgt.
 • Hoewel ook individuen generatieoverstijgende betekenissen kunnen toekennen gaat het bij cultureel erfgoed doorgaans om grotere verbanden: families, verenigingen, etnische groepen,
Cultureel erfgoed

Het samenhangend geheel van cultuurwaarden, die mensen op een eigen wijze in tijd en ruimte hebben toegepast om hun co- existentie kwalitatief te organiseren en vorm te geven en die men op een maatschappelijke waarde die zij vertegenwoordigen, handhaaft en doorgeeft aan volgende generaties.

Culturele kwaliteit

Kwaliteiten die als normen en waarden door de samenleving aan de daarbinnen opererende organisaties en personen (actoren) min of meer opgelegd worden.

Cultuur

Een verzamelterm die betrekking heeft op de attitudes, visies, n en waarden van (groepen) mensen.

Curation

Activities that enable use and long-term accessibility. In digital preservation, the curation and archiving together comprise stewardship.

Current records

Archiefbescheiden die nog regelmatig voor de uitoefening van taken door de archiefvormer (of diens directe rechtsopvolger) worden gebruikt, en daarom nog bij de administratie zelf worden bewaard.

Custodial approach

De opvatting dat archiefbescheiden, wanneer zij hun nut voor de administratie hebben verloren maar wel voor permanente bewaring in aanmerking komen, onder direct intellectueel, administratief en fysiek beheer van een archiefinstelling moeten approach laat ruimte open om het fysiek (en nistratief) beheer elders te beleggen.

Custody

The physical and legal control over the existence, authenticity, location and accessibility of records.

Custody

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse hoede voor archiefbescheiden, doorgaans gebaseerd op het fysiek in bezit hebben.

Custody

The responsibility for the care of documents based on their physical possession.

 • Custody does not always include legal ownership or the right to control access to records.
CWW

Company Wide Web

Cycle time

The total elapsed time from the time a task, product, or service is started until it is completed.

Go to top

D

Dagboek

Een dagboek is een register, waarin:
a. men chronologisch aantekening houdt van zijn handelingen of belevenissen;
b. men chronologisch de handelingen en voorvallen boekt, die verandering veroorzaken in de grootte van (de bestanddelen van)

Dagboek

Register waarin in chronologische volgorde gegevens worden vastgelegd betreffende handelingen en gebeurtenissen die veranderingen veroorzaken in de grootte en samenstelling van bestanddelen van het vermogen.

Dagboek

Register waarin een persoon in chronologische volgorde zijn handelingen, belevenissen of gevoelens vastlegt.

Dagdoos

Per dag gegroepeerde reeks archiefbescheiden die na scanning een doos voor (tijdelijke) bewaring.

Dagvaarding

Een bevelschrift om voor een gerecht te verschijnen is een dagvaarding.

DAM

Het beheer van multimedia bestanden

Dark archive

A digital repository that is not publicly accessible; often used for secure storage and back-up, and for materials embargoed for one reason or another.

Dark hacktivism

Vorm van hacktivism waarbij black-hattechnieken worden gebruikt.

DARPA

Onderzoeksinstantie van het Amerikaanse leger. Stond in het verleden ook wel bekend als Arpa, zonder het woord‘Defense’.

Dashboard

A visual display that indicates the status or health of a business enterprise or process via numeric and graphical key performance indicators.

Dat-informatie

Informatie over een subject of een object zonder specificatie van wat die informatie inhoud en waar die te vinden is.

Data

Facts or instructions represented in a formalised manner, suitable for transmission, interpretation or processing manually or automatically.

Data

Digital information; the term is often used interchangeably with content or digital assets.

Data

The smallest meaningful facts.

Data

A representation of facts, concepts, or instructions in an formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing by humans or by automatic means.

Data description language

DDL

Data dictionary

A formal repository of terms used to describe data.

Data dictionary

Gegevensdocumentatiesysteem, onderdeel van een DBMS dat tenminste bevat:
- de definities van alle gegevenselementen die deel uitmaken van de gegevensstructuur (omschrijving, type, waarde)
- een beschrijving van de gegevensstructuur
- gegevens over het gebruik van de gegevens.

Data dictionary

Een gegevensverzameling waarin meta-gegevens worden vastgelegd.

Data Element

A logical, identifiable unit of data that forms the basic organisational component in a database.

 • Usually a combination of characters or bytes referring to one separate piece of information.
 • A data element may combine with one or more other data elements or digital objects to form an electronic record.
Data grid

Verzamelnaam van verschillende projecten in de hele wereld om de overvloed aan gegevens op internet toegankelijk te houden.

 • Kenmerken zijn:
  snellere verbindingen,
  een betere infrastructuur gedeelde rekenkracht van computers en
  verspreide opslag van gegevens
Data science

Data science, also known as data-driven science, is an interdisciplinary field about scientific methods, processes, and systems to extract knowledge or insights from data in various forms, either structured or unstructured.

Databank

Een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.

Databank

Een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend zijn.

Database

Bij elektronische records, een verzameling gegevens, die tenminste bestaat uit een bestand of een groep geïntegreerde bestanden, gewoonlijk opgeslagen op een plaats en beschikbaar gesteld aan verschillende gelijktijdige gebruikers voor verschillende applicaties.

Database

Definitie van F. Remmen. Een database is een verzameling permanente gegevens, die ter beschikking staat van alle gebruikers van een informatiesysteem. Deze gegevens hebben betrekking op de voor het informatiesysteem relevante objecten en de bij deze objecten behorende relevante kenmerken.

Database

An organised collection of related data. Databases are usually structured and indexed to improve user access and retrieval of information. Databases may exist in physical or digital format.

Dataficatie

Het verzamelen van informatie over zo ongeveer alles ter wereld en het omzetten van die informatie in een vorm waarin ze kwantificeerbaar is.

Datamining

Analyste van de gegevens in een gegevensbestand (database) op basis van bepaalde kenmerken, trends, etc.

Dataset

Een dataset is een geheel van gestructureerde digitale gegevens bijeengebracht vanuit een of meer gegevensverzamelingen ten behoeve van intern of extern (her)gebruik.

 • Een dataset is een informatieobject van het type register.
 • Een dataset is machine leesbaar
 • Gegevens in een dataset kunnen
  • zowel uit primaire bronnen (processystemen ed.) als uit secundaire bronnen (andere datasets) komen
  • zowel uit eigen bronnen als uit bronnen van derden komen
Dataset

A collection of computerreadable data records.

Datatype

Een datatype, ook wel gegevenstype genoemd, is een begrip uit de informatica.

 • In een programmeertaal wordt met iedere expressie een datatype geassocieerd.
 • Dit datatype bepaalt welke waarden de expressie kan aannemen en welke bewerkingen erop uitgevoerd kunnen worden.
 • Voorbeelden zijn Boolean, karakter, integer, real, decimal, numeric etc.
Datawarehouse

Een datawarehouse is een onderwerp georiënteerde, geïntegreerde, statische en tijdgebonden verzameling gegevens ter ondersteuning van beslissingen op managementsniveau.

Datawarehouse

Een onderwerpgerichte, geïntegreerde, tijdsafhankelijke, niet- vluchtige verzameling van gegevens, bedoeld om besluitvorming, marketing en de ontsluiting van gegevens te ondersteunen.

Date Filed

The date and time that an electronic document was filed in the RMA, and thus, became a record.

 • This date and time will normally be assigned by the computer at the time the record is filed in the RMA.
Date of creation

The actual date at which the archival material in a unit of description was created.

Datering

1. Van een door een archiefvormer opgemaakt archiefstuk: de datum van het ontwikkelingsstadium .
2. Van een afschrift : de datum van opmaken van het afschrift, met de datum van het document waarnaar het is vervaardigd.
3. Van een archiefbestanddeel, archiefafdeling of archief : de datum van het oudst en jongst aanwezige originele archiefstuk.

DBMS

Een software systeem dat wordt gebruikt om gegevens te benaderen en terug te zoeken die zijn opgeslagen in een database.

DDF

A standard for the exchange of computer generated information.

 • ISO 8211.
 • The data exchanged may be character, vector, binary or most other forms.
 • Although text files could be transferred through DDF, the standard is most applicable to database files.
DDI

A specification for describing social science datasets.

DDL

Een verzameling voortbrengende regels waarmee het statische deel van de gegevens kunnen worden beschreven (structuur + restricties).

De jure-standaard

Een door een onafhankelijke (en daartoe bevoegde) organisatie vastgestelde standaard.

Decision maker

An individual or group whose actions can determine preservation outcomes.

Declaratie

Staat van verschuldigde kosten wegens geleverde goederen, diensten of werkzaamheden.

Decompressie

Het tegenovergestelde van compressie. De korte codes in het gecomprimeerde bestand worden vervangen door de oorspronkelijke codes, zodat hef bestand weer bruikbaar.

Decryptie

Het weer leesbaar maken van vercijferde gegevens door gebruik te maken van een cryptografische sleutel.

 • In het geval van symmetrische encryptie is de ontcijfersleutel dezelfde als de vercijfersleutel.
 • In het geval van asymmetrische encryptie zijn de sleutels ongelijk en spreekt men over de sleutels als publieke sleutel en private sleutel.
Decryption

A method of unscrambling encrypted information so that it becomes legible again.

 • The recipient's private key is used for decryption.
Deductief uitgangspunt

Afleiding van het bijzondere uit het al gemene

Deel

Een deel is een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bladen of katernen.

Deel

Aantal katernen in boekvorm, waarin vervolgens gegevens zijn vastgelegd.

Deelarchief

Een deel van een archief dat bestaat uit een geheel van onderling gerelateerde archiefstukken, analoog aan een administratieve onderverdeling van de archiefvormer; of, wanneer dat niet mogelijk is, aan een geografische, chronologische, functionele, of soortgelijke groepering van het materiaal.

 • Wanneer de archiefvormer een complexe hiërarchische structuur heeft, kan elk deelarchief zoveel onderliggende deelarchieven hebben als de hiërarchische structuur van het betreffende l weer te geven.
Deelneming

Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin een organisatie  aandelen heeft.

Deelverzameling

Verzameling waarin elk element tevens een element van een grotere verzameling is.

Deelzaak

Een deelzaak is een zaak met eigen proceskenmerken.

 • Zij erft de eigenschappen van de zaak waar zij bijhoort.
Defacement

Imagoschade voor eigenaar van een website wanneer deze wordt gekraakt en de 'home-page' wordt vervangen iets anders.

Definitie

.. 2. Samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip zodat het niet met een ander verward kan worden. ..

Deletion

The process of removing, erasing or obliterating recorded information from a medium outside the disposition process. Deletion within electronic systems generally refers to the removal of the pointer (for example, location information) that allows the system to identify where a particular piece of data is stored on the medium

Demilitarized Zone

Een door een firewall gecreëerde plek in een computernetwerk waar een bedrijf computers stalt die met de buitenwereld communiceren, zoals servers die het e-mailverkeer afhandelen.

Denial of Service

Het laten crashen van een applicatie of zelfs een heel systeem, door gegevens over het netwerk aan te bieden die niet correct door het netwerk- of applicatieprotocol verwerkt kunnen worden.

Deponeren

Deponeren is het overdragen van een archief aan een bestuur of persoon, op wie de rechten en functies van degene, van wie het archief afkomstig is, zijn overgegaan of aan wie deze laatste ondergschikt is.

Deponeren

Overdracht van een afgesloten archief aan een rechtsopvolger of archiefdienst .

Depotbeheer

Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de handhaving van de bouwkundige en inrichtingstechnische kwaliteit van een archiefdepot en van de materiële staat van de documenten en hun verpakking, welke daarin berusten.

Depotlijst

Staat van archiefblokken, aanwezig in een archiefdepot .

Depreciable durable asset

of value over time, with the quality and quantity of the flow declining over time if actions are not taken to maintain the viability or productivity of the asset.

Derde

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Derived demand

Demand for a good or service that is produced in the service of something else that is valued. Preservation is a derived demand; it is valued because it enables access to information over time.

DES

Data Encription Standard

Descriptieve definitie

Een beschrijvende definitie:

 • Een bewering die aangeeft wat de betekenis van een verschijnsel is; "iets is".
 • De waardering voor een descriptieve definitie is afhankelijk van de mate van overeenstemming van de bewering met de feitelijke stand van zaken; (waarheidscriterium)
Descriptieve waarde

Descriptieve waarde heeft betrekking op het feit dat het archief of documenten (eventueel in samenhang met de informatiestroom waarvan zij deel uitmaakt (context!)) een beschrijving biedt van de verschijnselen in de Nederlandse samenleving en cultuur.

 • Hoe meer een bepaald overheidsorgaan verzameld heeft over haar burgers of verschijnselen en hoe minder deze informatiestroom in gedrukte vorm aanwezig is des te interessanter is zijn archief.
Description of action

A presentation of the ideal motivation (the preamble) and the concrete reason (the exposition) for an action, as well as the action or matter itself (the disposition).

Descriptive entity

Het bestanddeel, deel van een bestanddeel of samenstel van bestanddelen dat object van een bepaalde beschrijving is.

Descriptive metadata

Metadata that describes a work for purposes of discovery and identification, such as creator, title, and subject.

Descriptor

A non-hierarchical qualifier (for example,‘Personnel’) attached to a security category to limit access to particular records. Descriptors may be informative or advisory but cannot actively control access.

Destroy inactive records

To obliterate inactive records from existence without reasonable hope of recovery.

Destruction

The process of eliminating or deleting records beyond any possible reconstruction.

 • Destruction refers to a disposition process, whereby electronic records, record plan entities and their metadata are permanently removed, erased or obliterated as authorised and approved by a disposition authority schedule.
Dialer

Vorm van spyware waarbij de computer, zonder dat de eigenaar het weet, allerlei dure betaalnummers gaat bellen.

Dienst

Een dienst is het resultaat of effect van een afgeronde inspanning die de overheid op basis van wettelijke taken levert en waarmee in een behoefte van een burger of bedrijf wordt voorzien.

Dienst

Een dienst die door een overheidsorganisatie in het kader van aan hem toebedeelde taak wordt aangeboden aan een natuurlijke of niet-natuurlijke persoon.

Een dienst kan een (op rechtsgevolg gericht) besluit van de desbetreffende overheidsorganisatie betreffen, of feitelijk handelen door die overheidsorganisatie (het verstrekken van goederen, informatie ed.).

Dienstenbus

Een oplossing die gebruik maakt van software om de communicatie en gegevensuitwisseling tussen diensten van meerdere informatiesystemen (applicaties) te verzorgen. De oplossing maakt deel uit van een dienstengerichte architectuur.

Dienstgerichte architectuur

Concept waarbij de informatievoorziening is gebaseerd op eenheden die elkaar om diensten vragen en deze in de vorm van gegevens en bewerkte gegevens ook leveren en geleverd krijgen. Processen, organisatieonderdelen, informatie-systemen en ICT- componenten worden beschouwd als zelfstandige eenheden die elkaar deze diensten leveren. De dienstenbus verzorgt het uitwisselen van de diensten

Dienstverleningsconcept

Een uitwerking van de wijze waarop processen, procedures, systemen, de organisatie en aansturing worden ingericht om diensten te kunnen verlenen aan burgers en bedrijven. Op basis daarvan worden concrete randvoorwaarden/normen geformuleerd waar de dienstverlening aan moet voldoen

DIFOT

A key measure of supply chain performance, which measures how often the customer gets what they want when they want it.

DigId

De Digitale Identiteit is een gemeenschappelijk systeem waarmee overheidsinstellingen de identiteit kunnen verifiëren van burgers en bedrijven die gebruikmaken van hun elektronische diensten.

Digidwang

Morele of wettelijk verplichting tot gebruik van digitale systemen voor communicatie en informatievoorziening.

Digidwang

Morele of wettelijk verplichting tot gebruik van digitale systemen voor communicatie en informatievoorziening.

Digifeiter

A counterfeiter who uses digital technology to create forged money or documents.

Digilegger

Een bestand van scans van pagina’s uit de leggers van het papieren tijdperk en uit het perceelsgewijze register 71, voorzien van een goed werkende, maar waarschijnlijk alleen voor een ingewijde begrijpelijke, index.

Digitaal

1 op de vingers of de tenen betrekking hebbend;
2 cijferverwerkend: digitale rekenmachine, waar bij het probleem numeriek wordt opgelost, zonder tussenkomst van de analogie; digitale elektronica; digitale computers: verwerken discrete gegevens, waarbij tussen twee willekeurige waarden slechts een beperkt aantal waarden mogelijk is; digitale chips; digitale code, code gebaseerd op het binaire talstelsel; digitale grammofoonplaat, waar op de informatie in een binaire code (wel of geen putjes) is opgeslagen; digitaal horloge, digitale klok, met cijfers de tijd aangevend; (fig.) een digitale benadering van de werkelijkheid, waarbij men slechts rekening houdt met twee mogelijke alternatieven (b.v. wel of niet werken).

Digitaal bestand

Geheel van gegevens in eenzelfde bestandsformaat.

Digitaal bouwloket

Maakt het digitaal indienen en beoordelen van bouwaanvragen mogelijk.

 • Dit heeft een snellere afhandeling tot gevolg.
 • Beoordelaars van de aanvraag kunnen immers gelijktijdig en plaatsonafhankelijk aan het dossier werken.
 • Daarnaast levert deze manier van werken een grote kostenbesparing op.
Digitaal certificaat

Een document waarmee de identiteit van een persoon of de betrouwbaarheid van een weblocatie wordt gegarandeerd. Een 'persoonlijk certificaat' is een soort garantie dat u bent wie u zegt dat u bent. U geeft informatie over uzelf op, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze informatie wordt gebruikt als u persoonlijke informatie over het Internet verzendt naar een weblocatie waar een certificaat wordt verlangd om uw identiteit te 'weblocatiecertificaat' wordt verklaard dat een betrouwbaar en authentiek is. Het caat voorkomt dat de identiteit van de originele en andere weblocatie kan worden aangenomen.

Digitaal depot

De technische omgeving voor het preserveren van digitale archiefdocumenten.

Digitaal document

Document in digitale vorm.

 • Een digitaal document kan digitaal zijn ontstaan, maar ook een oorspronkelijk papieren document betreffen dat is gedigitaliseerd (bv dmv scanning en eventueel voorzien van optical character recognition of OCR).
Digital archaeology

Accessing digital materials where the media has become damaged (through disaster or age) or where the hardware or software is either no longer available or unknown. (post hoc rescue)

Digital asset

Digital information; the term is often used interchangeably with data or content.

 • The term does not refer to monetary or financial aspects in the asset unless specifically mentioned.
Digital certificate

An electronic document signed by the certification authority which identifies a key holder and the business entity they represent; binds the key holder to a key pair by specifying the public key of that key pair; and should contain any other information required by the certificate profile.

Digital component

A bit stream that is necessary to reproduce the document. It may comprise composition, content or form data, or some combination of such data.

Digital file

A set of related digital records held in a tightly bound relationship within the business system and managed as a single object.

 • A type of aggregation of digital records.
 • May also be referred to as a ‘container’.
Digital folder

A set of related electronic records held in a tightly bound relationship within the business system and managed as a single object. A type of aggregation of electronic records. May also be referred to as a container

Digital heritage

Heritage which is made up of computer-based materials, whether born digital or digitized from other formats, which emanates from different communities, industries, sectors and regions and requires active preservation approaches to ensure its authenticity, accessibility and usability through time.

Digital heritage

Heritage which is made up of computer-based materials, whether born digital or digitized from other formats, which emanates from different communities, industries, sectors and regions and requires active preservation approaches to ensure its authenticity, accessibility and usability through time.

Digital object

An object that can be represented by a computer, such as a file type generated by a particular system or software application (for example, a word-processed document, a spreadsheet, an image). An electronic record may comprise one or more digital objects.

Digital orphans

information assets whose ownership and provenance are uncertain, or whose owner is unwilling or unable to preserve it. These assets are at especially high risk of loss over time.

Digital preservation

The processes and activities which stabilize and protect reformatted and (born digital) authentic electronic materials in forms which are retrievable, readable, and usable over time (authors).

Digital record

A record that now exists in electronic form though it may or may not have been created in electronic form. For example, a digital record may have been created on paper and digitized later. Subsequent digitization may remove or deplete its 'recordness'.

Digital repository

A place where digital assets are deposited and stored.

Digital Rights Management

Elektronische systemen voor het beschikking stellen en gebruiken van creatief materiaal in digitale vorm, waarmee beveiligingen tegen illegaal gebruik mogelijk is en waarmee legaal al gebruik kan worden gemonitord en afgerekend.

Digital signature

A security mechanism included within an electronic record that enables the identification of the creator of the digital object and that can also be used to detect and track any changes that have been made to the digital object.

Digital time-stamp issued by a trusted third party

An attestation by a trusted third party that a record was received at a certain point in time.

Digital twin

Een digital twin is als dataset een samengesteld document, gemodelleerd voor onderzoek, planning en toegankelijkheid, waarvan de bewaartermijn afhankelijk is van de bewaartermijn van het proces waarin het een rol heeft.

 • Elke vastgestelde versie heeft haar eigen bewaartermijn.
 • Het kan nooit een exacte weergave van het iets/object in de werkelijkheid. Het ontstaat op basis van een vraag of doel. Dus eigenlijk is het een model.
 • Een serie of groep digital twins is een hulpadministratie met een eigen bewaartermijn
Digital watermark

A complex visible or invisible pattern denoting provenance or ownership information. A watermark may be superimposed on a digital image and can only be removed by use of an algorithm and a secure key. Similar technologies may be applied to digitised sound and moving picture records.

Digitale archiefbescheiden

Archiefbescheiden die uitsluitend met behulp van besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur geraadpleegd kunnen worden.

Digitale beheeromgeving

Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.

Digitale bewaarplaats

Geheel van apparatuur en programmatuur op aantoonbare wijze bedoeld voor het voortbestaan, gebruik en hergebruik van voor bepaalde of onbepaalde tijd te bewaren digitale archiefbescheiden overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

Digitale bewaarplaats

Geheel van apparatuur en programmatuur op aantoonbare wijze bedoeld voor het voortbestaan, gebruik en hergebruik van voor bepaalde of onbepaalde tijd te bewaren digitale archiefbescheiden overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

Digitale envelop

Een vorm van beveiliging die twee lagen van encryptie gebruikt om een bericht te beschermen.

 • De boodschap zelf wordt versleuteld met een symmetrische methode en de sleutel om het bericht te ontcijferen wordt versleuteld met 'public-key' encryptie.
 • Deze techniek heeft als voordeel dat het minder tijd kost omdat alleen de sleutel beveiligd is met 'public-key' encryptie.
Digitale handtekening

Een digitale code die wordt verbonden aan een elektronisch verstuurd bericht.

 • Het doel van de handtekening is de authenticiteit van het bericht te bevestigen.
 • Om effectief te zijn moet de handtekening niet vervalst kunnen worden. Encryptie zorgt daar voor.
Digitale kluis

Een digitale kluis geeft de burger een eigen elektronisch overzicht van zijn of haar gegevens die bij de overheid bekend zijn.

 • De burger kan deze gegevens naar eigen inzicht verstrekken aan geïnteresseerde organisaties met een niet-publieke taak.
Digitale omgeving

Met‘digitale omgeving’ wordt een omgeving (van een bedrijfsproces) aangeduid waarin digitale faciliteiten een belangrijke rol spelen.

 • Deze ‘digitale faciliteiten’ kunnen een groot automatiserings-systeem zijn maar ook een kantoorautomatiseringsnetwerk in bijvoorbeeld een beleidsafdeling.
Digitalisering

Het toepassen van ICT binnen de bedrijfsprocessen en het informatiebeheer.

Digitalisering

In iets engere vorm: Het complete traject voor digitale ontsluiting, inclusief het toepassen van ICT.

 • Digitalisering is dus meer dan alleen het met behulp van een scanner of digitale camera maken van een image van een object dat wordt opgeslagen in een digitaal leesbaar bestand.
 • Onder het begrip vallen ook het (nader) toegankelijk maken van de objecten, het opnemen van de bestanden (images) met de metadata in een digitaal systeem en het gebruiksklaar opleveren van het eindresultaat aan de opdrachtgever. Voorlichting en opleidingen voor de gebruikers horen er ook bij.
Digitalisering

De toepassing van Informatie en Communicatietechnologie (ICT).

Digitalisering

(het opzetten van) een digitale database met afbeeldingen en delen daarvan gecombineerd met inhoudelijke xt).

Digitalisering

Informatie omzetten naar binaire ofwel elektronische vorm

Digitalisering

Het converteren van papieren documenten in digitale documenten, doorgaans door middel van scanning.

 • In het algemeen de ontwikkeling binnen organisaties waarbij een toenemend deel van de documentaire activiteiten in digitale vorm plaats vinden.
DIM

Documentair informatiemodel

Diplomatics

The study of the genesis, inner constitution and transmission of archival documents, and of their relationship with the facts represented in them and with their creator.

DIRKS

Designing and implementing record keeping systems

DIS

Een middel voor het selecteren, beheren, ontsluiten, toegankelijk maken en beschikbaar stellen -in welke vorm dan ook- van interne en externe gegevens, welke in enigerlei vorm zijn vastgelegd met het doel om informatie in de juiste context te verstrekken aan een gebruiker of groep van gebruikers op het juiste moment, in een optimale presentatievorm, tegen een vooraf afgesproken kwaliteit.

Disintermediation

The removal of an intermediary in a process. Digital technologies enable individuals and small groups to bypass publishers, for example, in creating and distributing content.

Disposition

A range of processes associated with implementing retention, destruction or transfer decisions that are documented in disposition or other instruments.

Disposition action

The action noted in a disposition authority indicating the minimum retention period for a record and the event from which the disposition date should be calculated.

Disposition Authority

A formal instrument that defines the retention periods and consequent disposition actions authorised for classes of records described in the authority.

Disposition class

A description of the characteristics of a group of records documenting similar activities, together with a disposition action to be applied to the group.

 • The description consists of function and activity terms, and scope notes, record description and disposition action.
 • A component of a disposition authority, implemented within a business system as a set of rules made up of a disposition trigger, a retention period and a disposition action, which may be applied to a record plan entity.
Disposition trigger

The point from which the disposition action is calculated. This can be a date on which action is completed or a date on which an event occurs.

Dispositive record

Is a record whose written form is required by the juridical system as the essence and substance of an action, i.e., the action comes into existence with the creation of the record

DivX

Een compressiemethode voor video gebaseerd op de nieuwe standaard MPEG-4. Voor de huidige DVD-schijfjes wordt MPEG-2 als compressiemethode gebruikt. Daarbij is voor een speelfilm van anderhalf uur in goede videokwaliteit ongeveer vier gigabyte (vier miljard byte) aan data nodig. Met MPEG-4 wordt dit tot ongeveer een tiende daarvan (400 megabyte) teruggebracht. Dat maakt het onder meer mogelijk om digitale video van goede kwaliteit live via internetverbindingen te volgen. MPEG-4 kan daardoor vanaf najaar 2001 op het internet voor video worden wat MP3 al is voor muziek: een methode om snel bestanden uit te wisselen en te kopiëren. Zie ook MP3, MPEG en DVD.

DMAIC

The acronym for the five core phases of the Six Sigma methodology: Define, Measure, Analyze, Improve, Control; used to solve process and business problems through data and analytical methods.

DML

Een verzameling operaties die het dynamische deel weergeven.

DMS

Systeem voor het beheer van documenten ongeacht de vorm en toegepaste techniek waarbij metadata is vastgeleg omtrent toegankelijkheid, beschikbaarheid, vindplaats en voortgang. Het document en de documentflow staan centraal.

DMS

A document management system is a computerized system which holds information concerning documents. A document management system may also contain the actual documents.

Document

Een bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2 (WOO), eerste lid, berustend schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens

Document

In het geval van scanning:

Een eenheid van vellen papier al dan niet van verschillend formaat bestaande uit een of meer pagina's tekst en/of afbeeldingen die ter scanning wordt aangeboden.

Document

Vastgelegde informatie die of vastgelegd object dat als een

Document

Een document is een eenheid [object] bestaande uit
- een dynamische, flexibele, niet-lineaire inhoud,
- gepresenteerd als een [set] gerelateerde [items] opgeslagen op een of meer gegevensdragers of [netwerk sites],
- ontstaan en gebruikt tijdens een proces of project door een of meer personen.

Document

Recorded information.

Document

Recorded information or object which can be treated as a unit.

Document

Alle vertraagde communicatie waarbij de zender en de ontvanger niet gelijktijdig communiceren heeft een tijdelijk of permanent opslagmedium nodig voor de opslag van de gegevens. Een document bevat gegevens en vertegenwoordigt aldus potentiële informatie.

Document

Betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een functie vervullen ter overdracht van informatie, vastlegging van een toestand of recht, of ter verandering van een rechtstoestand.

 • Een papieren document vormt met zijn drager een fysieke eenheid, voor een digitaal document is dat niet zo.
Document

Documenten zijn allen informatiedragers die informatie bevatten welke een organisatie eenheid bij de uitvoering van de taken heeft verkregen en/of zelf heeft vastgelegd. (alle gegevensdragers zijn hier bedoeld)

Document

Vastgelegde informatie ongeacht medium of kenmerkende eigenschappen.

Document

A set of recorded information, regardless of its carrier, wich has or had possibilities for modification and exchange, and is manageable.

Document

Een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.

Document

A document is a snapshot of some set of information that can
- incorporate many complex information types
- exist in multiple places accross a network
- depend on other documents for information
- change on the fly (as subordinate documents are updated)
- have a intricate structure, or complex data types such as full motion video and voice annotations
- be accessed and modified by many people simultaneously (if they have permission to do so)

Document

Geheel van samenhangende gegevens, vastgelegd op een of meer gegevensdragers.

Document

Elk object waarvan de bedoeling is of waaraan de bedoeling wordt toegekend, te dienen tot kennisname van de gegevens waarvan het de drager is.

Document

Recorded information or an object that can be treated as a unit.

Document

A document is a unit consisting of dynamic, flexible, non-linear content, represented as a set of linked information items, stored in one or more physical media or netwerk sites; created and used by one or more individuals in the facilitation of some process or project.

Document

(DP) a transaction set. ord or manuscript item.

Document

Vastgelegde informatie ongeacht vorm of medium, dat als eenheid kan worden behandeld.

Document (to document)

De term is breder dan description, het is het geheel van activiteiten van een archiefbeheerder gericht op de vergroting van de toegankelijkheid en begrijpelijkheid (interpretatie) van archiefdocumenten.

 • Werkwoord documenteren / vastleggen / to document
Document beheerssysteem

Een vastgesteld plan hoe met documenten om te gaan is.

Het plan bestaat uit:
- postprocedures
- ordeningsrichtlijnen
- opbergingsrichtlijnen
- richtlijnen met betrekking tot bewaren
- inventarisaties van aanwezige documenten
- procedures in verband met het verwijderen en vernietigen van documenten van werkplekken
- procedures in verband met het overbrengen van documenten op microfilm of optische systemen
- calamiteitenplan

Document Content Definition

DCD

Document Image Processing

DIP

Document Management

Beheren van verzamelingen documenten aan de hand van functionaliteiten als regstratie, versiebeheer, indexering en dergelijk.

Documentair informatiemodel

Het DIM is in zijn eenvoudigste vorm een matrix met verschillende kolommen, waarvan de eerste een aantal op alfabetische volgorde gerangschikte bedrijfsgebonden gegevens bevat.

 • Groot gebruiksgemak, optimale documentbeheersing en verbeterde communicatiemogelijkheden zijn de voordelen van DIM met als uiteindelijke winst een beter beheersbare documentaire informatievoorziening.
 • Leidinggevenden en uitvoerenden kunnen door middel van dit model directer en doelgerichter onderling informatie uitwisselen.
Documentair structuurplan

Een plan waarin zijn vastgelegd de archieforganisatie, de indeling van het archief en de manier waarop de bestanddelen daarbinnen dienen te worden gerangschikt;

Documentair structuurplan

Een plan waarin is vastgelegd de wijze waarop de toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop archiefbescheiden zijn ingedeeld en gerangschikt.

Documentaire informatie

Informatie of gegevens vastgelegd in of op een drager.

Documentaire informatieverzorging

Het verzorgen van de ingekomen, interne en uitgaande bescheiden, van archiefvorming en archiefbeheer en van de toegankelijkheid van deze informate ten behoeve van de eigen organisatie.

Documentaire informatievoorziening

Geheel van (ondersteunende) activiteiten met betrekking tot de creatie, verwerving, distributie, opslag en preservering van documenten.

Documentaire informatievoorziening

1 Een verzameling van activiteiten en werkzaamheden die samengevat kunnen worden met de term ‘archieffunctie’.
2 Een organisatorische eenheid binnen een dienst die de bedoelde activiteiten en werkzaamheden uitvoert

Documentaire infrastructuur

Dit begrip heeft betrekking op

het totaal aan documentaire informatie dat binnen een organisatie aanwezig is (element organisaties en procedures),
de hulpmiddelen waarmee deze documenten worden verzameld, bewerkt en verstrekt (elementen techniek en applicaties), en de wijze waarop dat geschiedt (element organisaties en procedures)

Documentary context

De structuur tussen de archiefdocumenten in een archief, zoals bepaald door het archiveringsysteem.

Documentary context

The archival fonds to which a record belongs, and its internal structure.

Documentary form

The rules of representation according to which the content of a record, its administrative and documentary context, and its authority are communicated. The two types of documentary form are extrinsic elements and intrinsic elements.

Documentary representations

ersonen, objecten, feiten, activiteiten en/of gebeurtenissen in de vorm van documenten.

Documentatie

De beschrijving van gegevens en systemen (metadata, hieronder ook begrepen informatie over de context)

Documentatie

Verzameling documenten betreffende een feit of reeks feiten, bijeengebracht met een bepaald doel.

Documentation

Collection of documents describing operations, instructions, decisions, procedures and business rules related to a given function, process or transaction

Documentbehandeling

Documentbehandeling is het identificeren, waarderen, opnemen, registreren, klasseren, opslaan, toegankelijk maken, volgen en het ten behoeve van overbrenging of vernietiging verwijderen van een document uit het archiefsysteem alsmede het documenteren van deze handelingen.

Documentbeheer

Controle over een document ongeacht het systeem waarmee het is gecreeerd.

Documentenmagazijn

Een opslagomgeving voor de veilige, duurzame en centrale bewaring van digitale documenten die al dan niet een relatie hebben met zaken.

Documenteren

Vastleggen van gegevens voor later gebruik en hergebruik.

Documentflow

Het automatiseren en controleren van de document en informatiestromen binnen de organisatie. Rappel- en traceertoepassig zijn hiervan een onderdeel.

Documentflow

De document en informatiestromen binnen een organisatie al dan niet op basis van voorgedefinieerde bedrijfsprocessen.

Documenthuishouding

De (Digitale of papieren) vastlegging en archiefvorming van alle ingekomen, intern gecreeerde en uitgaande documenten, de toegankelijkheid van deze informatie en de organisatie van de in te zetten (softwarematige en personele) hulpmiddelen. Een vaak gebruikt synoniem hiervoor is het begrip documentaire informatieverzorging (DIV).

Documenting documentation

Het afbeelden (representeren) van bedrijfsprocessen in documenten. Het bij het uitvoeren van activiteiten creëren (en vervolgens bewaren) van documenten die kunnen dienen als bewijs dat deze activiteiten zijn uitgevoerd en hoe ze zijn uitgevoerd.

Documentlogistiek

Docurmenlogistiek is een breder begrip dan documenthuishouding. Hiermee wordt ook het hele logisteke proces van printen en versturen van documenten bedoeld, net als het ontwerpen en van formulieren. Het betreft dan voor een deel ook documentsoorten en formulieren die niet onder de reikwijdte vallen.

Documentsoort

Karakter en de aard van een document

Documentstructuur

Het (logisch) verband tussen tussen elementen binnen een document (documentstructuur).

Documenttype

Metabeschrijving van de kenmerken van een document van een bepaald type zoals functie, eigenschappen, gedrag, opmaak en weergave, bestands- en opslagformaten.

Documenttypecatalogus

Een bibliotheek van alle verschillende documenttypen die voor een (overheids)organisatie| van toepassing zijn. Van ieder documenttype zijn kenmerken vastgelegd over functie, eigenschappen, gedrag, opmaak en weergave, bestands- en opslagformaten. Een documenttype kan voorkomen inéén of meer zaaktypen.

Doelbinding

Het principe dat ieder proces beschikt over de gegevens die zij voor haar taak nodig heeft.

Doelmatigheid

Inspanningen en uitgaven dragen daadwerkelijk bij aan de totstandkoming van beoogde doelen terwijl de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.

DOI

A unique identifier assigned to electronic objects of intellectual property which can be resolved to the object’s location on the Internet.

Domain Name System

De automatische telefooncentrale van internet. Koppelt namen van websites aan de bijbehorende IP-nummers.

Domein

Organisatorische eenheid verantwoordelijk voor de uitvoering van (delen van) een proces en de bijbehorende informatie.

Domein

Personal domain: The domain in which an individual (possibly a writer in company with a secretary or other document preparation or presentation specialist) works with a new document, including something possibly obtained from other sources, e.g. electronic list servers, in personal or shared information management spaces.

Domein

Work unit domain: This domain refers to documents maintained and used mainly by structural organisational units at various levels (departmental, divisional) in shared information management spaces.

Domein

This domain is one in which documents are prepared by or initially used by a project team or other informal group. Documents may be individually or group authored. Such groups tend to be task- driven and normally have a short life span. Documents in this domain are typically maintained in information management spaces in the work group leaders or principal authors organisational work unit.

Domein

Institutional domain: This is the domain in which corporate records and other information assets are maintained which are deemed to be of at least temporary and possibly permanent value. Documents maintained in institutional information management spaces may be classified by major business area, business process and provenance. Other non-record documents may be maintained at the corporate level, e.g. informal monologues.

Domein

External domain: The external domain is made up of documents which are created externally (incoming mail) and those which are created for external consumption (responses to calls for tender or requests for information, press releases, reference documents such as news clippings and Oxford Analytica, reference documents from the Internet, etc.

Domeinkennis

Met deze term wordt materiedeskundigheid bedoeld.

Domeinnaam

Het gedeelte van een webadres na‘www’.

Dominant ketenprobleem

Een hardnekkig ketenbreed probleem dat een ketenpartner niet zelfstandig kan oplossen, en dat bij herhaald falen de keten in opspraak brengt. Ketenpartijen moeten het dominante ketenprobleem in elk concreet geval steeds opnieuw gezamenlijk aanpakken om het maatschappelijke ketenproduct te kunnen realiseren.

Dooced

Slang voor je baan kwijtraken door de content op je weblog.

Doorslag

Een doorslag is een afschrift, dat door middel van carbonpapier gelijktijdig met het origineel is vervaardigd.

Doorzichtponskaart

Nummer- of descriptorkaart; geeft een enkelvoudige toegang tot een aantal substituut-documenten; hulpmiddel bij een handmatige postcoördinatieve ontsluitingsmethode

Dossier

Logisch geheel (aggregaat) van documenten die betrekking hebben op een zaak of een object.

Dossier

Archiefbestanddeel bestaande uit alle archiefbescheiden inéén archief, die dezelfde zaak betreffen.

Dossier

Geheel van archiefbescheiden (fysiek en/of elektronisch) logisch samengevoegd rond de behandeling van een zaak of de afhandeling van een werkproces.

Dossier

An interrelated aggregation of records, constituted according to the person, action, or matter to which it refers.

Dossier

Een dossier is een geheel van archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt door een instelling, een persoon of een groep personen, bij de behandeling van een zaak.

Dossier identifier

The means used to uniquely identify the dossier in which the record belongs.

Dossierbehandeling

Dossierbehandeling is het identificeren, waarderen, opnemen, registreren, klasseren, opslaan, toegankelijk maken, volgen en het ten behoeve van overbrenging of vernietiging verwijderen van een dossier uit het archiefsysteem alsmede het documenteren van deze handelingen.

Dossierbeheer

Controle over een dossier ongeacht het systeem waarmee het is gecreeerd.

Dossiercode

Getallen of symbolen die gebruikt worden om dossieromschrijvingen te representeren. Het identificeert informatie voor archivering, referentie en verwijdering.

Dossierinventaris

Systematisch ingericht geheel van beschrijvingen van de bestanddelen van een archief, voor zover dit dossiers zijn.

Dossierinventaris

Dossierinventaris is een systematisch ingericht geheel van beschrijvingen van de bestanddelen van een archief, voorzover dossiers zijnde.

Dossierkast

Archiefkast voor berging en bewaring van dossiers.

Dossierstelsel

Het ordeningsstelsel waarbij de rangschikking van archiefstukken in dossiers de belangrijkste ordeningsmethode is.

Downtime

De tijd dat een digitaal systeem niet functioneert en dus niet door gebruikers te benaderen is.

DPI

Dpi is het aantal beeldpunten (of vakjes in het raster) er gebruikt worden per inch (= 25,4 mm)

Draadje

Serie berichten in chronologische volgorde gegroepeerd op eenzelfde geadresseerde, onderwerp, zaak of thema.

 • Dit kunnen berichten zijn bijvoorbeeld via e-mail, sms, chatdiensten als Whatsapp, Telegram, Signal of direct messages (DM) via Linkedin,Twitter en Facebook.
 • Berichten en draadjes zijn documenten (informatieobjecten).
Draft number

The unique identifier assigned to sequential draft versions of the same record. The draft number is added to the record when it is stored.

Drager

Fysieke substantie waarop gegevens worden vastgelegd.

Drielagen architectuur

Ook bekend als ANSI/SPARC architectuur. Bij een gegevensbank worden drie niveaus onderscheiden: - extern niveau; het niveau waar de gebruikers hun gegevensbehoeften definiëren; - conceptueel niveau; het niveau waar de wensen van alle gebruikers worden geïntegreerd tot een centrale gegevensverzameling; - intern niveau; het uiteindelijke niveau van de fysieke opslag van de gegevens op de geheugenmedia.

Droge stempel

Stempel die direct blinde indrukken in het papier aanbrengt.

DTD

The XML document type declaration contains or points to markup declarations that provide a grammar for a class of documents. This grammar is known as a document type definition, or DTD. The document type declaration can point to an external subset (a special kind of external entity) containing markup declarations, or can contain the markup declarations directly in an internal subset, or can do both. The DTD for a document consists of both subsets taken together. A markup declaration is an element type declaration, an attribute- list declaration, an entity declaration, or a notation declaration. These declarations may be contained in whole or in part within parameter entities, as described in the well-formedness and validity constraints below.

Duplicaat

Een kopie van een bestanddeel aangemaakt zowel ter bescherming van het origineel en als ten behoeve van het raadplegen.

Duurzaamheid

Het resultaat van de waarborging van de raadpleegbaarheid, authenticiteit en leesbaarheid van records, gedurende de geldende bewaartermijn.

Duurzame toegankelijkheid

Archiefbescheiden dienen te allen tijde (logisch) geordend, vindbaar, beschikbaar, en leesbaar te zijn, voorzien van de nodige metagegevens, zodat ze begrijpelijk zijn en in hun onderling samenhang te raadplegen.

Duurzame transparantie

Duurzame transparantie is het voor de eeuwigheid toegankelijk en beschikbaar houden van digitale overheidsinformatie om het vertrouwen van burgers te behouden en de overheid rekenschap te kunnen laten afleggen. Of andere relevante of interessante informatie te behouden, zoals genealogie.

DVD

(Oorspronkelijk: Digital Video Disk) Systeem waarmee o.a. tv van hoge beeld- en geluidkwaliteit op een cd kan worden gezet. Goed voor 1,5 uur video of 4,7 gigabyte aan andere data per disk

Dwangbevel

Een bevelschrift uitgereikt door een deurwaarder.

Dwangdepot

Sanctie voor een overheidsorgaan dat zijn archiefbescheiden niet in goede. geordende en toegankelijke staat brengt. De archiefbescheiden worden voor onbepaalde tijd in een archiefbewaarplaats ondergebracht. Daar worden ze op koster van het overheidsorgaan in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht.

Dynamic range

De dynamic range geeft de afstand aan tussen de kleinste en grootste kleurdichtheid tussen het helderste en donkerste punt dat een systeem kan scannen, verwerken of afdrukken.

Dynamisch archief

Actueel archief met regelmatige raadpleegfrequentie.

Go to top

E

E-commerce

jk handelen, dat op elektronische wijze wordt uitgevoerd ter verbetering van efficiency en effectiviteit van bedrijfsprocessen. Met e-commerce vinden zakelijke transacties plaats. E-commerce is de 'lijm' die de interne 'value chain' (verkoop, productie, inkoop), marktketens en franchise ketens aan elkaar verbindt.

E-depot

Het geheel van apparatuur, programmatuur, procedures, methoden, kennis en vaardigheden waarmee een archiefdienst in staat is zijn digitale informatie te beheren en beschikbaar te stellen.

E-depot

Een voorziening bestaande uit apparatuur en programmatuur voor het veilig opslaan en bewaren van digitale informatie-objecten.

E-depot

Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.

E-discovery

De mogelijkheid bedrijfskritische gegevens in authentieke vorm tijdig beschikbaar te hebben.

E-discovery

De selectie, verwerking en productie van digitaal opgeslagen gegevens die als bewijs kunnen dienen in particuliere, civiele of strafrechtelijke onderzoeken.

E-discovery

The process of finding and disclosing electronic evidence in litigation.

E-formulier

Zogenaamde intelligente formulieren, die alleen vragen wat relevant is. Eén set vragen kan door meerdere overheidsinstanties worden gebruikt. Bovendien bevorderen deze formulieren hergebruik van gegevens.

E-governance

E-governance allows direct participation of constituents in government activities.

E-government

The ability to obtain government services through nontraditional electronic means, enabling access to government information and to completion of government transaction on an anywhere, any time basis and in conformance with equal access requirement.

E-mail

Een tekst-, spraak-, beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de ontvanger wordt opgehaald.

E-mailsysteem

Een systeem bestaand uit computers, programmatuur en netwerkvoorzieningen.

E-overheid

De inzet van informatie- en communicatietechnologie in de publieke sector in combinatie met organisatorische veranderingen en nieuwe vaardigheden voor het verbeteren van de publieke dienstverlening, van democratische processen en van de aanpak van bestuurlijke en maatschappelijke problemen.

E-overheid

Een overheid waarbij het verkeer tussen overheid en burger zo veel mogelijk langs elektronische weg plaatsvindt, met als doel betere dienstverlening, betere handhaving en bevordering van inspraak en zeggenschap.

EAD

Encoded Archival Description (EAD) is een DTD van SGML, een geformaliseerde set van elementen met een beschrijving van de onderlinge relaties tussen deze elementen en andere specificaties ontwikkeld ten behoeve van het publiceren van toegangen en in het algemeen het beschrijven van cultuurhistorische collecties.

EBCDIC

Een 8 bits code vooral gebruikt op IBM-mainframes.

ECM

Enterprise Content Management is een breed begrip.

 • In de meeste gevallen houdt het het verwerven (opnemen) en het beheer van zowel gestructureerde als ongescructureerde gegevens in, die op verschillende plaatsen en in verschillende systemen te vinden zijn.
 • Met behulp van ECM technologieen zijn verschillende typen gegevens te beheren, waaronder tekst, afbeeldingen en e- mail in verschillende formaten.
 • Met ECM kan tegenwoordig voldaan worden aan eisen ten aanzien van recht en bewijs, privacy, metadata en records management.
Economic Sustainability in a Digital Preservation Context

The set of business, social, technological, and policy mechanisms that encourage the gathering of important information assets into digital preservation systems, and support the indefinite persistence of digital preservation systems, enabling access to and use of the information assets into the long-term future.

Economically sustainable preservation

A means of keeping information accessible and usable over time by ensuring the ongoing and efficient allocation of resources to its maintenance.

EDI

The exchange of structured data messages to enable automated transactions between application systems.

eDienst

Een dienst aangeboden zonder menselijke tussenkomst aan de zijde van de dienstaanbieder. Dit is een overkoepelend begrip; m.a.w. het behelst alle diensten aangeboden d.m.v. diverse technische middelen. Denk hier aan PDF formulieren, Web formulieren (mens -computer interactie) maar ook Web Services (computer -computer interactie). Alle diensten gebaseerd op mens -computer interactie kunnen worden gerealiseerd met gebruik van E-formulieren.

EDIFACT

EDI For Administrations, Commerce and Transport. The international EDI standard messaging syntax under the responsibility of the UN, for trading transactions in all industries. Also known as UN-EDIFACT.

EDRMS

An electronic records management system capable of providing document management functionality.

Edublog

Onderwijs weblog.

Eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik
 1. Burgers en bedrijven geven slechtséén keer hun gegevens door aan een overheidsinstantie.
 2. Vervolgens hebben alle overheidsinstanties de plicht deze gegevens te gebruiken en ze dus niet meer opnieuw te vragen.
Egodocument

Een tekst waar een ego zich opzettelijk of onopzettelijk onthult - of verbergt.

Egodocument

Documenten over persoonlijke gebeurtenissen en levenservaringen.

EHD

Electronische Heerendiensten

Electromagnetic Pulse

Een grote hoeveelheid elektromagnetische straling die in korte tijd wordt losgelaten, en die computerapparatuur en andere elektronica onklaar maakt. Ontstaat onder meer bij een kernexplosie.

Electronic document

A document which is in electronic form.

Electronic message

Any communication using an electronic system for the conduct of official business internally, between organisations, or with the outside world.

 • Common examples include email, instant messaging and SMS (short messaging services).
Electronic messaging system

Applications used by organisations or individuals for sending and receiving, as well as storing and retrieving, electronic messages.

 • These systems generally do not possess records management functionality.
Electronic record

Records on electronic storage media, produced, communicated, maintained and/or accessed by means of electronic equipment.

Electronic record

A record that is created (made or received and set aside) in electronic form.

Electronic record

A record which is in electronic form.

Electronic seal

A specific means of authenticating a record or ensuring that is opened only by the intended addressee.

 • A type of electronic signature. An example of an electronic seal is a digital signature, which is an electronic signature based on public key cryptography.
Electronic signature

A digital mark that has the function of a signature in, is attached to, or is logically associated with a record, and is used by a signatory to take responsibility for, or to give consent to, the content of the record.

Electronisch postsysteem

Een computer applicatie gebruikt om berichten en andere documenten op te stellen, te ontvangen of te verzenden.

Uitgesloten van deze definitie zijn 'file transfer utilities' (software die bestanden verzendt tussen gebruikers, maar geen verzendgegevens bevat), gegevens systemen die gebruikt worden om gegevens te verzamelen en te verwerken die georganiseerd zijn in gegevensbestanden of databases, zowel op personal computers of mainframe computers en tekstverwerkingsdocumenten die niet verzonden zijn met een elektronisch postsysteem.

Electronische documentaire infrastructuur

Een electronische documentaire infrastructuur omvat technische, informatiekundige en organisatorische voorzieningen, gericht op het ondersteunen van een veelheid aan bedrijfsprocessen aangaande het beheer van electronische documenten.

Elektronisch documentenverkeer

Het complete proces van opstellen, registreren, versturen, paraferen en archiveren van formele documenten onder besturing van elektronische hulpmiddelen.

Elektronisch identificatiesysteem

Systeem om de identiteit van burgers en bedrijven mee te verifiëren.

Elektronisch tekst archief

Bewaarplaatsen voor digitale informatie die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het waarborgen door het toepassen diverse conversiemethoden van de integriteit en de toegankelijkheid op lange termijn van sociaal, economisch, cultureel en intellectueel erfgoed in digitale vorm.

Elektronisch verkeer

Verkeer waarbij voor het verzenden en ontvangen van schriftelijke berichten gebruik wordt gemaakt van e-mail, internet, short message service (sms), fax of andere elektronische apparaten.

Elektronische handtekening

Elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authentificatie.

Elements set

Information segments of the metadata record, often called semantics or content.

Embedded web request

A request for dereferencing a URI embedded within a Web resource manifestation

Emerging literature

New genres of scholarly discourse, such as online collaborative spaces, academic blogs, websites, e-prints.

EMS

Electronic Mail System

Emulatie

Toepassing van een techniek waarmee wordt bewerkstelligd dat een computer met bijbehorende besturingsprogrammatuur zich hetzelfde gedraagt als die van een oudere generatie.

Emulatie

Techniek waarmee een computer of toepassingsprogrammatuur zich hetzelfde gedraagt alséén van een oudere generatie.

Emulatie

Methode waarbij de technische omgeving noodzakelijk voor het uitvoeren van oude programma's softwarematig wordt nagebootst.

Emulation

An applications software approach that recreates the technical environment required to view earlier programs. Such software can theoretically mimic every type of application ever written and be run on current computers.

Emulation

The act of replacing an obsolete original computer software or hardware (usualy called the guest) by another computer software or hardware that imitates its behavior (called the host).

 • Emulation is a preservation strategy that allows one to render or execute obsolete digital objects by changing their environment leaving the content files untouched.
Encapsulatie

Het inpakken van een bestaand systeem in kleine componenten met elke een eigen interface. Met behulp van protocollen is het dan mogelijk om de oude softwarecomponenten te laten communiceren met nieuwe software die is ontwikkeld met behulp van moderne technologie.

Encoding rules

The syntax or prescribed order for the elements contained in the metadata description.

Encoding scheme

Controlled list of all the acceptable values in natural language and/or as a syntax-encoded text string designed for machine processing

Encryptie

De omzetting van data naar een geheime code.

 • De nog niet versleutelde data heet gewone tekst of 'plain text' en de versleutelde data noemt men vercijferde tekst of 'cipher text'.
 • Er zijn twee soorten encryptie: asymmetrische encryptie ('public-key' encryptie) en symmetrische encryptie.
Encryption

A method of scrambling information to render it unreadable to anyone except the intended recipient, who must decrypt it to read it.

Encryption

The process of converting data into a secure code through the use of an encryption algorithm for transmission over a public network.

 • The mathematical key to the encryption algorithm is encoded and transmitted with the data, thus providing the means by which the data can be decrypted at the receiving end and the original data restored.
Encyclopedie

Document dat een overzicht van de kennis uit alle vakgebieden c.q. een of meer vakgebieden samenvat.

End-user

In IT, the term end-user is used to distinguish the person for whom a hardware or software product is designed from the developers, installers and servicers of the product.

Enkelvoudige geometrie

Binnen een bestand kan een object maar opéén manier opgeslagen worden. In de werkelijkheid kan bijvoorbeeld een wegdeel zowel als lijn en als vlak worden weergegeven, afhankelijk van de doelstelling van de gebruiker. Bij enkelvoudige geometrie is dit dus niet mogelijk.

Enterprise Application Integration

The tools and practice of linking computer applications and data together in order to achieve operational and business advantages.

Enterprise Application Integration

Enterprise Application Integration (EAI) is het integreren van verschillende toepassingen binnen een organisatie.

Enterprise Service Bus

Part of the category of middle- ware infrastructure, an ESB is a software architecture construct that provides foundational services for information systems via an event-driven messaging engine.

Entiteit

Iets van belang (zaak, persoon, voorval e.d.) waarover gegevens worden vastgelegd.

Entiteit

Een beschrijving van een object in de werkelijkheid (personen, dingen, gebeurtenissen)

Entiteittype

De verzameling van entiteiten met dezelfde kenmerken.

Enumeratieve methode

Traditionele methode waarin voor ieder onderwerp een klasse wordt gevormd; de complexiteit wordt vastgelegd in de bouwfase

Episode

A subset of related user clicks that occur within a user session.

Epistemologie

(v.) [gevormd van Gr. Epistèmè (kennis) + -logia (verhandeling)], leer betreffende het wezen, de methoden en de grenzen van de menselijke kennis.

Equivalentierelatie

Relatie die gelijkwaardigheid tussen begrippen uitdrukt; wordt gelegd door middel van verwijzingen in de ontsluitingsmethode

Erfgoed

Het geheel aan materiële (roerende en onroerende) objecten en immateriële (symbolische) praktijken, die afkomstig zijn uit of verwijzen naar het verleden, waarvan de presentatie en representatie in het heden dient om continuïteit te bewerkstelligen tussen verleden, heden en toekomst. Het gaat dan om roerende materiële objecten (schilderijen, gebruiksvoorwerpen, kleding, documenten), onroerende materiële objecten (huizen, grafheuvels), maar ook om immateriële (symbolische) praktijken (verhalen, dans, liederen, gewoonten). Deze objecten of praktijken kunnen zelf afkomstig zijn uit het verleden (meestal de tastbare objecten) of naar het verleden verwijzen.

Erkend lichaam
 1. een organisatie waarvan geaccepteerd wordt dat zij standaarden op een bepaald vakgebied vaststelt.
 2. een organisatie(onderdeel) die op grond van haar positie bevoegd is tot het vaststellen van standaarden.
ERMS

Specialised software used to automate the management of records.

ERMS

An automated system used to manage the creation, use, maintenance and disposition of electronically created records for the purposes of providing evidence of business activities.

 • These systems maintain appropriate contextual information (metadata) and links between records to support their value as evidence.
 • The primary purpose of an electronic records management system is the capture and management of electronic records.
ERP

Software waardoor bedrijven hun middelen (mensen, machines, geld) het meest effectief kunnen inzetten.

 • Bundelt (bijna) alle bedrijfsprocessen, van klanten-order via inkoop van onderdelen en productie tot facturering, in één automatiseringssysteem.
Ervaring

Vorm van kennis die mensen in de praktijk opdoen

Essentieel archiefstuk

Een archiefstuk dat essentieel is voor het functioneren en/of overleven van een organisatie tijdens en/of na een noodgeval.

Evaluatie-onderzoek

Het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens om tot een oordeel over het beleid te komen.

Evidence

Proof of a business transaction.

Evidence

Betrouwbare getuigenis, "blijk" (van feiten, gebeurtenissen, toestanden).

 • De functie van archiefdocumenten als betrouwbare afbeelding, weergave  van werkprocessen. 
 • Een sterke vorm van evidence is "bewijs".
 • Sommige archiefbescheiden zijn speciaal opgemaakt als evidence (processen-verbaal, akten, notulen); andere kunnen als zodanig gebruikt worden, maar hebben primair een ander doel gediend.
Evidential value

The value of records/archives of an institution or organisation in providing evidence of its origin, structure, functions, procedures or significant transactions.

Ex offcio beginsel

Binnen het archiefrecht en het bestuursrecht het beginsel dat bij een verwerking van gegevens, zoals ontvangen en verzenden van berichten, alleen de publiekrechtelijke functie van de functionaris die de informatie verwerkt en de context van die verwerking bepalend zijn voor de toepassing van wetgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet.

 • Ex officio = uit hoofde van een functie;
 • Principe is van toepassing op berichtenverkeer zoals chats en (ook) e-mail die worden uitgewisseld via toepassingen van de eigen organisatie, via privé e-mailaccounts of via externe chatdiensten en sociale media;
 • Een bericht is een document;
 • Een bericht kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, foto's, bewegend beeld en geluidsopnames. (eender welke inhoud)
 • Dit type berichten zijn archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet
Exabyte

1024 petabvtes = 11 5292 1 504606846976 bytes

Exclusiviteit

Het gebruik van ruimten, systemen en gegevens blijft beperkt tot daarvoor gerechtigde personen.

Execution annotation

An addition made to a record, after its creation, as part of the document execution phase of an administrative procedure.

EXIF

Metadata die door moderne digitale camera’s wordt toegevoegd aan foto’s. Bevat informatie zoals de datum en de tijd waarop de foto is genomen, de instellingen van de camera zoals sluitertijd en diafragma en in zeldzame gevallen ook GPS-informatie.

Expeditie

Een expeditie is een voor uitreiking of verzending bestemd exemplaar van een geschrift

Expliciete metadata

Metadata die is opgenomen in een register zoals een erms of ecms.

Explicit web request

A request that is initiated manually by the user.

Exploit

Een gedocumenteerde kwetsbaarheid in hardware of software.

Exploit

Het gebruik maken van een bug in (de beveiliging van) Windows of in specifieke clientprogammatuur die door hackers kan worden geëxploiteerd.

Exploitatie (begroting)

Overzicht van lasten en baten van een project of een gemeentelijke dienst.

Exploitatie-overzicht

Een weergave van de totale lasten en baten per dienst.

Exploitatierekening

Een exploitatierekening is een staat, waarin de omzet en kosten over dezelfde periode worden vergeleken om brutowinst of brutoverlies te kunnen bepalen.

Exploot

De verklaring van een deurwaarder, dat hij een hem opgedragen taak heeft verricht.

Export

A disposition process whereby copies of an electronic record (or group of records) are passed with their metadata from one system to another system, either within the organisation or elsewhere.

 • Export does not involve removing records from the first system.
Export

The process of producing a copy of electronic records, along with their metadata, for another system.

Exporteren

Overzenden van informatieobjecten uit het ene systeem naar een nieuw of ander, hetzij door deze te repliceren hetzij door ze te repliceren en te verwijderen uit het oorspronkelijke systeem

Extended collective licence

Licentievorm waarbij rechtenorganisaties licentieovereenkomsten met instellingen kunnen afsluiten die wettelijk ook bindend zijn voor niet-aangesloten en onvindbare rechthebbenden.

 • De rechthebbenden hebben recht op een licentievergoeding, mits tijdig geclaimd.
 • Voor rechthebbenden blijft het mogelijk om het gebruik van hun werk te verbieden (opt out).
Extension

An element that is not officially part of a metadata scheme, which is defined for use with that scheme for a particular application.

Extract

A copy of an electronic record from which some material has been removed or permanently masked.

 • An extract is made when the full record cannot be released for access, but part of the record can.
Extract

Gedeelte van een (archiefdocument) dat voor inzage vrijgegeven kan worden.

Extrinsic elements

An element of a record that constitutes its external appearance.

 • The types of extrinsic elements include presentation features, electronic signatures, electronic seals, digital time-stamps issued by a trusted third party, and special signs.

Go to top

F

Factuur

Een factuur is een rekening, waarin de geleverde goederen of verrichte diensten nauwkeurig zijn omschreven naar soort, hoeveelheid en prijs en die, al dan niet, bijzonderheden bevat over de wijze van aflevering.

Faithblog

Een weblog met religie als onderwerp.

Familiearchief

Een familiearchief is een overgeleverde combinatie van archieven van personen die tot elkaar in familiebetrekking staan.

Federatief stelstel

Een federatie bestaat uit een verzameling van afspraken over het delen van diensten en informatie tussen leden van de federatie.

 • Het wordt specifiek gebruikt voor het verlenen van authenticatie diensten (b.v. DigiD), waarbij een derde partij 'trust' of vertrouwen geeft aan een dienstaanbieder dat de gebruiker is wie hij/zij zegt te zijn.
Fictitious entry

A deliberately incorrect entry or article in reference works such as dictionaries, encyclopedias, maps and directories.

Field

A set of one or more related data elements that represent a category of information within a database.

File

A file is not a document in its own right, it merely describes a document that comes into existence when the file is interpreted by the program that produced it.

 • Without this program (or equivalent software), the document is a cryptic hostage of its own encoding.
File
 1. (noun) An organised unit of documents accumulated during current use and kept together because they deal with the same subject, activity or transaction.
 2. (verb) The action of placing documents in a predetermined location according to a scheme of control.
File

A sequence of items, physically or virtually linked, which evidences an organizational/business activity.

 • Individual items on the file have relationships with each other, for example a letter and a reply, and a reply to that, etc., which are preserved by being kept on file in the right order and are part of the evidence in the records.
 • A file can be physical or electronic.
File

An organised unit of records grouped together because they relate to the same subject, activity or transaction.

File

An organized unit of documents grouped together either for current use by the creator or in the process of archival arrangement, because they relate to the same subject, activity, or transaction. A file is usually the basic unit within a record series.

File Code

Numbers or symbols used to represent lengthy file titles. It identifies information for filing, reference, and disposition.

File format

The internal structure and/or encoding of a record or component which allows it to be presented into human-accessible form.

File Plan

A document containing the identifying number, title, description, and disposition authority of files held in an office.

File system

Het digitale adresboek van onder meer diskettes, vaste schijven en pendrives.

 • Hierin wordt opgeslagen op welke plek in het geheugen bepaalde informatie te vinden is.
Filing system

Het geheel aan afspraken, methoden en procedures, volgens welke (archief) documenten worden gerangschikt, geklasseerd, opgeborgen en gedocumenteerd.

Film

Reeks afbeeldingen, vervaardigd met behulp van fotografische techniek, waarop personen, objecten en situaties in beweging zijn vastgelegd en kunnen worden weergegeven.

Filologie

De wetenschap die de notatie, de transmissie en de receptie van teksten bestudeert.

Filter

Inrichting dienende tot afscheiden van ongewenste bestanddelen.

Financieel belang

Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Financieel management

Het sturende proces dat als doel heeft het maken, onderhouden en bewaken van een vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief kosteneffectieve informatievoorziening en een kosteneffectieve inzet van ICT middelen voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie.

Finding aid

Generieke term voor de aanduiding van enig soort van hulpmiddel om archiefbestanddelen te vinden.

Finding aid

The broadest term to cover any description or means of reference made or received by an archives service in the course of establishing administrative or intellectual control over archival material.

Fingerprint

A uniquely identifying string of numbers and characters used to authenticate public keys. This is the primary means for checking the authenticity of a key.

Fingerprint

Een overzicht van scores van in een document voorkomende begrippen, termen en woorden gerelateerd aan bijbehorende thesauri.

 • Dit overzicht vormt een unieke representatie van het betrokken document ten behoeve van de toegankelijkheid.
Firewall

Hardware of software dat het verkeer van en naar internet beoordeelt, en zo indringers buiten de deur probeert te houden.

Fiscal value

The value of records/archives for the conduct of current or future financial of fiscal business and/or as evidence thereof.

Fixity

The state or quality of being fixed.

Flame war

Internetterm voor een vurige scheldpartij.

Flashgeheugen

Compact geheugen zonder bewegende delen dat veel gebruikt wordt in onder meer pendrives en digitale camera’s.

Folder

A cover in which non-electronic records, belonging in the same dossier, are loosely kept, usually in chronological order.

 • A dossier may be distributed across a number of folders.
Folder

An aggregation of records represented in a business system and allocated to a records category within the records classification scheme.

 • A folder is constituted of metadata that may be inherited from the parent (records category) and passed on to a child (record).
Folksonomy

Folksonomy is een samentrekking van folk(s) en taxonomy, wat zoveel wil zeggen als‘metadatering door de internetgemeenschap’.

 • De traditionele toekenning van trefwoorden volgens bibliotheektechnische principes (zoals bij taxonomie) is hierbij nauwelijks aan de orde.
 • Doordat folksonomy op zeer uitgebreide schaal wordt toegepast, ontstaan als van zelf trefwoorden waar iedereen goed mee om kan gaan.
Folksonomy

Folksonomy is the result of personal free tagging of information and objects (anything with a URL) for one's own retrival.

 • The tagging is done in a social environment (usually shared and open to others).
 • Folksonomy is created from the act of tagging by the person consuming the information.
Fonds

Een fonds is een in dezelfde archiefbewaarplaats berustende groep gelijksoortige of verwante archieven.

Fonds

The whole of the documents, regardless of form or medium, organically created and/or accumulated and used by a particular person, family, or corporate body in the course of that creator's activities and functions.

Form

A class of documents distinguished on the basis of common physical (e.g., water colour, drawing) and/or intellectual (e.g., diary, journal, day book, minute book) characteristics of a document.

Form

The type or kind of material comprising a unit of description, e.g., letters, minute books.

Form data

One of the three types of stored digital data used to produce or reproduce a digital document, they enable the system to reproduce the document in correct form.

Form of transmission

The form that the record has when it is received.

Formaat

Formaat is de specificatie van een bestandstype.

Formaat

De technische en logische structuur van een digitale gegevensdrager.

Formal title

A title which appears prominently on or in the archival material being described.

Format

The physical form (such as paper or microfilm) or computer file format in which a record is maintained.

Format

Verzamelnaam om een aantal eigenschappen van gegevens elementen aan te duiden, zoals indeling, klasse, type

Formele ontologie

Een gecontroleerde woordenschat uitgedrukt in een "ontologie presentatie taal".

 • Deze taal heeft een grammatica om woordenschattermen te gebruiken, om iets betekenisvols uit te drukken, binnen een specifiek domein.
Formele ontsluiting

Het toegankelijk maken van een informatiedrager aan de hand van haar formele kenmerken, waarbij niet wordt gelet op inhoudelijke kenmerken;

 • de informatiedrager wordt terugvindbaar gemaakt door middel van een bibliografische beschrijving en de bouw van een catalogus
Formele titel

Een titel die duidelijk herkenbaar aanwezig is op of in het te beschrijven archiefmateriaal.

Formulier

Document in de vorm van standaardgegevens of standaardteksten die met bijzondere gegevens moeten worden in- of aangevuld of aangepast.

Formulier

Een ten dienste van een gegeven procedure in oplage aangemaakt invulmodel, ingericht om informatie systematisch, doelmatig en volledig te kunnen vastleggen, lezen, bewerken en transporteren.

Formulierboek

Formulier in boekvorm.

Formulierboeken

Formulierboeken bevatten geen formulieren maar voorbeelden of modellen van op te stellen brieven, akten en dergelijke

Foto

Afbeelding vervaardigd door chemische of fysische inwerking van weerkaatst of uitgestraald licht op een gegevensdrager .

Fotoblog

Een website waarvan de content uit foto’s bestaat, eventueel aangevuld met tekst. Het verschil met een weblog is dat op een fotoblog de foto’s centraal staan; ze zijn niet als illustraties bij de tekst bedoeld.

 • Op de meeste fotoblogs kunnen bezoekers commentaar op de beelden geven.
 • Hierbij plaatsen ze vaak een link naar hun eigen site, waardoor er een community kan ontstaan.
Free-rider problem

A situation arising when goods are nonrival in consumption, when benefits accrue to those who don‟t pay for them.

 • For example, the costs of preserving digital assets may be borne by one organization, but the benefits accrue to many.
Freeze

The suspension or extension of the disposition of temporary records that cannot be destroyed on schedule because of special circumstances, such as a court order or an investigation, that requires a temporary extension of the approved retention period.

Frequently asked questions

Een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden, om te voorkomen dat telkens hetzelfde wordt gevraagd.

Fritsfratslijst

Lijst met opsomming van de nummers van de archiefbestanddelen.

Front-office

Dat deel van de organisatie waarin het werkelijke contact tussen medewerker of ambtenaar en klant of burger plaatsvindt.

Front-office

Plek waar de klant contact maakt met de organisatie. Dit kan via de balie zijn maar ook per telefoon, e-mail, post of via de website

FUD

Fear, uncertainty and doubt. Dit is het zaaien van twijfels over de kwaliteit en continuiteit van concurrenten en hun producten.

Full disclosure

Beveiligingsfilosofie waarbij kwetsbaarheden in computer systemen openbaar worden gemaakt.

Full text retrieval

Zoekmethode waarbij de volledige inhoud van documenten kan worden doorzocht.

Functiescheiding

Het uit controle-overwegingen aanbrengen van een splitsing in taken en bevoegdheden die samenhangen met administratief handelen, over verschillende daartoe aangewezen functionarissen.

 • Als voorbeeld kan worden genoemd het geval dat een functionaris gemachtigd is een verplichting aan te gaan en dat een andere functionaris gemachtigd is de uit deze verplichting voortvloeiende betaling(-en) te verrichten.
Function

All of the activities aimed to accomplish one purpose, considered abstractly.

Function

Any high level purpose, responsibility or task assigned to the accountability agenda of a corporate body by legislation, policy or mandate. Functions may be decomposed into sets of co-ordinated operations such as subfunctions, business processes, activities, tasks or transactions.

Function
 1. The first level of a business classification scheme. Functions represent the major responsibilities that are managed by the organisation to fulfil its goals.
 2. The largest unit of business activity in an organisation in an organisation or jurisdiction.
Function

Functions represent the major responsibilities that are managed by an organization to fulfil its goals. Functions are high-layer aggregates of the organization's activities.

Function creep

Onder druk veranderen van de functie en gebruik van informatie voor een ander doel dan waarvoor die informatie is verzameld of wordt verwerkt.

Functional analysis

Grouping together of all the processes undertaken to achieve a specific, strategic, goal of an organization, which uncovers relationships between functions, processes and transactions which have implications for managing records.

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer zorgt voor het realiseren van gewenste wijzigingen in de geautomatiseerdeén niet-geautomatiseerde informatievoorziening.

Functioneel beginsel

Het functioneel beginsel is het beginsel, dat zowel bij de vorming als bij de herordening van een archief de afdelingen behoren te worden bepaald door de taakonderdelen van het bestuur, dat of de persoon, die het archief vormt of heeft gevormd

Functioneel beheer

Functioneel beheer is dat deel van een organisatie dat zich bezighoudt met de sturing van de informatievoorziening, het vormgeven en aanpassen ervan en het instandhouden en bewaken an de informatievoorziening.Hierbij gaat het niet logisch gebruik ervan.

Functioneel beheer

Het functioneel beheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van de functionaliteit van een ICT-voorziening.

 • Het functioneel beheer werkt eigenlijk naar twee kanten. In de eerste plaats buit het functioneel beheer de gebruiksmogelijkheden uit door de gebruikerspopulatie te wijzen op een - soms nieuwe - manier van werken die maximaal gebruik maakt van de reeds aanwezige functies.
 • Anderzijds volgt het functionele beheer idealiter ook nauwlettend hoe de ICT-voorziening gebruikt wordt, welke onvolkomenheden erin zitten en wat de wensen zijn van de gebruikerspopulatie die tot wijziging van de voorziening kunnen leiden.
 • Ook wanneer wet- en regelgeving verandert, kan het noodzakelijk zijn dat wijzigingen worden aangebracht en het functioneel beheer houdt dat in de gaten.
Functioneel ontwerp

Een functioneel ontwerp is de vertaling van een concept naar gewenste functionaliteiten op detailniveau.

Functioneel ontwerp

Beschrijving van de functies die een produkt dan wel dienst voor de gebruiker moet vervullen.

Go to top

G

Gateway

A gateway is an intermediary which acts as a server on behalf of some other server with the purpose of supplying resources or resource manifestations from that other server. Clients using a gateway know the gateway is present but does not know that it is an intermediary.

Gateway

Een combinatie van hardware en software die twee verschillende netwerken met elkaar verbindt. In online betalingssystemen worden gateways gebruikt om via Internet binnengekomen klantgegevens te kunnen verifiëren op de gesloten datacircuits van creditcard bedrijven.

Geadresseerde

De naam van de organisatie of individu waaraan een record is geadresseerd.

Geautomatiseerde informatievoorziening

Dat deel van de totale informatievoorziening dat wordt uitgevoerd met behulp van programmatuur (software) en apparatuur (hardware).

Geautoriseerde beschrijving

De geautoriseerde naam gecombineerd met andere gegevenselementen die de bewuste entiteit identificeren en beschrijven en eventueel verwijzen naar andere gerelateerde geautoriseerde beschrijvingen.

Gebruikersondersteuning

Het proces dat zich richt op het ondersteunen van de eindgebruikers en andere afnemers van informatie uit de geautomatiseerde systemen.

Gebruikersperspectief

Het perspectief van functioneel beheer.

Gebruikersprofiel

Één of meer rollen die aan een gebruiker zijn toegekend.

Gebruiksaanwijzing

Aanwijzing hoe men iets behoorlijk gebruiken moet, bij het voorwerp of de stof toegevoegd of behorend.

Gebruiksbeheer

Gebruiksbeheer omvat de processen die er voor zorgen dat er een continue en optimale ondersteuning plaatsvindt bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening door eindgebruikers.

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid is de mate waarin gebruikers op effectieve, efficiënte en bevredigende wijze toegang krijgen tot de functionaliteit van een systeem om hun specifieke doelen te bereiken.

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid is de effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid waarmee bepaalde gebruikers specifieke doelen in bepaalde omgevingen bereiken.

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid is het gemak waarmee een gebruiker leert te werken met, invoer prepareert voor, en output interpreteert van een systeem of component.

Gecontroleerde trefwoordenlijst

Een gesloten lijst van termen of aanduidingen, zoals afkortingen van de namen van steden of landen, of de namen van de diverse cartografische projecties.

Gecontroleerde woordenschat

Een lijst van termen die expliciet worden opgesomd.

 • Deze lijst wordt gecontroleerd door en is beschikbaar via een instantie die zorg draagt voor de registratie van deze gecontroleerde woordenschat.
Gedigitaliseerde handtekening

Een digitale herbruikbare kopie van een natte handtekening.

Gedrag

Geheel van dynamische en interactieve kenmerken van archiefbescheiden
a. bij raadpleging of gebruik ten tijde van het ontvangen of opmaken van de archiefbescheiden door het overheidsorgaan; en
b. die voor het overheidsorgaan kenbaar moeten zijn voor de uitvoering van het betreffende werkproces.

Gedrag

Geheel van dynamische en interactieve kenmerken van een (digitaal) archiefstuk bij de raadpleging of het gebruik ervan.

Gegeven

Ondeelbaar of samengesteld element waaraan een betekenis wordt of kan worden toegekend op zodanige wijze dat dit zowel door mensen als door machines kan worden overgebracht, geïnterpreteerd en/of verwerkt.

Gegeven

Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Gegeven

Een gegeven is een feit of een begrip uit de werkelijkheid in een vorm die geschikt is voor communicatie, interpretatie, en verwerking tot informatie door mens en machine

Gegeven

Een gegeven is niet meer dan een feit. Informatie ontstaat wanneer gegevens in een bepaald referentiekader worden geplaatst. Informatie wordt daardoor kennisverreikend. Informatie leidt tot actie. Informatie is de betekenis die de ontvanger krachtens ervaring of afspraak aan een gegeven toekent.

Gegeven

Een eenheid van informatie die in een dienst verwerkt wordt. Het begrip is niet beperkt tot gegevens die de gebruiker expliciet zelf opgeeft of beschikbaar heeft. Het tijdstip waarop een dienst gestart en het IP-adres waarvandaan een browser een dienst opvraagt zijn bijvoorbeeld ook gegevens.

Gegevens

Gegevens zijn feiten en begrippen, weergegeven in een vorm die geschikt is voor het communiceren, interpreteren en verwerken tot informatie, hetzij door de mens, hetzij door automatische middelen, dan wel door beide.

Gegevens

Iedere groep operands of factoren, opgebouwd uit getallen, alfabetische tekens of symbolen die een willekeurige voorwaarde, waarde of toestand aanduidt. Het woord gegevens moet worden onderscheiden van informatie (datgene wat door gegevens wordt getransporteerd) en van programma's (programma-opdrachten bewerken gegevens).

Gegevens

De geformaliseerde voorstellingen van feiten en gedachten, geschikt om door middel van een ander proces te worden overgebracht.

Gegevens over gezondheid

Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.

Gegevensbank

Een register in digitale vorm.

Gegevensbank

Een verzameling centraal beheerde, permanent opgeslagen gegevens, die op elk tijdstip voor verschillende toepassingen beschikbaar moet zijn.

Gegevensbanksysteem

Gegevensbank + DBMS (database management systeem)

Gegevensdrager

Een door een mens- en/of machine-leesbaar medium, geschikt om gegevens op vast te leggen en weer te geven.

Gegevensdrager

Materiaal waarop of waarin gegevens worden vastgelegd.

Gegevenselement

Een combinatie van karakters of bytes, die verwijzen naar een onderscheiden informatieonderdeel, zoals naam, adres of leeftijd.

Gegevenselement

Een onderdeel van een gegeven dat op zichzelf geen feit, begrip of aanwijzing is.

Gegevensmagazijn

Het geheel van gegevens afkomstig uit basisregistraties dat gebruikt wordt voor de ondersteuning van de processen in de digitale loketten.

Gegevensmodel

Een middel waarmee - de structuur van de gegevens kan worden aangegeven; - de restricties op de gegevens omschreven kunnen worden (constraints) en - de operaties op de gegevens gespecificeerd kunnen worden.

Gegevensomzetting

Het volgens vaste regels veranderen van de presentatie van gegevens waarbij hun betekenis volledig behouden blijft.

Gegevensoverdracht

Het op welke wijze dan ook overbrengen van informatie van de eene opslag- of verwerkingslocatie naar de andere.

Gegevensoverzetting

Het overbrengen van gegevens van de ene gegevensdrager op een andere zonder significante verandering van betekenis.

Gegevensverwerking

Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding, of enige andere vorm van terbeschikkingstellen, samenbrengen met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Gegevensverwerking

Het manuaal of machinaal verwerken van informatie, zodat deze meer geschikt wordt voor gebruik of nieuwe informatie ontstaat.

Gegevenswoordenboek

Een gestandaardiseerd overzicht van (meta)data-elementen met per (meta)data-element de unieke naam, de te hanteren definitie, een toelichtende omschrijving, het gegevenstype en de veldlengte.

Gekwalificeerd certificaat

Een certificaat dat voldoet aan de eisen van de wet en is afgegeven door een certificatiedienstverlener die voldoet aan de eisen van de wet.

Geluidsdocument

Document dat gesproken woorden of andere geluiden bevat, die met behulp van apparaten hoorbaar kunnen worden gereproduceerd.

Geluidsfilm

Een film voorzien van synchroon geluid.

General Public License

GPL

Generalisatie

Generalisatie op typeniveau is de beschrijving van een verzameling typen met gezamenlijke kenmerken in een algemeen type. Overeenkomsten worden vastgehouden en verschillen juist weggeabstraheerd.

Genetische gegevens

Persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een biologisch monster van die natuurlijke persoon.

GEO-data

Een lijnvormig geo-object heeft minimaal een beginpunt en een eindpunt, die niet samenvallen. Een lijnvormig geo-object heeft een lengte.

Geo-informatie

Informatie over statische en dynamische objecten, reëel of virtueel, die ruimtelijk zijn te positioneren en te beschrijven.

Geo-object

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect geassioceerd is met een locatie relatief ten opzichte van het aardoppervlak. Een fenomeen in de werkelijkheid dat onafhankelijk van andere fenomenen bestaat en afzonderlijk is te herkennen (bijv. een weg, een gebouw).

Geografisch Kernbestand

Basisbestand voor alle gebruikers van geo-informatie, geschikt als ondergrond en voor GIS-analyses.

 • Dit begrip stamt uit de jaren '90 van de vorige eeuw en was bedoeld als neutrale omschrijving van een in Nederland te realiseren geografisch basisbestand.
Geometrie

De meetkunde of geometrie is het onderdeel van de wiskunde dat zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen en andere eigenschappen van vlakke en ruimtelijke figuren.

Geometrische eigenschappen

Geometrische eigenschappen leggen de locatie en vorm van het geo-object vast.

Geordende en toegankelijke staat

Een samenstel van ontsluitingstechnische en toelichtende voorzieningen die tezamen bewerkstelligen, dat derden (vrijwel) zonder tussenkomst van de archiefvormer of beheerder/archivaris, ter beantwoording van een bepaalde vraag in elk geval de benodigde archiefbewaarplaatsen of archiefruimten, archieven of bestanden en archiefbestanddelen of bestanddeel gericht kunnen traceren en opvragen.

Geordende staat

Toestand van een archief waarin de archiefbestanddelen zodanig zijn geordend, dat zij binnen een redelijke tijd gevonden en raadpleegbaar gemaakt kunnen worden.

Geordende staat

Toestand van een gegevensverzameling waarbij een logische structuur aanwezig is waardoor bij raadpleging de fysieke opslagstructuur transparant is.

Geordende staat

Informatie is zodanig is gestructureerd en opgeslagen dat het snel terug te vinden is (vindbaarheid, tijdigheid).

Geschakelde selectie

Selectie eerst op basis van het administratieve belang en daarbinnen op blijvend historisch belang.

Geschrift

Iedere drager van verstaanbare leestekens die - in onderling verband - een gedachte en inhoud vertolken.

Geschriftenbescherming

Elk geschrift, of dat nu origineel is of niet, is auteursrechtelijk beschermd tegen kopiëren als de maker van het geschrift de bedoeling had het te publiceren.

Gestructureerde informatie

De betekenis van de kleinste eenheid (getal of lettercombinatie) wordt bepaald door de plaats op de informatiedrager bijvoorbeeld rubrieken op een voorgedrukt formulier of velden in een computergeheugen.

 • Gestructureerde informatie kan door een computer worden geïnterpreteerd (er kan nieuwe informatie uit worden afgeleid, bijvoorbeeld door rekenkundige bewerkingen) 
Geverifieerd e-mailadres

E-mail adres van een burger, bedrijf of andere overheid waarvan het bestaan en de bruikbaarheid voor het elektronisch bestuurlijk verkeer door een bestuursorgaan is vastgesteld.

Gewoonte

De gewoonte, oftewel het bestendig gebruik in een bepaalde maatschappelijke kring is een verschijnsel, dat door de rechter geconstateerd kan worden als een feit en daarna als rechtsregel geformuleerd kan worden.

 • Voor de rechtelijke ingreep bezat de gewoonte al rechtskarakter, de rechter erkent de gewoonte als regel en formuleert hem en dat is een principieel ander verschijnsel dan de zelfstandige regelvorming, die de rechter verricht bij het invullen van vage normen.
 • De gewoonte is een rechtsbron, zoals de wet, de verdragen en de rechtspraak.
Gezinsregister

De verzameling gezinskaarten van de tot de bevolking van de gemeente behorende gezinnen, samenwoningen en afzonderlijk levende personen.

GFO

Een standaard voor gegevensontsluiting binnen gemeenten.

 • Gemeentelijk functioneel ontwerp.
 • Het GFO-Zaken beschrijft de set van gegevens– sleutelgegevens – die als standaard geldt om centraal de basiskenmerken van een ‘zaak’ te kunnen verzamelen en om gegevens uit verspreide informatiesystemen te kunnen halen.
 • Een zaak is bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning of een uitkering.
 • Het GFO-Zaken geeft antwoord op de vraagom welke sleutelgegevens het ten minste gaat, definieert deze en geeft de technische specificaties.
 • Het GFO-Zaken vormt zo een belangrijke leidraad voor procesontwerpers en softwareontwikkelaars.
Gids

Naslagwerk in alfabetische, chronologische of systematische volgorde ter identificatie en localisering van personen, corporaties, voorwerpen, instellingen of plaatsen.

Gigabyte

1024 megabytes = 1073741824 bytes

GIS

Met dit systeem kan administratieve en geometrische informatie (ook wel vastgoedinformatie) worden gecombineerd in een presentatie.

 • Geografisch informatiesysteem
 • Er kan dus een gebied op een kaart worden geselecteerd, waarna er allerlei informatie over dat gebied verschijnt.
 • Zo wordt bijvoorbeeld inéén oogopslag duidelijk hoeveel industriële bedrijven zich in een bepaald gebied bevinden.
GIS

Programma voor het beheren en bewerken van geografische informatie.

Glossarium

Lijst van niet courante woorden in een zekere taal en veelal behorend tot een bepaald vakgebied, voorzien van een verklaring.

Glossary

A glossary is the authoritative list of terms and definitions.

GML

Taal die gebruikt wordt voor de definitie, codering en het transport van geografische data via het Internet.

 • De syntax is gebaseerd op XML en OGC simple feature specificaties.
Goede staat

Zodanige toestand van de gegevensdrager dat de daarop vastgelegde gegevens gedurende de vastgestelde bewaartermijn tot informatie kunnen worden verwerkt.

Goede staat

De techniek voor verwerking van informatie is zodanig dat veilige bewaring (langdurig) mogelijk is (authenticiteit, duurzaamheid) en dat informatie altijd leesbaar is (leesbaarheid).

Goede staat

Toestand van documenten, waarin deze bestaan uit voldoende duurzame materialen, in voldoende duurzame verpakking en onbeschadigd zijn, dan wel deze zo nodig in een zo veel mogelijk overeenkomstige toestand zijn gebracht, en waarbij deze zonder waarneembare schadelijke gevolgen kunnen worden geraadpleegd.

Goede staat

Goede staat is een zodanige materiele staat van informatiedrager en daarop vastgelegde informatie, alsmede een zodanige materiele verzorging, dat raadpleging door onderzoekers nu en in de toekomst mogelijk blijft.

Goedschrift

Een handmatig door een schuldenaar onder een schuldbekentenis geschreven verklaring dat hij "goed is voor het terugbetalen van het bedrag van de lening met renten en kosten".

Governance

Het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen beheersen en toezichthouden van een overheidsorganisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

Governance

A framework for decision and accountability that produces desirable outcomes within the organization.

 • The governance framework determines the what, who, and how of enterprise decision-making.
Government governance

Government governance (GoGo) waarborgt de onderlinge samenhang van de manier van sturen, beheersen en toezicht houden van een overheidsorganisatie.

 • Het doel hiervan is een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen. Ook
GPS

Een netwerk van tenminste 24 satellieten van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

 • Global positioning system
 • Met GPS kan overal ter wereld genavigeerd worden, al wordt in oorlogsgebieden de nauwkeurigheid van het systeem soms kunstmatig verlaagd.
Grafiek

Document dat kwantitatieve gegevens weergeeft in lijnen, vlakken en symbolen.

Granulariteitsbepaling

Het vaststellen van de omvang van activiteiten

Graphic

A representation of an object or outline of a figure, plan, or sketch by means of lines; a representation of an object formed by drawing.

Graphical user interface

A graphical, rather than purely textual, user interface to a computer (for example, windows-style interface).

Grensoverschrijdende verwerking

a) verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van vestigingen in meer dan één lidstaat van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie die in meer dan één lidstaat is gevestigd; of 
b) verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van één vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of van een verwerker in de Unie, waardoor in meer dan één lidstaat betrokkenen wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden;

Grey hat

Hackers die niet eenvoudig zijn in te delen als white dat of black hat. Grey hats zijn hackers die, in tegenstelling tot white hats, zich niet altijd aan de wet houden. Ze doen dat echter niet uit winstbejag, zoals black hats, maar uit persoonlijke overtuiging of morele overwegingen.

Grid computing

De techniek waarbij meerdere systemen worden verenigd tot een virtueel systeem ongeacht het onderliggende hardware en/of software platform.

Groep van belanghebbenden

Elke groep van organisaties, instanties, afdelingen of personen die een bepaald belang delen.

Groepering

Dit is het abstractieprincipe waarbij een relatie tussen entiteiten van hetzelfde type, in de vorm van een overeenkomstige eigenschap, wordt gezien als een nieuwe entiteit(type) van een hoger niveau. Soms ook associatie.

Grondroerder

Iedereen die mechanische werkzaamheden in de grond wil verrichten.

Grondvlak van een keten

Analyseniveau voor ketensamenwerking en keteninformatisering waarop men zich kan voorstellen dat ketenpartners met elkaar samenwerken en waarop interne bronregisters van ketenpartners zich bevinden.

Grootboek
 1. Register waarin de samenstelling van de bezittingen, de schulden en het vermogen alsmede de veranderingen daarin onder hoofden van rekening worden opgenomen.
 2. Register waarin inkomsten en uitgaven per post van de rekening worden opgenomen.
Grootboek

Een grootboek is een geschrift, waarin bezittingen en schulden onder hoofden van rekening worden geboekt.

Grootschalige basiskaart Nederland

De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is de meest gedetailleerde topografische basiskaart voor heel Nederland.

 • In bebouwde gebieden is de schaal 1:500 of 1:1.000 en in landelijke gebieden 1:2.000.
 • De kaart wordt voornamelijk gebruikt voor beheersdoeleinden bij gemeenten en nutsbedrijven.
Grosse

1. Expeditie van een akte . 2. Authentiek afschrift of authentiek uittreksel van een akte in de vorm waarin deze aan de belanghebbende partij of partijen wordt

Gutmann-methode

Gutmann-methode Bijzondeer grondige methode om informatie te wissen, en wel door deze 35 keer (!) te overschrijven met zinloze informatie.

Go to top

H

Hacken

Het vaak op creatieve wijze zoeken naar gaten in of nieuwe mogelijkheden van een systeem.

 • Meestal houden hackers zich bezig met technologie, maar ook het menselijk gedrag is soms hun doelwit.
Hacker

Verzamelnaam voor fanatieke computergebruikers van diverse pluimage.

 • Subsoorten zijn: de white hat, de grey hat, de black hat en de hacktivist.
 • Ook scriptkiddies worden vaak, ten onrechte, tot de hackers gerekend.
Hacktivist

Politiek dan wel sociaal geëngageerde hacker, die een scala aan technische gereedschappen gebruikt om zijn doelen te verwezenlijken.

Handakten

Het persoonlijke archief van de ambtenaar.

Handboek

Document dat de basiskennis van een kunst, wetenschap of techniek geeft.

Handeling

Een complex van activiteiten, gericht op de omgeving, voor de verrichting waarvan een [overheids]orgaan op grond van attributie of of delegatie verantwoordelijkheid draagt en die door dat orgaan worden verricht of onder de verantwoordelijkheid van het orgaan door mandatering door een of meerdere organisaties of organisatieleden worden verricht.

Handeling

In de zin van Rechtshandeling. Handeling verricht met de bedoeling bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen. Worden geen handelingen beoogd, dan worden die handelingen als andere handelingen geclassificeerd. (NBW titel 3.2)

Handeling

Complex van activiteiten gericht op het tot stand brengen van een product dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.

Handeling

Een handeling is een complex van activiteiten (concrete werkzaamheden, dat ter vervulling van een bepaalde taak verricht wordt en dat een product oplevert.

Handeling

Een daad die gebaseerd is op een zelfstandige bevoegdheid van een actor

Handeling

- Formele activiteit op basis van een opdracht/afspraak n gebeurtenis

Handeling

Een complex van activiteiten ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid

Handelingenbank

Een systematische registratie van handelingen waarmee een relatie wordt gelegd tussen informatie
- en de archiefvormer met zijn bedrijfsprocessen, producten, taken en beleidsvelden;
- en andere gerelateerde processen;
- en risico's, verantwoordelijkheden, autorisaties, bewaartermijnen en ordeningskenmerken;
- en de technieken die worden gebruikt voor opslag, verwerking en bewaring;
- en de grondslagen.

Handelingenbanknummer

Unieke identificatie van een handeling in een handelingenbank.

Handle

Een duurzaam digitaal handvat.

Handleiding

Document dat inleidende informatie verschaft met het doel de lezer in staat te stellen een bepaalde handeling uit te voeren.

Handleiding

Een handleiding is een niet openbare schriftelijke mededeling van descriptieve aard die wordt gebruikt voor:

 • Het toelichten van een wet(sbepaling);
 • Het toelichten van een bepaalde praktijk;
 • Het verschaffen van andere informatie.
Handoff

Mechanism for transferring custody and/or preservation responsibility from one party to another.

Handtekening

De naam van de ondertekenaar in leestekens, al of niet met zijn voornaam of voorletters, gesteld in het handschrift van de ondertekenaar, waarbij individualisering mogelijk is.

Hash

Uniek serienummer dat de computer berekent op basis van de inhoud van een bestand, bijvoorbeeld een document, afbeelding of muziekstuk.

 • Bij een veelgebruikte hashmethode zoals MD5 leidt de verandering vanéén cijfer of letter in het bestand al tot een ander serienummer, en dus tot bewijs dat er met het oorspronkelijke bestand is geknoeid.
Herformatteren

Het herformatteren van gegevens is het kopieren van gegevens naar een andere binaire code.

Hergebruik

Het gebruik van gegevens op een andere manier dan waarvoor ze in eerste instantie waren bijeengebracht.

Heritage

Legacy from the past, what we live with today, and what should be passed from generation to generation because of its significance and value.

Herkomst

De relatie tussen archiefstukken en de organisaties of personen die ze hebben gevormd, bijeengebracht en/of beheerd en gebruikt bij de uitvoering van persoonlijke of gemeenschappelijke activiteiten.

Herscannen

Het opnieuw scannen van analoge documenten om een geconstateerde fout of onregelmatigheid in de digitale versie die bij het eerdere scannen van deze documenten zijn ontstaan te herstellen.

Heuristiek

De wetenschap, de leer of de kunst van het vinden

Historiciteit

De mate waarin de actualiteit van de gegevens in de context van de tijd wordt vastgehouden, waardoor het mogelijk wordt integriteit, authenticiteit, en controleerbaarheid gedurende de bewaartermijn van de gegevens in stand te houden.

Hiërarchische relatie

Deel of genus-speciale relatie tussen begrippen; wordt gelegd door middel van verwijzingen in de ontsluitingsmethode

HMA

Onderzoek naar de inhoudelijk-historische ontwikkelingen op een in een RIO beschreven beleidsterrein.

HMA-plus

Een beschrijving en analyse van de algemene en langlopende maatschappelijke trends en ontwikkelingen, de bijzondere, meer door actualiteit en incidenten bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen, de eventuele trendbreuken die daarvan het gevolg zijn en, tenslotte, de intensieve of opmerkelijke interactie tussen overheid en burger of tussen burgers onderling.

Hoax

Fantasieverhaal, vaak over volstrekt irreële computergevaren.

Holdings

Het geheel van archieven in het beheer van een archiefinstelling

Homoniem
 1. Gelijkluidend woord van afwijkende betekenis.
 2. Gelijkluidend maar in betekenis verschillend.
Homoniem

Verschillende objecten worden met dezelfde naam aangeduid.

Honeypot

Computer die een aantrekkelijk doelwit voor hackers lijkt, maar in werkelijkheid een valstrik is om black hats in de val te lokken.

Hoofdvestiging

a) met betrekking tot een verwerkingsverantwoordelijke die vestigingen heeft in meer dan één lidstaat, de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gelegen, tenzij de beslissingen over de doelstellingen van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens worden genomen in een andere vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke die zich eveneens in de Unie bevindt, en die tevens gemachtigd is die beslissingen uit te voeren, in welk geval de vestiging waar die beslissingen worden genomen als de hoofdvestiging wordt beschouwd; 

b) met betrekking tot een verwerker die vestigingen in meer dan één lidstaat heeft, de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gelegen of, wanneer de verwerker geen centrale administratie in de Unie heeft, de vestiging van de verwerker in de Unie waar de voornaamste verwerkingsactiviteiten in het kader van de activiteiten van een vestiging van de verwerker plaatsvinden, voor zover op de verwerker krachtens deze verordening specifieke verplichtingen rusten;

Hoofdwoord

Ingangselement in een alfabetische catalogus of bibliografie.

Host page

A Web page identified by a URI containing an (authority) component but where the (path) component is either empty or simply consists of a single "/" only.

Hot spot

Plek waar de meest opmerkelijke interactie tussen burger en overheid plaatsvindt.

Hot spot

Item/onderwerp/thema dat op een bepaald moment centraal in de aandacht staat en een aantoonbare invloed heeft gehad in de samenleving.

Houder

Dit is degene die zeggenschap heeft over de in de registratie opgenomen persoonsgegevens.

HRM

Human Resource Management.

Huisarchief

Een huisarchief is een overgeleverde combinatie van archieven van personen of families die hetzelfde perceel of landgoed hebben bewoond.

Huiselijke papieren

Het geheel van registers, brieven, kaarten, tekeningen en andere bescheiden die betrekking hebben op het huis, de familie en het huishouden in brede zin.

 • De administratie van eigen vermogen valt ook daaronder.
 • Dit zijn onderhandse akten
Hulpadministratie

Een registratie waarvan de gegevens geheel of gedeeltelijk, al dan niet in geaggregeerde vorm, in andere primaire registraties worden opgenomen.

Hulpdepot

Een archiefruimte of archiefbewaarplaats buiten het eigen gebouw.

Hulptabel

Deel van een classificatiesysteem dat gegevens bevat die voor twee of meer klassen kunnen worden gebruikt

Human factors

The study of how humans behave physically and psychologically in relation to particular environments, products or services.

 • In a typical human factors or usability study, a group of hired or volunteer test subjects that represent future end-users is given tasks to do with a working prototype or early version of a product.
Hybrid file

A set of related digital files and physical files.

 • Both files are held in a tightly bound relationship within the business system and managed as a single object.
 • Records managed within a hybrid file deal with the same subject, activity or transaction.
Hybrid record
 1. A set of related digital and physical components that are linked by metadata in a tightly bound relationship and managed as a single record.
 2. A record consisting of electronic and non-electronic components.
 • The electronic record and its associated records management metadata is maintained within the electronic records management system together with the records management metadata relating to the non-electronic record.
Hybrid recordkeeping system

A recordkeeping system containing a combination of paper, electronic or other formats.

Hyperjacking

To gain control of huge stores of information through a single attack.

Hyperobject

Een object in een degelijke omvang en complexiteit dat het niet te bevatten is en daarom vaak wordt genegeerd.

Hyperoniem

Een woord dat de betekenis van een ander woord in dezelfde of een andere taal volledig omvat, maar geen synoniem is van dat andere woord.

 • Het hyperoniem heeft hierdoor altijd een ruimere betekenis dan het onderliggende woord, het hyponiem.
Hyponiem

Een woord waarvan de betekenis volledig wordt gedekt door een ander woord met een doorgaans ruimere betekenis.

Go to top

I

I-governance

Een raamwerk, gericht op het faciliteren, stroomlijnen en stimuleren van betekenisgeving aan gegevens(verzamelingen).

Iconiciteit

Vormgevingsprincipe waarbij de auteur in de (vooral visuele) presentatie van een tekst iets laat zien van wat er op inhoudelijk niveau aan de orde is.

Iconisch

Beeldend van aard, als een beeld.

ICT-beheer

Het up to date houden en exploiteren van ICT-infrastructuren en - applicaties en het inrichten en sturen van de organisatie om dit te realiseren.

Idempotent

Dit betekent dat het resultaat van een melding niet verandert ongeacht of de melding eens of meerdere malen ontvangen wordt.

Identificatie

Vaststelling dat een ontvangen of opgemaakt document, gezien de inhoud van belang is voor de bedrijfsvoering of de verantwoording. Hierdoor krijgt een document de status van archiefstuk.

Identificatie

Het noemen van attributen van een entiteit om deze in een bepaalde context uniek aan te duiden.

Identification

The act of giving a record or file a unique identity to provide evidence that it was created or captured. Identification involves recording brief descriptive information about the context of the record and its relation to other records.

Identificeren

Het bepalen aan de hand van bepaalde criteria of een document opgenomen moet worden in een archiefsysteem.

Identificerend kenmerk

Het attribuut of combinatie van attributen waarmee een entiteit uniek wordt geïdentificeerd.

Identificerende persoonsgegevens

Vaste gegevens die iemand uniek identificeren (naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats).

Identiteitsfraude

Iemand gebruikt met kwade bedoelingen de identiteit van iemand anders, bestaand of verzonnen.

 • Elk persoonsnummer, elke foto, handeling of gebeurtenis bevat suggesties, waaruit mensen afleiden wie ze tegenover zich hebben.
 • Identiteitsfraude kan overal plaatsvinden en op allerlei manieren, ook zonder identiteitsbewijs.
Identiteitsfraude

ldentiteitsfraude is het op opzettelijke wijze misbruik maken van andermans identiteitsgegevens om daarmee frauduleuze of anderszins criminele handelingen te verrichten.

Ideografie
 1. schrift waarin geen klank maar begrip tekens worden gebruikt
 2. uitdrukking van een idee
Image

An artificial imitation or representation of the external form of any object, or an optical appearance or counterpart of an object, such as is produced by rays of light, refracted as through a lens, or falling on a surface after passing through a small aperture.

 • A subset of image is moving images, which are visual images, with or without sound, that, when viewed, present the illusion of motion.
Imaging

Imaging is the digital capture, storage, manipulation and delivery of copies of analogue originals, which may be texts, manuscripts, pictures or other information types.

Imaging

Het maken van een afbeelding van een origineel door middel van scanning.

 • De afbeelding wordt opgeslagen op een magnetische- en/of een optische gegevensdrager.
 • De afbeelding kan alleen met software weer leesbaar gemaakt worden.
IMEI

Het serienummer van een mobiele telefoon, dat tijdens het bellen wordt meegestuurd.

Immaterieel erfgoed

Dit zijn gemeenschappelijke connotaties op basis van tradities, ideeën, geloof en het geheel aan normen, waarden en culturele prestaties van een cultuur

Implementatiestrategie

Strategie bij het doorvoeren van een verandering. Vanaf het idee tot de daadwerkelijke realisatie.

 • De volgende facetten spelen hierbij een rol: resultaat, plannen en sturen, ontwerpen en inrichten, communiceren, opleiden en trainen, verankeren en verbeteren, afsluiten en evalueren.
Impliciete metadata

Metadata die is opgenomen in de objecten zelf. Een ERMS moet in staat zijn deze over te nemen.

Implicit web request

A request that is initiated transparently by the Web client, without manual intervention on the part of the user, as an ancillary event corresponding to an explicit Web request.

Import

To receive electronic records and associated metadata into one er, either within the organisation or elsewhere.

IMSI

Het serienummer van een SIM kaart, dat tijdens het bellen wordt meegestuurd.

Inactive records

Records which are no longer needed for ongoing agency business.

Inbewaringgeving

Overdracht van archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten door de zorgdrager of archiefbeheerder aan een andere zorgdrager zonder dat eigendomsovergang plaatsvindt

Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Indecs

A framework for metadata to support commerce in intellectual property.

Indelingssytematiek

Dit is een systematiek die
- de oorspronkelijke orde (ordeningsplan) van het archief volgt; of zo dat onmogelijk of ongewenst is
- de inwendige organisatie van de archiefvormer volg; of zover dat onmogelijk is
- de taken en bemoeienissen van de archiefvormer, voor zover blijkend uit het archief, volgt; en
- voldoet aan de vereisten van alomvattendheid, exclusiviteit, inwendige cohesie, functionaliteit en expliciteit

Independent web page

A Web page that is not part of the Web site associated with its network location.

 • Specifically, it is not possible to reach the Web page in question by traversing a sequence of links internal to the Web site, beginning at the host page.
Index

Een index is een opgave van gegevens uitéén of meer archiefbestanddelen in een andere volgorde dan die, waarin zij in die bestanddelen voorkomen, met verwijzing naar de vindplaatsen.

Index
 1. Register van gegevens in een archiefstuk van grotere omvang of van archiefbescheiden in een archiefbestanddeel in een andere systematiek dan de volgorde waarin deze in het archiefstuk of archiefbestanddeel voorkomen onder opgave van de vindplaatsen van de gegevens en archiefbescheiden. 
 2. Register van gegevens in verbalen onder opgave van de vindplaatsen van de archiefbescheiden in de serie verbalen.
Indexeerdiepte

De mate waarin de inhoud van een publicatie wordt geanalyseerd en vervolgens geîndexeerd

Indexeerfase

Indexeren is het bewerkingsproces bij de onderwerpsontsluiting: het analyseren en toekennen van indextermen

Indexering

Proces van het vaststellen van zoekkenmerken om het terugzoeken van archiefbescheiden en/of informatie te vergemakkelijken.

Indexing

The process of establishing access points to facilitate retrieval of records and/or information.

Indexterm

Een gekozen onderwerpsingang die deel uitmaakt van een geheel van gestructureerde onderwerpsingangen, bijvoorbeeld classificatiecode, trefwoord, descriptor

Indicateur

Een indicateur is een agenda die bovendien de plaats van de stukken in het archief aangeeft.

Indicateur

ats van de afgehandelde archiefbescheiden in het archiefbestanddeel of archief is opgenomen.

Indication of action

The subject line(s) and/or the title at the top of a record.

Indication of attachment

The mention of autonomous items that have been linked inextricably to the record before transmission (i.e., added during its execution) in order for it to accomplish its purpose.

Inductief uitgangspunt

Afleiding van het algemene uit het bijzondere

Inference

The reasoning involved in drawing a conclusion or making a logical judgment on the basis of circumstantial evidence and prior conclusions rather than on the basis of direct observation.

Informatica

Het vakgebied dat zich bezighoudt met de theoretische studie van informatiesystemen en hun praktische realisatie in menselijke taken en machines waaronder computers.

Informatie

Gegevens die zodanig bijeen zijn gebracht en worden voorgesteld dat er betekenis aan kan worden toegekend.

Informatie

1 Feit dat wordt overgebracht;
2 Boodschap die een feit of begrip weergeeft in en communicatieproces met het doel kennis te vermeerderen;
3 De op grond van een afspraak aan gegevens toegekende betekenis.

Informatie

De betekenis die een belanghebbende geeft aan een of meer gegevens en waardoor deze beïnvloed wordt bij navolgende handelingen en beslissingen, noemen we informatie.

Informatie

Voor practische doeleinden synoniem met gegevens, tekst of andere wijzen van afbeelden van dingen of gedachten (heeft alleen in een bepaalde context met nadere aanduiding een bepaalde betekenis)

Informatie architectuur

De informatiearchitectuur beschrijft welke informatie nodig is om de bedrijfsvoering te ondersteunen, hoe deze informatie wordt gestructureerd en op welke wijze de informatie wordt uitgewisseld.

 • Hierbij wordt ook de rol van relevante stakeholders beschreven.
Informatie architectuur

De samenhangende structuur van de informatievoorziening in een organisatie.

 • Daarbij gaat het om informatiesystemen (applicaties), gegevens (content) en de wijze waarop applicaties onderling zijn gekoppeld (applicatie-integratie).
 • Bovendien omvat de informatiearchitectuur de manier waarop de informatievoorziening bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.
Informatie Portfoliomanagement

Portfoliomanagement stelt voor de gehele organisatie de contouren vast van de informatievoorziening en bepaalt welke veranderingen daarin nodig en mogelijk zijn.

Informatie- en archiefmanagement

efficiënte en systematische controle over het opmaken, ontvangen, onderhouden, gebruiken en schonen van archiefstukken, inclusief de processen voor het vastleggen en onderhouden van bewijs van en informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties in de vorm van archiefstukken

Informatie-apartheid

Discriminatie op basis van profielen

Informatie-infrastructuur

Alle permanent aanwezige, voor alle ketenpartners beschikbare en gemeenschappelijk beheerde informatievoorzieningen, zoals:
a. technische voorzieningen;
b. gegevens en kennis;
c. procedures of programma’s;
d. beheersorganisaties en -procedures.

Informatieanalyse

De analyse van de informatiestromen binnen een organisatie met haar gebruik.

Informatiebeheer

De zorg voor het verzamelen, vastleggen, gebruiken en verstrekken van informatie en voor het exploiteren van een informatiesysteem.

Informatiebeheer

De informatievoorziening en het beheer van de archiefbescheiden.

 • Dit is een containerbegrip. Het omvat
  • het procedurele en middelenaspect ('informatievoorziening') en
  • de inhoudelijke aspecten, i.c. de 'dingen' die worden beheerd ('archiefbescheiden').
Informatiebehoefte

Het totaal van wensen en eisen dat door de gebruikers van het systeem met betrekking tot de te verstrekken informatie geformuleerd wordt.

Informatiebeleid

Geheel van visies, uitspraken en voorschriften die richting geven aan de ontwikkeling en inrichting van de ICT-huishouding.

 • Deze ontwikkelingen hebben impact op de ICT-architectuur. Het informatiebeleid bestaat uit informatieplannen.
 • Het opstellen van informatiebeleid is bij voorkeur een periodiek terugkerende activiteit
Informatiebeleid

Een op bestuursniveau geëxpliciteerde samenhangende visie op het geheel van uitgangspunten, middelen en richtlijnen, welke er op is gericht steeds weer een evenwicht te vinden tussen de vraag naar informatie en het aanbod ervan met behulp van allerlei technieken.

 • Er wordt bewust bevorderd dat informatie daar en dan beschikbaar is waar dat nodig is voor de gemeentelijke taken.
Informatiebestand

Informatie, waarin een bepaalde fysieke of logische orde-ning gebracht is, of met een bestaand hulpmiddel gebracht kan worden.

Informatiecoördinatie

Het proces dat tot doel heeft alle plannen die gevolgen hebben voor de informatievoorziening op een lijn te brengen.

Informatiedrager

Document of plaatsvervanger van het document, bijvoorbeeld cataloguskaart

Informatiehuishouding

Omvat de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie.

 • Voor alle operationele bedrijfsprocessen vormt het fundament een adequaat ingerichte en professioneel gebruikte informatiehuishouding
Informatiehuishouding

De procesgebonden informatie die medewerkers creëren of gebruiken bij de uitoefening van hun taken. (Niet de basisregistraties)

Informatiemodel

Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.

Informatieobject

Geheel van gegevens met een eigen identiteit.

Informatieplan

Beschrijving van de gewenste Iinformatiehuishouding, inclusief actieplan (projectenkalender) voor de realisatie daarvan.

Informatieplan

Voortschrijdend meerjaren overzicht van lopende en voor de komende jaren voorgenomen al dan niet geautomatiseerde activiteiten voor de informatievoorziening van een bepaalde organisatie-eenheid.

Informatieplanning

Het ontwikkelen van een passende en toekomstgerichte informatievoorziening voor de (gewenste) organisatie.

Informatiestrategie voor een keten

Een duidelijke en toekomstvaste koers voor grootschalige informatie-uitwisseling in een specifieke keten.

Informatiestructuur

Geordend overzicht van de informatie op een bepaald gebied van informatievoorziening omschreven in termen van informatie- objecten en informatiekenmerken.

Informatiesysteem

m dat aan zijn gebruikers de informatie verschaft die nodig is voor het uitvoeren van activiteiten en het nemen van beslissingen.

Informatiesysteem

Een systeem voor het verzamelen, verwerken en/of bewaren van gegevens voor het verstrekken van informatie.

Informatiesysteem

Een informatiesysteem is het geheel van mensen, middelen, procedures en regels dat de informatievoorziening verzorgt.

Informatiesysteem

Geheel van bestanden, procedures, apparaten en daarbij benodigde hulpmiddelen, ingericht door een persoon of organisatie ten behoeve van de uitvoering van zijn of haar taken.

Informatiesysteem

Een samenhangend geheel van documentatie, procedures, apparatuur, programmatuur en ander materiaal, met behulp waarvan archiefbescheiden worden vervaardigd, geregistreerd, bewaard, bewerkt, verzonden, ontvangen, geraadpleegd en beschikbaar gesteld.

Informatiesysteem

Het geheel van de informatieverzamelingen, van opslag-, verwerkings- en communicatie-apparatuur met bijbehorende programmatuur en van de medewerkers en de procedures volgens welke ze werken ten behoeve van een bepaald doel.

Informatiesysteem

Een informatiesysteem is een systeem dat aan zijn gebruikers de informatie verschaft die nodig is voor het uitvoeren van activiteiten en het nemen van beslissingen.

Informatiesysteem

Een systeem voor het verzamelen, verwerken en/of bewaren van gegevens voor het verstrekken van informatie.

Informatiesysteem

Een informatiesysteem is het geheel van mensen, middelen, procedures en regels dat de informatievoorziening verzorgt.

Informatiesysteem

Een samenhangend geheel van documentatie, procedures, apparatuur, programmatuur en ander materiaal, met behulp waarvan archiefbescheiden worden vervaardigd, geregistreerd, bewaard, bewerkt, verzonden, ontvangen, geraadpleegd en beschikbaar gesteld.

Informatiesysteem

Het geheel van de informatieverzamelingen, van opslag-, verwerkings- en communicatie-apparatuur met bijbehorende programmatuur en van de medewerkers en de procedures volgens welke ze werken ten behoeve van een bepaald doel.

Informatiesysteem

Een systeem voor het verzamelen, verwerken en/of bewaren van gegevens voor het verstrekken van informatie.

Informatiesysteem

Het geheel van de informatieverzamelingen, van opslag-, verwerkings- en communicatie-apparatuur met bijbehorende programmatuur en van de medewerkers en de procedures volgens welke ze werken ten behoeve van een bepaald doel.

Informatiesysteem

Een samenhangend geheel van documentatie, procedures, apparatuur, programmatuur en ander materiaal, met behulp waarvan archiefbescheiden worden vervaardigd, geregistreerd, bewaard, bewerkt, verzonden, ontvangen, geraadpleegd en beschikbaar gesteld.

Informatiesysteem

Een informatiesysteem is het geheel van mensen, middelen, procedures en regels dat de informatievoorziening verzorgt.

Informatiesysteem

Een informatiesysteem is het geheel van mensen, middelen, procedures en regels dat de informatievoorziening verzorgt.

Informatiesysteem

m dat aan zijn gebruikers de informatie verschaft die nodig is voor het uitvoeren van activiteiten en het nemen van beslissingen.

Informatiesysteem

Een systeem voor het verzamelen, verwerken en/of bewaren van gegevens voor het verstrekken van informatie.

Informatiesysteem

Een samenhangend geheel van documentatie, procedures, apparatuur, programmatuur en ander materiaal, met behulp waarvan archiefbescheiden worden vervaardigd, geregistreerd, bewaard, bewerkt, verzonden, ontvangen, geraadpleegd en beschikbaar gesteld.

Informatiesysteem

Een systeem voor het verzamelen, verwerken en/of bewaren van gegevens voor het verstrekken van informatie.

Informatiesysteem

m dat aan zijn gebruikers de informatie verschaft die nodig is voor het uitvoeren van activiteiten en het nemen van beslissingen.

Informatiesysteem

Het geheel van de informatieverzamelingen, van opslag-, verwerkings- en communicatie-apparatuur met bijbehorende programmatuur en van de medewerkers en de procedures volgens welke ze werken ten behoeve van een bepaald doel.

Informatiesysteem

Een samenhangend geheel van documentatie, procedures, apparatuur, programmatuur en ander materiaal, met behulp waarvan archiefbescheiden worden vervaardigd, geregistreerd, bewaard, bewerkt, verzonden, ontvangen, geraadpleegd en beschikbaar gesteld.

Informatietaal

Een kunstmatige taal voor het ontsluiten van de inhoud en bepaalde formele aspecten van documenten.

Informatietaal

Een kunstmatige taal voor het ontsluiten van de inhoud en bepaalde formele aspecten van documenten.

Informatietaal

Een kunstmatige taal voor het ontsluiten van de inhoud en bepaalde formele aspecten van documenten.

Informatietaal

Een kunstmatige taal voor het ontsluiten van de inhoud en bepaalde formele aspecten van documenten.

Informatietaal

Een kunstmatige taal voor het ontsluiten van de inhoud en bepaalde formele aspecten van documenten.

Informatietype

Metabeschrijving van de kenmerken van informatie van een bepaald type zoals functie, eigenschappen, gedrag, opmaak en weergave, bestands- en opslagformaten.

Informatietype

Metabeschrijving van de kenmerken van informatie van een bepaald type zoals functie, eigenschappen, gedrag, opmaak en weergave, bestands- en opslagformaten.

Informatietype

Metabeschrijving van de kenmerken van informatie van een bepaald type zoals functie, eigenschappen, gedrag, opmaak en weergave, bestands- en opslagformaten.

Informatietype

Metabeschrijving van de kenmerken van informatie van een bepaald type zoals functie, eigenschappen, gedrag, opmaak en weergave, bestands- en opslagformaten.

Informatietype

Metabeschrijving van de kenmerken van informatie van een bepaald type zoals functie, eigenschappen, gedrag, opmaak en weergave, bestands- en opslagformaten.

Informatieve bescheiden

Bescheiden ontstaan door verdere bewerking en verwerking volgens vaste procedures zonder dat er afgewogen beslissingen genomen zijn. Ze hebben een micro karakter maar kunnen ook aggregaties bevatten.

Informatieve bescheiden

Bescheiden ontstaan door verdere bewerking en verwerking volgens vaste procedures zonder dat er afgewogen beslissingen genomen zijn. Ze hebben een micro karakter maar kunnen ook aggregaties bevatten.

Informatieve bescheiden

Bescheiden ontstaan door verdere bewerking en verwerking volgens vaste procedures zonder dat er afgewogen beslissingen genomen zijn. Ze hebben een micro karakter maar kunnen ook aggregaties bevatten.

Informatieve bescheiden

Bescheiden ontstaan door verdere bewerking en verwerking volgens vaste procedures zonder dat er afgewogen beslissingen genomen zijn. Ze hebben een micro karakter maar kunnen ook aggregaties bevatten.

Informatieve bescheiden

Bescheiden ontstaan door verdere bewerking en verwerking volgens vaste procedures zonder dat er afgewogen beslissingen genomen zijn. Ze hebben een micro karakter maar kunnen ook aggregaties bevatten.

Informatieve waarde

Informational value. The value of records/archives for reference and research deriving from the information they contain as distinct from their evidential value.

Informatieve waarde

Informational value. The value of records/archives for reference and research deriving from the information they contain as distinct from their evidential value.

Informatieve waarde

Informational value. The value of records/archives for reference and research deriving from the information they contain as distinct from their evidential value.

Informatievoorziening

Het geheel van activiteiten dat er toe dient een organisatie- eenheid (functionaris, bedrijf, afdeling, departement of de rijksdienst in haar geheel) de informatie te leveren die nodig is om de toegewezen taken te vervullen.

 • Informatievoorziening omvat systeembeheer en informatiebeheer.
Informatievoorziening

Het geheel van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde hulpmiddelen waarmee bedrijfsinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen van een organisatie.

Informatievoorziening

Het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen.

Informatievoorziening

Het geheel van activiteiten dat er toe dient een organisatie- eenheid (functionaris, bedrijf, afdeling, departement of de rijksdienst in haar geheel) de informatie te leveren die nodig is om de toegewezen taken te vervullen. Informatievoorziening omvat systeembeheer en informatiebeheer.

Informatievoorziening

Het geheel van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde hulpmiddelen waarmee bedrijfsinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen van een organisatie.

Informatievoorziening

Het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen.

Informatievoorziening

Het geheel van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde hulpmiddelen waarmee bedrijfsinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen van een organisatie.

Informatievoorziening

Het geheel van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde hulpmiddelen waarmee bedrijfsinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen van een organisatie.

Informatievoorziening

Het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen.

Informatievoorziening

Het geheel van activiteiten dat er toe dient een organisatie- eenheid (functionaris, bedrijf, afdeling, departement of de rijksdienst in haar geheel) de informatie te leveren die nodig is om de toegewezen taken te vervullen. Informatievoorziening omvat systeembeheer en informatiebeheer.

Informatievoorziening

Het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen.

Informatievoorziening

Het geheel van activiteiten dat er toe dient een organisatie- eenheid (functionaris, bedrijf, afdeling, departement of de rijksdienst in haar geheel) de informatie te leveren die nodig is om de toegewezen taken te vervullen. Informatievoorziening omvat systeembeheer en informatiebeheer.

Informatievoorziening

Het geheel van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde hulpmiddelen waarmee bedrijfsinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de (primaire) bedrijfsprocessen van een organisatie.

Informatievoorziening

Het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen.

Informatiewaardeketen

Keten die alle activiteiten behelst die worden verricht aan of met content.

Informatiewijsheid

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee mensen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde en gedatificeerde wereld.

Information

Knowledge communicated or received. The result of processing, gathering, manipulating and organising data in a way that adds to the knowledge of the receiver.

Information

Knowledge communicated or received. The result of processing, gathering, manipulating and organising data in a way that adds to the knowledge of the receiver.

Information

Knowledge communicated or received. The result of processing, gathering, manipulating and organising data in a way that adds to the knowledge of the receiver.

Information

The meaning that humans assign to data by means of the conventions used in their representation.

Information

The meaning that humans assign to data by means of the conventions used in their representation.

Information

The meaning that humans assign to data by means of the conventions used in their representation.

Information

The meaning that humans assign to data by means of the conventions used in their representation.

Information

Knowledge communicated or received. The result of processing, gathering, manipulating and organising data in a way that adds to the knowledge of the receiver.

Information

The meaning that humans assign to data by means of the conventions used in their representation.

Information

Knowledge communicated or received. The result of processing, gathering, manipulating and organising data in a way that adds to the knowledge of the receiver.

Information audit

Een systematische aanpak om in een organisatie inzicht te krijgen in de informatiebehoeftes, de informatie en kennis die aanwezig is, de informatiestromen en de hiaten.

Information audit

Een systematische aanpak om in een organisatie inzicht te krijgen in de informatiebehoeftes, de informatie en kennis die aanwezig is, de informatiestromen en de hiaten.

Information audit

Een systematische aanpak om in een organisatie inzicht te krijgen in de informatiebehoeftes, de informatie en kennis die aanwezig is, de informatiestromen en de hiaten.

Information audit

Een systematische aanpak om in een organisatie inzicht te krijgen in de informatiebehoeftes, de informatie en kennis die aanwezig is, de informatiestromen en de hiaten.

Information audit

Een systematische aanpak om in een organisatie inzicht te krijgen in de informatiebehoeftes, de informatie en kennis die aanwezig is, de informatiestromen en de hiaten.

Information ecology

(It) "emphasizes an organization’s entire information environment.

 • It addresses all of a firm’s values and beliefs about information (culture); how people actually use the information and what they do with it (behavior and work processes); the pitfalls that can interfere with information sharing (politics); and what information systems are already in place (yes, finally, technology)."
Information governance

Het vaststellen en onderhouden van regels, besliskaders en verantwoordelijkheden voor de effectieve creatie, het verzamelen, analyseren, distribueren, gebruik en vernietigen van informatie, met of zonder gebruik van technologie.

Information Lifecycle Management

Het proces dat de hoofdlijnen van de toekomstige functionaliteit voor een specifiek informatiedomein bepaalt.

Information Lifecycle Management

Het proces dat de hoofdlijnen van de toekomstige functionaliteit voor een specifiek informatiedomein bepaalt.

Information Lifecycle Management

Information Lifecycle Management comprises the policies, processes, practices, and tools used to align the business value of information with the most appropriate and cost effective IT infrastructure from the time information is conceived through its final disposition. Information is aligned with business processes through management policies and service levels associated with applications, metadata, information, and data.

Information Lifecycle Management

Information Lifecycle Management comprises the policies, processes, practices, and tools used to align the business value of information with the most appropriate and cost effective IT infrastructure from the time information is conceived through its final disposition. Information is aligned with business processes through management policies and service levels associated with applications, metadata, information, and data.

Information Lifecycle Management

Information Lifecycle Management comprises the policies, processes, practices, and tools used to align the business value of information with the most appropriate and cost effective IT infrastructure from the time information is conceived through its final disposition. Information is aligned with business processes through management policies and service levels associated with applications, metadata, information, and data.

Information Lifecycle Management

Information Lifecycle Management comprises the policies, processes, practices, and tools used to align the business value of information with the most appropriate and cost effective IT infrastructure from the time information is conceived through its final disposition. Information is aligned with business processes through management policies and service levels associated with applications, metadata, information, and data.

Information Lifecycle Management

Het proces dat de hoofdlijnen van de toekomstige functionaliteit voor een specifiek informatiedomein bepaalt.

Information Lifecycle Management

Het proces dat de hoofdlijnen van de toekomstige functionaliteit voor een specifiek informatiedomein bepaalt.

Information management compliance

De zorg voor het geheel aan informatie dat van belang is voor het voortbestaan van de organisatie.

Information management compliance

De zorg voor het geheel aan informatie dat van belang is voor het voortbestaan van de organisatie.

Information management compliance

De zorg voor het geheel aan informatie dat van belang is voor het voortbestaan van de organisatie.

Information management compliance

De zorg voor het geheel aan informatie dat van belang is voor het voortbestaan van de organisatie.

Information resource dictionary system

Een (geautomatiseerd) systeem dat gegevens bevat over in een organisatie of groep van organisaties voorkomende gegevensbestanden.

Information resource dictionary system

Een (geautomatiseerd) systeem dat gegevens bevat over in een organisatie of groep van organisaties voorkomende gegevensbestanden.

Information resource dictionary system

Een (geautomatiseerd) systeem dat gegevens bevat over in een organisatie of groep van organisaties voorkomende gegevensbestanden.

Information resource dictionary system

Een (geautomatiseerd) systeem dat gegevens bevat over in een organisatie of groep van organisaties voorkomende gegevensbestanden.

Information technology

A term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations and other forms, including those not yet conceived).

Information technology

A term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations and other forms, including those not yet conceived).

Information technology

A term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations and other forms, including those not yet conceived).

Information technology

A term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations and other forms, including those not yet conceived).

Informational value

De waarde (het belang) van archiefdocumenten vanwege de informatie die ze verschaffen over personen, objecten, toestanden of gebeurteniss

Informational value

De waarde (het belang) van archiefdocumenten vanwege de informatie die ze verschaffen over personen, objecten, toestanden of gebeurteniss

Informational value

De waarde (het belang) van archiefdocumenten vanwege de informatie die ze verschaffen over personen, objecten, toestanden of gebeurteniss

Informational value

The value of records/archives for reference and research deriving from the information they contain as distinct from their evidential value.

Informational value

De waarde (het belang) van archiefdocumenten vanwege de informatie die ze verschaffen over personen, objecten, toestanden of gebeurteniss

Informationeel object

Een object dat hoort tot het domein van het informatiebeheer.

 • Deze objecten bevatten ofwel zelf informatie / gegevens ofwel instructies waarmee het verwerken van informationele objecten of informatie / gegevens mogelijk is.
 • Voorbeelden van informationele objecten zijn dataobject (bestand), functionaliteit, informatieobject (document) en opslag.
Informatisering

Het inzetten van rniddelen uit de informatie- en communicatietechniek (ICT) voor utvoering van processen

Informatisering

Het inzetten van rniddelen uit de informatie- en communicatietechniek (ICT) voor utvoering van processen

Informatisering

Het inzetten van rniddelen uit de informatie- en communicatietechniek (ICT) voor utvoering van processen

Informatisering

Het inzetten van rniddelen uit de informatie- en communicatietechniek (ICT) voor utvoering van processen

Infosphere

The whole informational environment constituted by all informational entities, their properties, interactions, processes, and mutual relations.

Ingangselement

Woord of uitdrukking gewoonlijk aan de kop van een bibliografische beschrijving, ten behoeve van het opnemen in een bibliografie, catalogus of register.

Ingangselement

Woord of uitdrukking gewoonlijk aan de kop van een bibliografische beschrijving, ten behoeve van het opnemen in een bibliografie, catalogus of register.

Ingangselement

Woord of uitdrukking gewoonlijk aan de kop van een bibliografische beschrijving, ten behoeve van het opnemen in een bibliografie, catalogus of register.

Ingangselement

Woord of uitdrukking gewoonlijk aan de kop van een bibliografische beschrijving, ten behoeve van het opnemen in een bibliografie, catalogus of register.

Ingest

The process by which a digital file is accepted and loaded into a digital store, together with its descriptive information for subsequent retrieval.

Ingest

The process by which a digital file is accepted and loaded into a digital store, together with its descriptive information for subsequent retrieval.

Ingest

The process by which a digital file is accepted and loaded into a digital store, together with its descriptive information for subsequent retrieval.

Ingest

The process by which a digital file is accepted and loaded into a digital store, together with its descriptive information for subsequent retrieval.

Inherit

To take on a metadata attribute from a parent entity.

Inherit

To take on a metadata attribute from a parent entity.

Inherit

To take on a metadata attribute from a parent entity.

Inherit

To take on a metadata attribute from a parent entity.

Inhoud

De intellectuele substantie samengebracht in een informatie object.

Inhoud

De intellectuele substantie samengebracht in een informatie object.

Inhoud

De intellectuele substantie samengebracht in een informatie object.

Inhoud

De intellectuele substantie samengebracht in een informatie object.

Inhoudsomschrijving

Beknopte samenvatting vanuit het gezichtspunt van de archiefvormer van de functie of het onderwerp van een archiefstuk of archiefbestanddeel .

Inhoudsomschrijving

Beknopte samenvatting vanuit het gezichtspunt van de archiefvormer van de functie of het onderwerp van een archiefstuk of archiefbestanddeel .

Inhoudsomschrijving

Beknopte samenvatting vanuit het gezichtspunt van de archiefvormer van de functie of het onderwerp van een archiefstuk of archiefbestanddeel .

Inhoudsomschrijving

Beknopte samenvatting vanuit het gezichtspunt van de archiefvormer van de functie of het onderwerp van een archiefstuk of archiefbestanddeel .

Inhoudsopgave

Lijst van opschriften van de delen van een boek of vergelijkbaar document in de volgorde waarin zij voorkomen en met een verwijzing naar hun vindplaats.

Inhoudsopgave

Lijst van opschriften van de delen van een boek of vergelijkbaar document in de volgorde waarin zij voorkomen en met een verwijzing naar hun vindplaats.

Inhoudsopgave

Lijst van opschriften van de delen van een boek of vergelijkbaar document in de volgorde waarin zij voorkomen en met een verwijzing naar hun vindplaats.

Inhoudsopgave

Lijst van opschriften van de delen van een boek of vergelijkbaar document in de volgorde waarin zij voorkomen en met een verwijzing naar hun vindplaats.

Initiele bescheiden

De bescheiden die ambtenaren van betrokken instanties vanwege externe belanghebbenden geaccepteerd worden of door betrokken instantie opgemaakt zijn.

 • Het ruwe werkmateriaal.
  • Aanmeldingen, registraties, verzoeken, klachten, ingevulde formulieren, inschrijvingen.
 • Ook materiaal dat door ambtenaren wordt verzameld.
  • Extracten, informatie formulieren, expertise verslagen, afschriften uit aangelegde databanken, de databanken zelf, waarnemingen, getuigenissen etc.
 • Het materiaal bevat gegevens over mensen, organisaties en gebeurtenissen.
Initiele bescheiden

De bescheiden die ambtenaren van betrokken instanties vanwege externe belanghebbenden geaccepteerd worden of door betrokken instantie opgemaakt zijn. Het ruwe werkmateriaal. Aanmeldingen, registraties, verzoeken, klachten, ingevulde formulieren, inschrijvingen. Ook materiaal dat door ambtenaren wordt verzameld. Extracten, informatie formulieren, expertise verslagen, afschriften uit aangelegde databanken, de databanken zelf, waarnemingen, getuigenissen etc. Het materiaal bevat gegevens over mensen, organisaties en gebeurtenissen.

Initiële termijn

Voorlopige en aan te passen bewaartemijn voor informatie.

Inkoopfactuur

Binnengekomen factuur voor ontvangen goederen en diensten.

Inrichtingsplan

Plan voor de inrichting van archiefrumten waarbij eisen gesteld worden inzake de bouwkundige gesteldheid, de brandpreventie, het klimaat en de inrichting.

Inschrijven

Het opnemen van metadata met eventueel de bijbehorende documenten in een register.

Inspectie

Wettelijke bevoegdheid van een functionaris op gezag van een met toezicht belast overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van de wijze waarop een archiefbeheerder het archiefbeheer uitvoert.

Inspectiebezoek

Bezoek aan een of meer archiefbewaarplaatsen van een beheerder

Inspectiepunt

Een organisatie of een deel van een organisatie die een eigen beheersverantwoordelijkheid hebben en onderworpen zijn aan het wettelijke toezicht op de zorg en het beheer.

Instabiele media

Media waar gebruik gemaakt wordt van elektronenstromen en frequenties, zoals motoren, licht, geluid, video, computer en dergelijke.

 • Instabiliteit is de belangrijkste karaktereigenschap die zijn weerslag heeft op het sociale, culturele en politieke in onze samenleving.
Instance

An occurrence of an electronic record in a particular format or at a particular point in time.

 • For example, one instance of a record may be in its native format while another instance is a rendition.
 • Instances may be created as a product of migration or conversion processes.
Institutie

Orgaan of persoon bestaand uit een of meer archiefvormers, die onderling een hiërarchische, functionele of genealogische verwantschap hebben.

Institution

Groups of agencies associated with ambient (broader) functions in the sense of high-level societal purposes.

Institution with archival holdings.

An organization which keeps and preserves archival material and makes it accessible to the public.

Institutioneel onderzoek

Het systematisch in kaart brengen van de taakontwikkeling en de daaraan gekoppelde organisatorische ontwikkeling van de organisatie-eenheden binnen de organisatie.

Institutioneel onderzoek

Beschrijving van een beleidsterrein (in taken en handelingen) waarop een of meer archiefvormers handelend optreden. Dient als kader en context voor de bepaling en selecte van archiefbescheiden.

Institutionele bescheiden

Het gaat om bescheiden die betrekking hebben op uitvoeringsbesluiten en -procedures en op de practische werkwijze van met uitvoering belaste functionarissen. Tevens bescheiden betreffende de instandhouding van de instantie.

Institutionele selectie

Methode van selectie waarbij het archief van een archiefvormer in zijn geheel voor hetzij blijvende bewaring, al dan niet na selectie, hetzij vernietiging wordt aangewezen.

Institutionele selectie

Het selecteren van taakuitvoerders/organisatie-eenheden op grond van institutioneel onderzoek.

Instructie

Een instructie is een geschrift, houdende voorschriften waarnaar men zich hij zijn werkzaamheden moet richten.

Instructie

Taakomschrijving voor een functionaris voor de uitoefening van zijn functie of voor een bijzonder geval.

Instructie

Een instructie is een niet openbare schriftelijke mededeling met interne normatieve regels die wordt gebruikt voor:
- Het stellen van administratieve regels;
- Het stellen van gedragsregels;

Instrument

Individual instruments who carry out the business transactions.

Integrale kwaliteitszorg

Managementaanpak van een organisatie, toegespitst op kwaliteit.

 • Een dergelijke aanpak is gebaseerd op de deelname van al haar medewerkers en streeft naar succes op lange termijn door het tevreden stellen van de klant.
 • Ook wordt gestreefd naar voordelen voor zowel alle medewerkers van de organisatie als voor de samenleving.
Integrated Composition Environment

A services-based and model-driven toolset for the collaborative assembly of loosely-coupled, business-oriented, and results-driven process applications.

Integration

A tightly bound relationship between the business system and another application or mechanism.

 • Integration implies data being shared between systems, a common look and feel that suggests a single application.
Integriteit

Eigenschap van een archiefstuk of archiefbestanddeel dat zijn tructuur bij raadpleging gelijk zijn aan de vorm, dat het werd opgemaakt.

Integriteit

De mate waarin de gegevens in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de realiteit, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen of achtergehouden.

Integriteit

Noodzakelijk kwaliteitsattribuut van archiefdocumenten dat de authenticiteit en betrouwbaarheid waarborgt.

Intellectual control

Het geheel van activiteiten die bijdragen aan het toegankelijk maken en interpreteren van archiefbescheiden

Intellectual control

The creation of tools such as catalogs, finding aids, or other guides that enable researchers to locate relevant materials relevant to their interests.

Intellectual control

The acquisition and creation of documentation required to access the informational content of records/archives.

Intellectueel eigendom

Een (abstract) voortbrengsel van de geest.

Intellectueel eigendom

Een verzamelnaam voor bepaalde onstoffelijke zaken waar de maker of aanvrager rechten over heeft.

Intellectueel eigendomsrecht

Een juridisch recht ter bescherming van het Intellectueel eigendom.

Intelligent agent

Een software ding dat weet hoe het dingen moet doen die je zelf ook had kunnen doen als je er de tijd voor had gehad

Intensie

Dit is de beschrijving van de attribuuttype, entiteittype, relatietype.

Intentie

Een intentie is een versie van een beschrijving voor een specifieke doelgroep.

Intentieconstructie

Een intentieconstructie is een verzameling van verschillende intenties betreffende een object.

Interbestuurlijk toezicht

Het interbestuurlijk toezicht (ook wel tweedelijns toezicht genoemd) richt zich op de uitvoering van publieke taken door decentrale bestuursorganen en wordt door hogere overheden uitgevoerd.

Interface

A mechanism whereby data can be exchanged between applications.

Interface

Koppeling, raakvlak met een ander systeem(-onderdeel)

Intermediate records

Archiefbescheiden die de administratie zo weinig raadpleegt voor de dagelijkse activiteiten, dat ze naar een niet direct bij de bureaus gelegen depot kunnen worden overgebracht, in afwachting van eventuele latere vernietiging of overbrenging naar een archiefbewaarplaats.

Internationale organisatie

Een organisatie en de daaronder vallende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen.

Interoperabiliteit

De kwaliteit die twee of meer (digitale) informatiesystemen of onderdelen daarvan in staat stelt informatie uit te wisselen en te verwerken zonder menselijke tussenkomst.

Interoperabiliteit

Het vermogen van (informatie)systemen om op elektronische wijze gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties

Interoperabiliteit

Het geheel (het raamwerk, het stelstel) van afspraken om op elk niveau gegevens uit te kunnen wisselen en processen op elkaar af te kunnen stemmen met het oog op samenwerking.

Interpolatie

Interpolatie is een softwarematige manier om het aantal pixels in een beeld te vergroten door deze tussen de gescande pixels in te zetten en zich daar wat betreft kleur in te passen.

Interpretatie

Een oordeel over iets wat is waargenomen.

Intrarelationele restricties

Deze restricties beschrijven eigenschappen van de relatie onafhankelijk van de eigenschappen van andere relaties.

Intrinsic elements

1. The elements of a record that constitute its internal composition.

 • The types of intrinsic elements include name of author, name of originator, chronological date, name of place of origin of record, name of addressee(s), name of receiver(s), indication of action (matter), name of writer, corroboration, attestation, and qualification of signature.

2. The elements of a record that convey the action in which the record participates and its immediate context.

Inventaris

Staat van bezittingen en schulden gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de eraan toegekende waarde.

Inventariseren

Inventariseren is het ordenen en beschrijven van bestanddelen van een archief

Inventarisnummer

Uniek nummer waaronder een archiefstuk of archiefbestanddeel in een inventaris is opgenomen.

Inventarisnummer

Uniek nummer waaronder een archiefstuk of archiefbestanddeel in een toegang is opgenomen.

Inverted file

bestand met meer danéén ingang

Inzien

Het opvragen en lezen van documenten.

IP-adres

Het internet berust op het TCP/IP protocol een unieke identificatie van de computer.

 • Pakketjes informatie gaan over het net van computer tot computer tot ze op het goede adres zijn aangekomen.
 • Soort postcode met huisadres en sleutel van de voordeur.
 • De TCPstandaard werkt met 'muting'. uitgezonden datapakketjes, dus ook chatberichten, worden van computer tot computer doorgegeven tot ze hun eindpunt hebben bereikt.
 • Iedere computer die als tussenstation fungeert kan in principe de verzonden data bekijken.
IP-spoofing

Het gebruiken van een vervalst IP-nummer.

Irreversibility

In preservation, the fact that actions taken at one point in the digital lifecycle can predetermine others downstream.

 • For example, a decision not to preserve for one reason or another may mean that the data are forever lost.
ISO

International Organisation for Standardization

ISO/IEC 10646-1

An ISO defined 32 bit code character set for information interchange.

ISP

Internet Service Provider

IT governance

Het doel van IT-governance is een informatievoorziening tot stand te brengen die het mogelijk maakt dat de overheid effectief en ketenbewust functioneert en optimaal presteert.

IT-Audit

De onafhankelijke en deskundige beoordeling van kwaliteitsaspecten van informatiesystemen.

Item

Het kleinst mogelijke archivistische onderdeel dat zich als eenheid onderscheid.

Item

The smallest discrete unit of records managed as an entity.

 • Items can contain components such as an email with attachments; however, the components of the item are managed as a single entity within the system.
Item

De kleinste, logisch ondeelbare, archivistische eenheid, b.v. een brief, een memorandum, een rapport, een foto, een geluidsopname.

Item

The smallest intellectually indivisible archival unit, e.g., a letter, memorandum, report, photograph, sound recording.

Go to top

J

Jaarrekening

Een jaarrekening is een geschrift, houdende de balans en de winst- en verliesrekening , alsmede een toelichting daarop.

Jaarrekening

Rekening van een bestuursorgaan of functionaris over een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.

Jaarverslag

Verslag door een bestuursorgaan of functionaris ter verantwoording van beleid en handelingen van een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.

Juistheid

De mate waarin de geproduceerde informatie een correcte weergave is van de werkelijkheid die ze afbeeld en overeenkomt met de behoefte van de gebruiker.

Juridical person

An entity having the capacity or the potential to act legally and constituted either by a succession or collection of physical persons or a collection of properties.

Juridical-administrative context

The legal and organizational system in which the creating body belongs.

Juridische kwaliteit

Kwaliteiten die het recht oplegt

Go to top

K

Kaart

Tekening op schaal van een deel van de oppervlakte van de aarde of een ander hemellichaam, die objecten per categorie op uniforme wijze gecodeerd weergeeft.

Kaartsysteem

Een register op kaarten: staten op karton.

Kaartsysteem

Een kaartsysteem is een geheel van systeemkaarten, die in een bepaalde volgorde zijn geplaatst.

Kabinetsarchief

Algemeen: het archief met de geheime en vertrouwelijke stukken
Specifiek: het archief met de ministerraadsstukken en notulen en de andere stukken die door het Kabinet der Koningin ambtshalve zijn ontvangen dan wel opgemaakt.

Kale informatie-infrastructuur

Een informatie-infrastructuur wordt‘kaal’ genoemd als de informatiesystemen op ketenniveau vrijwel alleen metagegevens bevatten die voor iedere ketenpartner onmisbaar zijn in verband met het dominante ketenprobleem en die in een of andere vorm toegang geven tot essentiële inhoudelijke gegevens in bronregisters van ketenpartners.

Kanaal

Techniek waarmee een gegeven
- aan een proces beschikbaar wordt gesteld.
- uit een proces aan belanghebbenden beschikbaar wordt gesteld

Kantmelding

Een door een bevoegde ambtenaar gewaarmerkte kanttekening, naar de functie een akte.

Kanttekening

Een kanttekening is een aantekening in de marge van een geschrift.

Katern

Aantal in elkaar gevouwen en genaaide vellen papier of perkament.

Katern

Een katern is een aantal in elkaar gevouwen en ingenaaide bladen papier of perkament. Oorspronkelijk een viertal.

Kengetal

Een kengetal is een getal dat inzicht geeft in de situatie en/of de ontwikkeling van een beleids-of productieproces.

Kengetal

Een absoluut getal of verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft.

Kenmerk

Karakteristieke eigenschap van een element.

Kennisatlas

Een gids van of leidraad c.q. verwijzing naar de expliciete en impliciete informatie- en kennisbronnen van de Organisatie.

 • Een kennisatlas bevat bijvoorbeeld verwijzingen naar mensen met een specifieke expertise of naar documenten die onderzoeksresultaten,‘best practices’, ‘lessons learned’ of frequently asked questions’ bevatten.
Kennisbank

Een geheel van gestructureerde gegevens dat betrekking heeft op domein- of organisatiespecifieke informatie, samengebracht ter ondersteuning en uniformering van werkzaamheden.

Kennisopslagplaats

Een kennisopslagplaats bevatten verzamelingen kenniscomponenten die een gestructureerde content bezitten, zoals informatie van bedrijfsapplicaties, handleidingen, rapporten, artikelen of klantgegevens.

 • Een classificatie of taxonomie wordt toegepast om deze kennisopslagplaatsen te organiseren zodat de inhoud gegroepeerd, gesorteerd. gevisualiseerd, gezocht. gemanipuleerd. verfijnd en genavigeerd kan worden.
Kernadministratie

Een door een overheidsorganisatie zelf vastgestelde registratie van gegevens die noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van die overheidsinstantie.

 • Voor zover relevant vormen de (landelijke) basisregistraties een subset van de kernregistratie.
Keten

Een keten is een gekoppeld proces in een netwerk van organisaties.

Keten

Tijdelijk maar wel structureel samenwerkingspatroon van een groot aantal onafhankelijke organisaties en professionals rond een dominant ketenprobleem, gericht op een immaterieel maatschappelijk product, zoals sociale zekerheid (product: garanderen van een bestaansminimum) of strafrechthandhaving (product: veiligheid).

 • Zodra een dominant ketenprobleem verschuift, hergroepeert de keten zich rond een nieuw dominant ketenprobleem.
 • Dit ketenbegrip is dus dynamisch.
Ketenanalyse

Een gestructureerde wijze van onderzoek naar de informatie- infrastructuur die noodzakelijk is voor een bepaalde ketensamenwerking, waarbij vervolgens ook wordt onderzocht of die haalbaar is.

Ketencommunicatie

Grootschalige, ketenbrede informatie-uitwisseling waarbij gemeenschappelijk beheerde keteninformatiesystemen signaleringen op het juiste moment naar de juiste plaats in de keten brengen, zodat daar een goede beslissing kan worden genomen.

Ketencommunicatiestelsel

Een stelsel van geautomatiseerde ketensignaleringen dat vanuit het dominante ketenprobleem gezien kritische gegevens signaleert aan ketenpartners, op het juiste moment en op de juiste plaats voor een beslissing die de keten als geheel niet in moeilijkheden kan brengen.

Ketencoördinatie

Wijze waarop ketenpartners gezamenlijk de ruimte voor eigen beleid verhelderen en zo nodig beperken, met het oog op het samen aanpakken van het dominante ketenprobleem.

Keteninformatiesysteem

Een voor alle ketenpartners beschikbaar, gemeenschappelijk beheerd informatiesysteem op ketenniveau, dat doorgaans alleen meta-gegevens bevat over het voorwerp (personen of objecten) waarop de ketensamenwerking zich richt.

 • Welke metagegevens dat zijn, is afhankelijk van het dominante ketenprobleem.
 • Op een keteninformatiesysteem zijn de bronregisters van ketenpartners aangesloten. Deze bevatten de inhoudelijke gegevens van een ketenobject.
Keteninformatisering

Keteninformatisering is een manier om geautomatiseerde informatieuitwisseling mogelijk te maken tussen samenwerkende, zelfstandige organisaties die als ketenpartner ieder een specifieke rol binnen samenhangende (werk)processen spelen.

Keteninformatisering

Leerstuk dat zich bezighoudt met grootschalige informatie- uitwisseling in maatschappelijke ketens.

 • Het omvat:
  • een ketenvisie, met eigen begrippen en theorieën;
  • een toetsingskader voor ketenprojecten en keteninformatiesystemen
  • een sturingskader voor keteninterventies.
 • Het leerstuk richt zich zowel op het grondvlak van de keten als op het ketenniveau.
 • Beschrijvend gebruik van de analyseprofielen van het toetsingskader en van de interventiemodellen van het sturingskader is gericht op het grondvlak van de keten; het toetsende gebruik van de analyseprofielen van het toetsingskader is speciaal op het ketenniveau gericht.
Ketenintegratie

Samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leveranciers tot aan de klant.

 • Alle organisaties en afdelingen in de keten die achtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverleningsproces werken zo met elkaar samen.
 • Dit wordt ook wel aangeduid met de Engelse term Supply Chain Management.
 • Doel van ketenintegratie is het stroomlijnen en verbeteren van de gemeenschappelijke voortbrengings- en administratieve processen binnen de dienstverleningsketen.
Keteninterventie

Wijze waarop een ketenpartij invloed kan uitoefenen op keten- samenwerking.

 • De drie interventiemodellen die daarop gericht zijn, maken deel uit van het sturingskader van het leerstuk Keteninformatisering .
Ketenniveau

Een analyseniveau voor ketensamenwerking en keteninformatisering waarop men zich kan voorstellen dat zich keteninformatiesystemen bevinden.

 • Die keteninformatiesystemen sturen de ketencommunicatie door de keten heen. Voorbeelden van keteninformatiesystemen zijn verwijsregisters en verificatieregisters.
 • Ze worden gemeenschappelijk beheerd, dat wil zeggen onafhankelijk van ketenpartijen, hun directe belangen en van de op een keteninformatiesysteem aangesloten bronregisters.
Ketenobject

Voorwerp van ketenzorg en ketensamenwerking.

 • Dat kan o.a. een persoon, rechtspersoon, ding of gebeurtenis zijn.
Ketenpartnermanagement

Proces waarbinnen de relaties worden geregeld met organisaties waarmee de eigen organisatie gegevens uitwisselt.

Ketenproject

Een gezamenlijke aanpak om een specifieke ketenbrede voorziening op ketenniveau of in het grondvlak van de keten binnen een bepaalde tijd tot stand te brengen.

 • Soms rekent men hiertoe ook projecten die in het grondvlak van de keten de samenwerking tussen enkele ketenpartners beogen te verbeteren.
Ketensamenwerking

Structurele samenwerking tussen autonome organisaties en professionals die samen een maatschappelijk product tot stand brengen (bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, bestaansminimum, asiel).

 • Ketensamenwerking is in beginsel tijdelijk, omdat Keteninformatisering ervan uit gaat dat deze gericht is op een dominant ketenprobleem.
Ketenselectielijst

Gemeenschappelijke selectielijst van alle ketenpartners in een keten die betrekking heeft op zowel de informatie op ketenniveau als op de informatie op het grondvlakniveau met een opsomming van de categorieën archiefbescheiden met hun bewaartermijnen

Ketenselectielijst

Een ketenselectielijst is een selectielijst van toepassing op een bepaalde keten.

Ketenuitval

Aanduiding van zaken die na een goede start in de eerste schakel van de keten om een of andere reden voortijdig worden afgebroken en zo afbreuk doen aan het maatschappelijke product van de keten.

 • Persoonsverwisseling, foute koppeling van persoonsgegevens en fatale termijnoverschrijdingen zijn veelvoorkomende bronnen van ketenuitval.
Ketenvisie

Wijze waarop het leerstuk Keteninformatisering kijkt naar ketens en ketenvraagstukken.

 • Deze ketenvisie bevat drie onderdelen:
  (1) een besluitvormingskader dat uitgaat van irrationaliteit,
  (2) de rol van een dominant ketenprobleem en
  (3) het analytische onderscheid tussen ketenniveau en grondvlak van een keten.
Key

A digital code used to encrypt and sign and decrypt and verify e- mail messages and files. Keys come in key pairs and are stored on keyrings.

Key escrow

A practice where a user of a public key encryption system surrenders their private key to a third party thus permitting them to monitor encrypted communications.

Key fingerprint

A uniquely identifying string of numbers and characters used to ic keys.

 • For example, you can telephone the or her read the fingerprint n compare it with the fingerprint ir public key to see if they match.
 • If the fingerprint does not match, then you know you have a bogus key.
Key ID

A legible code that uniquely identifies a key pair. Two key pairs may have the same user ID, but they will have different Key IDs.

Key logger

Een vorm van spyware die bijhoudt wat er zoal op een computer wordt ingetypt.

Key pair

A public key and its complimentary private key.

 • In public-key cryptosystems, like the PGP program, each user has at least one key pair.
Key Performance Indicator

Any set of financial or non-financial metrics that can be measured to quantify business performance. For example, process cycle time.

Keyring

A set of keys.

 • Each user has two types of keyrings: a private keyring and a public keyring.
Kilobyte

1024 bytes.

Klad

Een klad is het voorlopig ontwerp van een geschrift

Klad

Ontwerp van een document, bestemd voor uitwerking.

Klapper

Een klapper is een alfabetische trefwoorden- en/of naamindex.

Klasse
 1. Verzameling van elementen die tenminste een eigenschap gemeen hebben;
 2. Geheel van de aan elementen toegekende kenmerken op grond waarvan deze tot een bepaalde verzameling behoren;
 3. Deelverzameling ontstaan door het splitsen van een gegeven verzameling.
Klasseren

Het toewijzen van rubrieken van het classificatiesysteem aan (aggregaties van) archiefdocumenten.

Knowledge Organisation Systems

Onder de term Knowledge Organisation Systems worden alle soorten systemen voor gecontroleerde inhoudelijke ontsluiting gevangen.

 • Naast de klassieke soorten, als classificaties en thesauri, vallen hieronder ook nieuwe als ontologieën en Topic Maps.
Kohier

Staat van te innen belastingaanslagen.

Kopie

Document gelijkluidend aan een ander document, waarnaar het is vervaardigd.

Kopieboek
 1. Deel waarin afschriften van uitgaande brieven worden ingeschreven.
 2. Band die door een pers op doorschijnend papier afgevloeide of met carbonpapier doorgedrukte afdrukken van uitgaande brieven bevat.
Koppelen

Het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken.

Koppelen

Het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van gegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken.

Koppelvlak

Een interface die volgens een bepaalde standaard de uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt.

 • Een koppelvlak werkt met standaarden.
 • Het aanleverende systeem is verantwoordelijk voor de vertaling van gegevens naar die standaard.
 • Het afnemende systeem zorgt voor omzetting naar haar eigen ‘taal’.
Kunstmatige intelligentie

De subdicipline van de informatica die bestudeert in hoeverre de computer taken kan verrichten die mensen nu nog beter kunnen.

Kwalificatie

Een gegeven toegevoegd aan een beschrijvingselement ten behoeve van identificatie, begrip en/of gebruik van de geautoriseerde beschrijving.

Kwaliteit

Geheel van kenmerken van een entiteit dat betrekking heeft op het vermogen van die entiteit om kenbaar gemaakte en vanzelfsprekende behoeften te bevredigen.

Kwaliteitsbeheersing

Operationele technieken en activiteiten die worden aangewend om aan de kwaliteitseisen te voldoen.

Kwaliteitsbeleid

Het geheel van overkoepelende intenties en koers van een organisatie met betrekking tot de kwaliteit, zoals deze formeel door de hoogste leiding tot uitdrukking is gebracht.

Kwaliteitsborging

Alle geplande en systematische activiteiten die geïmplementeerd zijn binnen het kader van het kwaliteitssysteem.

 • Om in voldoende mate vertrouwen te geven dat een entiteit aan kwaliteitseisen zal voldoen, is het nut van deze activiteiten -waar nodig- aangetoond.
Kwaliteitseisen

Uitdrukking van de behoeften, of de vertaling hiervan in een verzameling kwantitatief of kwalitatief kenbaar gemaakte eisen, voor de kenmerken van een entiteit om realisering en onderzoek daarvan mogelijk te maken.

Kwaliteitshandboek

Document waarin het kwaliteitsbeleid is vastgelegd en waarin het kwaliteitssysteem van een organisatie is beschreven.

Kwaliteitsplanning

Activiteiten die de doelstellingen en eisen voor de kwaliteit alsmede voor de toepassing van de elementen van het kwaliteitssysteem vaststellen.

Kwaliteitssysteem

Organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, activiteiten, etc. die tezamen gericht zijn er voor te zorgen dat producten, processen of diensten zullen voldoen aan gestelde eisen.

Kwaliteitssysteem

Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg.

Kwaliteitsverbetering

Acties, door de gehele organisatie heen genomen, om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van activiteiten en processen te vergroten om op deze manier extra voordelen te leveren aan zowel de organisatie als haar klanten.

Kwaliteitszorg

Alle activiteiten van de totale managementfunctie die het kwaliteitsbeleid, de doelstellingen en de verantwoordelijkheden vaststellen en deze implementeren door middel van kwaliteitsplanning, kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering binnen het kwaliteitssysteem.

KWIC

Met behulp van de computer vervaardigd register van Key-words in context

Kwitantie
 1. Verklaring door een crediteur, dat hij een hem toekomende geldsom van een debiteur heeft ontvangen.
 2. Aantekening op een archiefstuk dat enige vorm van verzoek, opdracht of verplichting tot betaling bevat, waarbij een crediteur verklaart een hem toekomende geldsom van een debiteur te hebben ontvangen.
KWOC

Met behulp van de computer vervaardigd register van Key words out of context

Go to top

L

Landschapsmodel

Beschrijving van het terrein in zijn geometrische eigenschappen met beschrijvende kenmerken, ongeacht de latere grafische weergave in de vorm van kaarten op papier of beeldscherm.

 • Het landschapsmodel beschrijft welke in de werkelijkheid voorkomende fenomenen en relaties worden onderscheiden.
 • De werkelijkheid wordt vertaald naar geo-objecten, objecteigenschappen en relaties tussen de geo-objecten.
Langdurig houdbaar papier

Papier waarbij bij gangbare opslag in bibliotheken, archieven en andere beschermde omgevingen geen of weinig veranderingen optreden welke het gebruik beïnvloeden.

Layered demand

When a good or service is of interest to those beyond the immediate constituency for which it was created.

Lean

An improvement methodology based on a customer- centric definition of value, and providing that value in the most effective way possible, through a combination of the elimination of waste and a motivated and engaged workforce.

Legal value

The value of records/archives for the conduct of current or future legal business and/or as evidence thereof.

Legger

1. Staat van te ontvangen vaste inkomsten. 2. Staat of register van voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende goederen.

Legislation

An external command or authorization, governing the conduct of business activity and directing policy.

Lemma

(o.; lemmata of -s) [me. Lat. (thema, gedachte, idee) ,Gr. Lemma (veronderstelling)], 1 hulpstelling waarvan de juistheid in afwahting van nader bewijs wordt aangenomen; 2 leus, lijfspreuk, motto, devies; 3 titelwoord in een woordenboek of encyclopedie, hoofd van een artikel, syn. trefwoord.

Level of description

The position of the unit of description in the hierarchy of the fonds.

Leveranciermanagement

Leveranciersmanagement bepaalt hoe de voor realisatie van de informatievoorziening benodigde kennis en expertise worden verkregen.

Lias

Een lias is een aantal bescheiden, die door middel van een koord of veter zijn aaneengeregen .

Lichtdruk

Een afdruk van een calque.

Lichtgewicht ontologie

Een ontologie die impliciete regels veronderstelt, de grammatica wordt hier niet expliciet uitgedrukt.

Lifecycle

A series of stages through which something, in this case digital information, passes during its lifetime.

 • The lifecycle for digital information includes creation, use and reuse, migration or emulation, and storage.
Lijst

Een lijst is een geschrift, houdende een rij gegevens.

Link rot

The resource identified by a URI may cease to exist and hence a URI reference to that resource will no longer provide access to referenced content.

Literary warrant

The mandate from law, professional best practices, professional literature, and other social sources requiring the creation and continued maintenance of archival description and other metadata supporting the accuracy, reliability, authenticity and preservation of records.

Literary warrant

This requirement derives from the law, customs, standards and professional best practices accepted by society and codified in the literature of different professions concerned with records and recordkeeping

Locatie

De positie van een geo-object weergegeven door x- en y- coördinaten en eventueel een z-coördinaat.

Location

The repository, or address of a private owner, at which the archival material is held.

Location of Record

A pointer to the location of a record. Examples: an operating system path and filename, the location of a file cabinet, or the location of a magnetic tape rack.

Logische gegevensstructuur

De logische gegevensstructuur is een weergave van de samenhang in en de ralaties tussen de gegevens in een gegevensverzameling, onafhankelijk van programmatuur en apparatuur.

Loketkast

Archiefkast met afsluitbare vakken voor bewaring van archiefbescheiden meestal geordend volgens een rubriekenstelsel.

LOM

A metadata scheme for technology-supported learning resources.

Long term preservation

The act of maintaining information, in a correct and Independently Understandable form, over the Long Term.

Lossless compressie

Compressie zonder verlies van pixels bij de opslag.

Lossless compression

A term describing a data compression algorithm which retains all the information in the data, allowing it to be recovered perfectly by decompression.

Lossy compressie

Compressie ten koste van de pixels.

Lossy compression

A term describing a data compression algorithm which actually reduces the amount of information in the data, rather than just the number of bits used to represent that information.

Luchtfoto

Een foto van het aardoppervlak vanuit de lucht.

Go to top

M

Maatschappelijke objecten

Elke eenheid van beheer die activiteiten uitoefent, gericht op het voortbrengen van goederen ten behoeve van en/of het verlenen van diensten aan derden.

Machine readable

Information in a form that can only be processed directly by an electronic device or computer, usually in the form of magnetic or electronic impulses.

Machine readable records/archives

Records/archivess usually in code, recorded on a medium such as magnetic disk, magnetic tape, or punced card, whose contents are accesible only by machine and organized in accordance with the principle of provenance, as distinct from data archives.

Macroselectie

De methode van selekteren waarbij beslissingen worden genomen over het al dan niet bewaren van de gehele neerslag van het handelen van een archiefvormend orgaan. Selektie op het niveau van archiefvormers.

Macroselectie

Methode van selectie waarbij een of meer gehele archiefafdelingen van een archief voor hetzij blijvende bewaring, hetzij vernietiging wordt aangewezen.

Magazijnlijst

Een magazijnlijst van een archief is een opsomming van de bestanddelen in de volgorde, waarin zij in de archiefbewaarplaats zijn opgesteld.

Magazijnstaat

Een magazijnstaat van een archiefbewaarplaats is een opsomming van de, daarin aanwezige archieven, fondsen en verzamelingen in de volgorde, waarin zij zijn opgesteld .

Magneetkaart

Plastic kaarten waarop een magnetische laag is aangebracht met daarin informatie, zoals bijvoorbeeld bankpassen.

Mailbom

Bestaan in twee vormen. De eerste versie stuurt een aantal (tientallen, honderden of zelfs duizenden) e-mailberichten van een fictieve afzender naar het e- mailadres van een slachtoffer. nog venijniger: het abonneert het slachtoffer mailinglists; waardoor deze wordt overspoeld

Mailbom

Een DoS-aanval waarbij dusdanig grote hoeveelheden e-mail worden verstuurd dat de computer die voor het slachtoffer het e- mailverkeer afhandelt, overbelast raakt.

Mailserver

Server die het e-mailverkeer afhandelt voor bijvoorbeeld een internetaanbieder, bedrijf of instelling.

Malware

Zeer schadelijke vormen van spyware.

Management

Een samenstel van activiteiten sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden, waarbij de accenten worden gelegd afhankelijk van de functie en de positie van de manager.

Management- informatiesysteem

Een MIS is een geïntegreerd mens-machine systeem waarmee informatie kan worden verkregen, die dient ter ondersteuning van de operationele activiteiten, het management en de analyse- en besluitvormingsfuncties in een organisatie.

 • Het systeem maakt gebruik van computerapparatuur, computerprogrammatuur, met de hand uitgevoerde procedures, modellen voor analyse, planning en beheersing, besluitvorming wn ook van een gegevensbank (database).
Mandaat

De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

Mandaat
 1. Document uitgaande van een organisatie of functionaris met gezag bekleed aan een persoon, groep personen of organisatie, dat de delegatie van een taak of bevoegdheid omvat.
 2. Bevelschrift aan een afgevaardigde tot een bepaald stemgedrag.
 3. Bevelschrift aan een comptabele functionaris om een geldsom te innen of uit te betalen.
Manifested record

The visualisation or materialization of the record that is produced from the stored digital component(s) in a form suitable for presentation to a person or another system.

Manuaal

Register waarin onder hoofden van rekening gegevens betreffende inkomsten en uitgaven worden opgenomen.

Manuscript

Een handgeschreven document

Map

Middel om documenten die logisch bij elkaar horen fysiek bijeen te houden.

 • In documentaire software wordt de map als symbool gebruikt met hetzelfde doel.
Mapping

Het systematisch vergelijken van termen in verschillende schema’s, om de mate van overeenkomst of verschil te bepalen.

Maquette

Niet-digitaal model van een bebouwd gebied, een gebouw of een deel van een gebouw of interieur.

MARC

A formatting, record structure, and encoding standard for electronic bibliographic cataloging records developed by the Library of Congress.

MARCXML

A metadata scheme for working with MARC data in a XML environment.

Marker

A metadata profile of a record physically held outside the business system.

 • A marker may denote a physical record (such as a large bound volume or building plan) or an electronic record stored on removable media (such as a CD-ROM or video).
 • A representational link to a relevant record within the electronic records management system to alert users to the existence of a relevant record that is required to be accessible in more than one location.
 • Note: A paper file will usually be represented and managed in the business system as a physical file. It is not envisaged that a physical file would contain markers for each document or record placed on a paper file, unless specifically required to do so in order to meet a particular business requirement of the organisation. This may also be referred to as an electronic records management system specific term.
Mashup

A mashup is a website or application that combines content from more than one source into an integrated experience.

 • It is generally created as a critique or commentary on an existing work or product.
 • Content used in mashups is typically sourced from a third party via a public interface or API, although some in the community believe that only cases where public interfaces are not used count as mashups.
 • Other methods of sourcing content for mashups include Web feeds (e.g. RSS or Atom) and JavaScript.
Mashup

Een mashup is een combinatie van twee of meer bronnen die informatie toegankelijker, vermakelijker of nuttiger maakt. De bekendste combinaties worden aangeboden met het gratis te gebruiken Google Earth, dat al door meer dan 110 miljoen unieke gebruikers werd gedownload.

Materiele staat

Fysische en chemische gesteldheid van gegevensdragers en daarop vastgelegde gegevens en hun verpakking.

Maturity model

Een maturity model is een model dat een organisatie helpt bij het doorvoeren van veranderingen. \

 • In het ideale geval maakt het deel uit van een evolutionair traject - een roadmap zou je kunnen mplementeren van verbeteringen in een van de aar we bij enterprise content management mee
MD5

Cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde.

Meaningful information

Information with provenantial and use context.

Measure first

The practice of beginning a BPM project or initiative by first measuring the present state of a business process to establish a valid baseline.

Media Type

The material and/or environment on which information is inscribed (e.g., microform, electronic, paper).

Mediawijsheid

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Medium

A physical carrier.

Medium

The physical material, container, and/or carrier in or on which information is recorded

 • (i.e., clay tablet, papyrus, paper, parchment, film, magnetic tape).
Medium

Het fysieke materiaal, de verpakking, en/of de drager waarin of waarop informatie wordt vastgelegd

 • (b.v. kleitablet, papyrus, papier, perkament, film, magneetband).
Meervoudig gebruik

Maaréén keer gegevens aanleveren aan een overheid, die ze vervolgens meerdere keren gebruikt.

 • De overheid vraagt op die manier niet meer aan burgers en bedrijven dan strikt noodzakelijk is.
 • Dat voorkomt irritatie én onnodige administratieve rompslomp.
 • Bovendien zorgt het voor verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Meervoudige geometrie

Meervoudige geometrie betekent dat binnen een bestand een object meerdere geometrieën kan bevatten.

Megabyte

1024 kilobytes 1048576 bytes.

Member Description

An Associated Description that describes a member of a collection.

Membra disiecta

Onderdelen van charters en andere perkamenten documenten die gebruikt werden ter versteviging van delen en banden, al of niet nog van tekst en/of afbeeldingen voorzien.

Memex

A device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory.

Memorandum
 1. Beknopte nota bestemd voor een of meer geadresseerden.
 2. Nota van een staat aan een andere staat.
Memorie

Een memorie is een geschrift, houdende een beschouwing of verhandeling over een bepaald onderwerp.

Message

A unit of communication exchanged between equivalent network layers or services, located at different hosts.

Message digest

A compact 'distillate' of your message or file checksum. It represents your message, such that if the message were altered in any way, a different message digest would be computed from it

Meta computing

Een vorm van gedistribueerde gegevensverwerking waarbij individuele, heterogene computersystemen met elkaar zijn verbonden via een netwerk, het 'grid', zodat het zich gedraagt als een enkel virtueel systeem.

Meta-blogging

Op een weblog berichten schrijven over blogging.

Metadata

Information about the data itself, for example its context and relationships with other documents which is necessary to render that data (meaningless in isolation) understandable and into records.

Metadata

Information that describes, explains, locates or otherwise makes it easier to understand, retrieve, use, manage, control or preserve an item or information resource through time.

Metadata

Alle gegevens die betrekking hebben op de verschijningsvorm en de structuur van het archiefstuk nodig om dit op juiste wijze te kunnen gebruiken, dan wel alle gegevens over het gebruik van het archiefstuk en de rol ervan in het uitvoeringsproces van een taak of functie.

Metadata

Data describing stored data: that is, data describing the structure, data elements, interrelationships, and other characteristics of electronic records. Record profile data.

Metadata

Gegevens over gegevens. In documentaire systemen: gegevens over documenten en hun ontstaan.

Metadata

Data describing context, content and structure of records and their management through time.

Metadata

Structured information that describes and/or allows users to find, manage, control, understand or preserve other information over time.

Metadata

Information that describes, explains, locates or otherwise makes it easier to understand, retrieve, use, manage, control or preserve an item or information resource through time.

Metadata

Structured or semi-structured information, which enables the creation, management and use of records through time and within and across domains.

Metadata

The structured collection of information that describes models, rules, data, logic, services etc. and how they work together.

Metadata

Gestructureerde gegevens over objecten die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de verschillende beheershandelingen.

Metadata

Gegevens die context, inhoud, gedrag en structuur van archiefstukken en hun beheer door de tijd heen beschrijven.

Metadata

Structured data about resources that can be used to help support a wide range of operations.

Metadata

Elke vorm van gestructureerde informatie waarmee andere informatie wordt beschreven. Meta informatie wordt gebruikt voor ontsluiting, beheer en toezicht.

Metadata

Any structured information that describes and/or allows us to find, manage or control other information.

Metadata

Gegevens die context, inhoud, gedrag en structuur van archiefstukken en hun beheer door de tijd heen beschrijven.

Metadata for managing records

Structured or semi-structured information, which enables the creation, management, and use of records through time and within and across domains.

Metadata stub

The subset of the metadata for an item that is retained after the item has been disposed of, to act as evidence that the item used to be held and has been properly disposed of.

Metadata systeem

Subsysteem van het archiefsysteem. Het geheel van metadata met bijbehorende methoden en middelen.

Metadatabibliotheek

Een vastgesteld overzicht van metadata-elementen die voor een organisatie van belang zijn.

Metadataharvesting

A technique for extracting metadata from individual repositories and collecting it in a central catalog.

Metadataschema

A framework that specifies and describes a standard set of metadata elements and their interrelationships that need to be recorded to ensure the identification of records and their authenticity.

 • Schemas provide a formal syntax (or structure) and semantics (or definitions) for the metadata elements.
Metadataschema

Logisch samenhangend overzicht dat de relaties aangeeft tussen de metadata-elementen, meestal door regels voor het gebruik en beheer van metadata in het bijzonder met betrekking tot de semantiek, de syntax en de mate waarin de waarden verplicht zijn.

Metadataverzameling

Een bepaalde verzameling metadata-elementen.

Metagegevens

Gegevens die context, inhoud en structuur van archiefbescheiden en hun beheer door de tijd heen beschrijven.

Metagegevens

Metadata is informatie over digitale bestanden, waarmee kan worden vastgesteld hoe ze zijn geproduceerd, hoe ze zijn opgeslagen, hun technische en logische structuur, en hoe ze zijn beheerd.

Metagegevens

Informatie met betrekking tot‘uitwendige’ kenmerken van een gegeven, zoals de plaats waar het zich bevindt of het nummer waaronder het is opgeborgen.

 • Dit staat tegenover de inhoud zelf van het gegeven die wordt aangeduid met ‘inwendige’ kenmerken.
Metamodel

Een meta-model is een expliciet model van de constructies en regels die nodig zijn om specifieke modellen voor een bepaald vakgebied te bouwen.

Metamorfisch virus

Geavanceerde variant op een polymorfisch virus. Is daardoor lastiger te herkennen en dus te bestrijden.

Metataal

Een metataal, is een taal waarin we andere, nieuwe coderingstalen kunnen beschrijven.

Metatrend

Fundamentele, maatschappijbrede ontwikkeling in een samenleving over een bepaalde periode.

Methode

1 vaste wel doordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken
2 ..
3 ..
4 wijze van handelen bij een wetenschappelijk onderzoek

Methode

Een methode is een denkwijze en werkwijze bij de aanpak van een wetenschappelijk of een praktijkprobleem.

Methodologie

Leer van te volgen methoden (bij onderzoek of onderwijs)

Micro-informatie

Informatie die slechts te vatten is in zeer gespecialiseerde notaties, termen of descriptoren

Microfoto

Een foto vervaardigd met behulp van een microscoop.

Microselectie

Methode van selectie waarbij gehele archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling voor hetzij blijvende bewaring, hetzij vernietiging worden aangewezen.

Microthema

Onzelfstandig deelonderwerp behandeld als zelfstandig deelonderwerp

Middelen

Onderdelen voor de ondersteuning van de doelstelling van een organisatie in de vorm van personeel, financiën, organisatie, juridische zaken, informatie, automatisering, aanschaffingen en huisvesting.

Middelenplan

Meerjaren voortschrijdend overzicht van de specifieke middelen die nodig zijn voor de informatievoorziening, zoals gespecialiseerd personeel, apparatuur en programmatuur.

Middleware

Software met een functie tussen applicatie en platform. Over het algemeen zorgt middleware ervoor dat verschillende programma's met elkaar kunnen praten

Midoffice

Een architectuurconcept dat zich bevindt tussen de front- en backoffice.

 • De frontoffice is de presentatielaag van een organisatie naar de buitenwereld.
 • Onderdelen van de frontoffice zijn een callcenter, website en balie.
 • De backoffice is het hart van de organisatie.
 • Hier spelen zich processen af die onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het verwerken van gegevens bijvoorbeeld.
 • De midoffice fungeert als koppelvlak tussen de verschillende front- en back-officesystemen.
Midoffice

De schakel tussen gegevens waarvoor burgers bij een overheid aankloppen (frontoffiice) en de informatie die wordt verzameld binnen afdelingen van de overrheidsorganisaties (backoffice).

Migratie

Overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform.

Migratie

Proces waarbij archiefdocumenten worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van hun authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Migratie

Het overzetten van digitale documenten naar een ander digitaal informatiesysteem met behulp van speciale computerprogrammatuur onder behoud van authenticiteit .

Migratie

Het overzetten van gegevens naar een ander platform.

Migratie

Handeling waarbij archiefbescheiden worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van hun authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Migration

The process of moving records from one hardware and/or software platform to another.

Migration

The act of moving records from one system to another, while maintaining the records’ authenticity, integrity, reliability and useability.

 • Migration involves a set of organised tasks designed to periodically transfer digital material from one hardware or software configuration to another, or from one generation of technology to another.
Migration

A transformation of an object creating a version in a more contemporary format.

Migreren

Handeling waarbij archiefstukken worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van hun authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Minimalist approach

De benadering bij het afbakenen van archieven, waarbij het niveau van de archiefvormer zo laag mogelijk wordt gekozen. Bijvoorbeeld: niet het archief van een heel ministerie, maar van een directie.

Minuut

Een minuut is de vastgestelde versie van een geschrift waarnaar de expeditie of het net-exemplaar wordt opgemaakt.

Minuut

Concept vastgesteld door een bevoegde persoon of groep personen binnen de organisatie van een archiefvormer .

Misalignment of incentives

A situation in which the factors that motivate one stakeholder to take action differ from those that motivate another stakeholder.

 • An example of misaligned incentives in preservation is when an entity that owns information no longer sees value in keeping it and has no motivation to hand it off, yet another entity sees value in preserving the resource, but does not have the right to.
Missive

Een missieve is een ambtelijke brief.

MLG

Een MLG is een gegevensverzameling in digitale vorm op magnetische - of optische drager die uitsluitend met technische hulpmiddelen interpreteerbaar en begrijpelijk gemaakt kan worden.
Tot een MLG worden gerekend:
a. gegevens;
b. dragers van gegevens;
c. apparatuur (hardware) en
d. programmatuur (software).

Mnemonische code

Een code die een verkorte weergave is van het werkelijke gegeven.

Moblog

De term is een samensmelting van mobile en weblog, ofwel mobiel bloggen.

 • Het is een soort fotoblog, waarbij de foto meestal wordt gemaakt met een mobiele telefoon.
 • De kracht van een moblog is het zeer snel— in real time — plaatsen van foto’s.
Mode of transmission

The method by which a record is communicated over space or time.

Model

Het gereedschap dat ons ter beschikking staat om de werkelijkheid te beschrijven.

Model

Document dat op driedimensionale wijze geselecteerde elementen van een object of situatie weergeeft.

MODS

Metadata Object Description Schema - A metadata scheme for rich description of electronic resources.

MOF

Meta Object Facility

Mogelijkheid tot raadpleging

De mogelijkheid om materiaal uit een archief te gebruiken, doorgaans onderworpen aan regels en voorwaarden.

Monografie

Verhandeling over een enkel onderdeel van een wetenschap of over een bepaald feit of een bepaald figuur.

Moresprudentie

Het leren van afwegingen en keuzes bij ethische dilemma’s om in nieuwe (vergelijkbare) situaties het goede te doen.

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Moresprudentie)

Moresprudentieregister

Register in de vorm van een kennisbank voor het vastleggen van moresprudentie.

MP3

Een standaard voor compressie van digitale muziek behorende bij de video-standaard MPEG-1.

 • MP3 is vooral populair is geworden als middel om muziek over het internet te versturen.
MP3 blog

Een weblog die te downloaden muziek in MP audioformaat host.

MPEG

Een industriële overleggroep die standaarden afspreekt voor het comprimeren (tot minder bits terugbrengen) van digitale video- en geluidsinformatie.

 • MPEG-1 en 2 zijn voor video bedoeld, MPEG-2 wordt bijvoorbeeld gebruikt voor DVD.
 • MPEG-3 wordt overgeslagen.
 • MPEG-4 is in 2001 te verwachten als nieuwste video-standaard zodat videobeelden onder meer naar mobiele 'telefoons' gestuurd kunnen worden.
Multichanneling

Communicatie via meerdere kanalen, bijvoorbeeld via de telefoon, e-mail, post en de balie.

Munimenta

Bewijsstukken, geschriften inhoudende bewijsstukken tot regtvaardiging ende versterking van ieders regt.

Go to top

N

Naamgevingssysteem

Het geheel van namen (termen, labels) waarmee delen van de inhoud worden aangeduid.

 • Die namen worden gebruikt op een knop, menu, in de sitemap, etc.
 • Ze moeten goed inzicht geven in wat er achter de betreffende knop, menu-items, etc. schuilgaat.
Naamindex

Een naamindex is een index waarin de gegevens zijn aangeduid door eigennamen.

Nadere toegang

Staat van specificaties van:

 1. Gegevens in een archiefstuk of in een archiefbestanddeel, dat als geheel in een beschrijving is opgenomen.
 2. Archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of een archief .
Nalevingstoezicht

Bij het nalevingstoezicht is het toezicht gericht op de naleving van wet- en regelgeving bij het handelen van burgers en bedrijven.

Name of addressee

The name of the physical or juridical person(s) to whom the record is directed or for whom the record is intended.

Name of author

The name of the physical or juridical person having the authority and capacity to issue the record or in whose name or by whose command the record has been issued.

Name of creator

The name of the physical or juridical person in whose archival fonds the record exist.

Name of handling office

The office with the authority and capacity for treating an action or matter.

Name of originator

The name of the person assigned the electronic address in which the record has been generated and/or sent.

Name of place of origin

The name of the geographic place where the record was generated, included in the content of the record by the author or in the electronic system on the author’s behalf.

Name of receiver

The name of the physical or juridical person(s) to whom the record is copied for information purposes.

Name of writer

The name of the physical or juridical person having the authority and capacity to articulate the content of the record.

Namespace

A scoping device used for uniquely identifying registered entities. Identically named entities in different namespaces can be distinguished.

 • A namespace is identified via an URL including a name and version identifier.
Namespace

In general, a namespace is an abstract container providing context for the items (names, or technical terms, or words) it holds and allowing disambiguation of items having the same name (residing in different namespaces).

Narratief

Op de manier van een verhaal

Narrative record

A narrative record is one that an individual creates for her own purposes in the course of carrying out an action.

 • It is not procedurally linked to an action and its creation is entirely discretionary.
Narrativiteit

Term uit de narratologie of verteltheorie voor de manier waarop een tekst als vertelde tekst kan worden beschreven.

 • De narrativiteit wordt daarbij bepaald door de onderlinge relaties binnen de tekst zelf, de betekenis van die tekst en de geschiedenis of reeks gebeurtenissen die er de grondslag van vormen.
Narrativiteit

Narrativiteit is de eigenschap van teksten om een verhaal in zich te hebben.

Naslagwerk

Document dat snelle toegang tot informatie of tot vindplaatsen van die informatie verschaft.

Native format

The format in which the record was created, or in which the originating application stores records.

Natte stempel

Stempel waarvoor men inkt gebruikt.

Natuurlijk persoon

Mens als subject van rechten, in tegenstelling tot rechtspersoon.

Nauwkeurigheid

Het niveau van gedetailleerdheid waarmee de informatie de werkelijkheid afbeeldt, in relatie met het gebruiksdoel van de informatie.

Navigatiesysteem

Het geheel van middelen waarmee de gebruiker zich kan oriënteren op de inhoud van de site en de weg kan vinden naar de gewenste informatie.

Navigeren

Het doorlopen van een logische structuur, zoals een inhoudsopgave, menu of lijst van koppelingen (links) die zodanig is ingericht dat deze de samenhang van een informatiebron beschrijft (bijvoorbeeld boomstructuur of netwerkstructuur)

Necronomie

Een economie die over lijken gaat.

Needed source records

A source record after conversion which, instead of being destroyed, is returned to storage as a semiactive record.

Neerslag

Alle archiefbescheiden die voortvloeien uit een handeling of een activiteit.

Neerslag

Alle gegevens die voortvloeien uit een handeling of een activiteit.

Negative benefit

The undesirable effects of a decision or action (or failure to decide or act).

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut

Net

Archiefstuk gelijkluidend aan de minuut in een vorm bestemd om te dienen voor kennisgeving en raadpleging.

Newsblog

Newsblogs, ook wel Punditblogs, bespreken en bekritiseren het (politieke) nieuws dat in de gevestigde nieuwsbronnen actueel en aan de orde is.

Nieuw rijbewijs document

Een nieuw, goed controleerbaar rijbewijsdocument met het formaat van een creditkaart.

Nieuwe minuut

Een nieuwe minuut is een geparafeerde doorslag van een getypte expeditie.

Niveauvergissing

Inzichten die ontleend zijn aan een bepaald systeemniveau, toepassen op een hoger of lager systeemniveau.

 • Men loopt dan het risico dat het inzicht daar niet geldt en dat toepassing ervan dus niet oplevert wat men verwacht.
No wrong door

Concept dat uitgaat vanéén portaal binnen de overheid, dat er voor zorgt dat klanten alle producten direct bij haar kunnen afnemen. Indien dat niet mogelijk is, zorgt de overheid ervoor dat de producten door andere overheden of ketenpartners worden geleverd.

Nomenclatuur

Het op systematische en eenduidige manier benoemen van allerlei zaken.

Nomothetisch

wetgevend; algemene regels gevend of die betreffend

Non record

Document geïdentificeerd als niet behorend tot het archief, dat wil zeggen niet van belang voor de bedrijfsvoering of de latere verantwoording.

Non-repudiation of origin

De onmogelijkheid om te weerleggen dat een bepaald document afkomstig is van een bepaald persoon.

Non-repudiation of receipt

De onmogelijkheid om te weerleggen dat een bepaald document is ontvangen door een bepaald persoon.

Non-zaak

Activiteiten met bijbehorende informatie die, hoewel in de basis een proces met een begin en een eind, niet direct onder de noemer van een reguliere zaak te plaatsen zijn.

Nonproprietary

In reference to hardware technology, software applications and/or file formats, the state of not being protected by trademark, patent or copyright nor owned or controlled solely by one company or institution.

Nonrivalrous consumption

A situation in which one person?s use of a good does not impede or detract from another person?s use of the same good. Digital assets are onrivalrous goods because the cost of providing access to additional users is close to zero.

Noodvernietiging

Mogelijkheid om in noodgevallen, zoals een inval door een buitenlandse vijand, af te wijken van voorgeschreven vernietigingsprocedures. Om te voorkomen dat staatsgeheimen verkeerde handen vallen.

Normblad

Publicatie waarin een norm is vastgelegd.

Normen

Een eenduidige specificatie. Soms wordt een onderscheid gemaakt in normen en standaarden

Nota

Document dat een uiteenzetting over een bepaald onderwerp bevat.

Nota

Een nota is een geschrift, houdende een uiteenzetting van een standpunt.

Notulen

Officieel verslag van een vergadering

Notulenstelsel

Ordeningsstelsel waarbij de archiefbescheiden zijn gegroepeerd tot series bijlagen bij de resoluties of notulen.

Nummer

Een nummer is een archiefbestanddeel dat van een eigen kenteken is voorzien.

Nummerstelsel

Een systematisch gebruik van een logische reeks van nummers om bijvoorbeeld natuurlijke personen, rechtspersonen, onroerende goederen, voorwerpen, locaties, transacties en gebeurtenissen binnen een afgebakende of afbakenbare groep uniek aan te duiden.

 • Nummers zijn numeriek (alleen cijfers) of alfanumeriek (cijfers en letters).
 • Met ‘stelsel’ wordt bedoeld, dat het nummer volgens bepaalde regels wordt toegekend en later ingetrokken, en dat het gebruik van het nummer aan bepaalde regels is gebonden.

Go to top

O

Object

A term loosely used to describe a component within a software system or design which is selfcontained, having an identifiable boundary. In programming it comprises of data structures and procedures (methods) for manipulating the structures. Objects include the rules under which they can be manipulated.

Object

Een zelfstandige eenheid in het objectsysteem.

Object

Een object is een eenheid, een entiteit, die bestaat uit kenmerken / eigenschappen en gedragingen.

Object

Iets dat bestaat gezien of gevoeld kan worden.

Objectsysteem

Het gedeelte van de werkelijkheid dat wordt beschreven.

Objectsystemen

Te weten binnen de overheid. Het gehele land dekkende informatiesystemen voor een bepaald objecttype zoals personen, vaste objecten en voertuigen of vaartuigen.

Objecttaal

(Formele) taal als voorwerp van beschouwing, waarover met de metataal gesproken of geschreven wordt , tgov metataal.

Observeren

Alle activiteiten die erop gericht zijn om via de zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven en voelen) door directe lijfelijke waarneming die informatie te verkrijgen die nodig is om de informatiebehoefte te bevredigen.

Offerte

Brief die een nauwkeurige omschrijving en prijsopgave bevat van te leveren goederen, diensten of werkzaamheden.

Office Applications

Software packages that perform a variety of office support functions, such as word processing, desktop publishing, spreadsheet calculations, electronic mail, facsimile transmission and receipt, document imaging, optical character recognition (OCR), work flow, and data management. These applications are generally those used to generate, convert, transmit, or receive business documents.

Office of primary interest

Instelling die een sleutelrol vervult op een bepaald beleidsterrein.

Okselstuk

Ambtelijke term voor het conceptdocument waarmee de ambtenaar zelf rondgaat om de benodigde parafen te verkrijgen en zo het ambtelijk proces te versnellen. Daarmee passeert de ambtenaar in veel gevallen het formele registratie- en routeringscircuit.

Olografisch testament

Een door de erflater zelf geschreven testament

Omgevingsvergunning

Eén geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Omslag

Een omslag is een beperkt aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier.

Omslag

Beperkt aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier.

On the margin

Investments are made "on the margin" when they are seen as incremental to existing expenditures or processes.

Ondeelbaarheidsprincipe

Een transactie wordt in zijn geheel uitgevoerd of helemaal niet.

Onderhandse akte

Alle akten die niet authentieke akten zijn.

Onderhandse akte

Akte die tussen de partijen onderling wordt opgemaakt.

Onderneming

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan, met inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.

Ondersteunend proces

Processen die resultaten voortbrengen die onzichtbaar zijn voor een externe, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie.

Ondertekenaar

Een persoon die de beschikking heeft over een middel voor het aanmaken van handtekeningen en handelt hetzij uit eigen naam hetzij uit naam van de dienst of de natuurlijke of rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Onderwerp

Korte aanduiding waarmee een zaak wordt gekenmerkt.

Onderwerpsanalyse

Het bepalen van het onderwerp van een informatiedrager en het ontleden van dat onderwerp in onderwerpselementen

Onderwerpselement

Eén of meer begripseenheden waaruit het (deel)onderwerp bestaat

Onderwerpsontsluiting

Het toegankelijk maken van de inhoudelijke aspecten van een informatiedrager; aan de bibliografische beschrijving wordenéén of meer onderwerpselementen toegekend

Onderzoeker

De wetenschapper, journalist, historicus of student die op professionele gronden onderzoek doet.

Ongestructureerde informatie

De betekenis van de kleinste eenheid (getal of woord) wordt bepaald door de context bijvoorbeeld volzinnen, alinea's of gehel geschriftten zoals wetten, memories van toelichting of beleidsnota's (in het algemeen tekst).

Ongestructureerde informatie kan met behulp van computers worden vastgelegd, bewaard en opgezocht maar niet geinterpreteerd.

Ongestructureerde informatie

Dit is al die informatie die niet op te delen is in gegevenselementen.

Ontdubbelen

Het ontdoen van dubbele exemplaren.

Ontheffing

Overheidsbeschikking waarbij vrijstelling van een voorschrift wordt gegeven, doorgaans gelijk aan dispensatie.

Ontologie

Een vocabularium van alle woorden waarvan de onderlinge relaties vast te leggen zijn samen met een aantal regels voor gevolgtrekkingen en logica.

Ontologie

Een formele machineleesbare specificatie van een conceptueel model, waarin concepten, eigenschappen, relaties, functies, voorwaarden en axioma's expliciet zijn beschreven.

Ontologie

Een document of bestand waarmee op formele wijze de relaties tussen termen wordt beschreven. Een ontologie bestaat uit een taxonomie met concluderende regels.

Ontologie

A formal, machine-readable specification of a conceptual model, in which concepts, properties, relationships, functions, constraints, and axioms are all explicitly defined.

Ontologie

(v) [Fr., gevormd van Gr. On (zijnde) + -logica (verhandeling)], (eig.) leer van het zijn, leer van de algemene eigenschap der dingen, leer der onderwerpen van het menselijk denkvermogen; ..

Ontologie

Ontologie is de studie van categorieën binnen een domein en vormt een logische basis voor een wetenschappelijke benadering van de weergave van kennis.

Ontologie

Collections of statements written in a language such as RDF that define the relations between concepts and specify logical rules for reasoning about them. Computers will "understand" the meaning of semantic data on a Web page by following links to specified ontologies.

Ontology

A document or file that formaly defines the relations among terms.

 • A ontology has a taxonomy and a set of inference rules.
Ontsluiten

Het in toegankelijke staat brengen door het vervaardigen van toegangen en andere hulpmiddelen.

Ontsluiting

Het in toegankelijke staat brengen door het het vervaardigen van toegangen.

Ontsluiting

Het proces van het vinden van relevante informatie.

 • Van belang is te constateren dat met dit begrip het vinden van informatie wordt bedoeld. Dat is dus breder dan het vinden van afzonderlijke documenten of bronnen (resources), aangezien gebruikers vaak zoeken naar informatie die meerdere bronnen beslaat.
 • In de context van metadata betreft ontsluiting echter in het algemeen het vinden van afzonderlijke objecten, zoals documenten.
Ontsluiting

Methoden en technieken met behulp waarvan informatiedragers of in informatiedragers opgeslagen informatie terugvindbaar worden gemaakt.

Ontsluitingsinformatie

Inhoudelijke metadata die het opzoeken, ordenen en terugvinden van het overgedragen digitaal archiefstuk (ODA) in het depot mogelijk maken. Deze zijn specifiek voor het depot bij de opname gegenereerd of toegekend.

Ontsluitingsmethode

Methode met behulp waarvan informatiedragers, delen van informatiedragers of representanten daarvan, geordend kunnen worden, bijvoorbeeld een geordende verzameling boeken in kasten, een catalogus, een bibliografie of een samen hangend geheel van dergelijke verzamelingen

Ontsluitingstaal

Verzameling indextermen waarvan de vorm en de onderlinge relaties zijn vastgelegd ten behoeve van het indexeren en het terugzoeken van informatie

Ontsluitingsterm

Een naam, term, trefwoord, zin of code die kan worden gebruikt om een archiefbeschrijving te zoeken, te identificeren en te lokaliseren.

Ontstaan

Het moment dat archiefbescheiden door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten.

Ontvanger

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. 

Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers. De verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

Ontwerpen

Het maken van een nieuw document.

Ontwikkelingsstadium

Stadium waarin een document verkeert tussen de eerste vastlegging in een ontwerp en de vorm waarin het inéén of meer archieven wordt opgenomen.

Onweerlegbaarheid

De verzending danwel ontvangst kan niet worden ontkent.

Onweerlegbaarheid

De eigenschap van een bericht om aan te tonen dat bepaalde gebeurtenissen of handelingen hebben plaatsgevonden, zoals het verzenden en ontvangen van elektronische documenten. Binnen de PKI voor de overheid wordt non-repudiation (van de inhoud van een bericht) bewezen door middel van het handtekeningcertificaat.

Oorkonde

Een verklaring in plechtige vorm.

Open relay

Een mailserver die e-mail verstuurt namens iedereen die dat maar wil. Derhalve een geliefd doelwit van spammers. Tegenwoordig zeldzaam.

Open source

Software waarvan de broncode, oftewel de programma- instructies, openbaar is.

Open standaard

Een standaard is open wanneer deze tot stand is gekomen in overleg tussen verschillende partijen.

 • Open standaarden moeten worden beheerd door een non-profitorganisatie die een vrij toetredingsbeleid kent.
 • De specificaties van open standaarden moeten volledig beschreven zijn en voor iedereen vrij toegankelijk.
 • Er zijn geen beperkende voorwaarden voor hergebruik. De kosten voor het gebruik van open standaarden zijn laag. Bovendien zijn er geen beperkende voorwaarden voor hergebruik.
Open standaard

Een open standaard is een specificatie die gratis beschikbaar is, volledig geïmplementeerd kan worden, niet door patenten of andere juridische aspecten beperkt is en die door een standaardenorganisatie goedgekeurd is.

Open Systems Interconnection Reference Model

Zeven lagen model voor datatransport in een netwerkomgeving.

Openbaar register

Een openbaar register is een authentieke registratie van gegevens over objecten of subjecten die al dan niet onder restricties voor afnemers / belanghebbenden beschikbaar worden gesteld.

Openbaarheid

Toestand van archiefbescheiden waarbij ieder met inachtneming van bij of krachtens de wet vastgelegde beperkingen bevoegd is deze te raadplegen en daarvan of daaruit reproducties, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of te laten maken.

Openbaarheid

Beschikbaarheid van gegevens zonder enige restrictie op de raadpleging of het gebruik.

Openbare sector

Het geheel van :
- het parlement en andere Hoge Colleges van Staat;
- de departementen die samen de rijksdienst vormen (en de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen);
- de provincies en gemeenten (en de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen);
- ander publiekrechtelijke organen, zoals waterschappen en Kamers van Koophandel;
- de zogenaamde gereguleerde sectoren zoals het onderwijs, de organen binnen het sociale zekerheidsstelsel en de ziekenhuizen, die door de overheid worden betaald of volgens overheidsvoorschriften gefinancierd.

OpenGIS

OpenGIS beschrijft een architectuur waarmee het mogelijk is gedistribueerd geografische informatie te zoeken en de gevonden geografische gegevens te gebruiken, te combineren en te bewerken.

 • De OpenGIS specificaties worden opgesteld door het OGC (Open Geospatial Consortium).
OpenURL

OpenURL is een standaard om metadata in een URL op te nemen.

 • Applicaties, zogenaamde link resolvers, benutten de informatie in zo’n OpenURL om de gebruiker door te verwijzen naar de voor hem geschikte en toegankelijke bronnen.
Operationele ICT aansturing

Operationele ICT-aansturing richt zich op het verstrekken van operationele opdrachten aan de ICT-dienstverlener binnen de vanuit contracten gestelde kaders.

Operationele planning

Een normatieve en bindende planning.

Opheffing

De situatie waarbij taken van de gemeente of archiefvormend onderdeel worden beëindigd of overgedragen aan een ander overheidsorgaan.

Opnemen

Proces van het archiefsysteem met als doel archiefdocumenten onder beheer van het archiefsysteem te brengen. Soms ook wel aangeduid als archiveren. Methoden van opnemen zijn registratie en opslag.

Opnemen

Opnemen is het onder beheer brengen van het informatie- en archiefmanagement door het identificeren, registreren en opslaan van als archiefstukken gewaardeerde informatieobjecten met hun contextuele metadata.

Opschorten overbrenging

Het uitstellen van overbrenging van archiefbescheiden in verband met het veelvuldig gebruik en raadpleging van de betrokken bescheiden door de archiefvormer.

Opslag

De fysieke vastlegging van een document op een drager. Zie ook: opnemen

Opslagformaat

De code volgens welke gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen.

Opt-in regeling

Regeling waarbij een persoon nadrukkelijke moet verklaren wel gebruik te willen maken van bepaalde diensten. Indien hij/zij dat niet doet neemt hij een dienst niet automatisch af.

Opt-out regeling

Regeling waarbij een persoon nadrukkelijke moet verklaren niet gebruik te willen maken van bepaalde diensten. Indien hij/zij dat niet doet neemt hij een dienst automatisch af.

Optical Character Recognition

OCR

Option strategy

The strategy of making modest investments in preservation to hedge against irreversible loss.

 • By making a small current investment
  • for example, in secure storage, with no additional curation decisionmakers effectively purchase the option of postponing their choice until they have better information.
Optische resolutie.

De resolutie die feitelijk door de opname apparatuur wordt waargenomen.

Orchestration

The automated arrangement, coordination, execution, and management of complex computer applications, systems, integration, and services.

Ordenen

Ordenen is het rangschikken van archiefbestanddelen naar hun archivistische kenmerken

Ordenen

Proces van het archiefsysteem. Het logisch (en voor papieren documenten doorgaans ook fysiek) rangschikken volgens door het archiefsysteem gestelde regels.

Ordening

De intellectuele en fysieke processen en de resultaten van het analyseren en rangschikken van documenten in overeenstemming met archivistische beginselen.

Ordening

Rangschikken van archiefbescheiden, archiefbestanddelen en archiefafdelingen binnen een archief overeenkomstig een systeem.

Ordening naar functies

De hoofdindeling van het archief ontleend aan de taken en activiteiten van een organisatie, impliciet of expliciet omschreven in reglementen of wettelijke regels; hieronder is ook te rekenen de indeling volgens (categorieën van) handelingen.

Ordening naar onderwerp

De hoofdindeling van het archief ontleend aan de onderwerpen van bemoeienis van een organisatie.

Ordening volgens organisatie

De hoofdindeling van het archief ontleent aan de (hiërarchische) organisatie van een instelling: ieder onderdeel van het archief komt overeen met een onderdeel van de organisatie van de instelling.

Ordening volgens pertinentie

Ordening achteraf volgens onderwerpen die niet ontleend zijn aan de organisatie, functies of activiteiten van de archiefvormende organisatie, maar op een achteraf gekozen onderwerpsindeling gebaseerd op onderzoeksvragen.

 • Een variant hiervan is een ordening achteraf naar geografische plaatsaanduidingen.
Ordeningselement

Een kenmerk dat tot twee of meer subverzamelingen informatiedragers leidt, bijvoorbeeld auteur, titel, classificatiecode, trefwoord

Ordeningskenmerk

Beschrijvingskenmerk of archivistisch kenmerk dat de rangschikking van een archiefstuk binnen een archiefbestanddeel, van een archiefbestanddeel binnen een archiefafdeling of archiefafdeling binnen een archief bepaalt.

Ordeningsplan

Een plan voor de indeling van een archief en de rangschikking van zijn bestanddelen.

Ordeningsplan

Een ordeningsplan is een schema voor de indeling van een te vormen archief en de rangschikking van zijn bestanddelen.

Ordeningsplan

Plan voor de ordening van een archief, waarin de archiefvormer tenminste het ordeningsstelsel van iedere archiefafdeling vermeldt.

Ordeningsstelsel

Door de archiefvormer bepaald systeem van ordening van archiefbescheiden of archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of archief .

Orgaan

Persoon of college van personen die (dat) krachtens de wet of statuten bevoegd is de wil van de rechtspersoon tot stand en tot uiting te brengen.

Organieke structuur

Dit legt vast welke organen binnen een organisatie bepaalde functies of groepen van functies vervullen. - functie gericht (personeelszaken, verkoop etc.) - produktgericht (divisies van grote ondernemingen)

Organisatie

Een samenwerkingsverband of groep van personen, geïdentificeerd door een specifieke naam en handelend of in staat te handelen als een eenheid.

Organisatie

Een van zijn maatschappelijke omgeving te onderscheiden eenheid op basis van een eigen identiteit wat betreft structuur en cultuur.

Organisatie

Elke ordening van middelen en handelingen om bepaalde doelstellingen te bereiken (heeft alleeen een bepaalde context met nadere aanduiding een bepaalde betekenis).

Organisatie

Een systeem waarin mensen met elkaar een bepaald doel nastreven.

Organisatie-eenheid

Het geheel van personele, materiele en immateriele middelen dat bijeen is gebracht om bepaalde doeleinden te bereiken.

Organisatiebeginsel

Het organisatiebeginsel is het beginsel, dat zowel bij de vorming als bij de herordening de afdelingen behoren te worden ontleend, hetzij aan de organisatie van het bestuur, dat het archief vormt of heeft gevormd, hetzij aan de organisatie van de administratie van dat bestuur.

Organisatiecultuur

Het geheel van normen en waarden die binnen een organisatie gelden. bv huisstijl, omgangsvormen, uiterlijke verschijning.

Organisatiestructuur

De wijze waarop de middelen van een organisatie-eenheid gedurende een bepaald tijdvak zijn geordend ten behoeve van de activiteiten van die eenheid.

Organisatorische interoperabiliteit

Organisatorische interoperabiliteit betreft het definiëren van organisatiedoelen en het herontwerpen van (primaire) processen.

Original order (principle)

Bij het ordenen en beschrijven van archieven respecteren van de oorspronkelijke, door de archiefvormende organisatie bepaalde, orde.

Originality

Kwaliteitsattribuut van een document dat uitdrukt dat het in die bepaalde vorm zijn functie in het proces vervulde.

Originating Organization

Official name or code that reflects the office responsible for the creation of a document.

Origineel

Oorspronkelijk stuk

Origineel

Een origineel is een informatieobject waarvan de uniciteit aangetoond kan worden.

OSS

Open source software

OTP

Een soort elektronisch postkantoor dat de elektronische communicatie tussen het bedrijfsleven en overheden ondersteunt en bevordert. Deze voorziening vormt dé nieuwe basis voor elektronische communicatie met de overheid. De OTP gaat langs een groeipad voorzieningen leveren die ‘eenmalige aanlevering, meervoudig gebruik’mogelijk maken.

Overall presentation

The record's overall information configuration, i.e. the manner in which content is presented to the senses, using text, image or sound, either alone or in combination.

Overbrenging

De (rechts)handeling waarbij het logische en fysieke beheer over de archiefbescheiden overgaan naar de beheerder van de archiefbewaarplaats.

Overbrenging

Vervoeren van archiefbescheiden van de ene naar de andere locatie.

Overbrenging

Procedure waarbij (in België) een openbare overheid de archiefbescheiden overdraagt aan het rijksarchief, of (in Nederland) een zorgdrager van een overheidsorgaan de archiefbescheiden overdraagt aan de archiefbeheerder van een archiefbewaarplaats .

Overdracht

Procedure waarbij een archiefbeheerder archiefbescheiden plaatst onder de verantwoordelijkheid van een andere archiefbeheerder.

Overdragen

Proces van het archiefsysteem. Het onder beheer brengen van archiefdocumenten bij een ander archiefsysteem.

 • Het meest bekende voorbeeld van overdragen is het overbrengen van archiefdocumenten vanuit het dynamisch of semistatisch archief (archiefruimte) naar statisch archief een (archiefbewaarplaats)
 • Ook het intern overdragen (van archiefruimte naar archiefruimte of tussen archiefbewaarplaatsen onderling) wordt alszodanig aangemerkt.
Overdragen

Veranderen van zorg voor, eigendom van en/of verantwoordelijkheid voor archiefstukken.

Overeenkomst

Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen.

Overgangsbeginsel

Het beginsel, dat bij overgang van een taakonderdeel van een bestuur of persoon naar een ander bestuur of persoon de desbetreffende archiefbestanddelen behoren mee over te gaan.

Overheadkosten

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces,

Overheid

Cultureel gesproken is de overheid geen 'dienst' of apparaat, maar een alles omvattende dimensie.

Overheidsinformatie

Informatie die door of namens de overheid wordt geproduceerd, verzameld, bewaard, verspreid, in allerlei vormen, voor zowel interne doeleinden (voor ambtenaren) als voor het publiek. Overheidsinformatie wordt in bibliotheken, archieven en documentatiecentra opgeslagen, beheerd en ontsloten.

Overzicht van archieven

Een overzicht van archieven is een systematische opsomming van de inéén of meer archiefbewaarplaats(en) berustende archieven.

Overzichtsargument

Argument om een stuk te registreren zodat overzichten kunnen worden gemaakt.

Go to top

P

Packaging Information

The information that is used to bind and identify the components of an Information Package. For example, it may be the ISO 9660 volume and directory information used on a CD-ROM to provide the content of several files containing Content Information and Preservation Description Information.

Packet sniffer

Programma dat in staat is om pakketjes informatie die computers over een netwerk met elkaar uitwisselen, op te vangen en door te spitten op voor een hacker nuttige informatie.

Page view

Visual rendering of a Web page in a specific client environment at a specific point in time.

Pak

Omvangrijk aantal stukken bijeengebracht in een erom heen gevouwen vel papier of karton.

Pak

Een pak is een omvangrijk aantal bescheiden, bijeengehouden door een daaromheen gevouwen blad papier.

Palimpsest

Een perkament handschrift, waarop veelal uit zuinigheid, over de onleesbaar gemaakte eerste tekst een andere geschreven is. Langs chemische weg gelukt het vaak de oorspronkelijke, soms waardevolle tekst, weer leesbaar te maken.

Pandvlak

Een vlak op een kaart dat de omtrek van de bebouwing op een perceel aangeeft.

Panopticon

The Panopticon is a type of prison building designed by English philosopher Jeremy Bentham in the late eighteenth century. The concept of the design is to allow an observer to observe (-opticon) all (pan-) prisoners without the prisoners being able to tell if they are being observed or not, thus conveying a "sentiment of an invisible omniscience." Geobserveerd zonder dat je weet dat je wordt geobserveerd.

Paraaf

1 pennetrek, krul als toevoegsel bij een handtekening (ter voorkoming van nabootsing) 2 handtekening die alleen bestaat uit de beginletters van de naam ter waarmerking van inlassingen of bijvoegingen in akte, als teken dat een stuk gelezen is.

Paradigma

Volgens Thomas Kuhn is een paradigma: Een complex geheel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, dat de wetenschappelijke gemeenschap van een bepaald tijdvak een idee geeft van wat de belangrijke vragen zijn, en hoe die opgelost moeten worden.

Paradigma

Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.

Paraferen

Het tekenen van een document door een daartoe bevoegde functionaris ten teken dat deze het document akkoord bevonden heeft.

Parallelle selectie

Selectie met onafhankelijke toepassing van administratieve en culturele waardebepaling. Na toepassing van deze methode ontstaat een tweetal lijsten van bescheiden die al dan niet in meer of mindere mate samenvallen.

Paspoort

Een paspoort is een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land, en vraagt toestemming in de naam van de regering van het uitgevende land om de houder in het land toe te laten.

Passieve conservering

Passieve conservering houdt in de plaatsing van documenten in een ruimte beveiligd tegen brand- en overstromingsgevaar en met het juiste klimaat, alsmede de handhaving van dat klimaat.

Passphrase

A series of keystrokes that allow exclusive access to your private key which you use to sign and decrypt e-mail messages and file attachments.

Patch

Reparatieprogramrna, bedoeld om fouten in software te herstellen. Patches worden onder meer gebruikt om schade door exploits te voor komen.

Paternosterkast

Archiefkast met laden die aan elkaar gekoppeld zijn.

 • Het is mogelijk met een mechaniek de juiste lade voor te zetten.
Path-dependency

When decisions one faces for any given circumstance are limited by the decisions one has made in the past, even though past circumstances may no longer be relevant.

PDF

Een standaard voor de opmaak van documenten, voorgesteld door het bedrijf Adobe, die het uitwisselen en vooral leesbaar maken van allerlei typen documenten vergemakkelijkt.

Peer to peer

De techniek waarbij elk platform zich zowel als client als server kan gedragen .

Pendrive

Opslagmedium dat meestal niet groter is dan een aansteker en voorzien is van flashgeheugen.

Pennestreek

Haal, trek met een pen; (gez) met een pennestreek, door een enkel besluit van een machthebber.

Pennetrek

1 pennestreek; 2 tekening die met een ononderbroken pennetrek is gemaakt.

Performance

Performance is het zekerstellen dat ict gebruikt wordt voor fgesproken manier.

Performance optimization

The practice of making adjustments and changes to business activities and processes in order to improve performance.

Permanent houdbaar papier

Papier waarbij bij gangbaar gebruik en onder gangbare opslag condities in bibliotheken en archieven na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te constateren.

Permanente bewaring

Het voor onbepaalde tijd (t.b.v. een nader aangegeven belang) zodanig bewaren van gegevens dat ze raadpleegbaar zijn en blijven.

Permutatie

Ingang maken op de niet-ingangselementen van een complexe indexterm in de ontsluitingsmethode

Persistent identifier

Persistent identifiers zijn duurzame verwijzingen naar een publicatie waarmee een exemplaar gevonden kan worden, ook wanneer de locatie ervan ondertussen veranderd is.

Persistentie

Iets blijft lang in stand.

Person

Individual actors who carry out the business transactions.

Personele structuur

Toewijzen van functies en taken aan personen met aanduiding van taken en bevoegdheden. Deze structuur wordt bepaald na het vaststellen van de organieke structuur.

Persoonlijk archief

Een persoonlijk archief is het geheel der bescheiden, ontvangen of opgemaakt door een bepaald persoon handelend als partikulier en naar hun aard bestemd om onder hem te berusten.

Persoonlijke internet pagina

Een internet-pagina bij de overheid die burgers zelf kunnen inrichten (voorheen e-dossier). Het is de bedoeling dat op deze pagina persoonlijke gegevens en informatie komen te staan over alle lopende contacten van de burger met de overheid. Eigen gegevens die daarbij van belang zijn, worden zo langséén weg toegankelijk en kunnen makkelijker meervoudig gebruikt worden. Een PIP kan verder worden gebruikt om persoonlijke voorkeursopties in te stellen voor het ontvangen van bijvoorbeeld attenderingen en statusberichten van de overheid. In de zomer van 2005 is op rijksniveau besloten het streefbeeld van een PIP in een stapsgewijs, geleidelijk realisatietraject aan bestuurlijke partners voor te leggen.

Persoonsgegeven

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Persoonsgegeven

Een gegeven dat herleidbaar tot een individueel natuurlijk persoon

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene").

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Persoonskaart

Het geheel van gegevens over een persoon dat in een gemeentelijk persoonsregister is opgenomen

Persoonskaart

De gezinspersoonskaart met gegevens van ieder persoon die daarvoor volgens de regels voor in aanmerking komt

Persoonslijst

Het geheel van gegevens vanéén persoon in de basisadministratie

Persoonsnummerstrategie

Wijze waarop persoonsnummerstelsels worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen verschillende typen persoonsnummerstelsels.

Persoonsregister

De verzameling persoonskaarten van de tot de bevolking der gemeente behorende personen.

Persoonsregistratie

Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.

Pertinentie

De bruikbaarheid van documenten.

Petabyte

1024 terabytes = 1125899906842624 bytes.

Petitie

Een verzoekschrift ondertekend door een groep personen met een politiek of maatschappelijk doel.

PGP

Een programma dat computerbestanden versleutelt, opdat buitenstaanders de inhoud niet kunnen zien. De versleuteling is niet ingewikkeld genoeg om er staatsgeheimen veilig mee over het internet te kunnen sturen, maar wel goed genoeg voor iets minder veiligheidskritische bestanden.

Pharming

Zeer geniepige variant op phishing. Vorm van digitale oplichting waarbij een internetgebruiker bij het invoeren van het adres van een bepaalde website op een geheel andere pagina terechtkomt dan hij bedoelde.

Phishing

Vorm van digitale oplichting waarbij een internetgebruiker een vervalste e-mail ontvangt, met links waarmee hij terechtkomt op een vervalste site.

Phreaker

Een hacker die zich heeft gespecialiseerd in telefonie.

Physical control

The function of tracking the storage of records to ensure that they can be located.

Physical control

Het geheel van activiteiten gericht op het fysiek voortbestaan van archiefbescheiden.

 • Fysiek beheer omvat bescherming tegen verlies, plaatsing in depots, conservering, restauratie, conversie etc.
Physical control

The control established over the physical aspects (such as format, quantity or location) of documents in the physical custody of a records centre or archives.

Physical file

An entry in the record plan for a hardcopy (usually paper) file. The file itself is stored outside the business system but metadata about its location and management is maintained in the system. A physical file may stand on its own within the records classification scheme, or it may form part of a hybrid file of closely related digital and physical objects.

Physical record

A record in hardcopy form, such as a folio, paper file, bound volume, photograph, microfilm, audio recording or moving image recording.

Pilot project

An experimental initiative lasting for a limited time, the results of which are systematically evaluated.

Ping

In weblogverband een systeem dat ervoor zorgt dat een nieuw artikel opgemerkt wordt door ping centrales’. De weblogsoftware stuurt zelf een ping uit, waardoor bijvoorbeeld gespecialiseerde zoekmachines weten waar zij nieuwe postings kunnen indexeren.

Ping of Death

Een DoS-aanval waarbij een scriptkiddy op afstand computers kon laten vastlopen.

PIVOT

Project van de Rijksarchiefdienst voor het wegwerken van achterstanden in de bewerking van archieven bij de ministeries. De methode gaat uit selectie op basis van de handelingen van de overheidsorganisaties.

Plaatsingslijst

Staat van beknopte omschrijvingen van archiefbestanddelen in de volgorde waarin zij materieel zijn gerangschikt, onder opgave van hun vindplaats.

Plaatsingslijst

Een plaatsingslijst is een staat waarin, per onderdeel of verpakkingseenheid van een archief, enige informatie over de inhoud daarvan globaal is weergegeven, en die is ingericht zonder expliciete indelingssystematiek of (chrono)logische rangschikking, in een volgorde parallel aan de opstelling ven het archief in de bewaarplaats.

Plaintext

Normal, legible, unencrypted, unsigned text.

Plakkaat

Een plakkaal is een voor algemene bekendmaking bestemde verordening, uitgevaardigd onder een opgedrukt zegel.

Plan

1. Besluit waarbij toekomstige beschikkingen aan voorwaarden worden gebonden. 2. Document waarin een te volgen handelwijze wordt aangegeven.

Plan

Beschrijving van voorgenomen activiteiten over een bepaalde periode.

Plannen

Plannen is het ordenen van wat bereikt moet worden.

Planning en control

Planning en control richt zich op het bewaken en sturen van de aspecten tijd en capaciteit voor de informatievoorziening en veranderingen in de informatievoorziening.

Plantopografie

Plantopografie is een indicatie van op de korte termijn te ondernemen bouwactiviteiten.

 • Plantopografie is daarmee niet meer dan een verbijzondering van ruimtelijke plannen.
Platform

Geheel van apparatuur en besturingsprogrammatuur waarop de toepassingsprogrammatuur werkt

Plattegrond

Tekening op schaal van de orthogonale projectie op een grondvlak van een ingericht of bebouwd gebied, een gebouw of een deel van een gebouw.

Podcast

Podcasting is een vorm van bloggen, maar dan via audio. Standaard wordt daarvoor het MP3 formaat gehanteerd.

Policies

A formal set of generic instructions governing the manner in which, and standards to which, business actions are to be performed.

Polis

Een verklaring door een verzekeraar dat hij onder bepaalde voorwaarden een financiële of andere prestatie zal leveren

Politieregister

politieregister of register: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens - die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd, en - die is aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak;

Polymorfisch virus

Deze virussen veranderen zichzelf hij het vermenigvuldigen volgens een strak, voorgeprogrammeerd regime. Het‘kindje’ mag dan qua computercode niet lijken op de ‘vader’, maar qua gedrag en werkwijze zijn ze exact hetzelfde.

Portal

A software framework that enables people, via a unitary interface provided through a Web browser, to manage information and processes across systems or organizations.

Portblocker

Programma dat een aantal Internet communicatiepoorten kan afsluiten. Daarmee zijn onder meer nukes en verkeer van Bakdoor Trojan Horses af te vangen.

Positive externality

An economic good produced by one party that has benefits that accrue to others. Such goods tend to be under produced in the marketplace.

Post

Alle soorten documentverkeer, inkomend, intern en uitgaand, ongeacht de vorm en toegepaste techniek. [papier, e-mail, SMS, berichtenverkeer, etc]

Post-custodial

De benadering van archiefbeheer waarbij een archief niet noodzakelijk ook fysiek inéén bepaalde archiefbewaarplaats behoeft te berusten. In ruimere zin: het beschouwen van een archief als een logische entititeit, in plaats van als een fysieke verzameling documenten.

Postcoördinatie

De relaties tussen de verschillende elementen van het onderwerp worden in de zoekfase gelegd

Posting

Een bericht op een weblog.

Pragmatika

Instrument waarmee goede praktijkvoorbeelden aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Precoördinatie

De relaties tussen de verschillende elementen van een onderwerp worden in de bewerkingsfase gelegd; de op deze wijze ontstane combinatie van onderwerpselementen wordt daarbij als een complexe indexterm opgenomen in de ontsluitingsmethode

Predictive analitics

Algorithms applied to patterns of information about activities and behaviors that serve as a statistically-valid basis for predicting potential future outcomes.

Prescriptieve definitie

De voorschrijvende, prescriptieve definitie: bewering die een soort handelingen aanbeveelt of suggereert; normatief; "iets behoort te zijn". De waardering voor de prescriptieve definitie is afhankelijk van de mate waarin de bewering harmonieert met context afhankelijke sociale normen; (rechtvaardigheidscriterium).

Presentation features

A set of perceivable features (graphic, aural, visual), generated by means of encoding and program instructions, and capable, when used individually or in combination, to present a message to our senses. Presentation features include overall presentation and specific presentation features.

Presentation features

A set of perceivable features (graphic, aural, visual) generated by means of encoding and program instructions, and capable, when used individually or in combination to present a message to our senses.

Preservation

Activities that enable the use and long-term accessibility of information; often used interchangeably with stewardship.

Preservation

The processes and activities which stabilize and protect cultural heritage materials so that they will be permanent and durable, or as long-lasting as it is possible to make them.

Preservation metadata

A form of administrative metadata dealing with the provenance of a resource and its archival management.

Preservation strategy

The series of decisions taken over the course of the digital lifecycle to ensure long-term accessibility and usability, and to reduce outstanding risks to loss and degradation of the materials.

Preserveren

Proces van het archiefsysteem. Het geheel van activiteiten gericht op de zorg voor de technische en intellectuele behoud van archiefdocumenten. Preservering omvat activiteiten zoals opslag, bewaring, conservering, restauratie, conversie en migratie.

Preservering

Het geheel van activiteiten dat zorgt voor het technische en intellectuele behoud van digitale informatieobjecten

Prestatie-indicator

Een meetbare grootheid die een aanwijzing geeft voor de geleverde kwaliteit. Hierbij valt te denken aan de bereikbaarheid van de helpdesk, het aantal klachten, de beschikbaarheid van stemen of de beschikbaarheid van het netwerk.

Prestatiemeting

Containerbegrip voor het toepassen van een systeem ter meting van kengetallen of indicatoren.

Primair document

Document waarvan de informatie in principe oorspronkelijk is.

Primair proces

Processen die gericht zijn op het door de organisatie leveren van toegevoegde waarde aan haar omgeving. Het zijn processen waaraan een organisatie haar bestaansrecht ontleent.

Primaire inventaris

Een primaire inventaris is een systematisch ingedeeld geheel van beschrijvingen van de bestanddelen van een archief, waarvan de indelingssytematiek expliciet is, en dat minimaal is voorzien van (institutioneel-) historische toelichting betreffende de een gebruiksaanwijzing en van een

Primaire sleutel

De sleutel die daadwerkelijk voor de uniek identificatie van een attribuut wordt gekozen. Eigenschappen zijn : - uniciteit - minimaliteit

Primaire taak

Opdracht die gericht is op het bereiken van de formele doeleinden van een persoon of organisatie. Als het om een taak van een actor gaat dan is deze taak gericht op de omgeving van de actor.

Primaire toegankelijkheid

De toestand van raadpleegbaarheid van archieven op het niveau van hun bestanddelen.

Primitieve term

Term die wordt begrepen zonder dat die exact kan worden gedefinieerd.

Printing on demand

POD

Priority of transmission

Indication of the priority in which a record is to transmitted.

Privaatrecht

Het geheel van rechtsregels dat de rechten van bijzondere personen en zaken in hun onderlinge verhoudingen betreft, in tegenstelling tot het publiek recht dat de Staat als zodanig betreft en de zorg voor de openbare belangen. Het privaatrecht omvat het burgerlijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht

Privaatrecht

Het gewone recht. Het beheerst alle verhoudingen waarvoor de wet niet uitdrukkelijk een andere wijze van handhaving heeft voorgeschreven. Civielrechtelijke handhaving is steeds mogelijk aan de hand van regels van het privaatrecht wanneer de wet geen straf- of administratiefrechtelijke handhaving heeft voorgeschreven.

Privacy

Privacy is niet alleen de afwezigheid van informatie over ons zelf bij anderen, het is vooral de zeggenschap die wij over onze persoonsgegevens hebben.

Privacy

, groups or institutions to determine for themselves when, how and to what extend information about them is communicated.

Private key

The secret portion of a key pair-used to sign and decrypt information. A user's private key should be kept secret, known only to the user.

Private keyring

A set of one or more private keys, all of which belong to the owner of the private keyring.

Privatisering

De situatie, waarbij de taken van een archiefvormend onderdeel geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een ander rechtspersoon dan bedoeld in artikel 1 boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Privatisering

Privatisering is het proces waarbij publiek eigendom overgaat in private handen.

Privatisering

De situatie, waarbij de taken van een archiefvormend onderdeel geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een ander rechtspersoon dan bedoeld in artikel 1 boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Probative record

A probative record is a record whose written form is required by the juridical system as proof that an action has taken place. The record is not contemporaneous with the action, as is the case with a dispositive record, but it procedurally follows it.

Procedural context

The business procedure in the course of which the record is created.

Procedure

Gespecificeerde wijze voor het uitvoeren van een activiteit.

Procedure

Elke expliciet vastgelegde werkinstructie voor personen of organen voor de uitvoering van hun taak binnen een informatiesysteem.

Procedure

In general, the body of written and unwritten rules governing the conduct of a transaction, or the formal steps undertaken in carrying out a transaction. In particular, the legislative machinery set up to carry out a given transaction.

Proces

Een proces is een verzameling van activiteiten met een gemeenschappelijke bedoeling

Proces

Verzameling van onderling samenhangende middelen en activiteiten die 'inputs' (invoer) omzet in 'outputs' (uitvoer).

Proces

Een proces is een geordende reeks van processtappen die wordt uitgevoerd om een dienst of service te leveren.

Proces optimization

Process Optimization: The practice of making changes and adjustments to a process in order to improve its efficiency or effectiveness.

Proces-verbaal

Akte waarbij een bevoegde functionaris verslag doet.

Procesgebonden informatie

Informatie naar haar aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die haar heeft ontvangen of opgemaakt binnen de context van hun werkprocessen, handelingen of taken.

Procesmodel

Geheel van processen die zich voor kunnen doen in een bepaald werkveld. Kan dienen als inspiratiebron bij professionalisering van het werkveld.

Procesontwerp

Procesontwerp is het beschrijven of modelleren van de relevante aspecten van samenhangende activiteiten binnen een organisatie. Mogelijke doelen van procesontwerp zijn inzicht krijgen in de huidige situaties of ontwerpen van mogelijke toekomstige situaties. Relevante aspecten van een proces zijn meestal activiteiten, verantwoordelijkheden, volgorde in tijd enzovoort. Afhankelijk van het doel kunnen ook andere aspecten worden beschreven.

Process

A set of activities, material, and/or information flow that transforms a set of inputs into defined outputs.

Process

The major tasks performed by an organization to accomplish each of its functions. A process should be based on a cohesive grouping of transactions producing a singular outcome

Process framework

The architecture of an extended process or set of processes that enables a set of business functionality.

Process Model

A representative prescription for how a set of activities should operate in a flow and sequence in order to regularly achieve desired outcomes.

Process owner

The individual who has responsibility for process performance and resources, and who provides support, resources, and functional expertise to projects.

Processtap

Geordende reeks van handelingen die ononderbroken wordt uitgeoefend dooréén mens of één machine binnen één bedrijfsfunctie.

Procestype

Alle processen van een bepaald type

Product

Transactie of handeling die voortvloeit uit een proces en die beschreven staat in een gewaarmerkt document.

Product

Het eindproduct waarin de handeling resulteert of zou moeten resulteren.

Product

Resultaat van een of meerdere activiteiten.

Productencatalogus

Een gestructureerde inventaris van diensten (zogenaamde 'producten') die een overheid aanbiedt. Een voorbeeld van een productencatalogus is de VIND catalogus.

Productencatalogus

Overzicht van alle producten en diensten die een overheidsorganisatie aanbiedt.

Producttype

Alle producten van een bepaald type.

Profile

Profile is een quasi database, die toestaat dat een beperkt aantal index-waarden geassocieerd wordt met elk document (bijvoorbeeld autcursnaam, datum, titel).

Profile

A subset of a scheme defined and used by a particular interest group to customize the scheme for its purposes.

Profilering

Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Programma

Een verzameling projecten die qua problematiek of aandachtsgebied te groeperen zijn

Programma

Een program(ma) is een geschrift, waarin activiteiten staan opgesomd, die volgens vooropgezet schema zullen worden verricht.

Programma

Document dat een specificatie bevat van voorwaarden en eigenschappen van een aan te besteden zakelijke onderneming, of van in een bepaalde volgorde te verrichten activiteiten.

Programmeerinsluiting

De situatie waarbij de gebruikte programmeertaal of -omgeving dermate is verouderd dat verandering van het softwaresysteem relatief hoge kosten met zich meebrengt.

Project

Geheel van samenhangende activiteiten met een duidelijk beginpunt en eindpunt in de tijd.

Project

Een vastomlijnde hoeveelheid werk ter realisatie van een bepaalde eenmalige opgave.

Project toegankelijkheid

Samenhangend geheel van uit te voeren werkzaamheden met als doel in een bepaald tijdsbestek (een deel van) een archief in de gewenste toegankelijke toestand te brengen.

Projectdossier

Logisch geheel (aggregaat) van documenten die betrekking hebben op een project.

 • Een projectdossier bevat tenminste
  • projectplan / projectopdracht
  • verslagen van besprekingen
  • voortgangsrapportages
  • offertes
  • opdrachtverleningen
  • eindrapport met evaluatieverslag van de oplevering
Projectenkalender

Staat van uit te voeren projecten.

Projectplan

Overzicht van de voorgenomen activiteiten met betrekking tot een of meer fasen van een informatiesysteem in een bepaalde periode.

 • Ook wel systeemplan.
Projectstart architectuur

Een PSA is een document dat behoort bij een bepaalde aanpak van de governance van de enterprise architectuur.

 • Dat document wordt gemaakt t.b.v. een project en behelst behalve de architecturale en beleidsmatige kaders ook de oplossingsrichting
Proof of concept

Proof of concept is a short and/or incomplete realization (or synopsis) of a certain method or idea(s) to demonstrate its feasibility, or a demonstration in principle, whose purpose is to verify that some concept or theory is probably capable of exploitation in a useful manner.

Proprietary software

Software that is owned exclusively by a single company that knowledge about the technology or the product’s

Prospectus

Een algemene kennisgeving betreffende een voorgenomen zakelijke onderneming, bijvoorbeeld een omvangrijke aanbesteding of uitgifte van waardepapieren.

Protocol

Deel waarin akten worden ingeschreven.

Protocol

Een protocol is een deel waarin minuten van akten zijn ingeschreven

Protocol

Afspraak over procedures en de grammatica voor een specifieke vorm van datacommunicatie

Provenance

The organization or individual that created, accumulated and/or maintained and used documents in the conduct of personal or corporate activity.

Provenance

The relationships between records and the organizations or individuals that created, accumulated and/or maintained and used them in the conduct of personal or corporate activity.

Provenance

The relationships between records and the organizations or individuals that created, accumulated and/or maintained and used them in the conduct of personal or corporate activity.

 • Provenance is also the relationship between records and the functions which generated the need of the records.
Provenance

The relationship between records and the organizations or individuals that created, accumulated and/or maintained and used them in the conduct of personal or corporate activity.

Provenance

The principle that archives of a given record creator must not be intermingled with those of other record creators.

 • The principle is frequently referred to by the French expression. "respect de fonds".
Provenancial context

The creating body, its mandate, structure and functions.

Provider

Een bedrijf dat diensten levert op het gebied van internet, zoals het verzorgen van de toegang tot het internet voor zijn abonnees en het bieden van e-maildiensten.

Proxy

A proxy is an intermediary which acts as both a server and a client for the purpose of retrieving resources or resource manifestations on behalf of other clients.

 • Clients using a proxy know the proxy is present and that it is an intermediary.
Proxy organization

An entity that is sanctioned to act on behalf of present and future stakeholders.

 • In preservation, a proxy organization might articulate constituent demand, promulgate best practices, develop selection criteria, and have the authority to enter into contractual relationships with archives.
 • Examples of proxy organizations include libraries, archives, museums, some scientific consortia, and some professional societies.
Pseudo-wetgeving

Vanwege bestuursorganen opgestelde richtlijnen die inhouden hoe en in welke gevallen het bestuur zich voorstelt in van bepaalde ruim geredigeerde bevoegdheden gebruik te maken.

Pseudonimisering

Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

Public key

One of two keys in a key pair-used to encrypt information and verify signatures.

 • A user's public key can be widely disseminated to colleagues or strangers.
 • Knowing a person's public key does not help anyone discover the corresponding private key.
Public Key Infrastructure

Het geheel van beleid, processen, protocollen, diensten en standaarden die te maken hebben met het versleutelen van gegevens.

Public keyring

A set of public keys. Your public keyring includes your own public key(s).

Public-key cryptography

Cryptography in which a public and private key pair is used, and no security is needed in the channel itself.

Public-key cryptography

Cryptography in which a public and private key pair is used, and no security is needed in the channel itself.

Public-key cryptography

Een encryptiesysteem dat twee sleutels gebruikt.

 • Een publieke sleutel die bij iedereen bekend is en een geheime sleutel die alleen bekend is bij de eigenaar of de ontvanger van een bericht.
 • Wanneer Louis een beveiligd bericht wil versturen naar Ella dan gebruikt Louis de publieke sleutel van Ella om het bericht te versleutelen.
 • Om het bericht te ontcijferen gebruikt Ella haar privé sleutel.
 • Een belangrijk element is dat de publieke en de geheime sleutel zo met elkaar verbonden zijn dat alleen de publieke sleutel gebruikt kan worden voor versleuteling en alleen de geheime sleutel voor ontcijfering.
Publicatie

De feitelijke distributievorm van een aangewezen expressie.

Publiek recht

De regels die het algemeen belang als doel beschouwen worden tot het pubbliek recht gerekend, terwijl het individuele belang beschermt wordt door de regels van het privaatrecht.

 • Het privaatrecht betreft de verhoudingen tussen individuen het publiek recht de verhouding tussen staat en individu.
Publiekrechtelijke instelling

iedere instelling die
a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en
b) rechtspersoonlijkheid heeft, en
c) waarvan

 • hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd,
 • hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste,
 • hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen;
Publisher

The principal responsible for the publication of a given resource and for the mapping between the resource and any of its resource manifestations.

Publisher

The principal responsible for the publication of a given resource and for the mapping between the resource and any of its resource manifestations.

Puntvormig geo-object

Een puntvormig geo-object heeft een enkele x, y, (z) coördinaat.

Puntvormig geo-object

Een puntvormig geo-object heeft een enkele x, y, (z) coördinaat.

PURL

A naming and resolution system developed by OCLC utilizing an intermediate redirection service to locate a resource’s URL.

Go to top

Q

Qualification of signature

The mention of the title, capacity and/or address of the persons signing a record.

Qualifier

Information added to a descriptive element that assists identification, understanding and/or use of the authority record.

Qualifier

An optional sub-element to a Dublin Core element that is used to further refine the element or support a specific encoding scheme.

Quality records

Records used to demonstrate conformance to specified requirements and effective operation of quality systems under the AS/NZS ISO 9000 series.

Go to top

R

Raadpleegbaarheid

Raadpleegbaarheid is een samenstel van ontsluitingstechnische voorzieningen die tezamen bewerkstelligen, dat derden (vrijwel) zonder tussenkomst van de archiefvormer of -beheerder/-archivaris, ter beantwoording van een bepaalde vraag in elk geval de benodigde archiefbewaarplaatsen/-ruimten, archieven/bestanden en archiefbestandde(e)l(en) gericht kunnen traceren en opvragen.

Raadplegen

Raadplegen is het ontlenen aan collecties van de daarin opgelegde gegevens of informatie, die voor de raadpleger van belang zijn/is.

Raadplegen

Raadplegen is het ontlenen aan archieven van de daarin opgelegde gegevens of informatie, die voor de raadpleger van belang zijn/is

Raadpleging

De mogelijkheid om materiaal uit een archief te gebruiken, doorgaans onderworpen aan regels en voorwaarden.

Raming

Een schets van een begroting.

Randponskaart

Verschaft een meervoudige toegang per substituut-document; hulpmiddel bij een postcoördinatieve handmatige ontsluitingsmethode

Rapport

Verslag of nota, in opdracht of ambtshalve uitgebracht.

Rapport Institutioneel Onderzoek

Rapport met informatie over ontwikkelingen, achtergronden en grondslagen van de beleidsvelden die verwerkt zijn in de bijbehorende basisselectiedocumenten (BSD).

RDF

A scheme for defining information on the Web.

 • Resource Description Framework
 • RDF provides the technology for expressing the meaning of terms and concepts in a form that computers can readily process.
 • RDF can use XML for its syntax and URIs to specify entities, concepts, properties and relations.
RDF

A language for representing metadata about Web resources so it can be exchanged between applications without loss of meaning.

 • Resource Description Framework
 • Officially, a suite of W3C specifications.
Realisatie

Uitwerking van een werk bestemd voor een bepaald medium.

Rechtmatigheid

Activiteiten zijn in overeenstemming met geldende regels en besluiten.

Rechtskracht

De uitwerking, geldigheid, van een bepaling, beding of handeling.

Rechtspersoon

Rechtspersonen, in tegenstelling tot de natuurlijke personen: groepen van personen of organisatievorm waaraan de hoedanigheid van subject van recht uitdrukkelijk of indirect is toegekend.

 • Subject van recht: gerechtigde, drager van het recht. Zie ook titel 1 van Boek 2 BW.
Rechtspersoon met een wettelijke taak

RWT

Record

Information created, received, and maintained as evidence and information by an organisation or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business.

Record

A specific piece of recorded information generated, collected, or received in the initiation, conduct or completion of activity and that comprises sufficient content, context and structure to provide proof or evidence of that activity

Record

An electronic record is a record that is recorded in a form that is suitable for retrieval, processing and communicated by a digital computer

Record

Recorded information, regardless of form or medium created, received and maintained by an agency, institution, organisation or individual in pursuance of its legal obligations or in the transaction of business.

Record

A record consists of meaningful, well formed and trustworthy information.

Record

Records are at one and the same time the carriers, products and documentation, of business transactions.

Record

A record is a recorded transaction, i.e information communicated to other people in the course of their business, via a store of information available to them.

Record

Information in any form or medium, created or received and maintained by an organization or person in the transaction of business or the conduct of affairs.

Record

A record is a specific piece of recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an institutional or individual activity and that comprises sufficient content, context and structure to provide evidence of that activity.

Record

Information in any format created, received and maintained as evidence and information by an organisation or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business.

Record

The recorded representation of an act produced in a specific form, the form prescribed by the legal system, by a creator in the course of its activity

Record

Recorded information in any form or medium, created or received and maintained, by an organization or person in the transaction of business or the conduct of affairs.

Record

Het begrip record heeft twee betekenissen afkomstig uit twee disciplines.

 1. Binnen de archivistiek (records management) is het een archiefbestanddeel.
 2. Binnen de informatica (data processing) een eenheid opgebouwd uit een groep verwante gegevensvelden, die een mutatie of een deel ervan voorstelt.
Record

A document made or received and set aside in the course of a practical activity.

Record Category

A subdivision of the records classification scheme, which may be further subdivided into one or more lower-level record categories.

 • A record category is constituted of metadata that may be inherited from the parent (for example, records category) and passed on to a child (for example, folder or aggregation of electronic records).
 • The full set of record categories, at all levels, together constitutes the records classification scheme.
Record Category

A description of a particular set of records (file or groups of files) within a file plan. Each category has retention and disposition data associated with it, applied to all records within the category.

Record Category Code

An Agency's alphanumeric or numeric code indicating a unique record category which can be assigned to one or more files.

Record group

Een geheel van archiefstukken die functioneel bij elkaar horen en afkomstig zijn van een zelfde organisatie; de record group is vastgesteld op basis van herkomst (provenance), met speciale aandacht voor de administratieve geschiedenis, de complexiteit en hoeveelheid stukken van de betrokken archiefvormende organisatie.

Record Identifier

A data element whose value is system-generated and that uniquely identifies a particular record.

Record item identifier

The component of the classification code that corresponds to the progressive number of the record within the dossier or, in the absence of dossiers, within the specific class.

Record keeping

The making and maintaining of complete, accurate and reliable evidence of business transactions in the form of recorded information.

 • Recordkeeping includes
  • the creation of records in the course of business activity and
  • the means to ensure the creation of adequate records;
  • the design, establishment and operation of recordkeeping systems; and
  • the management of records used in business (traditionally regarded as the domain of records management) and as archives (traditionally regarded as the domain of archives administration).
Record keeping

The act of capturing and maintaining records in an available, understandable and useable form to meet business, accountability and archival requirements.

Record Keeping System

Het geheel van procedures, methoden, kennis en middelen waarmee een organisatie haar recordkeeping functie vorm geeft.

Record Keeping System

Het geheel van mensen, methoden, procedures, middelen en documenten, waarmee een organisatie vorm geeft aan haar archivering

Record management annotation

An addition to a record made in the course of handling the record itself.

 • It reflects actions taken subsequent to the creation of the record for the purpose of managing it as part of an agency's records.
Record metadata

Identifies, authenticates and contextualises records and the people, processes and systems that create, manage, maintain and use them and the policies that govern them.

Record type

Definition of a record object that specifies particular management requirements, metadata attributes and forms of behaviour.

 • A default record type is the norm.
 • Specific record types are deviations from the norm, which allow an organisation to meet regulatory requirements (such as privacy or data matching) for particular groups of records.
Recordkeeping metadata

Structured or semi-structured information which enables the creation, management and use of records through time and across domains.

Records application software

Specific application used to maintain, manage and provide access to an organization’s record resources

Records centre

Bewaarplaats voor (semistatische) archiefbescheiden voordat ze vernietigd worden, of overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats.

Records classification scheme

A hierarchical classification tool that, when applied to a business system, can facilitate the capture, titling, retrieval, maintenance and disposition of records. A records classification scheme stems from an organisation’s business classification scheme.

Records classification tool

A device or method used to assist in classifying, titling, accessing, controlling and retrieving records. May include a records classification scheme, thesaurus, indexing scheme or controlled vocabulary.

Records continuum

The whole extent of a record’s existence. Refers to a consistent and coherent regime of management processes from the time of the creation of records (and before creation, in the design of recordkeeping systems), through to the preservation and use of .

Records continuum

Het concept dat archiefdocumenten in de tijd verschillende belangen voor verschillende belangengroepen kunnen dienen -al dan niet gelijktijdig- en daartoe voortdurend betrouwbaar archiefbeheer behoeven, ongeacht wie dat uitvoert.

Records continuum

An intellectual framework for understanding recordkeeping activities and re-aligning them to adjust to changing circumstances.

Records creator

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die archiefbescheiden opmaakt, ontvangt en/of vormt bij de uitvoering van taken.

Records Management

Beheer van archiefdocumenten primair ten behoeve van de organisatie.

Records Management

The systematic and administrative control of records throughout their life cycle to ensure efficiency and economy in their creation, use, handling, control, maintenance, and disposition.

Records Management

The planning, controlling, directing, organizing, training, promoting, and other managerial activities involving the life cycle of information, including creation, maintenance (use, storage, retrieval), and disposal, regardless of media. Record management procedures are used to achieve adequate and proper documentation of Federal policies and transactions and effective and economical management of Agency/organizational operations. (44 U.S.C. 2901, reference (nn))

Records Management

Het beheer van archiefbescheiden binnen een archiefvormende organisatie.

Records Management

Field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records. The discipline and organisational function of managing records to meet operational business needs, accountability requirements and community expectations.

Records Management Applicatie

Software, specifiek ter ondersteuning van het beheer van archiefdocumenten in de dynamische periode.

Records management compliance

De zorg voor die informatie die voor de organisatie als geheel van belang is.

Records management metadata

Identifies, authenticates and contextualises records and the people, processes and systems that create, manage, maintain and use them, and the policies that govern them.

Records management service component

A records management service component is a piece of software that provides services that support the creation, management, transfer, and destruction of electronic records within a computing environment.

Records management services

Records management services will capture the context of creation at the point of creation and carry it forward, updating as necessary, adding management attributes and providing management services, through the entire record life cycle.

 • Records management services may be developed, implemented, reused, and improved across an enterprise with lower costs and higher quality.
 • Records management services will enable more efficient and effective management of electronic records throughout their life cycle.
Records management services

Een records management service is een component die bestaat uit software dat diensten als ontstaan, opnemen. registreren, classificeren, opslaan en beheren, volgen en verwijderen ondersteund.

 • De benodigde generieke specificaties zijn te halen uit NEN 2082.
Records Management Systeem

A framework to capture, maintain and provide access to evidence over time, as required by the jurisdiction in which it is implemented and in accordance with common business practices.

 • Recordkeeping systems include
  both records practitioners and records users;
  a set of authorised policies, assigned responsibilities,
  delegations of authority,
  procedures and practices;
  policy statements,
  procedures manuals,
  user guidelines and other documents which are used to authorise and promulgate the policies, procedures and practices;
  the records themselves;
  specialised information and records systems used to control the records; and
  software, hardware and other equipment, and stationery.
Records system

Het geheel van dynamische en semistatische archiefbescheiden van een organisatie, inclusief het recordkeeping system dat deze beheert.

Recordtype

Describes a record made from a document with the corresponding documenttype.

Redact

The process of hiding sensitive information in a record.

Redaction

The process of masking or deleting information in a record.

Redactionele vorm

Aanduiding van het soort stuk

Redactionele vorm

Wijze waarop formele kenmerken en de inhoud van een document zijn gerangschikt.

Redundante gegevens

Gegevens zijn overtollig of redundant in een gegevensverzameling als ze hieruit kunnen worden weggelaten zonder dat daarmee informatie verloren gaat.

Reeks

Documenten gerangschikt volgens een ordeningsplan of beheerd als een eenheid omdat ze het resultaat zijn van een zelfde proces van archiefvorming of opslag, of van eenzelfde activiteit, of omdat ze een bepaalde vorm hebben, of wegens enige andere samenhang die voortkomt uit creatie, ontvangst of gebruik.

Reeks

Een reeks is een groep bescheiden, die chronologisch zijn gerangschikt.

Reeks inv.nrs

Fysiek te onderscheiden deel van een archief, waarvoor geldt dat type (of soort) archiefbescheiden en omvang op de gehele reeks betrekking hebben.

Referentiemodel

Een als standaard geaccepteerd model dat als referentiepunt dient voor te ontwikkelen afgeleide modellen of systemen.

Reflexietermijn

Bewaartermijn voor het bepalen van het moment dat of de uiteindelijke beslissing over de waardering van informatie wordt genomen of de reflectietermijn wordt verlengd.

Reformat

To create a copy with a format or structure different from the original, especially for preservation or access.

Refreshing

Periodically moving records from one storage medium to another.

 • It is a preventive measure and, because of rapid media obsolescence, it will be a necessary strategy for some years to come.
Regest

Een regest is een analyse van een akte.

Regestenlijst

Een regestenlijst is een chronologisch gerangschikte reeks regesten.

Regiefunctie

De regiefunctie is de functie die het beleid vertaalt in operationele sturing en uitvoering van de bedrijfsprocessen.

Register

Secundair document bestaande uit een geordende lijst van namen en hun geselecteerde termen die in een document voorkomen met een verwijzing naar hun vindplaats.

Register

Een register is een archiefbestanddeel waarin:
a. gegevens rechtstreeks zijn vastgelegd;
b. afschriften van bescheiden of gegevens uit bescheiden zijn opgenomen.

Register

a. Staat waarin gegevens betreffende personen, organisaties of goederen zijn vastgelegd.
b. Archiefstuk waarin afschriften en uittreksels van andere documenten zijn opgenomen.

Register van de verwerkingsactiviteiten

Register met overzicht van verwerkingsactiviteiten,

Registrant

De persoon of organisatie op wiens naam een domeinnaam is geregistreerd.

 • Informatie uit de WHOIS-database.
Registrar

De partij of het bedrijf op wiens autoriteit een domeinnaam is aangevraagd

 • Informatie uit de WHOIS-clatahase.
Registratie

Handeling die een archiefstuk een uniek kenmerk geeft op het moment van opname in het systeem.

Registratie

Het vastleggen van identificerende kenmerken (metadata) van archiefdocumenten.

Registratie

Het voorzien van archiefbescheiden van een uniek registratiekenmerk en het vastleggen van die kenmerken in een registratiesysteem.

Registratieargument

Argument om stukken te registreren. Over het algemeen worden de volgende argumenten onderscheiden:

 1. bewijsargument,
 2. beheersingsargument,
 3. vindplaatsargument en
 4. overzichtsargument.
Registratiewaardig

Een gegeven is registratiewaardig wanneer het op basis van criteria geschikt is om in een register opgenomen te worden.

Registration

The act of giving a record or file a unique identity in a recordkeeping system to provide evidence that it was created or captured. Registration involves recording brief descriptive information about the context of the record and its relation to other

Registratuur

Registratuur is het geheel van handelingen nodig om de papieren neerslag van de werkzaamheden van een administratie, het archief, te kunnen hanteren.

Registratuurstelsel

Registratuurstelsels zijn de systemen die ten grondslag worden gelegd bij de opbouw van een te vormen archief.
Er zijn vier, enigszins tegenstrijdige eisen voor het ontwerpen van een stelsel:

 1. de voortgangscontrole
 2. de informatiemogelijkheid per dossier
 3. de informatiemogelijkheid per stuk
 4. overzicht van het geheel van het handelen van de administratie
Registreren

Activiteiten gericht op het vastleggen van kenmerken van archiefbescheiden volgens een vooraf vastgestelde informatiebehoefte. Doel van het registreren is het leveren van bewijs van aanwezigheid van informatie (trace), het snel kunnen vinden van informatie, het aanbrengen van logische verbanden tussen de archiefbescheiden en het leveren van managementinformatie.

Registreren

Het toekennen van een (unieke) identificatie en contextuele metadata aan archiefstukken op het moment van opname in een systeem.

Registreren

Het vastleggen van identificerende kenmerken (metadata) van archiefdocumenten.

Registry

A formal system for the documentation of the element sets, descriptions, semantics, and syntax of one or more metadata schemes.

Reglement

Een reglement is een geschrift, houdende gedragsregels, bestemd om te gelden binnen een instelling.

Reglement

Document dat regels bevat omtrent procedures en gedrag binnen een organisatie.

Regressietest

Het testen van die gedeelten van een systeem die niet onderdeel van de wijziging van dat systeem zijn geweest.

Rekening

Staat waarin een bestuursorgaan of functionaris verantwoording aflegt van zijn financiële handelingen over een bepaalde periode.

Rekening-courant

Staat waarin de vermogensverhouding met een debiteur of crediteur of de verhouding van een hoeveelheid goederen tot de rest van het vermogen, alsmede veranderingen daarin worden opgenomen.

Relatie

De beschrijving van het verband tussen objecten in de werkelijkheid. Zij geldt tussen de met objecten corresponderende activiteiten.

Relatie-informatie

Inhoudelijke metadata die brongegevens en beheerinformatie van representaties van het overgedragen digitaal archiefstuk (ODA) als el verbinden ten behoeve van het beheer.

Relatieleer

De wijze waarop de relaties tussen de indextermen in het vocabularium van de ontsluitingstaal worden gelegd

Relatiemanagement gebruikersorganisatie

Relatiemanagement gebruikersorganisatie volgt ontwikkelingen in de besturing en inrichting van de business en vertaalt deze naar gevolgen voor besturing en inrichting van de informatievoorziening en geeft de communicatiekanalen tussen business en functioneel beheer vorm.

Relational database

A collection of data elements organised as a set of formally described tables from which data can be accessed and reassembled in many different ways without having to reorganise the database tables.

Relevant en gemotiveerd bezwaar

Een bezwaar tegen een ontwerpbesluit over het bestaan van een inbreuk op deze verordening of over de vraag of de voorgenomen maatregel met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker strookt met deze verordening, waarin duidelijk de omvang wordt aangetoond van de risico's die het ontwerpbesluit inhoudt voor de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkenen en, indien van toepassing, voor het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie.

Relevantie

Geeft de verhouding weer tussen de bij een zoekgang gevonden relevante informatie en het al gevonden materiaal

Render

The production of a human-readable representation of a record, usually to a visual display screen or in hardcopy.

Render

The process of producing a rendition.

Rendezvous

A point in the workflow where two or more parallel executing activities converge into a single common thread of control.

Rendition

A manifestation of a record or component in or using one or more file format(s) different from the record’s native file format(s).

Rendition

Instance of an electronic record made available in another format or on a different medium by a process entirely within the business system control, without loss of content.

 • A rendition should display the same metadata and be managed in a tightly bound relationship with the native format record.
 • Renditions may be required for preservation, access and viewing purposes.
Reorganisatie

De situatie, waarbij een deel van de taken van een archiefvormend onderdeel aan een ander archiefvormend onderdeel binnen de gemeente dan wel van een archiefvormend onderdeel van de gemeente aan een ander overheidsorgaan worden overgedragen.

Repertoire

Een register van aangelegde dossiers.

Repertorium

Register van analyses van archiefbescheiden in de volgorde waarin deze archiefbescheiden zijn gerangschikt, onder opgave van hun vindplaats.

Repertory

A list of existing file titles within each of the lowest levels of the classification scheme.

Repository

Een systeem (hardware en software), met bijbehorende processen en ondersteuning, dat informatie in diverse vormen (bijvoorbeeld tekst, datasets, beeld of geluid) kan bevatten.

Repository

A repository is a store of records.

Repository for Electronic Records

A direct access device on which the electronic records and profiles are stored.

Representatie

Het ‘afbeelden’ van een document of context entiteit door middel van metadata.

 • In een digitale omgeving kan de term ook gebruikt worden voor het aanduiden van het opnieuw presenteren van een opgeslagen document.
Representation Information

The information that maps a Data Object into more meaningful concepts.

 • An example is the ASCII definition that describes how a sequence of bits (i.e., a Data Object) is mapped into a symbol.
Representation Network

The set of Representation Information that fully describes the meaning of a Data Object.

 • Representation Information in digital forms needs additional Representation Information so its digital forms can be understood over the Long Term.
Representativiteit

Een eenheid die in zijn kenmerken een groep of een groter geheel vertegenwoordigt.

 • Deze eenheid weerspiegelt de karakteristieken en/of de aard van een groter geheel, en maakt het daardoor mogelijk te generaliseren.
Reproductie

Een reproduktie is ieder gelijkluidende weergave van een origineel in een andere gedaante of op een andere drager.

Reproductie

a. Buiten of na de archiefvorming vervaardigde fotografische of digitale afbeelding van een document .
b. Procédé waarbij afbeeldingen als onder a worden vervaardigd.

Request

Een request is een verzoekschrift, opgemaakt in een bepaalde vorm en gericht tot het openbaar gezag.

Request

A message describing an atomic operation to be carried out in the context of a specified resource.

Research data

Primary inputs into scientific, humanities and other research as well as the first-order results of that research.

Resolutiestelsel

Alle ingekomen stukken in een collegiale bestuursvorm werden in de vergadering ingebracht, (exhibere, exhibitum) waarna een besluit werd geformuleerd dat na hernieuwde behandeling (resumptie) in de volgende vergadering werd vastgesteld en in de resolutie boeken werd genoteerd.

 • Voorbereidend werk werd door een secretaris gedaan.
 • Eventuele voorstukken werden uit het archief gehaald. 
Resolutiestelsel

Het resolutiën- of notulenstelsel is een seriestelsel, waarbij men ingekomen en annalen van uitgaande stukken rangschikt tot een of meer afzonderlijke series bijlagen tol de resolutiën of notulen.

Resource

Anything that has identity

Resource

Web jargon for any entity. Includes Web pages, parts of a Web page, devices, people and more.

Response

A message containing the result of an executed request.

Responsible disclosure

Variant op full disclosure waarbij de fabrikant van ondeugdelijke soft- of hardware eerst zelf de gelegenheid krijgt om zijn product te repareren. Gebeurt dat niet, dan volgt alsnog openbaarmaking van exploits.

Restauratie

Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op het zoveel mogelijk herstellen van de materiële staat van documenten naar de toestand waarin zij op het moment van opmaken verkeerden.

Restauratiebeginsel

Het restauratiebeginsel is het beginsel, dat bij de herordening van een archief in de eerste plaats een orde behoort te worden hersteld, die voorheen in dat archief aanwezig was, waarna verbeteringen in overeenstemming met de leidende gedachte, welke aan die orde ten grondslag ligt, mogen worden aangebracht.

Restitutie

Procedure waarbij een archiefbeheerder van een archiefbewaarplaats archiefbescheiden teruggeeft aan de archiefvormer, de oorspronkelijke eigenaar of hun rechtsopvolgers.

Resultaatdocument

Document dat inhoudelijk een publiceerbaar resultaat of tussenresultaat bevat van een proces, project of een andere activiteit.

- mogelijke vormen zijn een ingevuld formulier, besluit, een verslag, een mededeling, een rapportage uit een database, een dataset of een register.
- een resultaatdocument is geen zelfstandig documenttype maar een kenmerk van een document of documenttype.
- een resultaatdocument kan herbruikbare informatie bevatten.
- een resultaatdocument kan geschikt zijn voor (openbare) publicatie of bekendmaking.

Retention and disposition schedule

A formal instrument that defines the retention periods and ition actions authorised for records described in

Retention Period

A fixed period after a predictable event. Normally a fixed period after the systematic cutoff following that event. The wording in this case depends on the kind of action involved.

Retention Period

The length of time after the disposition trigger that a record must be maintained and accessible. At the expiration of the retention period, a record may be subject to a disposition action.

Retention schedule

A document that identifies and describes an organization's records, usually at the series level, provides instructions for the disposition of records throughout their life cycle.

Retroactum

Een retroactum is een bijlage die oorspronkelijk in een ander verband is opgemaakt of ontvangen, hetzij binnen hetzelfde archief, hetzij daarbuiten.

Retroactum

Archiefbestanddeel oorspronkelijk opgemaakt of ontvangen in een ander verband dan waarin het aan een archiefstuk is toegevoegd.

Retrofit

Een bestaand programma of systeem veranderen om ruimte te maken voor een nieuwe sectie of een wijziging van een bestaande sectie en overeenkomstige veranderingen aan te brengen in routines en systemen die ermee verband houden

Reverse engineering

Het ontrafelen van de werking van een apparaat of computerprogramma zonder de beschikking te hebben over de bouwplannen.

RFC

Request for comments, de onofficiële ‘wetboeken’ van internet. Onder meer allerlei internetstandaarden zijn hierin beschreven.

RFID

RFID is een technologie die gebruikt wordt om door middel van radiofrequenties informatie uit chips uit te lezen. RFID kan gezien worden als de opvolger van de barcode technologie. De chips zijn opgenomen in RFID-labels of RFID-tags. Zo’n label bestaat uit een chip en een antenne. Een RFID systeem bestaat uit de combinatie van RFID-labels en een lezer bibliotheek worden RFID-labels geplakt in een . Bij toepassing van een RFID-systeem in een eek kunnen ook toegangspoorten, een bibliotheeksysteem en n.

Richtlijnen

Instructies die specifiek omschreven gedragslijnen voorschrijven aan de uitvoerders.

Rights management metadata

A form of administrative metadata dealing with the intellectual property rights of a resource.

Rij

Een rij in een tabel beschrijft een object in een objectsysteem.
Een waarde in een rij correspondeert met een eigenschap van een object.

Rijbewijs

Een rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een motorvoertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een motorvoertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Rijksdienst

De departementen en daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen alsmede naar het oordeel van de Minister van Binnenlandse Zaken daartoe te rekenen instellingen die geheel of grotendeels worden gefinancierd uit rijksmiddelen of volgens rijksvoorschriften.

RKS

Record Keeping System

RMA

Software used by an organization to manage its records.

 • Its primary management functions are categorizing and locating records and identifying records that are due for disposition.
 • RMA software also stores, retrieves, and disposes of the electronic records that are stored in its repository.
RMA

Een RMA is een digitaal systeem waarvan de inhoud en de applicatie zelf te beschouwen zijn als archiefbescheiden in de zin van de wet.
Een RMA is het archief of een onderdeel van een archief van een organisatie.

RMA

Software in gebruik bij een organisatie voor het beheer van haar archiefbescheiden.

De primaire functionaliteiten van een dergelijk systeem zijn het

 • identificeren,
 • waarderen,
 • opnemen,
 • registreren,
 • classificeren,
 • opslaan,
 • behandelen,
 • toegang geven,
 • volgen en
 • het overdragen en vernietigen van archiefbescheiden.
RMA
 • Records management application
 • Records management applicatie
Robotics

The use of robots to download electronic documents. Downloading in and of itself does not preserve the records.

ROI

For a given use of money in an enterprise, the return on investment is how much profit or cost saving is realised.

 • A return on investment calculation is sometimes used along with other approaches to develop a business case for a given proposal.
 • ROI
Rol

Eén of meer opgerolde bladen .

Rol

Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een samenhangende verzameling taken

Rol

Agenda voor een zitting van het gerecht.

Rol (ICT)

Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie.

Role

The aggregation of functional permissions granted to a predefined subset of users.

Rootkit

Stuk software dat een hacker na een succesvolle inbraak achterlaat, om zo een achterdeur voor zichzelf te creëren waarmee hij de volgende keer makkelijk weer binnenkomt.

Rotulus

Een inhoudsopgave van een dossier

(zaaksysteem: inhoudsopgave van een zaak)

Router

Computer die internetverkeer geleidt

RSA

Een methode die gebruikt wordt voor zowel het versleutelen van berichten als digitale handtekeningen. De afkorting staat voor de namen van de ontwerpers Rivest, Shamir en Adleman.

Rubriceren

Vaststellen dat een gegeven geheim is, en het bepalen van de mate van beveiliging die aan dat geheim dient te worden gegeven.

Rubriek

Onderwerp van bemoeienis, volgens welke archiefbescheiden kunnen worden gerangschikt.

Rubriek

Onderverdeling (klasse) van het classificatieschema. Een rubriek kan onderverdeeld zijn in (sub) rubrieken.

Rubriek

Een rubriek is:
a. een reeks of enige reeksen bescheiden, die een zelfde onderwerp betreffen
b. de begripsaanduiding of benaming van die reeks of reeksen.

Rubriek

Archiefbestanddeel bestaande uit archiefbescheiden die hetzelfde onderwerp betreffen.

Rubriekenstelsel

Echter van te voren een registratuur plan ontworpen op te verwachten beleidsterreinen. Binnen de rubrieken alles chronologisch. Soms dossiers.

Rubriekenstelsel

Een rubriekenstelsel is een stelsel van ordening, waarbij men bescheiden rangschikt tot rubrieken.

Rule Set Scheme

A scheme specified by a set of rules that define or describe valid values.

RVE

Een samenwerking van verschillende diensten die zich richt op een vraagstuk van groot politiek belang.

RWT

Instelling die een taak uitvoert die bij of krachtens de wet geregeld is die publiek geld uitgeven waarop de minister invloed uitoefend.

Go to top

S

Salami aanval

Vorm van diefstal waarbij een dief nietéén keer een grote zak geld steelt, maar vele duizenden of zelfs miljoenen malen een klein bedrag van verschillende personen. Een salami-aanval kan bestaan uit een computerprogramma dat steeds een paar centen van een bankoverschrijving verwijdert en dat geld op de rekening van de programmeur stort.

Satellietfoto

Een foto van het aardoppervlak vanuit de ruimte.

Scannen

Het digitaal maken van analoge documenten met gebruikmaking van reprografische of fotografische technieken.

Scanning

De techniek die gebruikt wordt bij imaging.

Schaduwarchief

(Een deel van) een archief in gekopieerde vorm.

Schema

A metadata element set and rules for using

Schema

De beschrijving van een gedeelte van de werkelijkheid.

Schema

Document dat door een combinatie van teksten en grafische tekens een overzicht geeft van een organisatie, procedure, constructie of proces.

Schema

Logische structuur die het verband aangeeft tussen elementen van metagegevens, doorgaans door regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van metagegevens, vooral met betrekking tot de semantiek, de syntaxis en de keuzevrijheid (mate van verplichting) van waarden.

Schema

Logical plan showing the relationships between metadata elements, normally through establishing rules for the use and management of metadata specifically as regards the semantics, the syntax and the optionality (obligation level) of values.

Schema

A set of metadata elements representing the attributes of a resource. Each element will have a name and associated semantics.

Schema

Een groep van metadata elementen die de kenmerken / attributen van een object weergeven.

Schets

Een puntsgewijze ontwerp voor een document is een schets.

Scholarly discourse

The published output of scholarly inquiry; often called scholarly communication.

Schonen

Selectie van voor vernietiging aangewezen archiefbescheiden uit overigens voor bewaring in aanmerking komende omslagen of pakken .

Schriftelijk

Weergave door middel van schrifttekens.

Scriptkiddy

Een scriptkiddy is een hacker die vooral veel technische vernielzucht toont, bijvoorbeeld door computers te kraken, informatie te wissen of websites te defacen. Een scriptkiddy maakt vooral gebruik van de slimme vindingen van anderen.

Secretarieregister

Register van afgegeven bevelschriften tot inning en betaling.

Sectorsystemen

Informatiesystemen die specifiek zijn voor een bepaald gebied van zorg zoals onderwijs, gezondheidszorg of energievoorziening.

Secundair document

Document afgeleid vanéén of meer primaire documenten of deze beschrijvend.

Secundair proces

Secundair is alles dat het primaire proces vraagt om haar doelstellingen te behalen.

Secundaire taak

Ook wel ondersteunende taak. Opdracht die is gericht is op de ondersteuning van de vervulling van de primaire taken. Voorbeelden van secundaire taken zijn personeelsbeheer, logistiek beheer, informatiebeheer en financieel beheer

Secure Electronic Transaction

Protocol, opgesteld door de creditcardorgansiaties Eurocard/Mastercard en Visa in samenwerking met IBM. Het protocol bepaalt de volgorde, de route en de versleuteling van berichten in een elektronische transactie tussen de afnemer/aanbieder, een onafhankelijke derde partij (TTP) en de bank. Begin dit jaar is de tweede versie van het SET-protocol geïntroduceerd. De creditcardmaatschappijen zijn nu bezig de betalingen met creditcards over Internet met dit protocol teordt nog uitgebreid zodat niet alleen credittransacties veilig kunnen worden uitgevoerd maar ook

Secure Sockets Layer

Een manier om de verbinding met bijvoorbeeld een webwinkel of telebankiersite te beveiligen.

Secure Sockets Layer

Een protocol dat is ontwikkeld door Netscape om berichten veilig over Internet te verzenden. SSL gebruikt encryptie om de data te versleutelen die verzonden worden over de SSL verbinding.

Security category

One or several terms associated with a record or aggregation which define rules governing access to it.

Security category

Hierarchical designation (such as‘Top secret’ or ‘Protected’) allocated to a user, user role, electronic record or other record plan entity to indicate the level of access allowed.

 • The security category reflects the level of protection that must be applied during use, storage, transmission, transfer and disposal of the record.
Security classification system

A set of procedures for identifying and protecting official information, the disclosure of which could have adverse consequences.

 • The security classification system is implemented by assigning markings that show the value of the information and indicate the minimum level of protection it must be afforded.
Security clearance

One or several terms associated with a user which define the security categories to which the user is granted access.

Security controls

A scheme of protective markings that may be allocated to users, electronic records and record plan entities to restrict access. May include a hierarchical security category, possibly in conjunction with a non-hierarchical qualifier.

Selecteren

Proces van het archiefsysteem.
Het waarderen van archiefdocumenten of zij voor permanente bewaring (en dus overbrenging) in aanmerking komen of op termijn moeten worden vernietigd en alsdan het bepalen van de bewaartermijn.

Selectie

a. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden . b. Activiteit binnen de selectie als onder a waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden.

Selectiedocument

Een formeel door een bevoegd gezag vastgesteld document met selectiebeslissingen op grond waarvan de archiefbeheerder de daadwerkelijke vernietiging of overbrenging naar een andere bewaarplaats kan uitvoeren.

 • Een bijzondere vorm van een selectiedocument is een Basis Selectie Document.
Selectielijst

Een selectielijst is een lijst waarin de archiefbescheiden zijn omschreven van een bepaald overheidsorgaan, waarbij is aangegeven of bescheiden voor blijvende bewaring of voor vernietiging in aanmerking komen.

Selectielijst

Lijst van categorieën van na een bepaalde termijn te vernietigen of te bewaren archiefbescheiden.

Selectielijst

Staat van categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording, onder opgave van de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.

Semantic capital

Any content that can enhance someone’s power to give meaning to and make sense of (semanticise) something..

Semantic Unit

An informational element described independently of a specific namespace.

Semantics

The names and meanings of metadata elements.

Semantiek

De betekenis van een boodschap voor een ontvanger.

Semantiek

De semantiek of betekenisleer is de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van taalkundige constructies zoals woorden (woordsemantiek) en zinnen (zinssemantiek).

Semantisch web

"The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation." Definition: The Semantic Web is the representation of data on the World Wide Web. It is a collaborative effort led by W3C with participation from a large number of researchers and industrial partners. It is based on the Resource Description Framework (RDF), which integrates a variety of applications using XML for syntax and URIs for naming.

Semantisch web

Een middel voor het weergeven van informatie als een verzameling knooppunten (nodes) verbonden door een netwerk van relaties. Een semantisch web kan elementen zoals objecten, concepten, gebeurtenissen en processen voorstellen, en bovendien feiten of relaties tussen dergelijke elementen.

Semantische interoperabiliteit

eft het bepalen van de exacte betekenis van de uit te wisselen informatie, het zorgdragen dat de verstrekte informatie die inhoud en vorm krijgt dat deze voor elke betrokken applicatie begrijpelijk en verwerkbaar is ook als die applicatie daar oorspronkelijk niet voor is ontworpen

Semantische relatie

Relatie tussen begrippen vanuit de inhoud van die begrippen

Semantische relatie

Betrekking van logische, ontologische of psychologische aard tussen begrippen, die in een informatietaal kan worden geformaliseerd.

Semi-statisch archief

Niet meer actueel archief met lage raadpleegfrequentie

Semiotiek

De semiotiek houdt zich bezig met de leer van de tekens. In feite dus ook met de manier waarop de werkelijkheid wordt afgebeeld en hoe wij haar vastleggen.

Sequence

Series of transactions connected by the requirement that undertaking a later transaction is dependent on completing earlier transactions

Sequential analysis

Sequential analysis maps a business process in a linear and/or chronological sequence which reveals the dependent relationships between the constituent transactions.

Serie

Een serie is een reeks bescheiden, die formeel gelijksoortig zijn.

Serie

Archiefbestanddeel bestaande uit formeel gelijksoortige archiefbescheiden.

Series

An aggregation of records created and maintained by an agency or person that are in the same numerical, alphabetical, chronological, or other identifiable sequence, or result from the same accumulation or filing process and are of similar function,

Series

Archiefbescheiden die: (l) volgens een filing system zijn geordend, of (2) bij elkaar gehouden omdat ze in direct verband staan tot een bepaalde bedrijfsfunctie, of (3) op een bepaald onderwerp betrekking hebben, of (4) het resultaat zijn van een bepaalde activiteit, of (5) een bepaalde vorm gemeenschappelijk hebben, of (6) vanwege enig ander verband met creatie of gebruik

Series

Documents arranged in accordance with a filing system or maintained as a unit because they result from the same accumulation or filing process, or the same activity; have a particular form; or because of some other relationship arising out of their creation, receipt, or use. A series is also known as a records series.

Series system

Klassering en ordening van archiefstukken naar administratieve functies.

Seriestelstel

Een seriestelsel is een ordeningsstelsel waarbij reeksen archiefbescheiden op grond van formele gelijksoortigheid zijn geordend.

Server

The role adopted by an application when it is supplying resources or resource manifestations.

Server

entraal taken afhandelt voor een of meer clients.

Server session

A collection of user clicks to a single Web server during a user session.

Service

Een service is het resultaat van een afgeronde inspanning die een organisatie, medewerker of applicatie op basis van wettelijke taken of onderling gemaakte afspraken levert en waarmee in een behoefte van een of meer andere organisaties, medewerkers of applicaties wordt voorzien.

Service discovery

The process of locating an agent or automated Web-based service on. Semantics will enable agents to describe to one another precisely what function they carry out and what input data are needed.

Service Level Agreement

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bijvoorbeeld een automatiseerder) waarin de afspraken over het dienstverlenings-niveau zijn vastgelegd. Hierin wordt het volgende beschreven: de diensten, het kwaliteitsniveau, de betrokken partijen, de omstandigheden waaronder de diensten worden geleverd en de sancties die staan op het niet behalen van het overeengekomen niveau

Service Level Agreement

Vastlegging van afspraken over niveau, kwaliteit, en snelheid van service bij storing.

Service oriented architecture

Een soa is een collectie diensten (zoals applicaties) op een netwerk die met elkaar communiceren.

Service oriented architecture

A software architecture where both new and existing functionalities are packaged and provided as services.

SET

Secure Electronic Transaction

SGML

Standard Generalized Markup Language (SGML) is een metataal die de inhoud (structuur en elementen) van een gegevensverzameling beschrijft ongeacht de vormgeving waarin deze verzameling wordt gepresenteerd.

 • Structuur, vorm en inhoud zijn gescheiden.
 • De structuur wordt beschreven met behulp van een Document Type Definition (DTD).
 • Een DTD kan zelf gedefinieerd worden, maar er kan ook gebruik geworden van bestaande Document Type Definitions. Dit vereenvoudigt gestandaardiseerde uitwisseling.
 • De vormkenmerken worden opgenomen in stylesheets.
 • De vorm kan worden aangepast aan het medium waarmee de inhoud wordt gepresenteerd.
 • SGML is de formele basis van HTML en XML.
SGML

De Standard Generalized Markup Language (SGML) wordt ook wel de 'stille revolutie' genoemd. De open standaard werd ontwikkeld om de uitwisseling van elektronische documenten op verschillende typen computers te vereenvoudigen. Anders dan Adobe's Acrobat of Envoy van Novell gaat het daarbij niet om de opmaak, maar om de tekstuele structuur van een document.

SGV

SVG is een op XML gebaseerde standaard die het mogelijk maakt om figuren te beschrijven door het definiëren van vectoren. Met behulp van deze specificatie zijn figuren interactief en dynamisch te maken.

Shared Service Centre

Een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband al dan niet samengebracht inéén organisatie eenheid, dat specifieke gespecialiseerde diensten (zoals administratie, personeelszaken, informatietechnologie,inkoop, beleidsontwikkeling, toezicht) levert aan de afzonderlijke moederorganisaties (besturen, of operationele diensten), op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs.

Sign

To apply a signature.

Signature

A digital code created with a private key. Signatures allow information by the process of signature ge or file, the PGP program igital code that is unique to both message and your private key. Anyone can use verify your signature.

Silencio positivo

Wie zwijgt stemt toe.

SIM-card

De chipkaart in een mobiele telefoon.

Simulatie

De nabootsing van een systeem of model

Simulation

The computer modeling of a hypothetical situation that can be analyzed to determine how a given application of systems may operate when deployed.

Single point of contact

Eén ingang voor contacten met de overheid.

Sitestructuur

Ordening en categorisering van de informatie die in de site aanwezig is en via de site ontsloten wordt.

Six sigma

A proven and proscriptive set of analytical tools, project control techniques, reporting methods, and management techniques that combine to form breakthrough improvements in problem-solving and business performance.

Sjabloon

Een generieke vorm of specificatie waar een individuele invulling aan kan worden gegeven.

Sleutelbeheerdiensten

Het genereren, opslaan, verstrekken of vernietigen van cryptografisch sleutelmateriaal dat gebruikt wordt voor het aanmaken of het verifiëren van elektronische handtekeningen.

Sleutelgegevens

Alle gegevens die betrekking hebben op de zaken die in behandeling zijn.

Smart contract

Een deterministisch computerprogramma dat op een blockchain wordt gerepliceerd en uitgevoerd en (daardoor) niet per definitie onder controle van één partij.

Social bookmarking

Het online en openbaar opslaan van favoriete websites, bookmarks, foto’s, berichten, etcetera.

Social engineering

Een vorm van hacken die vooral toegepast wordt door manipulatieve hackers. Met behulp van flink wat mensenkennis proberen zij personen zo gek te krijgen om gevoelige (computer)inforrnatie prijs te geven.

Social network

Websites die proberen relatienetwerken van mensen in kaart te brengen om zo deelnemers in staat te stellen nieuwe contacten op te doen.

Software

Programmatuur, programma's die door een computer uitgevoerd worden.

Sound

An aural representation of words, music, or any other manifestation of sound.

Spam

Ongewenste e-mail, vaak van commerciële aard.

Spam scam

Spam waarvan de inhoud een poging tot oplichting bevat.

Spam via Internet Telephony

Spam die de gebruiker bereikt via internettelefoon diensten.

Spambot

Robots die spam sturen door zelfstandig te reageren op postings. Daarom wordt het ook wel commentspam genoemd. Bij ongemodereerde weblogs kan daardoor de inhoud vervuilen.

Spammer

Iemand die spam verstuurt.

Special sign

A symbol, such as a digital watermark, or a logo or crest of an organization, that identifies one or more persons involved in the compilation, receipt, or execution of a record.

Specialisatie

Het resultaat van de afsplitsing van een aantal attribuuttypen van een type van een hoger niveau om een of meer type(n) van een lager niveau te vormen.

Specific presentation features

The specific aspects of the record's formal presentation that are necessary for it to achieve the purpose for which it was created.

Specificatie

Een opsomming van kenmerken.

Specificatie

Een specificatie is een reeks regels waarmee de betekenis van gegevens is te achterhalen.

Specificeren

Het proces specificeren draagt zorg voor het definiëren van de eisen waaraan de gewijzigde of nieuwe informatievoorziening moet gaan voldoen.

Specificiteit

De mate waarin een ontsluitingsmethode het mogelijk maakt precies de onderwerpen aan te duiden met indextermen

Spider

Computerprogramma dat namens een zoekmachine internet afwandelt om zo een index aan te leggen van wat er te vinden is.

SPOTS

SPOTS: Standard Put On Top Shelfs.

 • Benaming die tijdens het ICA-congres in Wenen gegeven werd aan standaarden die wel ontwikkeld zijn, maar nooit worden gebruikt.
Spyware

Verzamelnaam voor programma’s die het computergedrag van een gebruiker bespioneren, zoals adware, malware en key loggers.

Staat

Document waarin gegevens in horizontale en verticale rijen zijn gerangschikt.

Staat

Document waarin gegevens in horizontale en verticale rijen zijn weergegeven.

Staat

Een staat is een document waarin gegevens zijn gerangschikt in kolommen (verticaal) en rijen (horizontaal).

Staat

Een staat is een geschrift, houdende een opgave van gegevens, die in een andere vorm danéén rij zijn gegroepeerd.

Staatboek

Een staat van bezittingen, gevolgd door een manuaal.

Staatsrecht

De regels die betrekking hebben op de organisatie van de staat en de staatsorganen en op de bevoegdheden van die organen.

 • Het omvat de verhouding van de burgers tot de staat en de mogelijkheden die de burgers hebben invloed uit te oefenen op het gebeuren in de staat.
Stakeholder

Any individual, group, or entity that benefits from access to and use of preserved information, or who support or fund those who do.

Standaard

De daadwerkelijke toepassing van een norm, bijvoorbeeld door ze verplicht te stellen.

Standaard

Een document, waarin specificaties staan beschreven die zijn vastgesteld door een erkend lichaam.

Standaard

.. 5. Wettig exemplaar van een eenheid van maat of gewicht dat als blijvend model voor een wettelijk voorgeschreven grootte van de rd. end voorbeeld of model. , bep. graad van hoedanigheid

Standaard

Een geaccepteerd voorschrift (norm) dat bijvoorbeeld beschrijft hoe een bepaald proces moet worden uitgevoerd, hoe een document moet worden vormgegeven of ingedeeld, of hoe toegestane waarden worden gekozen voor bepaalde soorten informatie.

Stategische planning

Een planning die een systematische en consistente ordening van het te voeren beleid omvat, waarin een eindtoestand voor ogen staat. Deze planning is informatief en indicatief van aard.

Statisch archief

Voor de overheid: naar een archiefbewaarplaats overgebracht afgesloten archief In het bedrijfsleven is het statisch archief vaak gelijk aan het historisch archief.

Status

De stand of toestand van een zaak of proces.

Statustype

Alle statussen van een bepaald type

Statuten

Document dat de doelstelling en de inrichting van een organisatie bevat.

Statuten

Statuten zijn de schriftelijk vastgestelde grondregels van een instelling.

Steganografie

Een techniek waarbij informatie verstopt wordt in afbeeldingen, die onzichtbaar zijn voor het blote oog . Vooral toegepast op Internet.

Stellen

Het vaststellen van het document door degene onder wiens verantwoordelijkheid het document is ontworpen.

Stelsel van ordening

Een stelsel van ordening is een systeem voor de rangschikking van archiefbestanddelen binnen een archief.

Stempel

1 .. 2 gereedschap of werktuig waarvan in de onderkant een figuur of figuren zijn verheven of uitgediept waarmee men stempelt, afdrukken slaat

Stempeling

Een oude term voor neerslag, ontlasting

Stewardship

Activities that enable use and long-term accessibility of information; often used interchangeably with preservation.

Stigmergie

Stigmergie is een mechanisme van indirecte interactie en samenwerking tussen actoren (organismen, machines, programma’s etc.) via hun omgeving of een daarvoor bedoeld platform.

Stomme film

Een film zonder geluid

Stopwoordenlijst

Lijst van niet te gebruiken woorden bij het genereren van indexen met behulp van de computer

Storage and retrievalprogramma

Programma voor het opslaan en terugzoeken van informatie met behulp van de computer

Storage medium

The physical carrier on which a record is affixed, when it is different from the creation medium.

Stored record

A digitally encoded object which is managed as a record.

Storing

Een storing is iedere gebeurtenis waardoor de werking van een geautomatiseerd informatiesysteem afwijkt van de beoogde werking, zonder dat daarbij sprake is van opzet, dan wel calamiteit. Gedacht moet worden aan interne: uitval van airconditioning, uitval van stofafzuig installaties, technische defecten,fouten in de systeemsoftware, extern: beschadiging van datacommunicatielijnen, storingen in telefooncentrale. Verder menselijk falen en statische electriciteit.

Strategie inrichting IV functie

Strategie inrichting IV-functie houdt zich bezig met het vormgeven van de uiteindelijke inhoud, structuur en communicatie van de organisaties of organisatieonderdelen die de informatievoorziening vorm en inhoud geven.

Structural metadata

Metadata that indicates how compound objects are structured, provided to support use of the objects.

Structured query language

SQL

Structuur

Het (logisch) verband tussen documenten onderling, documenten en hun context (archiefstructuur) en tussen elementen binnen een document (documentstructuur).

Structuur

Het logische verband tussen de elementen van een document of van een archief.

Structuur

Logisch verband tussen de elementen van een document of van een archief.

Structuurbeginsel

Het structuurbeginsel is het beginsel dat een archief een geheel is waarvan de historisch bepaalde eigen structuur niet mag worden verstoord maar zo nodig moet worden hersteld.

Structuurbeginsel

Beginsel dat ieder archief een geheel is met een structuur, bepaald door de archiefvorming .

Structuurplan

Beschrijving van een bestaande of nagestreefde ordening van informatiesystemen op een afgebakend gebied en toewijzing van daarvoor benodigd systeembeheer en informatiebeheer.

Structuurplan

Een structuurplan is een registratie waarmee een organisatie een permanent overzicht en inzicht heeft in het de verwerking en beheer van haar informatie.

Structuurplan Documentaire Informatievoorziening

Een plan dat een ordeningsplan, standaard dossieromschrjvingen en toelichtingen omvat. Ook is in een SDI de relatie gelegd met de handelingen (bij overheden). BSD en RIO zijn verwerkt in een SDI. Elk Structuurplan bevat ook overzichten van organisatiespecifieke procedures.

Structuurplan informatiebeheer

Een registratie waarin zijn vastgelegd de organisatie van het informatiebeheer, de indeling van de gegevensbestanden en de manier waarop de onderdelen van de gegevensbestanden zijn gerangschikt.

Studiezaal

Een studiezaal is een informatiesysteem waarmee zowel informatie over een collectie als onderdelen van de collectie in origineel of kopie beschikbaar zijn voor extern en intern gebruik.

Stuk

Een stuk is: a. een blad papier of perkament; b. een aantal bladen papier of perkament, waarop een tekst is gesteld, die een eenheid vormt.

Stuk

Document op papier of perkament.

Stuk

1) los of afzonderlijk gedeelte van een geheel 2) gedeelte van een geheel dat met de andere gedeelten ervan verbonden is .. 17) schriftstuk: akte, oorkonde, document

Stuk

De kleinste, logisch ondeelbare, archivistische eenheid, b.v. een brief, een memorandum, een rapport, een foto, een geluidsopname.

Stukkenlijst

Stukkenlijst bevat een omschrijving van waaruit duidelijk blijkt om welke bescheiden het gaat zonder dat hiervan een stuksgewijze opsomming hoeft te worden gegeven. Concrete, specifieke categorieën, geen dossieromschrijvingen die verwijzen naar de categorieën in de goedgekeurde lijst.

Sturen

Richting geven door het bestuur om de doelen van de organisatie der meer door het inrichten van de organisatie en

Sturend proces

De processen die zorgen voor het vormen van de strategie, en het programmeren en evalueren hiervan. Deze processen zijn door het voortbrengen van kaders en de doelen vooral gericht op het aansturen van de primaire processen van een organisatie.

Sturingskader

Gedeelte van het leerstuk Keteninformatisering dat drie interventiemodellen bevat waarmee keteninterventies op effectiviteit kunnen worden getoetst.

Sub Element

An Element which refines the definition of an existing element. The sub element inherits the defiition associated with the element it refines.

Sub-file

Intellectual subdivision of a file

Sub-fonds

A subdivision of a fonds containing a body of related documents corresponding to administrative subdivisions in the originating agency or organization or, when that is not possible, to geographical, chronological, functional, or similar groupings of the material itself.

 • When the creating body has a complex hierarchical structure, each subgroup has as many subordinate subgroups as are necessary to reflect the levels of the hierarchical structure of the primary subordinate administrative unit.
Subfunctieverdeelstaat

Dit is de begroting vertaald naar de door comptabiliteitsvoorschriften aangegeven (sub)functies.

Subject

cord.

Subject gateway

Subject gateways are Internet services which support systematic resource discovery. They provide links to resources (documents, objects, sites or services), predominantly accessible via the Internet. The service is based on resource description. Browsing access to the resources via a subject structure is an important feature.

Subklasse

Deelverzameling ontstaan door het splitsen van een klasse.

Subsidiebeschikking

Besluit door een overheidsorgaan betreffende het al dan niet

Subsite

A cluster of Web pages within a Web site, that is maintained by a different publisher than that of the parent Web site, or host site. The subsite publisher exercises editorial control over the Web pages comprising the subsite, perhaps restrained by some broad guidelines imposed by the host site publisher.

Substitutie

Substitueren - in de plaats stellen

Substitutieverfilming

Reproductie in de vorm van microfilms.

Subzaak

Een subzaak is een zaak met eigen proceskenmerken. Zij erft de eigenschappen van de zaak waar zij bijhoort.

Superblog

Weblog die dagelijks duizenden bezoekers trekt en veel reacties uitlokt.

Supersite

A single, logical Web site that extends over multiple network locations, but is intended to be viewed as a single Web site. It is transparent to the user that the site is distributed over multiple locations. A single host page applies to the entire supersite.

Supplied title

A title supplied by the archivist for a unit of description which has no formal title.

Suppliek

Een verzoekschrift aan een paus.

supply chain

The system of people, activities, information, and resources involved in the movement of a product or service from supplier to customer.

Supporting record

A supporting record is similar to a probative record in that it is separate from, but procedurally linked to, an action. Unlike a probative record, however, its written form is not required by the juridical system and does not constitute proof of an action’s occurrence.

Symbool

Een teken om concepten als een grootheid, verhouding, bewerking of proces voor te stellen op grond van een afspraak of specificatie.

Symmetrische versleuteling

Oudere methode om in geheimtaal te communiceren. De sleutel die nodig is om het gecodeerde bericht leesbaar te maken, moet in het bezit zijn van alle partijen die via deze methode met elkaar communiceren.

Syndicatie

Het verstrekken van informatie of inhoud ten behoeve van gelijktijdige publicatie in verschillende periodieken of op websites.

Synoniem

Woord dat dezelfde of ongeveerd gelijke betekenis heeft als een of meer andere woorden.

Syntactische relatie

De syntaxis regelt de wijze waarop indextermen binnen een soort‘zinsverband’ met elkaar in relatie worden gebracht.

Syntax

Rules for how metadata elements and their content are encoded.

Syntax

De vorm en structuur van de informatie.

Syntaxcodering

Een specifiek formaat of stramien voor het weergeven van een bepaald soort informatie, zoals een datum of objectidentificatie.

Systeem

Een samenstel van op elkaar afgestemde, maar overigens zelfstandige delen, die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

Systeem

Een systeem is een geordende verzameling bijelkaar behorende elementen met onderlinge relaties die gericht zijn op een bepaald doel.

Systeem

Algemene aanduiding voor elk geheel van elementen waarin men samenhang wil zien, bijvoorbeeld computersysteem (synoniem voor bepaald apparatuurconfiguratie) en informatiesysteem of reëel systeem.

Systeem

Geheel van apparatuur en besturings- en toepassingsprogrammatuur.

Systeem

Verzameling elementen waarvan de onderlinge relatie zodanig is, dat die verzameling als een samenhangend geheel kan worden beschouwd.

Systeembeheer

De zorg voor het tot stand brengen, het invoeren, het in stand houden en het uitbreiden van informatiesystemen waaronder begrepen het opstellen en onderhouden van de procedures voor het informatiebeheer.

System access control

Any mechanism used to prevent access to the business system by unauthorised users. May include the definition of user profiles, or the use of ID and password login.

System Development Methodology

SDM

System rules

Policies internal to system software that may be established and/or configured by a business system administrator in order to govern the functionality of a given system and determine the nature of operational processes applied by that system.

Go to top

T

Taak

Opdracht die is gericht op het realiseren van een doel voor of het oplossen van een probleem van de omgeving (primaire taak) of op het mogelijk maken van het verrichten van deze eerstgenoemde taak (secundaire taak).

Taak

Een samenhangend geheel van activiteiten om iets tot stand te brengen of te produceren.

Taak

Een taak is een geheel van samenhangende handelingen van de overheid dat zijn grondslag vindt in algemene bestuursopdrachten, wet- en regelgeving.

Taakgebied

Een taakgebied kent een of meer beleidsterreinen. Taak justitie Beleidsterrein gevangeniswezen, kinderbescherming, nationaliteitsaangelegenheden etc.

Taakgebied

Een maatschapppelijk veld, ten aanzien waarvan de overheid (rijksoverheid) taken heeft en waarin diverse actoren handelen. Ook anderen dan de overheid kunnen actoren zijn die binnen een taakgebied opereren.

Taal

Taal is een systeem dat betekenis weergeeft door middel van arbitraire symbolen, zoals spraakklanken, gebaren of schrifttekens. Deze symbolen vormen de bouwstenen die door middel van een taalspecifiek regelsysteem (de grammatica) tot betekenisvolle eenheden (bv. woorden, zinsdelen, zinnen) worden gerangschikt.

Taalconversie

Het met behoud van functionaliteit vertalen of verbeteren van een bestaand (geautomatiseerd) systeem.

Tabel

Een lijst met kolommen waarvan er tenminsteéén bestaat uit cijfermatige gegevens is een tabel.

Table

A set of one or more related database fields, each comprising related data elements. One or more tables may combine to form a database.

Tablet

Een tablet-pc of gewoon tablet is een mobiele computer uit één stuk, die wordt bediend via het touchscreen.
<br>
- In tegenstelling tot een desktop- of laptopcomputer zijn extra hardware componenten als een muis en een toetsenbord niet echt nodig. <br>
- Het toetsenbord is virtueel op het scherm zichtbaar en te gebruiken.

Tafel

Een tafel is een specificatie van de inhoud van een archiefbestanddeel in de volgorde, die in het bestanddeel heerst.

Tagging

Een tag is een zelfgekozen trefwoord dat door de gebruiker gekoppeld wordt aan een data- object (tekst, video, audio).

Taxon

Naam voor categorieën als variëteit, soort, geslacht, familie enz.

Taxonomie

Een taxonomie is een structuur die het mogelijk maakt om content over personen, organisaties, gebeurtenissen en dingen te clusteren in (hiërarchische) groepen zodat ze gemakkelijk te identificeren, te bestuderen en terug te vinden zijn.

Taxonomie

Een collectie van gecontroleerde woordenschattermen die georganiseerd zijn in een hiërarchische structuur. Elke term in een taxonomie is betrokken in een of meer ouder-kind relatie(s) met andere termen van de taxonomie. Er kunnen verschillende ouderkind relaties zijn in een taxonomie (bijvoorbeeld geheel- deel, geslacht-soort, type-instantie) maar volgens goede praktijk is er beter maar één relatie. Sommige taxonomieën laten wel poly- hiërarchie toe, wat betekent dat één term meerdere ouders kan hebben. Als deze term dan voorkomt op meerdere plaatsen in de taxonomie, heeft hij daar ook telkens dezelfde betekenis, en als hij daar "kinderen" heeft, heeft hij op die andere plaatsen dezelfde kinderen.

Taxonomie

Een taxonomie definieert objectklassen en de onderlinge relaties.

Taxonomie

Een classificatieschema waarbij onderdelen van een aandachtsgebied, een wetenschap, zijn gegroepeerd op onderwerpniveau. Deze onderdelen kunnen vervolgens weer in een hiërarchische structuur worden weergegeven.

Taxonomy

A taxonomy defines classes of objects and relations among them.

Taxonomy

1 The classification of entities in an ordered system that indicates natural relationships. 2 The science, laws and principles of classification.

Technical contact

Informatie uit de VVHOIS-database. De persoon of het bedrijf verantwoordelijk voor het technische beheer van de domeinnaam. Deze heeft vaak niets met de inhoud van de site te maken.

Technical metadata

A form of administrative metadata dealing with the creation or storage encoding processes or formats of the resource.

Techniek

De drager van de boodschap, de wijze waarop hij wordt overgebracht en hoe hij is verzonden.

Technisch beheer

Het technisch beheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van een operationeel systeem, d.w.z. zowel apparatuur als programmatuur, gegevensverzamelingen die daarbij gebruikt moeten worden en communicatiemiddelen.

Technische interoperabiliteit

Technische interoperabiliteit betreft alle vraagstukken die van belang zijn voor de verbinding van de betrokken processen, diensten en systemen. Hierbij horen ook zaken als interfaces, verbindingsaspecten, integratie van gegevens er middleware, presentatie en uitwisseling van gegevens, toegankelijkheid en beveiliging.

Technische kwaliteit

De normen en eisen die te stellen zijn aan de diverse vormen van en het vakgebied gebruikt worden.

Technische tekening

Tekening op schaal van een bestaand of ontworpen object of situatie.

Technological context

The characteristics of the technical components of an electronic computing system in which records are created.

Technology Preservation

Preserving the technical environment that runs the system, including software and hardware such as operating systems, original application software, media drives, etc. While technology preservation means preserving the technical environment rather than reengineering it, as emulation does, many of the same issues apply to both.

Teken

Waarneembaar middel met een, afhankelijk van de omgeving, overeengekomen of individueel bepaalde betekenis.

Tekening

Een tekening is een beeldvoorstelling, in hoofdzaak bestaande uit lijnen en tekens of symbolen, dienend om informatie vast te leggen en te verschaffen over een situatie of een object.

Tekening

Afbeelding die geselecteerde elementen van een persoon, object of situatie weergeeft.

Telecommunicatie

telegraaf (v. Gr. tèle = ver, graphoo = schrijven; dus 'verreschrijver'), toestel om met tekens of signalen in korte tijd berichten over te brengen over een afstand groter dan de gehoorsafstand (zie telegrafie). In de scheepvaart wordt de telegraaf toegepast om aan boord van een schip orders over te brengen van de brug naar andere delen van het schip, zoals de machinekamer (machinekamertelegraaf). De bediening vindt plaats door een handgreep met een wijzer in te stellen op de gewenste order, die door een bel of een claxon en een wijzer hoor- en zichtbaar wordt; de order wordt door de ontvanger herhaald, waardoor men op de brug kan zien of de order in de machinekamer goed werd ontvangen en uitgevoerd.

Telegraaf

telegrafie (v. Gr. tèle = ver, graphoo = schrijven), elke overdracht van berichten in beeld of geschrift tussen van elkaar verwijderde plaatsen door middel van een inrichting die verzenden en ontvangen gelijktijdig doet verlopen. Aldus gedefinieerd, omvat het begrip ook de akoestische overdracht van berichten bij natuurvolken door middel van trommel- of fluitsignalen en de optische telegrafie via lichtsignalen of seinen met de armen of met seinvlaggen; een verdere ontwikkeling hiervan in de 18de eeuw waren de semafoorketens van Claude Chappe, door hem zelf télégraphe genoemd (zie ook seinwezen).

Telematica

De techniek en toepassing van automatische gegevensverwerking op afstand. Meer algemeen: aanduiding voor dat onderdeel van het datacommunicatieterrein waar informatietransport en - verwerking nauw verbonden zijn

Temporally dynamic

Referring to an activity that takes place over time and may change during that time.

Temporele eigenschappen

Temporele eigenschappen beschrijven de historie van geo- objecten. Ze geven de geo-objecten een datumstempel.

Terabyte

1024 gigabytes = 1099511627776 bytes

Terbeschikkingstelling

Tijdelijke overdracht van archiefbescheiden door een archiefbeheerder aan een andere archiefbeheerder, op wie taken van de eerste zijn overgegaan.

Term

Woord of uitdrukking waarmee een begrip wordt aangeduid.

Terugmeldplicht

De verplichting van een afnemer van gegevens om vermoedelijke onjuistheden daarin mee te delen aan de registerhouder van de daarvoor in aanmerking komende authentieke registratie. Dit vormt het mechanisme achter de kwaliteitsborging binnen authentieke registraties. Om dit mechanisme te waarborgen is het nodig dat afnemers verplicht zijn hieraan bij te dragen door aangetoonde fouten in de registratie te melden aan de registerhouder. Het doel is dat door het brede gebruik, signalen van onjuistheden sneller naar boven zullen komen. Hierdoor ontstaat een zelfreinigende registratie.

Testament

Een door een notaris opgestelde akte, waarin iemand zelf regelt wat er na zijn/haar dood met de nalatenschap gebeurt.

 • Met name geld, waardepapieren, onroerend goed en zeer waardevolle voorwerpen kunnen door middel van een testament door de erflater aan de erfgenamen worden toebedeeld.
 • Ook kunnen erfstellingen worden gedaan, waarbij personen of instellingen benoemd worden tot erfgenamen.
Text

A word, number, or symbol.

Text

Standard, printable, 7-bit ASCII text.

Thesaurus

Geordende verzameling van uit de natuurlijke taal gekozen termen (descriptoren), met vermelding van onderlinge semantische relaties

Thesaurus

- woordenboek waarin de woorden gegroepeerd zijn volgens begrippen, vervolgens naar synoniemen en daarna nog eens alfabetisch; <br>- lijst van termen te gebruiken bij bepaalde (documentaire) werkzaamheden.

Third-party intellectual property rights

Rights belonging to a party other than the author or the addressee of a record.

Tijdigheid

Het op tijd beschikbaar hebben van informatie voor het doel waarvoor het wordt gevraagd.

Tijdstempel

Een zeer precieze door een systeem gegenereerde waarde voor een moment in de tijd waarop een gebeurtenis of andere significante operatie plaatsvond.

Een tijdstempel moet de volledige datum, tijdstip en tijdzone bevatten en moet tenminste op de seconde exact zijn en zou voor een grotere exactheid uit moeten gaan van een nauwkeurigheid van miliseconden.

Timestamp

An attestation by a trusted third party that a record was received at a particular point in time.

Titel

Een woord, een zin, teken of groep van tekens waarmee de beschrijvingseenheid wordt benoemd.

Title

An intrinsic element of documentary form comprising an indication of the action, matter of subject of the record, usually under the entitling or in its place.

Title

A word, phrase, character, or group of characters that names a unit of description.

Toegang

De meest ruime term om enige beschrijving of referentiehulpmiddel aan te duiden, vervaardigd of ontvangen door een archiefdienst bij het inrichten van het administratieve of intellectuele beheer van archiefmateriaal.

Toegang

Een al dan niet systematische beschrijving van de bestanddelen van een collectie.

Toegang

Een toegang is een entiteit die aangeeft uit welke bestanddelen een archief bestaat en hoe die bestanddelen te vinden zijn.

Toegang

Een al dan niet systematische beschrijving van de bestanddelen van een archief.

Toegangen zijn ondermeer: inventarissen, plaatsingslijsten, magazijnlijsten etc. (het verdient aanbeveling om tot een uniform gebruik van deze termen te komen)

Toegang

a. Staat van beschrijvingen
b. Staat van gegevens in archiefbescheiden.
c. Uiteenzetting omtrent context, structuur of gebruiksmogelijkheden van een archief, archiefafdeling of archiefbestanddeel.

Toegang

Recht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie.

Toegankelijke staat

Zodanige toestand van gegevensverzamelingen die raadpleging mogelijk maakt volgens tenminste de oorspronkelijk gedefinieerde informatiebehoefte

Toegankelijke staat

Informatie is altijd binnen de oorspronkelijke context te raadplegen (authenticiteit, leesbaarheid en interpreteerbaarheid).

Toegankelijke staat

Toestand van een archief, archiefafdeling of archiefbestanddeel waarin de archiefbescheiden en de gegevens in de archiefbescheiden binnen redelijke tijd gevonden en raadpleegbaar gemaakt kunnen worden.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid op mega niveau is de beschikbaarheid van overzichten van archiefbewaarplaatsen en archiefruimten

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid op macroniveau is de beschikbaarheid van overzichten van de archieven berustend in afzonderlijke bewaarplaatsen en ruimten.

Toegankelijkheid

De geschiktheid van een archiveringssysteem op een bepaalde tijd en plaats om een gebruiker met bepaalde competenties op een effectieve manier het archief te laten interpreteren, binnen de beperkingen die de omgeving van dat archiverinssysteem aan die raadpleging stelt.

Toegankelijkheid

Een archief is primair toegankelijk, wanneer ten behoeve van raadpleging een instrument beschikbaar is, dat omvat

 1. de inhoudsopgave van dat instrument;
 2. beschrijving van de (institutioneel-) historische ontwikkeling van de archiefvormer(s);
 3. beschrijving van de gebruiksaanwijzing van dat instrument en van het achterliggende archief, en indien voor de gebruiksaanwijzing noodzakelijk of gewenst: - beschrijving van de geschiedenis van het archief sedert zijn vorming; - beschrijving van de laatste bewerking;
 4. beschrijving van de relevante archivistische kenmerken van de bestanddelen binnen een toepasselijk systematische ordering
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid op micro-niveau is de beschikbaarheid van overzichten van de (of: geselecteerde) stukken, pagina's of gegevens in ieder afzonderlijk bestanddeel of een selectie van bestanddelen

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid op meso-niveau is de beschikbaarheid van overzichten van de bestanddelen van ieder afzonderlijk archief.

Toegekende titel

Een titel toegekend door de archivaris aan een beschrijvingseenheid die geen formele titel heeft.

Toegevoegde realiteit

Een vakgebied dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het zo ijk toevoegen van computergemaakte beelden

Toepassing

Een samenhangende verzameling toepassingsprogrammatuur, programmadocumentatie, gebruikersdocumentatie en bedieningsdocumentatie nodig voor het realiseren van een activiteit of een samenhangende groep van activiteiten op het gebied van de geautomatiseerde gegevensverwerking in de meest ruime zin.

Toepassingsprogrammatuur

De programmatuur die bestemd is voor de ondersteuning van de uitvoering van een werkproces

Toepassingsprogrammatuur

De programmatuur die bestemd is ter ondersteuning van de n werkproces

Toepassingsprogrammatuur

Programmatuur bestemd voor de ondersteuning van de uitvoering van een werkproces

Toestemming van de betrokkene

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Toetsen en testen

Toetsen en testen is het proces dat zich richt op het waarborgen van een risicoloze invoering van een wijziging in de informatievoorziening.

Toetsingskader

Gedeelte van het leerstuk Keteninformatisering dat vier analyseprofielen bevat waarmee ketenprojecten en keteninformatiesystemen op noodzaak en haalbaarheid kunnen worden getoetst.

Toezicht

Het door systematische controle ervoor waken dat iets gebeurt en dat het gebeurt volgens bepaalde normen.

Toezicht

Het extern toetsen of de doelstellingen zijn gehaald.

Toezicht

Wettelijke bevoegdheid van een overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van en ingrijpen in de wijze waarop een zorgdrager zijn verplichtingen betreffende de archiefzorg vervult.

Tools

Information, technology and other equipment and supplies used to manage the lifecycle of records.

Top level domain

Het laatste gedeelte van een domeinnaam, zoals bij voorbeeld .com, .org, nl, of .eu.

Topical date

The place of the compilation of a record, included in the record by its author.

Topografisch historische atlas

Een verzameling van alle typen afbeeldingen en eventueel ook films en geluidsdocumenten betreffende een stad of een streek.

Topografisch historische atlas

Verzamelingen van topografische en/of historische afbeeldingen en/of iconografische portretten.

Topologie

- Leer van de eigenschappen waarbij de samenhang niet verbroken wordt - Leer van de verzamelingen

Topologie

De ruimtelijke relaties binnen een geo-object dan wel tussen verschillende geo-objecten.

Total quality management

A management strategy that embeds the awareness of quality into all organizational structures and processes.

Track

Een systeem dat een blogger de mogelijkheid geeft om te zien of zijn artikel door een andere web- logger is geciteerd door middel van een posting met een hyper link naar zijn artikel.

Tracking

Creating, capturing and maintaining information about the movement and uses of records.

Tracking cookie

Cookie waarmee het surfgedrag van een internetgebruiker in kaart kan worden gebracht.

Transactie

Een actie met een gedefinieerde input en output. Een transactie geeft geen ongedefinieerd tussenresultaat.

Transaction

Smallest unit of a work process consisting of an exchange between two or more participants or systems

Transaction

An act or several interconnected acts in which more than one person is involved and by which the relations of those persons are altered.

Transaction

The smallest unit of business activity. Uses of records are themselves transactions. The third level in a business classification scheme.

Transaction

The smallest unit of business activity.

Transaction

Transactions (trans-actions) by definition are actions communicated from one person to another, from a person to a store of information (such as a filing cabinet or computer database) and thereby available to another person at a later time, or communications from a store of information to a person or another computer.

Transaction sequence

A sequence of items, physically or virtually linked, which shows one coherent transaction leading to a specific outcome

Transcoding

Transcoding is the process of the conversion of digital data (typically video and audio files) from one format to another. It involves extracting tracks from a digital media file, decoding the tracks, filtering, encoding, and then multiplexing the new tracks into a new container. Transcoding will reduce the quality of the tracks unless lossless formats are used.

Transcriptie

Een afschrift in andere letters of symbolen dan het geschrift, waarnaar het is vervaardigd.

Transcriptie

Een afschrift in andere lettertekens of symbolen, dan in het document of archiefstuk waarnaar het is vervaardigd. Dat laatste kan een tekst in code zijn of in oud schrift.

Transfer

The act or process of moving records from one location to another, especially from office space to Agency storage facilities or Federal Record Centers, from one Federal Agency to another, or from office or storage space to the National Archives for permanent preservation.

Transfer

The process of moving complete electronic files, along with their metadata, to another system.

Transfer

A disposition process, consisting of a confirmed export of electronic records and associated metadata, and where applicable aggregations of electronic records, followed by their destruction within the exporting business system. Transfers occur from one organisation to another following administrative change, from an organisation to archival custody, from an organisation to a service provider, from the government to the private sector, or from one government to another.

Transfer

The act involved in a change of physical custody of SIPs (definition derived from the Dictionary on Archival Terminology of the ICA)

Transfer

Moving records from one location to another.

Transfer

Change of custody, ownership and/or responsibility for records.

Transfer

A disposition process, consisting of a confirmed export of digital records and associated metadata, and where applicable aggregations of digital records, followed by their destruction within the exporting business system. Records may be transferred from one organisation to another following administrative change, from an organisation to archival custody, from an organisation to a service provider, from the government to the private sector or from one government to another.

Transfer

1 To send data from one place and to receive the data at another place. 2 The act involved in a change of physical custody of records / archives with or without chage of legal title.

Transfix

Een transfix is een charter, waarvan de zegelstaarten voor de bezegeling door een ander, charter zijn gestoken.

Transformative migration

The process of converting or upgrading digital objects or systems to a newer generation of hardware and/or software computer technology.

Transformative migration of records

The process of converting records in the usual and ordinary course of business (otherwise the activity is not migration but creation) to maintain their compatibility with a newer generation of hardware and/or software computer technology, while leaving intact their intellectual form.

Transitie

Transitie is het proces dat richt zich op een gecontroleerde overgang naar een gewijzigde werksituatie naar aanleiding van veranderingen in de informatievoorziening

Transliteratie

Een afschrift in een afwijkend alfabet of een ander schriftsysteem.

Transmission

The moving of a record across space (from a person or organization to another, or from a system to another), or through time.

Transparantie

Inzicht in de werkwijze die de overheid hanteert.

 • Basisvoorwaarde voor transparantie is de beschikbaarheid van relevante informatie: een transparante overheid ontsluit alle relevante informatie over regelgeving, vergunningen en bekendmakingen.
Transparantie

De combinatie van toegang en toegankelijkheid

Transsumpt

Een transsumpt is een authentiek afschrift van een akte.

 • Een door een notaris in de middeleeuwen vervaardigd authentiek afschrift van een akte .
Trefwoord

Hoofdwoord dat het onderwerp van een document kenmerkt.

Trefwoord

Een woord of combinatie van woorden waarmee een in een informatiedrager voorkomend onderwerp nauwkeurig wordt aangeduid

Trefwoordenindex

Een trefwoordenindex is een index, waarin de gegevens zijn aangeduid door trefwoorden.

Trefwoordensysteem

Een op toepassing van trefwoorden gebaseerd indexsysteem, dat bestaat uit een vocabularium aangevuld met een geheel van richtlijnen, met behulp waarvan de afzonderlijke woorden uit het vocabularium zowel syntactisch als semantisch met elkaar in relatie worden gebracht

Truncatie

Het afbreken van de woorden van achteren (rechtszijdig) of van voren (linkszijdig) tijdens het zoekproces met behulp van de computer

Trusted

A public key is said to be trusted by you if it has been certified by you or by someone you have designated as an introducer.

Trusted custodian

A preserver who can demonstrate that it has no reason to alter the preserved records or allow others to alter them and is capable of implementing all of the requirements for the preservation of authentic copies of records.

Trusted introducer

Someone who you trust to provide you with keys that are valid. When a trusted introducer signs another person’s key, you trust that their keys are valid, and you do not need to verify their keys before using them.

Trusted preservation system

The whole of the rules that control the preservation and use of the records of the creator and provide a circumstantial probability of the authenticity of the records, and the tools and mechanisms used to implement those rules.

Trusted recordkeeping system

The whole of the rules that control the creation, maintenance use and disposition of the records of the creator and provide a circumstantial probability of the authenticity of the records, and the tools and mechanisms used to implement those rules.

Trusted records officer

An individual or a unit within the creating organization who is responsible for keeping and managing the creator’s records, who has no reason to alter the creator’s records or allow others to alter them and who is capable of implementing all of the requirements for authentic records.

Trusted Third Party

Een onpartijdige organisatie die zakelijke betrouwbaarheid levert bij electronische transacties, door middel van commerciële en technische beveiligingsdiensten.

 • Een TTP beschikt over technisch en juridisch betrouwbare middelen voor het uitvoeren en faciliteren van electronische transacties, en voor het produceren van onafhankelijk bewijs en/of arbitrage bij geschillen.
Trusted Third Party

Any outsider or person not a party to the fact or act nor immediately concerned with it.

Trustworthiness

The accuracy, reliability and authenticity of a record.

Trustworthy information

Information with declared of derived authenticity.

Truthfull

The quality of a record whose content is in accordance with the actual state of affairs. With correct, pertinent and precise, a component of accuracy.

Tussenarchief

Archiefruimte bestemd voor de bewaring van archieven in de semi- statische en recente statische fase en eventueel voor archiefbewerking.

Typologie

Een typologie is een onderverdeling van een groep objecten op basis van (een aantal) kenmerken van deze objecten.

Go to top

U

Ubiquitous computing

A post-desktop model of human-computer interaction in which information processing has been thoroughly integrated into everyday objects and activities.

Uitdrukking

Reeks woorden, grammaticaal verbonden zonder werkwoord in vervoegde vorm en met een eenheid van betekenis.

Uiterlijke vorm

Verschijningsvorm van een archiefstuk of archiefbestanddeel, met inbegrip van de wijze van verpakking.

Uitlening

Tijdelijke beschikbaarstelling van een (deel van) een archief aan derden ter raadpleging hetzij aan medewerkers ter raadpleging en/of bewerking.

Uitschiften

Uitschiften of uitschieten is het afzonderen van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden.

Uittreksel

Afschrift van een gedeelte van of gegevens uit een document

Uitvoering

Wijze waarop beleid wordt geïnterpreteerd en gerealiseerd in de praktijk.

Uitwisselen

Uitwisselen is een onderdeel van het proces van zenden en ontvangen. Digitaal in de vorm van een bestand in een bepaald uitwisselbaar formaat. Dat betekent dat een set data tot een bestand of bestanden wordt samengesteld. Het gebruikte bestandsformaat kan verschillend zijn en variëren van statische voor personen raadpleegbare bestanden in de vorm van PDF, TIFF, JPG, in meer dynamische vorm voor personen verwerkbare bestanden in eender welk officeformaat (DOCX, XLSX, ODT, etc.) of voor machines en software verwerkbare bestanden in XML-formaat of anderszins een machine leesbaar niveau.

Unbroken custody

De opvatting dat archiefstukken - om hun betrouwbaarheid te behouden - ononderbroken door daartoe aangewezen en gekwalificeerde archiefsystemen moeten worden beheerd.

Unbroken custody

A traceable and uninterrupted line of care, control and usually possession of a body of records from creation to preservation that can serve as a means of protecting the authenticity of the record.

Unicode

A universal 16-bit (two byte) standard character set for representing all scripts in active modern use as plain text in computer processing.

Uniqueness

Kwaliteitsattribuut van een document dat uitdrukt dat het door zijn rol in een proces uniek is en zich daardoor onderscheidt van andere, gelijkvormige en gelijkluidende documenten.

Unit of description

A document or set of documents in any physical form, treated as an entity, and as such, forming the basis of a single description.

Unitermkaart

Kaart metéén indexterm waarop wordt aangegeven aan welke informatiedragers deze indexterm is toegekend; hulpmiddel bij een postcoördinatieve handmatige ontsluitingsmethode

Universal Preservation Format

The Universal Preservation Format is a file format that utilizes a container or wrapper structure.

 • Its framework incorporates metadata that identifies its contents within a registry of standard data types and serves as the source code for mapping or translating binary composition into accessible or useable forms.
 • The UPF is designed to be independent of the computer applications that created them, independent of the operating system from which these applications originated, and independent of the physical media upon which it is stored.
 • The UPF is characterised as 'self-described' because it includes within its metadata all the technical specifications required to build and rebuild appropriate media browsers to access its contained material throughout time.
Universele decimale classificatie

Universele decimale classificatie

Upgrade

To develop or install a new or better version of some hardware or software computer technology.

URI

Uniform Resource Identifiers (URIs, aka URLs) are short strings that identify resources in the web: documents, images, downloadable files, services, electronic mailboxes, and other resources.

 • They make resources available under a variety of naming schemes and access methods such as HTTP, FTP, and Internet mail addressable in the same simple way.
 • They reduce the tedium of "log in to this server, then issue this magic command ..." down to a single click.
URL

The standard way to give the address of a source of information on the WWW. It contains four different parts: - the protocol type, - the machine name, - the directory path and - the file name.

URL

Uniform Resource Locator

User

The principal using a client to interactively retrieve and render resources or resource manifestations.

User access group

A discrete set of named individuals (users known to the business system) that make up a stable and nameable group. Access to particular records or other file plan entities may be restricted to members of certain user access groups.

User ID

A text phrase that identifies a key pair. For example, one common format for a user ID is the owner's name and e-mail address.

 • The user ID helps users (both the owner and colleagues) identify the owner of the key pair.
User permissions

Privileges allocated to employees determining the extent of access to records and authority to author/originate, add, alter and dispose of records in recordkeeping system.

User profile

A summary of all attributes allocated to a user of the business system.

 • Includes all data known to the system, such as username, ID and password, security and access rights, functional access rights.
User role

An aggregation or standard set of business system functional permissions that may be granted to a pre-defined subset of system users.

User role

A set of functional permissions allocated to users allowed to perform actions that manage records.

User-input web request

A request for dereferencing a URI supplied by the user directly to the Web client

UTF-8

An ASCII-compatible scheme for encoding Unicode values in sets of eight bits.

Go to top

V

Vakinhoudelijke kwaliteit

Kwaliteiten die vanuit het vakgebied van de informatiebeheerder worden gesteld.

Validate

To grant official sanction to by marking.

Valoriseren

Het van waarde maken van kennis.

Value proposition

A statement about or shared understanding of the benefits of a particular good or service.

Value stream

The flow of materials and information through a process to deliver a product or service to a customer.

Values

The values that inhere in modern public records are of two kinds: primary values for the originating agency itself and secondary value for other agencies and private users.

 • Public records are created to accomplish the purposes for which an agency has been created - administrative, fiscal, legal, and operating.
 • But public records are preserved in an archival institution because they have value that will exist long after they cease to be of current use, and because their values will be for others than the current users.
Vangen

De beschikking krijgen over documenten voor archivistische bewerkingen.

Vangst

De verhouding tussen de bij een zoekgang gevonden relevante informatie en de totale relevante informatie die gevonden had moeten worden.

Variabele

De aanduiding voor een willekeurig element van een verzameling.

Vector

In mathematics and computer graphics, a directed line segment; a line segment defined by the coordinates of its end or by the coordinates of its origin, its direction and its length.

Veerpsychrometer

Een instrument dat gebruikt wordt om hygrometers te ijken, werkend op de temperatuur van de lucht en afkoeling die ontstaat door water te laten verdampen, waarbij de lucht door een ventilatormotor met opwindmechaniek wordt aangezogen.

Veiligheidscommunisme

Situatie waarbij de vermeende veiligheidsbelangen van het collectief de individuele veiligheidsbelangen en daarvoor noodzakelijke privacy overstemmen.

Veracity

Veracity is an indication of data integrity and the ability for an organization to trust the data and be able to confidently use it to make crucial decisions.

Verantwoordelijke

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verantwoorden

In de context van de overheid: Het door de overheidsorganisatie naar politiek en burger afleggen van verantwoording over haar handelen.

Verantwoording

Principe dat individuen, organisaties en de gemeenschap verantwoordelijk zijn voor hun daden/handelingen en kunnen worden gevraagd deze aan anderen toe te lichten.

Verbaal

Rapport dat (oorspronkelijk mondeling) door een teruggekeerde gezant aan zijn opdrachtgeverwerd uitgebracht.

Verbaal

Serie van opéén dag of in één zitting vastgestelde minuten van besluiten, al dan niet met bijlagen, en van voor kennisneming aangenomen archiefbescheiden.

Verbaalstelsel

Het ordeningsstelsel waarbij het belangrijkste deel van de archiefstukken in verbalen werden gerangschikt

Verbaalstelsel

Het verbaalstelsel is een seriestelsel, waarbij men in de serie verbalen aan ieder afzonderlijk verbaal de relatieven en overige bijlagen toevoegt .

Verbalen

Serie ingekomen en uitgaande stukken horende bij de het verslag van de werkzaamheden van bijvoorbeeld rapporteurs, gedeputeerden, commissarissen en gezanten.

 • Het verbaal was in oorsprong een beredeneerd verslag, het ontwikkelde zich tot een register van ingekomen en uitgaande stukken.
Verbonden partij

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin een overheidsorganisaite een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Vercijfering

Een techniek waarbij men door middel van een transformatie van gegevens die gegevens voor onbevoegden verborgen tracht te houden.

Verdoeken

Het overbrengen van een publicatie op een gestandaardiseerd medium van hoge kwaliteit, waarmee de integriteit van het oorspronkelijke product, op het niveau van de bits en bytes, wordt gewaarborgd.

 • (met betrekking tot een schilderij) op een ander doek overbrengen
 • (ook oneigenlijk) 'die elpee is nu verdoekt op een cd'
Verdubbeling

Extra ingang waarbij de betreffende bibliografische informatie wordt gegeven; de extra ingang wordt met behulp van permutatie gemaakt

Vergunning

Besluit door een overheidsorgaan betreffende het binnen bepaalde wettelijke kaders al dan niet toestaan van activiteiten gedurende een bepaalde of onbepaalde termijn.

Verhuisbiljet

Het getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats.

Verificateregister

Een register voor het aantonen van een voorkomen van een of meer gegeven(s) in een onderliggende basisregistratie(s).

Verification

The act of comparing a signature created with a private key to its public key.

 • Verification proves that the information was actually sent by the signer, and that the message has not been subsequently altered by anyone else.
Verification of authenticity

The act or process of establishing a correspondence of known facts about the record itself and the various contexts in which it has maintained with the proposed fact of the record’s

Verkeersgegevens

Een verkeersgegeven is de adres- en route-informatie die ontstaat bij telecommunicatie.

Verklaring

Akte waarbij een persoon, groep personen of organisatie een uitspraak doet gericht op enig rechtsgevolg.

Verklaring van vernietiging

Verklaring van de zorgdrager over de vernietiging van archiefbescheiden met een specificatie van de betrokken archiefbescheiden en van de grondslag op basis waarvan en op welke wijze de vernietiging heeft plaatsgevonden.

Verklaring van vervanging

Verklaring van de zorgdrager over de vervanging van archiefbescheiden met een specificatie van de betrokken archiefbescheiden en van de grondslag op basis waarvan en op welke wijze de vervanging heeft plaatsgevonden. Deze verklaring bevat ook een opsomming van archiefbescheiden die tijdens of vanwege het vervangingsproces zijn vernietigd.

Verklaring van vervreemding

Verklaring van de zorgdrager over de vervreemding van archiefbescheiden met een specificatie van de betrokken archiefbescheiden en van de grondslag op basis waarvan en op welke wijze de vervreemding heeft plaatsgevonden.

Verkoopfactuur

Verzonden factuur voor geleverde goederen en diensten.

Verlies

(Een deel van) een archief dat aanéén instelling of persoon wordt afgestaan.

Vernietigen

Proces van teniet doen of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden.

Vernietigen

Proces van teniet doen of wissen van archiefstukken of archiefbestanddelen zonder dat zij weer kunnen worden gereconstrueerd .

Vernietigen

Proces van het archiefsysteem waarbij documenten volledig worden verwijderd of gewist zonder dat zji weer gereconstrueerd kunnen worden.

 • Voor digitale documenten betekent dat het onherstelbaar wissen van gegevens, alsmede van de back-ups.
Vernietiging

Proces van verwijdering of wissen van archiefbescheiden zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden.

Vernietiging

Zodanig bewerken van de gegevensdrager dat daarvan of daaruit op geen enkele wijze de gegevens die erop zijn vastgelegd kunnen worden gereconstrueerd.

Vernietiging

Zodanig bewerken van de gegevensdrager dat daarvan of daaruit op geen enkele wijze de gegevens die zij bevatten kunnen worden gereconstrueerd.

Vernietigingsbelang

Ethische, morele, democratische en individuele belangen die prevaleren boven het algemene maatschappelijke belang van het cultuurhistorisch erfgoed.

Vernietigingslijst

Een lijst die uitgaat van de vernietiging van wat er in wordt genoemd en de bewaring van de rest.

Vernietigingslijst

Lijst van categorieën van na een bepaalde termijn te vernietigen archiefbescheiden.

Verordening

Besluit van een organisatie met openbaar gezag dat een algemeen bindende regeling omvat.

Verplaatsen

Het in het kader van een werkproces zenden van documenten en gegevens uit een bronsysteem naar een doelsysteem met het oogmerk, na geslaagde ontvangst in het doelsysteem, de gegevens en documenten te kunnen wissen uit het bronsysteem.

 • Dit betreft het verplaatsen van documenten en gegevens tussen digitale systemen van een (bestuurlijk) verantwoordelijke.
 • Het kan ook gaan om het verzenden en ontvangen tussen werkprocessen.
 • Deze verwerking  is geen vervanging of migratie in de zin van wetgeving.
 • De ontvangen gegevens en documenten zijn te beschouwen als origineel.
 • Het zenden en ontvangen moet via logging te traceren zijn.
 • Het verplaatsen van documenten en gegevens in het kader van overdracht of het wijzigingsproces (ICT-beheer) is wel een vorm van vervanging of migratie in de zin van wetgeving
Verplaatsen

Transport van documenten, waarbij het zowel gaat om het fysieke transport ervan als om de condities waaronder het transport plaatsvind.

Verschijningsvorm

De wijze waarop een document zich presenteert aan de gebruiker.

 • Digitale documenten zijn afhankelijk van hardware en software.
 • Een gelijke set digitaal opgeslagen gegevens kan zich in verschillende softwareomgevingen verschillend presenteren.
Verschijningsvorm

De uiterlijke aspecten van een archiefstuk, waarmee de structuur en opmaak zichtbaar zijn.

Versie

Eén uit een serie documenten met dezelfde algemene vorm en specifiek onderwerp en doel.

 • De volgorde geeft vaak de opeenvolgende wijzigingen aan een document weer.
Version

(of a document) The state of a document at some point during its development.

Version

One of several variations of an intellectual work, possibly created for a purpose or use other than the one originally intended.

Version

One of a sequence of documents having the same general form and specific subject and purpose. The sequence often reflects successive changes to a document.

Verslag

Document waarin handelingen en bevindingen in de vorm van een doorlopende tekst of als chronologische aantekeningen worden vastgelegd.

Verstoring

Iedere gebeurtenis waardoor de werking van een geautomatiseerd informatiesysteem gaat afwijken van de beoogde werking als gevolg van kwaadwillige ingrepen door personen van binnen of buiten de organisatie.

 • Gedacht moet worden aan inbraak, sabotage, oproer, terreuracties, gijzeling, brandstichting, vandalisme, datavernietigng door gebruik van magneten, kraken van computercentrum etc.
Vertaling

Een vertaling is een schriftelijke weergave van een tekst in een andere taal dan de oorspronkelijke.

Vertegenwoordiger

Een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die uit hoofde van artikel 27 schriftelijk door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is aangewezen om de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te vertegenwoordigen in verband met hun respectieve verplichtingen krachtens deze verordening.

Vervanging

Beheershandeling waarbij archiefbescheiden worden gesubstitueerd door reproducties en de originelen worden vernietigd.

 • Containerbegrip voor ondermeer conversie, scanning, imaging en microverfilming
Vervanging

Reproductie van archiefbescheiden met het doel tot vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden over te kunnen gaan.

Vervolgzaak

Een vervolgzaak is een zelfstandige zaak met eigen proceskenmerken die voortkomt uit een eerdere zaak of deelzaak.

 • Zij kan eigenschappen van de voorgaande (deel)zaak erven.
Vervreemding

Het in eigendom overdragen van archiefbescheiden.

Vervreemding

Overdracht van de eigendom door de zorgdrager aan een andere zorgdrager of een natuurlijke of rechtspersoon van archiefbescheiden .

Verweesd werk

Werken waarvan de auteursrechthebbenden onbekend of onvindbaar zijn.

Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerking van gegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Het begrip verwerking beslaat alle handelingen die op persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd: creëren, verzamelen, opslaan, (online) raadplegen, publiceren, analyseren, enzovoort, tot en met vernietigen toe.

Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerving

Geheel van activiteiten van een archiefbeheerder gericht op het overnemen in bruikleen of eigendom van archiefbescheiden in een archiefbewaarplaats.

Verwijderen

Reeks van processen betrekking hebbend op de implementatie van beslissingen over bewaartermijnen, vernietigen, overdragen of exporteren, die zijn vastgelegd in bevoegdheden of andere instrumenten

Verwijdering

Reeks van processen betrekking hebbend op de implementatie van beslissingen over bewaartermijnen, vernietiging of overdracht, die zijn vastgelegd in bevoegdheden of andere instrumenten.

Verwijsbericht

Het bericht dat verzonden wordt door de gemeente van vestiging aan de gemeente van vertrek waarvan de inhoud bestaat uit de verwijsgegevens met betrekking tot de ingeschrevene.

Verwijsblad

Een document dat een verwijzing of meerdere verwijzingen bevat.

Verwijzing

Aanwijzing om elders te zoeken, te kijken

Verzameldossier

Eén omslag dat meer dan één zaak bevat.

Verzameldossier

Een of meer subzaken horende bijéén zaak die in verschillende werkprocessen door één actor worden afgehandeld.

Verzameling

Een kunstmatig samengesteld geheel van documenten bijeengebracht op grond van enkele gemeenschappelijke kenmerken, zonder inachtneming van de herkomst van deze documenten.

Verzameling

Geheel van een eindig of oneindig aantal objecten, entiteiten of begrippen.

Verzameling

Groep van documenten, volgens een bepaald criterium bijeengebracht en op of vanuitéén plaats beheerd.

Verzelfstandiging

Het ‘losweken’ van een organisatie(-onderdeel) uit de (bestuurlijke) moederschoot om voor eigen rekening en resultaat te gaan opereren in een nieuwe bestuurlijke en juridische structuur en met een zelf gekozen strategie en organisatie.

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging is het proces waarbij een overheidsbedrijf wordt omgevormd in een privaatrechtelijk bedrijf.

 • Het wordt dan bestuurd door een eigen directie en niet meer door (top)ambtenaren.
 • Het bedrijf functioneert geheel zelfstandig en is niet meer een onderdeel van een overheid.
 • De werknemers verliezen de ambtenarenstatus.
Verzenden

Het onderling uitwisselen van een document tussen de bij de behandeling van dat document betrokken actoren.

Verzoekschrift

Brief aan een persoon of organisatie met gezag bekleed, welke een verzoek bevat.

Videofilm

Film vastgelegd op elektromagnetische of andere digitale wijze.

Vidimus

Een akte waarbij een bevoegde autoriteit verklaart een oudere akte te hebben gezien en overeenkomstig te zijn met de na deze verklaring volledig afgeschreven tekst.

Vindplaats

Fysieke ruimte-eenheid in een depotruimte van een archiefbewaarplaats.

Vindplaats

Locatie waar een bestanddeel of item aan te treffen is.

 • De aanduiding van de vindplaats is vaak in de vorm van een coördinaat (bijvoorbeeld ruimte, kast, plank).
Vindplaatsargument

Argument om een stuk te registreren zodat het kan worden teruggevonden.

Virtual IP-hosting

Techniek waardoor verschillende wehsites gebruik kunnen maken van hetzelfde IP-nummer.

Virtual record

A digital document perceived as existing by the user, but not existing in the system as seen.

Virtuele dienstverlening

Een samenstel van handelingen en technieken om te komen tot communicatie en transacties met derden met behulp van webtechnologie.

Virtuele studiezaal

Een virtuele studiezaal is een informatiesysteem gebaseerd op internettechnologie waarmee zowel informatie over een collectie als digitale of gedigitaliseerde onderdelen van de collectie beschikbaar zijn voor extern en intern gebruik.

Virtuele studiezaal

Bundeling van digitaliseringsprojecten met als doel de gebruiker meer samenhangende en gerichte informatie te bieden.

Virus

Een zichzelf vermenigvuldigend en verspreidend computer programma. Kan variëren van onschadelijk tot zeer gevaarlijk.

Virus

Een digitaal overdraagbare aandoening.

Virusscanner

Programma dat virussen opspoort en vernietigt.

Vital record

A record that is essential for the functioning and/or survival of an organization during and/or after an emergency.

Vital record code

The indication of the degree of importance of a record to continue the activity for which it was created or the business of the person/office that created it.

Vlak

Een vlak in de meetkunde is een basisbegrip dat zich moeilijk nader laat definiëren, maar dat men zich kan voorstellen als een plat, oneinding oppervlak zonder enige kromming.

Vlakvormig geo-object

Een vlakvormig geo-object heeft minimaal 4 punten, met een gelijk begin- en eindpunt.

 • Een vlakvormig geo-object heeft een oppervlak.
Vocabularium

Woordenschat van een ontsluitingstaal met behulp waarvan de natuurlijke taal waarin respectievelijk de inhoud van de informatiedrager en de vraagstelling zijn vervat, wordt vertaald in de termen van de ontsluitingstaal

Vocabularium

Lijst van woorden gebruikt in een bepaald vakgebied.

Voice of the customer

The representation of the expressed and unexpressed needs, wants, and desires of the recipient of a process output, a product, or a service; usually expressed as a specification, requirements or expectations.

Volatile storage

Computer memory that requires electrical power and, in some cases periodic refreshment to maintain its stored content.

Volgen

Creëren en vastleggen en onderhouden van informatie over de verblijfplaats en het gebruik van archiefstukken/archiefbescheiden .

Volledigheid

De mate waarin de geproduceerde informatie de informatiebehoefte van de gebruiker volledig dekt.

Volume

A sub-division of an electronic or non-electronic aggregation. Also file part closed off due to size or time period constraints

Volume

A subdivision of a sub-file.

Vonnis

Een beschikking door een gerecht, waarop hoger beroep mogelijk is.

Vooronderzoek

Eigenlijk een haalbaarheidsstudie tegenwoordig wordt begonnen met planning van het informatiesysteem.

Voorraadboek

Een register waarin de hoeveelheid goederen per soort, eventueel met de eraan toegekende waarde en de veranderingen daarin in de vorm van rekeningen-courant wordt bijgehouden.

Voorraadboek

Een voorraadboek is een register, waarin de hoeveelheid goederen, eventueel met de daaraan toegekende waarde en de veranderingen daarin, per soort op een (rekening-courant-)staat worden geboekt.

Voorselectie

Dossiervorming op vernietiging.

 • Houdt in gescheiden dossiers.
 • Een voor stukken met meer permanent karakter, de andere voor stukken die na een bepaalde periode weg mogen.
 • Per hoofdgetal (.07, .08, -1.75, -1.76 etc) verder 'dossiers' aanleggen voor stukken betreffende de betrokken taakgebieden die na een jaar al weg mogen.
 • Ook is het mogelijk om in de laden mappen zonder hechting te gebruiken voor materiaal dat na 1 jaar vernietigd mag worden.
Voortgangsbewaking

Proces waarin tijdslimieten worden bewaakt en opgelegd aan degenen die taken uitvoeren.

Vorm

Een karakterisering van documenten op grond van gemeenschappelijke fysieke (b.v. aquarel, tekening) en/of intellectuele (b.v. dagboek, journaal, brievenboek) eigenschappen van een document.

Vorm

De uiterlijke verschijning waarin de structuur en opmaak zichtbaar zijn.

Vorm

Inhoud, structuur, opmaak en gedrag van een informatieobject met de bijbehorende techniek.

Vorm van de gegevens

De manier van opslag en de structuur van de gegevens.

Vormer

Orgaan dat of persoon die één archief of verzameling vormt.

VPN

Een netwerk dat op een veilige manier via internet bedrijfsonderdelen met elkaar verbindt.

 • Virtual private Network
 • Dus zonder dat het internetverkeer ermee te maken heeft.
VRA Core

A metadata scheme for describing a visual work and its representations

Vraaggerichte dienstverlening

Dienstverlening waarbij de klant en zijn of haar verwachtingen centraal staan.

Vraagtrechter

Methode die het mogelijk producten te selecteren op basis van levensgebeurtenissen of thema's

Vrije bewijskracht

De rechter kan zelf bepalen welke waarde hij aan de bewijsmiddelen toekent.

 • De waardering van het bewijs is, voor zover de wet niet anders bepaalt, aan het oordeel des rechters overgelaten. art. 179 2 Rv
Vuurbelasting

Gemiddelde hoeveelheid warmte per eenheid van oppervlak, die vrijkomt bij volledige verbranding van de in een ruimte aanwezige brandbare materialen, met inbegrip van die van bouwelementen; vuurbelasting wordt uitgedrukt in J/m of in kg vurehout per m; de vuurbelasting in kg vurehout komt overeen met de brandduur uitgedrukt in minuten.

Go to top

W

Waarde

Waarde is een aanduiding voor het belang van iets, met andere woorden, het geeft aan hoe graag iemand iets wil hebben.

 • Dat iets kan onder andere een goed, informatie, een dienst of een recht
Waardelijst

Een uitputtende opsomming van mogelijke waarden.

Waarderen

Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang.

 • Waarderen is het eerste stadium in het totale vernietigingsproces.
 • De overige stadia zijn (voor)selectie en feitelijke vernietiging.
Waarderen

Activiteiten gericht op het bepalen van de bewaartermijnen van archiefbescheiden, het uitvoeren van voorselectie en/of selectie, het uitvoeren van de feitelijke vernietiging en het overbrengen van aren archiefbescheiden naar de

Waardering

Activiteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen.

Waardering

Het proces waarbij de bewaartermijn van de archiefstukken bepaald wordt.

Waarmerk

Merk of teken (m.n. handtekening of stempel) waardoor iets bekrachtigd of gegarandeerd wordt: het waarmerk van echtheid.

Waarmerken

Van een waarmerk voorzien, tekenen, bekrachtigen, legaliseren: een gewaarmerkt afschrift

Waarneembaar

Waargenomen kunnende worden: waarneembaar voor het oog

Waarneembaarheid
 1. het waarneembaar zijn
 2. wat waarneembaar is
Waarnemen

Bewust en met aandacht met de zintuigen in zich opnemen (iets zwakker dan gadeslaan);

 • syn. constateren, gewaarworden, bemerken: waarnemen is een voor waar houden van hetgeen men gewaarword.
Walk through

Kritisch onderzoeken en bespreken van werk van collega's in een vroegtijdig stadium, zodat correctie nog mogelijk is.

WAN

A data network usually constructed over distances greater than one kilometre.

Warblog

Na de aanslag op de Twin Towers verschenen er vanaf november 2001 weblogs die de strijd tegen het internationaal terrorisme als onderwerp hadden, maar ook de toen op handen zijnde oorlog tegen Irak.

Warchalking

Het met behulp van met krijt geschreven codes aangeven of ergens een Wifi-netwerk aan het uitzenden is.

Wardialling

Oude hackertechniek, sinds de komst van internet in onbruik, waarbij systematisch alle telefoonnummers in een district worden afgebeld om te kijken of er aan het andere eind van de lijn een computer opneemt.

Wardriving

Rondrijden met een auto en een computer om te kijken of ergens een Wifi-netwerk aan het uitzenden is.

Warez

Illegaal gekopieerde software.

Warstorming

Rondvliegen met een vliegtuig om te kijken of ergens een WiFi- net werk aan het uitzenden is.

Warwalking

Rondwandelen met een PDA om te kijken of ergens een WiFi-net werk aan het uitzenden is.

Wat-informatie

Informatie over een subject of een object inclusief specificatie van wat die informatie inhoud en waar die te vinden is.

Watermerk

Electronic watermarks can used to mark an electronic image with provenance or ownership information.

 • They superimpose on the image bitmap a complex visible or invisible pattern which can only be removed by use of an algorithm and a secure key.
 • Similar technologies can be applied to digitised sounds and moving pictures.
 • Watermarks typically are used to protect intellectual property.
Web client

A client that is capable of accessing Web resources by issuing requests and render responses containing Web resource manifestations.

Web core

The collection of resources residing on the Internet that can be accessed using any implemented version of HTTP as part of the protocol stack (or its equivalent), either directly or via an intermediary.

Web duurzaamheid

Duurzaamheid [van een website] houdt in dat altijd aan alle internetgebruikers getoond kan worden hoe de website er op een bepaald moment in het verleden uitzag, zowel naar inhoud, structuur, vormgeving en functionaliteiten.

Web neighborhood

The collection of resources directly linked from a Web resource.

Web neighborhood resource

A resource, identified by a URI, that is a member of the Web Neighborhood.

Web of trust

A distributed trust model to validate the ownership of a public key where the level of trust is cumulative, based on the individuals’ knowledge of the introducers.

Web page

A collection of information, consisting of one or more Web resources, intended to be rendered simultaneously, and identified by a single URI.

 • More specifically, a Web page consists of a Web resource with zero, one, or more embedded Web resources intended to be rendered as a single unit, and referred to by the URI of the one Web resource which is not embedded.
Web periphery

The collection of resources on the Web which is not part of the Web Core or the Web Neighborhood.

Web request

A Web request is a request issued by a Web client.

Web request body

The request body (if any) of an HTTP request is used to carry the payload of the HTTP message.

Web request header

The request header contains information about the request, information about the client itself, and potentially information about any resource manifestation included in the request.

Web resource

A resource, identified by a URI, that is a member of the Web Core.

Web resource manifestation

A resource manifestation generated by a Web resource.

Web response

A response issued by a Web server

Web response body

The response body (if any) of an HTTP response is used to carry the payload of the HTTP message.

Web response header

The response header contains information about the response, information about the server itself, and potentially information about any resource manifestation which may or may not be included in the response.

Webcollection

A portion or section of a Web site, consisting of two or more Web pages, that represents a non-trivial, self-contained resource, but is still maintained by the same publisher of the overall Web site.

Weblog

Een sluitende definitie van een weblog is moeilijk te geven, maar wel zijn typische kenmerken te omschrijven:
* een via een content management systeem onderhouden website, waarin bijdragen omgekeerd chronologisch worden getoond (het laatste artikel boven aan);
* de mogelijkheid om te reageren op postings (berichten);
* een zoekfunctie binnen de weblog;
* een automatisch gegenereerd archief per maand;
* elk artikel krijgt een datum- en tijdstempel mee;
* het gebruik van RSS is standaard op vrijwel elke weblog aanwezig.

 • Weblogs kunnen allerlei onderwerpen bestrijken en variëren van een professionele inhoud voor vakgenoten tot en met het vertellen over vakantieliefdes en de hobby’s.
Webmetadata

Dient gebruikers te helpen bij het vinden van relevante informatie, door te voorzien in nuttige beschrijvende of categoriserende informatie.

 • Bepaalde soorten metadata zijn hierbij mogelijk niet van belang.
Webserver

A server that provides access to Web resources and which supplies Web resource manifestations to the requestor.

Webservices

Het concept van webservices beoogt op relatief eenvoudige wijze diensten in de vorm van software-functies, vanuit een applicatie te kunnen aanroepen, ongeacht of deze diensten zich bevinden op servers binnen of buiten de eigen organisatie waardoor het mogelijk is bedrijfsprocessen van de eigen organisatie te integreren met die van derden.

Website

Een website (internet en intranet) is een technisch hulpmiddel voor voorlichting, communicatie en transactieverwerking met derden (virtuele dienstverlening).

Website

Een website is het medium, waarmee via het Internet informatie gepresenteerd wordt op een statische of dynamische manier, vaak in combinatie met technologieën voor tweezijdige communicatie en transactie, zoals e-mail, nieuwsgroepen of discussielijsten.

Website

A collection of interlinked Web pages, including a host page, residing at the same network location.

 • "Interlinked" is understood to mean that any of a Web site's constituent Web pages can be accessed by following a sequence of references beginning at the site's host page; spanning zero, one or more Web pages located at the same site; and ending at the Web page in question.
Website publisher

A person or corporate body that is the primary claimant to the rewards or benefits resulting from usage of the Web site, incurs at least part of the costs necessary to produce and distribute the site, and exercises editorial control over the finished form of the Web site and its content.

Well formed information

Information captured in an information object.

WEP

Wired Equivalent Privacy

Werk

Het artistieke en intellectuele concept, het idee achter een productie.

Werkproces

De uitvoering van de taak of handeling uit hoofde waarvan archiefbescheiden door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten.

Werkproces

Samenhangend geheel van stappen en procedures in het kader van de voering van een taak.

Werkproces

Een logisch samenhangend geheel van stappen of transacties en procedures, waarmee een taak wordt uitgevoerd.

Werkstroombeheer

Werkstroombeheer is het coördineren en aansturen van gestructureerde processen met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen.

 • Werkstroombeheer is relevant bij gegevens- intensieve processen met logistieke principes waarbij de verwerking plaatsvindt door meerdere personen of afdelingen.
 • Randvoorwaarden voor toepassing zijn een hoge mate van structuur en een hoge uitvoeringsfrequentie van de processen.
Wet in materiële zin

Ieder algemeen verbindend voorschrift ongeacht zijn herkomst.

 • Algemene verbindende voorschriften vervat in besluiten niet afkomstig van Koning en Staten-Generaal worden bloot materiele wetten genoemd.
 • Hier kan gedacht worden aan gemeentelijke verordeningen.
WFM

Workflowmanagement

White hat

Hacker die het gaat om het hacken in de oorspronkelijke zin van het woord, zonder daarbij de wet te overtreden.

WHOIS-database

Verzamelnaam voor databanken waarin de naam- en adresgegevens staan van de eigenaren van domeinnamen.

WIFI-netwerk

Een draadloos computernetwerk met een bereik van ongeveer honderd meter vanaf het basisstation.

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening is een staat, waarin de baten over een bepaalde periode worden vergeleken met de in die periode gemaakte kosten, om de nettowinst of het nettoverlies te kunnen bepalen.

Wissel

Een bijzondere vorm van betalingsopdracht, zij het niet aan een comptabele functionaris maar aan een debiteur, waarin een de ondertekenaar, meestal een crediteur, (trekker) aan een debiteur (betrokkene) opdracht geeft tot uitbetaling van een som geld aan een derde (nemer).

Wissel

Een wissel is een geschrift, waarin de ondertekenaar (trekker) aan de geadresseerde (betrokkene) opdracht geeft tot betaling van een bepaalde geldsom aan een aangewezen persoon (nemer).

Woordsysteem

Methode van onderwerpsontsluiting waarbij gebruik wordt gemaakt van woorden om de inhoud van een informatiedrager te karakteriseren en weer te geven in de taal van de ontsluitingsmethode, bijvoorbeeld trefwoordensysteem, thesaurus

Word

A fundamental unit of storage in a computer.

 • The size of a word in a particular computer architecture is one of its chief distinguishing characteristics.
Work

A distinct expression of human thought or emotion made in language, signs, symbols, numerals, images, or some other form, for purposes of communication and remembrance.

Work group

A formal or informal collection of people or positions aligned for management purposes to achieve a business outcome.

Work process

Work process is one or more sequences of transactions required to produce an outcome that complies with governing rules

Workflow

An orchestrated and repeatable pattern of business activity enabled by the systematic organization of resources into processes that transform materials, provide services, or process information.

Workflow

Automatisering van regels, procedures en processen die definiëren hoe informatie/werk door een organisatie heen beweegt

Workflow

Een workflow of werkstroom is de logische volgorde van activiteiten die moeten worden uitgevoerd om een van te voren gedefinieerde uitkomst te verkrijgen.

Workflow

The automation of procedures or workflows where documents, information or tasks are passed from one participant to another in a way that is governed by rules or procedure.

Workflow-enabling

Het opnemen van functionaliteit in een bedrijfsapplicatie, gericht op het besturen van werkstromen, waarbij de applicatie en de procesbesturingscomponent rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren.

Worm

Een type virus dat een netwerk nodig heeft om zich voort te planten.

 • Wormen zijn daardoor uiterst schadelijk; ze kunnen een netwerk overbelasten.
Wrapper

A data structure or software that encapsulates ("wraps around") other data or software objects, appends code or other software for the purposes of improving user convenience, hardware or software compatibility, or enhancing data security, transmission or storage.

Wrapper format

A specified wrapper structure for encapsulating multiple bitstreams into a single file.

Writer

Person having the authority and capacity to articulate the content of the record.

Writer's name

The designation (name) of the person competent for the articulation of the content of the record.

Written record

A document created by a physical or juridical person in the course of practical activity that is produced on a medium (paper, magnetic tape, disc, plate, etc.) by means of a writing instrument (pen, pencil, typing machine, printer, etc.) or of an apparatus for fixing data, images and/or voices.

WSDL

WSDL is an XML format for describing network services as a set of endpoints operating on messages containing either document- oriented or procedure-oriented information.

Go to top

X

X-factor

Niet definieerbare factor die van cruciaal belang is voor het realiseren van de andere overheid.

XBRL

Een open standaard voor het automatisch verzamelen, publiceren en uitwisselen van financiële informatie.

 • Het is een op XML gebaseerde standaard die labels hangt aan deeltjes financiële informatie
XML

XML is een metataal die de inhoud (structuur en elementen) van een gegevensverzameling beschrijft ongeacht de vormgeving waarin deze verzameling wordt gepresenteerd.

 • Structuur, vorm en inhoud zijn gescheiden.
 • De structuurkenmerken worden opgenomen in een DTD of een XML-schema, de vormkenmerken worden opgenomen in stylesheets (CSS, XSL).
 • De vorm kan worden aangepast aan het medium waarmee de inhoud wordt gepresenteerd.
XML Data Reduced

XDR

XML document

An SGML-compliant digital document encoded using eXtensible XML) in conformance with the syntactic rules tion (DTD) or a schema

XML Schema

XML-schema is een techniek waarmee de structuur, gedrag, inhoud en semantiek van XML-documenten worden gedefinieerd

XML Signature

XML schema voor digitale handtekeningen.

XML-container

Een XML-bestand waarin bestanden in niet XML-formaat zijn ingevoegd.

XPDL

An XML-based process definition language to allow process models to be consistently represented and edited across process modeling tools.

XPS

XML Paper Specification, Standaard van Microsoft voor het opslaan en weergeven van documenten.

XSD

XML Schema Definition

XSS

Hackertruc waarbij een black hat gebruikmaakt van een lek in een website om de bezoeker van deze site gegevens te ontfutselen.

Go to top

Y

Yottabyte

1024 zettabytes - 1208925819614629174706176 bytes

Go to top

Z

Zaak

Een zaak is ieder eindig complex van handelingen gericht op een bepaald doel.

Zaak

Een in de tijd begrensd complex handelingen betreffende een bepaald geval.

Zaak

Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd resultaat.

Zaak

Een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.

Zaakinformatiesysteem

Een generieke, organisatiebrede toepassing (gepositioneerd in de midoffice) waarin verschillende zaakgegevens hij elkaar worden gebracht.

Zaaksysteem

Een zaaksysteem is een informatiesysteem waarbinnen zaaksgewijs wordt gewerkt.

Zaaktype

Alle zaken van een bepaald type

Zaaktype

Het geheel van kenmerkende gegevens dat betrekking heeft op een proces, project of domein tbv beschrijving en sturing van een zaak.

Zaaktypecatalogus

Een bibliotheek van alle verschillende zaaktypen die voor een (overheids)organisatie van toepassing zijn.

 • Het zaaktype bepaalt de wijze van afhandeling van het proces.
 • Voor ieder zaaktype zijn bedrijfsregels vastgelegd (in de vorm van een beslisboom) die bepalen op welke wijze de aanvraag binnen het proces verder moet worden afgehandeld.
 • De zaaktypecatalogus is te beschouwen als een verdere detaillering van de productencatalogus.
Zaakwaardig

Een gegeven is zaakwaardig wanneer het op basis van criteria geschikt is als onderdeel van een zaak in het zaaksysteem opgenomen te worden.

Zandloper

Metafoor voor de herinrichting van de ICT-architectuur en bedrijfsprocessen. In het zandlopermodel vormen deze twee aspecten als het ware de‘flessenhals’.

 • Van ‘bovenaf’ wordt de zandloper gevuld met allerlei ambities en plannen.
 • Aan de onderkant van de zandloper bevinden zich de stakeholders en afnemers van producten en diensten.
ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

Zegel

Hoeveelheid was, metaal of lak waarin met behulp van een stempel of ander hulpmiddel een afbeelding of tekst is aangebracht en welke ter bekrachtiging van een akte daarop of daaraan is bevestigd door de opsteller en andere betrokkenen.

Zekerheidsniveau

Het geheel aan beveiligingsmaatregelen dat nodig is om een dienst betrouwbaar uit te voeren en de vertrouwelijkheid van de daarbij behorende gegegevensuitwisseling te borgen.

Zelfstandig bestuursorgaan

Publiekrechtelijke organen waaraan de uitoefening van een (ZBO) publiekrechtelijke taak wordt opgedragen, zonder dat sprake is van (volledige) ondergeschiktheid aan de minister, alsmede privaatrechtelijk vormgegeven organen die met openbaar gezag zijn bekleed.

Zettabyte

424 bytes

Zienswijze

Een reactie op een ontwerp-besluit van een `belanghebbende` (een natuurlijke of rechtspersoon) gericht aan het bevoegd gezag.

ZIN

Zorgidentificatienummer

Zoeken

In een online omgeving is zoeken (searching) het gebruiken van een computer om de inhoud van documenten te doorzoeken op combinaties van woorden of zinnen.

 • Als de trefwoorden (keywords) in een document categorieën vormen die overeenkomen met een navigatiestructuur dan kan het zoeken op deze woorden op hetzelfde neerkomen als navigeren.
Zoekfase

Fase waarin de gebruiker informatie wil halen uit de collectie informatiedragers.

 • hiervoor moet de vraagstelling worden vertaald in de indextermen van de ontsluitingstaal
Zoekinstrument

Elk mechanisme of dienst (meestal, maar niet altijd, een computerprogramma) dat gebruikers kan helpen bij het vinden van informatie.

Zoekleiding

Zoekstrategisch hulpmiddel dat ten behoeve van de gebruiker is ingebouwd in de ontsluitingsmethode, bijvoorbeeld verwijzingen, verdubbelingen, permutatie; het moet de gebruiker zonder veel kennis van de ontsluitingsmethode toch een redelijk tot goed zoekresultaat waarborgen.

Zoekpatroon

De manier waarop de gebruiker informatie zoekt of wil zoeken

Zoekstuk

Verklaring van vermissing van een informatieobject (document of dossier) opgenomen op de plaats van het vermiste informatieobject.

Zoeksysteem

Het geheel van middelen waarmee de gebruiker kan zoeken naar relevante informatie in de site of in het complex van sites.

 • Een zoekmachine binnen de site biedt de gebruiker de mogelijkheid springen, dus zonder van pagina
Zorg

De algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van overheidsorganen voor de uitvoering van de Archiefwet, waaronder zijn begrepen de verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefbescheiden en voor die zaken die noodzakelijk zijn om efficiënt en effectief archiefbeheer mogelijk te maken, zoals voldoende en geschikte huisvesting, deskundig personeel, het vaststellen van beheersregels en voldoende financiële middelen.

Zorgdrager

Persoon of organisatie belast met archiefzorg.

Zorgdrager

Functionaris of organisatie belast met archiefzorg

Zorgdrager

1. Overheidsinstantie, die volgens de Archiefwet belast is met de zorg voor de onder haar berustende archieven, of
2. een particulier archiefeigenaar.

Zorgloket

Digitale ontmoetingsplaats (bijvoorbeeld in de vorm van een loket op internet) tussen de vraag van de burger en het aanbod van organisaties en instellingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

ZPO

Zelfstandig publiekrechtelijk orgaan

Go to top